ಕನ್ನಡ ಅವ್ಯಯಗಳು – Kannada Avyayagalu

ನಾಮಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆ ಲಿಂಗ, ವಚನ, ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರೂಪಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದದೆ, ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ಯಯಗಳೆನಿಸುವುವು. (1) ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದನು.(2) ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಳು.(3) ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರು.(4) ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ….