ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada bha aksharada halegannadada padagalu , ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು (bha halegannada Words in kannada ). ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭ…