ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada bha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( bha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( bha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಭ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮ-ವರ್ಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.ಭ ಘೋಷ-ಓಷ್ಠ್ಯ-ಸ್ಟರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತದ ತ ಎನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೋಲುವ ರೂಪವೇ ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣಿಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳೂ ಒಂದುಗೂಡುತ್ತವೆ. ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಸಂಕೇತವಾದ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೀಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 6ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಲೆಕಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೂಪ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಭಕ್ತ
 2. ಭಕ್ತಗಣ
 3. ಭಕ್ತನಾದ
 4. ಭಕ್ತಿ
 5. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ
 6. ಭಕ್ತಿಪರಂಪರೆಗಳು
 7. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ
 8. ಭಕ್ತಿಭಾವ
 9. ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ
 10. ಭಕ್ತಿಹೀನತೆ
 11. ಭಕ್ಷಿಸು
 12. ಭಕ್ಷೀಸು
 13. ಭಕ್ಷ್ಯ
 14. ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು
 15. ಭಕ್ಷ್ಯಪಟ್ಟಿ
 16. ಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿತ್ತು
 17. ಭಂಗ
 18. ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದ
 19. ಭಂಗಗೊಳಿಸು
 20. ಭಂಗತರು
 21. ಭಂಗಪಡಿಸು
 22. ಭಂಗಮಾಡು
 23. ಭಗವಂತ
 24. ಭಗವಂತನ
 25. ಭಗವತಿ
 26. ಭಗವದ್ವೈರಿ
 27. ಭಂಗಿ
 28. ಭಗಿನಿ
 29. ಭಂಗಿಸು
 30. ಭಂಗುರವಾದ
 31. ಭಗ್ನ
 32. ಭಗ್ನಗೊಳಿಸು
 33. ಭಗ್ನರಾಶಿ
 34. ಭಗ್ನವಾದ
 35. ಭಗ್ನಾವಶೇಶ
 36. ಭಗ್ನಾವಶೇಷ
 37. ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು
 38. ಭಗ್ನಾವಶೇಷವಾಗಿರು
 39. ಭಗ್ನಾವೇಷ
 40. ಭಜನೆ
 41. ಭಟ
 42. ಭಟ್ಟಂಗಿ
 43. ಭಂಡ
 44. ಭಂಡಮಾತಿನ
 45. ಭಂಡಾಟ
 46. ಭಂಡಾರ
 47. ಭಂಡಾರಿ
 48. ಭತ್ತ
 49. ಭತ್ತದಹುಲ್ಲು
 50. ಭತ್ತವಾದರೂ
 51. ಭತ್ಯ
 52. ಭತ್ಯೆ
 53. ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು
 54. ಭತ್ರ್ಸನೆ
 55. ಭದ್ರ
 56. ಭದ್ರಕೋಟೆ
 57. ಭದ್ರಕೋಣೆ
 58. ಭದ್ರಗೊಂಡ
 59. ಭದ್ರಗೊಳಿಸು
 60. ಭದ್ರತಾ
 61. ಭದ್ರತಾಠೇವಣಿ
 62. ಭದ್ರತಾಸೂಚನೆ
 63. ಭದ್ರತಾಹಣ
 64. ಭದ್ರತೆ
 65. ಭದ್ರದಾರು
 66. ಭದ್ರಪಡಿಸು
 67. ಭದ್ರಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
 68. ಭದ್ರಮಾಡು
 69. ಭದ್ರವಾಗಿ
 70. ಭದ್ರವಾಗಿಡು
 71. ಭದ್ರವಾಗಿರು
 72. ಭದ್ರವಾದ
 73. ಭದ್ರವಿಲ್ಲದ
 74. ಭಮ್ಗುರ
 75. ಭಯ
 76. ಭಯಂಕರ
 77. ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಂತೆ
 78. ಭಯಂಕರವಾದ
 79. ಭಯಗೊಂಡಿರು
 80. ಭಯಗೊಳಿಸುವ
 81. ಭಯಗೊಳ್ಳು
 82. ಭಯಗ್ರಸ್ತ
 83. ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು
 84. ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು
 85. ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು
 86. ಭಯಚಕಿತ
 87. ಭಯದ
 88. ಭಯದಿಂದಲೇ
 89. ಭಯಪಡಿಸು
 90. ಭಯಪಡಿಸುವ
 91. ಭಯಪಡಿಸುವುದು
 92. ಭಯಪಡು
 93. ಭಯಭಕ್ತಿ
 94. ಭಯಭೀತ
 95. ಭಯಭೀತಗೊಂಡ
 96. ಭಯಭ್ರಾಂತಿ
 97. ಭಯರಹಿತ
 98. ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ
 99. ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
 100. ಭಯವಾಯಿತು
 101. ಭಯವಿದೆ
 102. ಭಯವಿಲ್ಲದ
 103. ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
 104. ಭಯವಿಹ್ವಲ
 105. ಭಯವು
 106. ಭಯಸೂಚಕ
 107. ಭಯಹುಟ್ಟಿಸು
 108. ಭಯಹುಟ್ಟಿಸುವ
 109. ಭಯಹುಟ್ಡಿಸು
 110. ಭಯಾನಕ
 111. ಭಯಾನಕವಾಗಿ
 112. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ
 113. ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ
 114. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ
 115. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು
 116. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ?
 117. ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿ
 118. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ
 119. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು
 120. ಭರ
 121. ಭರಣಿ
 122. ಭರತದ
 123. ಭರತವಾಕ್ಯ
 124. ಭರವಸಾರ್ಹರಾಗಿರಿ
 125. ಭರವಸಾರ್ಹರು
 126. ಭರವಸಾರ್ಹರು
 127. ಭರವಸೆ
 128. ಭರವಸೆಕೊಡು
 129. ಭರವಸೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
 130. ಭರವಸೆಗಳನ್ನು
 131. ಭರವಸೆಗಳು
 132. ಭರವಸೆಯ
 133. ಭರವಸೆಯನ್ನು
 134. ಭರವಸೆಯಿಡಿ
 135. ಭರವಸೆಯಿಡು
 136. ಭರವಸೆಯಿದೆ
 137. ಭರವಸೆಯಿರಲಿ
 138. ಭರವಸೆಯಿರುವ
 139. ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದ
 140. ಭರವಸೆಯುಳ್ಳ
 141. ಭರಾಟೆ
 142. ಭರಿತ
 143. ಭರಿಸಲಾಗದ
 144. ಭರಿಸು
 145. ಭರ್ಜರಿ
 146. ಭರ್ಜರಿಯಾದ
 147. ಭರ್ಜಿ
 148. ಭರ್ತಿ
 149. ಭರ್ತಿಮಾಡು
 150. ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ
 151. ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ
 152. ಭರ್ತಿಯಾದ
 153. ಭರ್ತಿಯಾದುವು
 154. ಭರ್ತಿಸಾಮಾಗ್ರಿ
 155. ಭರ್ತಿಹಾಕಿಕೊಡು
 156. ಭರ್ತೃತ್ವ
 157. ಭರ್ತ್ಸನೆ
 158. ಭಲ್ಲೆ
 159. ಭಲ್ಲೆಯ
 160. ಭಲ್ಲೆಯೋಧ
 161. ಭವನ
 162. ಭವಿತವ್ಯಂಭವತ್ಯೇವ
 163. ಭವಿಷ್ಯ
 164. ಭವಿಷ್ಯ-ಹೇಳು
 165. ಭವಿಷ್ಯಕಾರ
 166. ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ
 167. ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ
 168. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ
 169. ಭವಿಷ್ಯದ
 170. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
 171. ಭವಿಷ್ಯನುಡಿ
 172. ಭವಿಷ್ಯಪೀಳಿಗೆ
 173. ಭವಿಷ್ಯವರ್ತಿ
 174. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
 175. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು
 176. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೇ?
 177. ಭವಿಷ್ಯವಾದಿ
 178. ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ
 179. ಭವಿಷ್ಯಸೂಚಕ
 180. ಭವ್ಯ
 181. ಭವ್ಯಗೃಹ
 182. ಭವ್ಯತೆ
 183. ಭವ್ಯರೂಪಿನ
 184. ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ
 185. ಭವ್ಯವಾಗಿಸು
 186. ಭವ್ಯವಾದ
 187. ಭವ್ಯಸ್ತೂಪ
 188. ಭಷಾಂತರ
 189. ಭಸ್ಮ
 190. ಭಸ್ಮತಿಲಕ
 191. ಭಸ್ಮಮಾಡು
 192. ಭಸ್ಮವಾಗಿಸುವಿಕೆ
 193. ಭಾಗ
 194. ಭಾಗಗಳನ್ನು
 195. ಭಾಗಗಳು
 196. ಭಾಗದ
 197. ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ
 198. ಭಾಗಪಡೆದಿರು
 199. ಭಾಗಮಾಡು
 200. ಭಾಗಮಾಡುವುದು
 201. ಭಾಗಲಬ್ಧ
 202. ಭಾಗಲ್ಪುರ
 203. ಭಾಗವನ್ನು
 204. ಭಾಗವಹಿಸದಿರು
 205. ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು
 206. ಭಾಗವಹಿಸದೆ
 207. ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದ-ವಾದ
 208. ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆ
 209. ಭಾಗವಹಿಸಲು
 210. ಭಾಗವಹಿಸಿ
 211. ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ
 212. ಭಾಗವಹಿಸಿದ
 213. ಭಾಗವಹಿಸಿದರು
 214. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ
 215. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು
 216. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು
 217. ಭಾಗವಹಿಸು
 218. ಭಾಗವಹಿಸುವವನು
 219. ಭಾಗವಹಿಸುವವರ
 220. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು
 221. ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ
 222. ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
 223. ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು
 224. ಭಾಗವಾಗಿ
 225. ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ
 226. ಭಾಗವಾದರೂ
 227. ಭಾಗಶಃ
 228. ಭಾಗಶಬ್ಧಕ
 229. ಭಾಗಸ್ಥ
 230. ಭಾಗಾಹಾರ
 231. ಭಾಗಿ
 232. ಭಾಂಗಿ
 233. ಭಾಗಿಗಳು
 234. ಭಾಗಿತ್ವ
 235. ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
 236. ಭಾಗಿಯಾಗು
 237. ಭಾಗಿಯಾಪ್ಟಿ
 238. ಭಾಗಿಸಲಾಗದ
 239. ಭಾಗಿಸಿ
 240. ಭಾಗಿಸು
 241. ಭಾಗ್ಯ
 242. ಭಾಗ್ಯದಾಯಕ
 243. ಭಾಗ್ಯದೋಷ
 244. ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿರು
 245. ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ
 246. ಭಾಗ್ಯವಶ
 247. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ
 248. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ
 249. ಭಾಜಕ
 250. ಭಾಜ್ಯ
 251. ಭಾಂಡ
 252. ಭಾಂಡಕಟ್ಟು
 253. ಭಾಣದಗುರುತು
 254. ಭಾತ್ರೀಯಳು
 255. ಭಾನು
 256. ಭಾನುವಾರ
 257. ಭಾರ
 258. ಭಾರತ
 259. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
 260. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ
 261. ಭಾರತೀಯರಾದ
 262. ಭಾರತೀಯರು
 263. ಭಾರತೀಯರೇ?
 264. ಭಾರದಹೊಣೆ
 265. ಭಾರವಲ್ಲದ
 266. ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ
 267. ಭಾರವಾಗಿರು
 268. ಭಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ
 269. ಭಾರವಾದ
 270. ಭಾರವಿಳಿಸು
 271. ಭಾರಹೊರಿಸು
 272. ಭಾರಹೊರು
 273. ಭಾರಿ
 274. ಭಾರಿ-ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
 275. ಭಾರಿ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ
 276. ಭಾರಿ-ಮಹತ್ವದ
 277. ಭಾರಿ-ಲಾರಿ
 278. ಭಾರಿಕಾಮಗಾರಿಗಳು
 279. ಭಾರಿಗಾತ್ರದ
 280. ಭಾರಿಪೆಟ್ಟು
 281. ಭಾರಿಮೋಜು
 282. ಭಾರಿಯಾದ
 283. ಭಾರಿಯಾದದ್ದು
 284. ಭಾರಿಸುಳ್ಳು
 285. ಭಾರೀ
 286. ಭಾರೀದಪ್ಪ
 287. ಭಾರೀವಾಹನ
 288. ಭಾರ್ಯೆ
 289. ಭಾವ
 290. ಭಾವಗರ್ಭಿತ
 291. ಭಾವಗೀತ
 292. ಭಾವಗೀತೆ
 293. ಭಾವಗೀತೆಗಳು
 294. ಭಾವಚಿತ್ರ
 295. ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು
 296. ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು
 297. ಭಾವತೀವ್ರತೆ
 298. ಭಾವದೂರ
 299. ಭಾವನಾಚಿಹ್ನೆಗಳು
 300. ಭಾವನಾತ್ಮಕ
 301. ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ
 302. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 303. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ
 304. ಭಾವನಾಮಗ್ನತೆ
 305. ಭಾವನಾರಹಿತ
 306. ಭಾವನಾರಾಜ್ಯದ
 307. ಭಾವನಾಶಕ್ತಿ
 308. ಭಾವನೆ
 309. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು
 310. ಭಾವಪರವಶಗೊಳಿಸು
 311. ಭಾವಪರವಶತೆ
 312. ಭಾವಪರವಶನಾಗು
 313. ಭಾವಪರವಶವಾಗಿ
 314. ಭಾವಪರವಶವಾಗು
 315. ಭಾವಪರವಶವೆನಿಸಿತು
 316. ಭಾವಪೂರಿತ
 317. ಭಾವಪೂರ್ಣ
 318. ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ
 319. ಭಾವಪ್ರಚೋದಕ
 320. ಭಾವಪ್ರವಾಹ
 321. ಭಾವಪ್ರೇರಕವಾಗು
 322. ಭಾವಪ್ರೇರಣೆ
 323. ಭಾವಮಗ್ನತೆ
 324. ಭಾವರಹಿತ
 325. ಭಾವರಹಿತವಾದ
 326. ಭಾವರೂಪ
 327. ಭಾವಶೂನ್ಯ
 328. ಭಾವಶೂನ್ಯತೆ
 329. ಭಾವಸಮಾಧಿ
 330. ಭಾವಾತಿರೇಕ
 331. ಭಾವಾತಿರೇಕದ
 332. ಭಾವಾತ್ಮಕ
 333. ಭಾವಾನುವಾದ
 334. ಭಾವಾಭಿನಯ
 335. ಭಾವಾವೇಶ
 336. ಭಾವಾವೇಶಗೊಂಡ
 337. ಭಾವಾವೇಶದ
 338. ಭಾವಾವೇಶವಿಲ್ಲದ
 339. ಭಾವಿ
 340. ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು
 341. ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ
 342. ಭಾವಿಸಲಾದ
 343. ಭಾವಿಸಲ್ಪಡು
 344. ಭಾವಿಸಿ
 345. ಭಾವಿಸಿಕೊ
 346. ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 347. ಭಾವಿಸಿದರು
 348. ಭಾವಿಸು
 349. ಭಾವಿಸುತಿಹುದು
 350. ಭಾವಿಸೋಣ
 351. ಭಾವೀ
 352. ಭಾವುಕತೆಯಿಲ್ಲದ
 353. ಭಾವುಕನಾದ
 354. ಭಾವುಕರಾಗಿ
 355. ಭಾವೈಕ್ಯತೆ
 356. ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷ
 357. ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ
 358. ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಿ
 359. ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿ
 360. ಭಾವೋದ್ರೇಕ
 361. ಭಾವೋದ್ರೇಕದ
 362. ಭಾವೋದ್ರೇಕವಿಲ್ಲದ
 363. ಭಾವೋದ್ರೇಕಶೂನ್ಯ
 364. ಭಾವೋದ್ವೇಗ
 365. ಭಾವೋನ್ನತಿ
 366. ಭಾವೋನ್ಮತ್ತ
 367. ಭಾಷಣ
 368. ಭಾಷಣಕಲೆ
 369. ಭಾಷಣಕಾರ
 370. ಭಾಷಣಕಾರರು
 371. ಭಾಷಣಗಳನ್ನು
 372. ಭಾಷಣಗಳು
 373. ಭಾಷಣದ-ಉಪಸಂಹಾರ
 374. ಭಾಷಣಮಾಡು
 375. ಭಾಷಣಾಕಾರ
 376. ಭಾಷಾಂತರ
 377. ಭಾಷಾಂತರಕಾರ
 378. ಭಾಷಾಂತರಗಳು
 379. ಭಾಷಾಂತರಿಸು
 380. ಭಾಷಾಧ್ಯಯನದ
 381. ಭಾಷಾಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ
 382. ಭಾಷಾನುಗುಣವಾದ
 383. ಭಾಷಾನುರೂಪವಾದ
 384. ಭಾಷಾಪರಿಣಿತ
 385. ಭಾಷಾಲಂಕಾರಗಳು
 386. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ
 387. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ
 388. ಭಾಷಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
 389. ಭಾಷಾವ್ಯಾಸಂಗದ
 390. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
 391. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು
 392. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ
 393. ಭಾಷೆ
 394. ಭಾಷೆಕೊಡು
 395. ಭಾಷೆಗಳವರೆಗೆ
 396. ಭಾಷೆಗಳು
 397. ಭಾಷ್ಯ
 398. ಭಾಷ್ಯಕಾರ
 399. ಭಾಸವಾಗು
 400. ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ
 401. ಭಾಸವಾಯಿತು
 402. ಭಾಸ್ಕರ
 403. ಭಿಕಾರಿ
 404. ಭಿಕಾರಿತನ
 405. ಭಿಕ್ಷಾಟಣೆ
 406. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ
 407. ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿ
 408. ಭಿಕ್ಷು
 409. ಭಿಕ್ಷುಕ
 410. ಭಿಕ್ಷುಕರು
 411. ಭಿಕ್ಷುಣಿ
 412. ಭಿಕ್ಷೆ
 413. ಭಿಡೆ
 414. ಭಿತ್ತಿ
 415. ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ
 416. ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು
 417. ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ
 418. ಭಿನ್ನ
 419. ಭಿನ್ನಜಾತಿಯ
 420. ಭಿನ್ನಜಾತೀಯ
 421. ಭಿನ್ನತೆ
 422. ಭಿನ್ನತೆಗಳು
 423. ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ
 424. ಭಿನ್ನಮತೀಯ
 425. ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 426. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು
 427. ಭಿನ್ನಲಿಂಗರತಿಯ
 428. ಭಿನ್ನವಲ್ಲದ
 429. ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ
 430. ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು
 431. ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ
 432. ಭಿನ್ನವಾಗಿರು
 433. ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 434. ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ
 435. ಭಿನ್ನವಾಗು
 436. ಭಿನ್ನವಾದ
 437. ಭಿನ್ನಶಾಖೆಯ
 438. ಭಿನ್ನಾಂಕ
 439. ಭಿನ್ನಾಂಕಗಳು
 440. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
 441. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
 442. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೂ
 443. ಭಿನ್ನಾಂಶ
 444. ಭಿಷಜ
 445. ಭೀಕರ
 446. ಭೀಕರತೆ
 447. ಭೀಕರವಾಗಿ
 448. ಭೀಕರವಾದ
 449. ಭೀತ
 450. ಭೀತಿ
 451. ಭೀತಿಗೊಳಿಸು
 452. ಭೀತಿಗೊಳಿಸುವ
 453. ಭೀತಿಗ್ರಸ್ತ
 454. ಭೀಭತ್ಸ
 455. ಭೀಭತ್ಸಗಳು
 456. ಭೀಮ
 457. ಭೀಮದೇವಾ
 458. ಭೀಮನಂತೆ
 459. ಭೀಮಬಲದ
 460. ಭೀಮಸಾಹಸ
 461. ಭೀರು
 462. ಭೀರುತ್ವ
 463. ಭೀಷಣ
 464. ಭೀಷಣವಾದ
 465. ಭುಗಿಲು
 466. ಭುಗಿಲೇಳು
 467. ಭುಜ
 468. ಭುಜಂಗ
 469. ಭುಜಗಳು
 470. ಭುಜದವರೆಗೆ
 471. ಭುಜಾಸ್ಥಿ
 472. ಭುಜಿಸು
 473. ಭುವನ
 474. ಭೂ
 475. ಭೂಕಂಡ
 476. ಭೂಕಂದಾಯ
 477. ಭೂಕಂಪ
 478. ಭೂಕಂಪಗಳಿದ್ದರೂ
 479. ಭೂಕಂಪಗಳು
 480. ಭೂಕಂಪದ
 481. ಭೂಕಂಪನ
 482. ಭೂಕಂಪನದಿಂದಾದ
 483. ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ
 484. ಭೂಕಮ್ಠ
 485. ಭೂಕುಸಿತ
 486. ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ
 487. ಭೂಖಂಡ
 488. ಭೂಖಂಡದ
 489. ಭೂಖಂಡೀಯ
 490. ಭೂಗಡಿ
 491. ಭೂಗತ
 492. ಭೂಗತಪ್ರದೇಶದ
 493. ಭೂಗರ್ಭದ
 494. ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ
 495. ಭೂಗೋಳ
 496. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 497. ಭೂಗೋಳಾರ್ಧ
 498. ಭೂತ
 499. ಭೂತಕಟ್ಟು
 500. ಭೂತಕಾಲ
 501. ಭೂತಕಾಲದ
 502. ಭೂತಗನ್ನಡಿ
 503. ಭೂತಲ
 504. ಭೂತಾಟ
 505. ಭೂತಾಯಿ
 506. ಭೂತಾರಾಧನೆ
 507. ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನಕಾರ
 508. ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ
 509. ಭೂದಾಖಲೆ
 510. ಭೂದೃಶ್ಯ
 511. ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು
 512. ಭೂದೃಶ್ಯದ
 513. ಭೂನಿರೀಕ್ಷೆ
 514. ಭೂನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು
 515. ಭೂಪಟ
 516. ಭೂಪತಿ
 517. ಭೂಪರಿಶೀಲನ
 518. ಭೂಪರಿಶೀಲನೆ
 519. ಭೂಪಾತ
 520. ಭೂಪ್ರದೇಶ
 521. ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು
 522. ಭೂಪ್ರದೇಶದ
 523. ಭೂಭಾಗ
 524. ಭೂಭಾಗದ
 525. ಭೂಮಂಡಲ
 526. ಭೂಮಂಡಲದ
 527. ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆ
 528. ಭೂಮಾತೆ
 529. ಭೂಮಾನ್ಯ
 530. ಭೂಮಾಪನ
 531. ಭೂಮಾರ್ಗದ
 532. ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ
 533. ಭೂಮಾಲೀಕ
 534. ಭೂಮಿ
 535. ಭೂಮಿಕಾಣಿ
 536. ಭೂಮಿಕೆ
 537. ಭೂಮಿಗೇಣಿ
 538. ಭೂಮಿತಾಯಿ
 539. ಭೂಮಿಯ
 540. ಭೂಮಿಯಚಾಚು
 541. ಭೂಮಿಯಂತೆ
 542. ಭೂಮಿಯನ್ನು
 543. ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ
 544. ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ
 545. ಭೂಮಿಯಾಯಿತು
 546. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ
 547. ಭೂರಚನೆಯ
 548. ಭೂಲೋಕ
 549. ಭೂಲೋಕದಲಿ
 550. ಭೂವಿಜ್ಞಾನ
 551. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ
 552. ಭೂವಿವರಣೆ
 553. ಭೂವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
 554. ಭೂವ್ಯವಸ್ಥೆ
 555. ಭೂಶಾಯಿ
 556. ಭೂಶಿರ
 557. ಭೂಶೋಧನೆ
 558. ಭೂಷಣ
 559. ಭೂಷಣಪ್ರಾಯ
 560. ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು
 561. ಭೂಸಂಧಿ
 562. ಭೂಸಂಬಂಧವಾದ
 563. ಭೂಸಂಬಂಧಿಗಳ
 564. ಭೂಸವೆತ
 565. ಭೂಸಾರ
 566. ಭೂಸಾರಿಗೆ
 567. ಭೂಸೇನೆ
 568. ಭೂಸೈನ್ಯ
 569. ಭೂಸ್ಪರ್ಶ
 570. ಭೂಸ್ವತ್ತು
 571. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ
 572. ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ
 573. ಭೂಹರಣ
 574. ಭೂಹಿಡುವಳಿ
 575. ಭೃತ್ಯ
 576. ಭೇಟಿ
 577. ಭೇಟಿಕಾರ
 578. ಭೇಟಿಕೊಡು
 579. ಭೇಟಿಗ
 580. ಭೇಟಿಗಳು
 581. ಭೇಟಿನೀಡಿದ
 582. ಭೇಟಿಮಾಡು
 583. ಭೇಟಿಯ-ನಿರ್ಧಾರ
 584. ಭೇಟಿಯಾಗು
 585. ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ
 586. ಭೇದ
 587. ಭೇದಕ
 588. ಭೇದಕಾರಕ
 589. ಭೇದಭಾವ
 590. ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ
 591. ಭೇದವೆಣಿಸು
 592. ಭೇದಾತ್ಮಕ
 593. ಭೇದಾಂಶ
 594. ಭೇದಿ
 595. ಭೇದಿಮಾಡಿಸು
 596. ಭೇದಿಮಾಡಿಸುವ
 597. ಭೇದಿಯಾಗಿಸುವ
 598. ಭೇದಿಯೌಷಧ
 599. ಭೇದಿಸದೆ
 600. ಭೇದಿಸಲಾಗದ
 601. ಭೇದಿಸಿ
 602. ಭೇದಿಸು
 603. ಭೇದಿಸುವ
 604. ಭೇದೋಪಾಯಮಾಡು
 605. ಭೇದ್ಯ
 606. ಭೇರಿ
 607. ಭೇಷಜಸಂಹಿತೆ
 608. ಭೇಷರತ್ತು
 609. ಭೋಕ್ತ
 610. ಭೋಗ
 611. ಭೋಗಂ
 612. ಭೋಗಜೀವಿ
 613. ಭೋಗದ
 614. ಭೋಗಪಡು
 615. ಭೋಗಲಾಲಸನಾದ
 616. ಭೋಗಲಾಲಸೆ
 617. ಭೋಗಲೋಲುಪ
 618. ಭೋಗಲೋಲುಪತೆ
 619. ಭೋಗವಸ್ತು
 620. ಭೋಗಾತಿರೇಕ
 621. ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆ
 622. ಭೋಗಾಸಕ್ತ
 623. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ
 624. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯ
 625. ಭೋಗಿ
 626. ಭೋಗಿಸು
 627. ಭೋಗೈಕವಾದ
 628. ಭೋಗ್ಯ
 629. ಭೋಗ್ಯದಾರ
 630. ಭೋಜನ
 631. ಭೋಜನಕೂಟ
 632. ಭೋಜನಗೃಹ
 633. ಭೋಜನಶಾಲೆ
 634. ಭೋಜನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 635. ಭೋಜನಾಲಯ
 636. ಭೋಜ್ಯ
 637. ಭೋಜ್ಯಾಲಂಕಾರ
 638. ಭೋರ್ಗರೆ
 639. ಭೋರ್ಗರೆತ
 640. ಭೋರ್ಗರೆದುರು
 641. ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದ
 642. ಭೋರ್ಗರೆಯುವಂತೆ
 643. ಭೋಳೆತನ
 644. ಭೌಗೋಳಿಕ
 645. ಭೌಗೋಳಿಕತೆ
 646. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ
 647. ಭೌತ
 648. ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ
 649. ಭೌತದ್ರವ್ಯದ
 650. ಭೌತವಸ್ತು
 651. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 652. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ
 653. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
 654. ಭೌತಶಾಸ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ
 655. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
 656. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 657. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು
 658. ಭೌತಿಕ
 659. ಭೌತಿಕತೆ
 660. ಭೌತಿಕವಸ್ತು
 661. ಭೌತಿಕವಾದ
 662. ಭ್ರಮಣ
 663. ಭ್ರಮಣಮಾಡು
 664. ಭ್ರಮಣಶೀಲ
 665. ಭ್ರಮನಿರಸನ
 666. ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಂಡಿದೆ
 667. ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಯಿತು
 668. ಭ್ರಮಾಧೀನತೆ
 669. ಭ್ರಮಾಲೋಕ
 670. ಭ್ರಮಿತ
 671. ಭ್ರಮಿಸು
 672. ಭ್ರಮೆ
 673. ಭ್ರಮೆಗಳಂತೆ
 674. ಭ್ರಮೆಗಳು
 675. ಭ್ರಮೆಯಾಯಿತು
 676. ಭ್ರಮೆಹಿಡಿದ
 677. ಭ್ರಂಶ
 678. ಭ್ರಷ್ಟ
 679. ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ
 680. ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸು
 681. ಭ್ರಷ್ಟನಾಗದ
 682. ಭ್ರಷ್ಟನಾಗು
 683. ಭ್ರಷ್ಟನಾದ
 684. ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 685. ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 686. ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವುದು
 687. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
 688. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು
 689. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ
 690. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ
 691. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು
 692. ಭ್ರಾಂತಿ
 693. ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸು
 694. ಭ್ರಾತೃತ್ವ
 695. ಭ್ರಾತೃತ್ವದ
 696. ಭ್ರಾತೃಭಾವ
 697. ಭ್ರಾಮಕ
 698. ಭ್ರಾಮ್ತಿ
 699. ಭ್ರೂಣ
 700. ಭ್ರೂಣಗಳು
 701. ಭ್ರೂಣದ
 702. ಭ್ರೂಣವಾಗೋಣ
 703. ಭ್ರೂಣವಾಯಿತು
 704. ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ
 705. ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments