ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ma aksharada halegannadada padagalu , ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು (mA halegannada Words in kannada ). ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮ…