ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು – Kannada opposite words

ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು – Kannada opposite words

Check out  kannada viruddarthaka padagalu ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು Kannada opposite words.  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ  ಪದಗಳನ್ನು (Kannada opposite words ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ…