ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ma aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ma Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ma Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಮ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ-ವರ್ಗದ ಐದನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ. ಓಷ್ಠ್ಯ ಅನುಸಾನಿಕ ಧ್ವನಿ

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದ ನಾಲ್ಕು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತು. ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾರ ಕೆಳಗೆ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಡೊಂಕಾದ ರೇಖೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಆಯಾಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಂಡಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಈಗಿನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೂಪ ಹೊಯ್ಸಳ, ಸೇವುಣ ಮತ್ತು ಕಳಚೂರಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೊಟಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (18ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ) ಒಂದು ಸಣ್ಣಕೊಂಡಿ ಸೇರಿ ಇದೇ ರೂಪ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಮಂಕ
 2. ಮಕಮಲ್ಲು
 3. ಮಕರಂದ
 4. ಮಕರರೇಖೆ
 5. ಮಂಕರಿ
 6. ಮಂಕಾಗಿ
 7. ಮಂಕಾಗಿರು
 8. ಮಂಕಾಗಿಸು
 9. ಮಂಕಾಗು
 10. ಮಂಕಾಗುವುದು
 11. ಮಂಕಾದ
 12. ಮಂಕಾವಿ
 13. ಮಂಕು
 14. ಮಂಕುಕವಿದ
 15. ಮಂಕುಗೊಳಿಸು
 16. ಮಂಕುತನ
 17. ಮಂಕುಬುದ್ಧಿಯ
 18. ಮಂಕುಬೂದಿ
 19. ಮಂಕುಮಾಡು
 20. ಮಂಕುಹಿಡಿದ
 21. ಮಂಕುಹೊನ್ನು
 22. ಮಕ್ಕರಿ
 23. ಮಕ್ಕಳ
 24. ಮಕ್ಕಳಕೋಣೆ
 25. ಮಕ್ಕಳಮನೆ
 26. ಮಕ್ಕಳರಿಮೆ
 27. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
 28. ಮಕ್ಕಳಶಾಲೆ
 29. ಮಕ್ಕಳಸಾಲೆ
 30. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ
 31. ಮಕ್ಕಳಾಟ
 32. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
 33. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ
 34. ಮಕ್ಕಳು
 35. ಮಕ್ಲಿಕಾನ್
 36. ಮಖೇಡಿ
 37. ಮಗ
 38. ಮಂಗ
 39. ಮಂಗಗಳು
 40. ಮಗಚು-ಹೆತ್ತು
 41. ಮಗನ
 42. ಮಗನೆನ್ನದೆ
 43. ಮಂಗಲಸೂತ್ರ
 44. ಮಂಗಳ
 45. ಮಗಳ
 46. ಮಂಗಳಕರ
 47. ಮಂಗಳಕರವಾದ
 48. ಮಂಗಳಮುಖಿ
 49. ಮಂಗಳವಾರ
 50. ಮಗಳಿಗಾಗಿ
 51. ಮಗಳು
 52. ಮಂಗಾಟ
 53. ಮಂಗಾಟದ
 54. ಮಗು
 55. ಮಗುಚಿಕೋ
 56. ಮಗುಚಿದ
 57. ಮಗುಚಿಹಾಕು
 58. ಮಗುಚು
 59. ಮಗುತನ
 60. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ
 61. ಮಗುವಾಡು
 62. ಮಗುವೊಪ್ಪಿಗೆ
 63. ಮಗುವೊಪ್ಪು
 64. ಮಗುಳಿ
 65. ಮಗುಳು
 66. ಮಗ್ಗ
 67. ಮಗ್ಗಲು
 68. ಮಗ್ಗು
 69. ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿರುವ
 70. ಮಗ್ಗುಲಿನ
 71. ಮಗ್ಗುಲು
 72. ಮಗ್ನ
 73. ಮಗ್ನಗೊಳಿಸು
 74. ಮಗ್ನತೆ
 75. ಮಗ್ನನಾಗಿ
 76. ಮಗ್ನನಾಗು
 77. ಮಗ್ನನಾದ
 78. ಮಗ್ನಮಾಡು
 79. ಮಗ್ನವಾಗಿರು
 80. ಮಗ್ನವಾಗು
 81. ಮಗ್ನವಾದ
 82. ಮಂಚ
 83. ಮಂಚಿಕೆ
 84. ಮಂಚಿಗೆ
 85. ಮಂಚೂಣಿ
 86. ಮಚ್ಚಿನ
 87. ಮಚ್ಚು
 88. ಮಚ್ಚುಕತ್ತಿ
 89. ಮಚ್ಚುಗತ್ತಿ
 90. ಮಚ್ಚೆ
 91. ಮಚ್ಚೆಗಳಿಂದಾವೃತವಾದ
 92. ಮಚ್ಚೆತೆಗೆತ
 93. ಮಜಬೂತಾದ
 94. ಮಜಲು
 95. ಮಜಲುಗಳು
 96. ಮಂಜಳಕಾಡಾವಿ
 97. ಮಂಜಳಗಟ್ಟು
 98. ಮಂಜಳವಣ್ಣು
 99. ಮಂಜಳವೂಪೊದೆ
 100. ಮಂಜಳಹೂ
 101. ಮಂಜಳಹೂವು
 102. ಮಂಜಳಾವಿ
 103. ಮಂಜಳು
 104. ಮಂಜಳು-ಕಂದು
 105. ಮಜಾ
 106. ಮಂಜಾದ
 107. ಮಜಾಮಾಡು
 108. ಮಂಜಿಪೋಟಿ
 109. ಮಂಜು
 110. ಮಂಜುಕವಿದ
 111. ಮಂಜುಕೆನೆ
 112. ಮಂಜುಗಟ್ಟು
 113. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ
 114. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ
 115. ಮಂಜುಗೂಡು
 116. ಮಂಜುನೀರು
 117. ಮಂಜುಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 118. ಮಂಜುಬೀಳು
 119. ಮಂಜುಮಂಜಾದ
 120. ಮಂಜುಮಟ್ಟ
 121. ಮಂಜುಮಳೆ
 122. ಮಂಜುಮುಸುಕಿದ
 123. ಮಂಜುಸುರಿತ
 124. ಮಂಜುಳನಾದ
 125. ಮಂಜುಳವಾದ
 126. ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
 127. ಮಂಜೂರಾತಿ
 128. ಮಂಜೂರಾತಿಆ
 129. ಮಂಜೂರಾತಿಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 130. ಮಂಜೂರಾದ
 131. ಮಂಜೂರಾದಆಯವ್ಯಯ
 132. ಮಂಜೂರಾದಆಯವ್ಯಯದಅಂದಾಜು
 133. ಮಂಜೂರಾದಕಾರ್ಮಿಕರಸಂಖ್ಯೆ
 134. ಮಂಜೂರಾದಪ್ರಾಯೋಜನೆ
 135. ಮಂಜೂರಾದಬಜೆಟ್ಟು
 136. ಮಜೂರಿ
 137. ಮಜೂರಿಸಂಪಾದಿಸುವವನು
 138. ಮಂಜೂರು
 139. ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 140. ಮಂಜೂರುಮಾಡು
 141. ಮಜ್ಜಿಗೆ
 142. ಮಜ್ದೂರ್
 143. ಮಟ
 144. ಮಂಟಪ
 145. ಮಟ್ಟ
 146. ಮಟ್ಟಕೋಲು
 147. ಮಟ್ಟಗಳು
 148. ಮಟ್ಟಗೊಳಿಸು
 149. ಮಟ್ಟಗೋಲು
 150. ಮಟ್ಟದ
 151. ಮಟ್ಟವನ್ನು
 152. ಮಟ್ಟವಾಗಿರುವ
 153. ಮಟ್ಟವಾಗಿಸು
 154. ಮಟ್ಟವಾಗು
 155. ಮಟ್ಟಸ
 156. ಮಟ್ಟಸವಾಗಿರುವ
 157. ಮಟ್ಟಹಾಕು
 158. ಮಟ್ಟಾಗು
 159. ಮಟ್ಟಿಗೆ
 160. ಮಟ್ಟಿಟ್ಟಳ
 161. ಮಟ್ಟು
 162. ಮಟ್ಟೆ
 163. ಮಟ್ಟೋರಣ
 164. ಮಠ
 165. ಮಠದಂತೆ
 166. ಮಠವಾಸಿನಿ
 167. ಮಠಾಧಿಪತಿ
 168. ಮಂಡ
 169. ಮಡಕೆ
 170. ಮಡಗು
 171. ಮಡಗೂಳು
 172. ಮಡಚಬಲ್ಲ
 173. ಮಡಚಾಡಿಸಿ
 174. ಮಡಚಿ
 175. ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳು
 176. ಮಡಚಿದ
 177. ಮಡಚು
 178. ಮಡದಿ
 179. ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿ
 180. ಮಂಡನೆ
 181. ಮಂಡಲ
 182. ಮಂಡಲಾಕಾರದ
 183. ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿ
 184. ಮಂಡಲಿ
 185. ಮಡಲು
 186. ಮಡವಾಯಿ
 187. ಮಂಡಳ
 188. ಮಂಡಳಿ
 189. ಮಡಿ
 190. ಮಂಡಿ
 191. ಮಂಡಿಕಾಪು
 192. ಮಂಡಿಕೀಲು
 193. ಮಂಡಿಕೆ
 194. ಮಡಿಕೆ
 195. ಮಡಿಕೆಗಳಾದ
 196. ಮಡಿಕೆಗಳು
 197. ಮಡಿಕೆಡಿಸು
 198. ಮಡಿಕೆಮಾಡು
 199. ಮಡಿಕೆಯಾಗು
 200. ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು
 201. ಮಂಡಿತಗಲು
 202. ಮಡಿದ
 203. ಮಂಡಿನೋವು
 204. ಮಡಿಪಂಚೆ
 205. ಮಡಿಪು
 206. ಮಡಿಮಾಡು
 207. ಮಡಿಮಾಡುವ
 208. ಮಡಿಯ
 209. ಮಡಿಯಾದ
 210. ಮಂಡಿಯಿಡು
 211. ಮಡಿಯೋಲೆ
 212. ಮಂಡಿರಜ್ಜು
 213. ಮಂಡಿರಜ್ಜುಗಳು
 214. ಮಡಿಲು
 215. ಮಡಿಲೆಣ್ಣುಕ
 216. ಮಡಿವಂತ
 217. ಮಡಿವಂತಿಕೆ
 218. ಮಡಿವಾಳನ-ಅಂಗಡಿ
 219. ಮಡಿಸಬಹುದಾದ
 220. ಮಡಿಸಿದಕರಪತ್ರ
 221. ಮಡಿಸು
 222. ಮಂಡಿಸು
 223. ಮಡುಗಟ್ಟಿತು
 224. ಮಡುಗಟ್ಟಿತು
 225. ಮಡುಹು
 226. ಮಡೆ
 227. ಮಂಡೆ
 228. ಮಡೆಯ
 229. ಮಡ್ಡ
 230. ಮಡ್ಡಿ
 231. ಮಡ್ಡು
 232. ಮಣಗು
 233. ಮಣಗುವ
 234. ಮಣಮಣ
 235. ಮಣಲು
 236. ಮಣಿ
 237. ಮಣಿಕಟ್ಟು
 238. ಮಣಿಗಳಂತೆ
 239. ಮಣಿಗಳು
 240. ಮಣಿಚೌಕಟ್ಟು
 241. ಮಣಿತ
 242. ಮಣಿಯ
 243. ಮಣಿಯದ
 244. ಮಣಿಯದಿರು
 245. ಮಣಿಯಿಂಡೆ
 246. ಮಣಿಯುಲಿ
 247. ಮಣಿಯುವ
 248. ಮಣಿಸರ
 249. ಮಣಿಸು
 250. ಮಣೆ
 251. ಮಣ್ಣಚ್ಚೆರಕ
 252. ಮಣ್ಣರಿಮೆ
 253. ಮಣ್ಣಾಗು
 254. ಮಣ್ಣಾನ್
 255. ಮಣ್ಣಿನ
 256. ಮಣ್ಣಿನಂತೆ
 257. ಮಣ್ಣಿನಂಥ
 258. ಮಣ್ಣಿನವರೆಗೆ
 259. ಮಣ್ಣಿನುಂಡೆ
 260. ಮಣ್ಣು
 261. ಮಣ್ಣುಕದಲುಕ
 262. ಮಣ್ಣುಕುಸಿ
 263. ಮಣ್ಣುಗೊಬ್ಬರ
 264. ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿ
 265. ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕು
 266. ಮಣ್ಣುಮುಚ್ಚು
 267. ಮಣ್ಣುಹುಳು
 268. ಮಣ್ಣೆಣ್ಣೆ
 269. ಮಣ್ಣೇತ
 270. ಮಣ್ಣೇರಿಸು
 271. ಮಣ್ಮಳಿ
 272. ಮತ
 273. ಮತಕೊಟ್ಟ
 274. ಮತಕೊಡು
 275. ಮತಗಟ್ಟೆ
 276. ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು
 277. ಮತಗಣಕ
 278. ಮತಗಳಿಕೆ
 279. ಮತಗಳಿಸು
 280. ಮತಚಲಾಯಿಸು
 281. ಮತಚಲಾವಣೆ
 282. ಮತತತ್ವ
 283. ಮತದಾನ
 284. ಮತದಾನಮಾಡು
 285. ಮತದಾನಾಧಿಕಾರ
 286. ಮತದಾರ
 287. ಮತದಾರರ
 288. ಮತದಾರರಿಗೆ
 289. ಮತದಾರರು
 290. ಮತನೀಡಬಹುದಾದ
 291. ಮತನೀಡಿಕೆ
 292. ಮತನೀಡು
 293. ಮತಪತ್ರ
 294. ಮತಪತ್ರಗಳು
 295. ಮತಪರಿವರ್ತನೆ
 296. ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು
 297. ಮತಪ್ರಚಾರಕ
 298. ಮತಬೇಡು
 299. ಮತಬೋಧಕ
 300. ಮತಭೇದ
 301. ಮತಭ್ರಾಂತ
 302. ಮತವಿಧಿ
 303. ಮತವಿರುದ್ಧ
 304. ಮತಶ್ರದ್ಧೆ
 305. ಮತಸಂಸ್ಕಾರ
 306. ಮತಸ್ಥ
 307. ಮತಾಚಾರ
 308. ಮತಾಂತರ
 309. ಮತಾಂತರಗೊಂಡವನು
 310. ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
 311. ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸು
 312. ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳು
 313. ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು
 314. ಮತಾಂತರಮಾಡು
 315. ಮತಾಂತರಿ
 316. ಮತಾಂತರಿಸು
 317. ಮತಾತೀತ
 318. ಮತಾಂಧ
 319. ಮತಾಂಧತೆ
 320. ಮತಾಧಿಕಾರ
 321. ಮತಿ
 322. ಮತಿಭ್ರಮಣೆ
 323. ಮತಿವಿಕಲ
 324. ಮತಿಹೀನ
 325. ಮತೀಯ
 326. ಮತ್ತಗೊಳಿಸು
 327. ಮತ್ತತೆ
 328. ಮತ್ತಿ
 329. ಮತ್ತು
 330. ಮತ್ತುಕದ
 331. ಮತ್ತೂ
 332. ಮತ್ತೆ
 333. ಮತ್ತೆ-ಕಲಸು
 334. ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆಬರುವ
 335. ಮತ್ತೆಕಟ್ಟು
 336. ಮತ್ತೆಕರೆಯಿಸು
 337. ಮತ್ತೆತೆಗೆದುಕೊ
 338. ಮತ್ತೆನಟಿಸಿದ
 339. ಮತ್ತೆನೆಲೆಕೊಡು
 340. ಮತ್ತೆಪಡೆ
 341. ಮತ್ತೆಪುನಃ-ಹೇಳು
 342. ಮತ್ತೆಪ್ರಾರಂಭಿಸು
 343. ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ
 344. ಮತ್ತೆಮಾಡು
 345. ಮತ್ತೆಸೇರಿಸು
 346. ಮತ್ತೆಸ್ವೀಕರಿಸು
 347. ಮತ್ತೇರಿದ
 348. ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ಕೆ
 349. ಮತ್ತೊಂದು
 350. ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆ
 351. ಮತ್ತೊಬ್ಬ
 352. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು-ಅವಲಂಬಿಸು
 353. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
 354. ಮಂತ್ರ
 355. ಮಂತ್ರಗಳಂತೆ
 356. ಮಂತ್ರಪಠನ
 357. ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗ
 358. ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ
 359. ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸು
 360. ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನನ್ನಾಗಿಸು
 361. ಮಂತ್ರವಾದಿ
 362. ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆ
 363. ಮಂತ್ರಹಾಕು
 364. ಮಂತ್ರಿ
 365. ಮಂತ್ರಿಪದವಿ
 366. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ
 367. ಮಂತ್ರಿವರ್ಗ
 368. ಮಂತ್ರಿಸಂಪುಟ
 369. ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ
 370. ಮತ್ಸರ
 371. ಮತ್ಸರದ
 372. ಮತ್ಸ್ಯ
 373. ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ
 374. ಮತ್ಸ್ಯವರ್ಗ
 375. ಮತ್ಸ್ಯಾಂಗನೆ
 376. ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರ
 377. ಮಂಥನ
 378. ಮಥಿಸು
 379. ಮಂದ
 380. ಮದ
 381. ಮಂದಗತಿ
 382. ಮಂದಗತಿಯ
 383. ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ
 384. ಮಂದಗತಿಯವನು
 385. ಮಂದಗಮನ
 386. ಮಂದಗಾಮಿ
 387. ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ
 388. ಮಂದಗೊಳಿಸು
 389. ಮಂದಗ್ರಾಹಿಯಾದ
 390. ಮದಡ
 391. ಮದಡಾವಿ
 392. ಮದಡು
 393. ಮದತಮ್ಮ
 394. ಮಂದತೆ
 395. ಮಂದದೃಷ್ಟಿಯ
 396. ಮಂದಪ್ರಕಾಶ
 397. ಮಂದಬುದ್ಧಿ
 398. ಮಂದಬುದ್ಧಿಯ
 399. ಮಂದಬುದ್ಧಿಯವ
 400. ಮಂದಬೆಳಕು
 401. ಮಂದಮಟ್ಟದ
 402. ಮಂದಮತಿ
 403. ಮಂದಮಾರುತ
 404. ಮದಲಿಂಗ
 405. ಮಂದಲಿಗೆ
 406. ಮದವಣ್ಣ
 407. ಮಂದವಾಗಿ
 408. ಮಂದವಾಗಿಸು
 409. ಮಂದವಾಗು
 410. ಮಂದವಾಗುವುದು
 411. ಮಂದವಾದ
 412. ಮಂದವಾಹಕ
 413. ಮದವೇರಿಸು
 414. ಮಂದಸ್ಮಿತ
 415. ಮಂದಹಾಸ
 416. ಮಂದಹಾಸದಿಂದ-ಸೂಚಿಸು
 417. ಮಂದಾರ
 418. ಮಂದಿ
 419. ಮಂದಿಗನ
 420. ಮಂದಿಗಮನ
 421. ಮಂದಿತಿನಿ
 422. ಮಂದಿಪಡೆ
 423. ಮದಿಪಿನ
 424. ಮದಿಪು
 425. ಮದಿಪುಕಳೆ
 426. ಮದಿಪುಕಳೆವ
 427. ಮದಿಪುಕೊಡದ
 428. ಮದಿಪುಕೊಡು
 429. ಮದಿಪುಹಣ
 430. ಮದಿಪುಳ್ಳ
 431. ಮಂದಿಬಂಡಿ
 432. ಮಂದಿಬಂಡಿದಾಣ
 433. ಮಂದಿಬಂಡಿಮನೆ
 434. ಮಂದಿಮೆಚ್ಚದ
 435. ಮಂದಿಮೆಚ್ಚಿಕೆ
 436. ಮಂದಿಮೆಚ್ಚಿಸು
 437. ಮಂದಿಯ
 438. ಮಂದಿಯಂಜಿಕೆ
 439. ಮಂದಿಯರಿಮೆ
 440. ಮಂದಿಯರ‍್ತಿ
 441. ಮಂದಿಯಳಿಪು
 442. ಮಂದಿಯಾಳ್ವಿಕೆ
 443. ಮಂದಿಯೆಣಿಕೆ
 444. ಮಂದಿಯೆಣಿಕೆತಡೆ
 445. ಮಂದಿಯೆಣಿಕೆಯರಿಮೆ
 446. ಮಂದಿಯೊಪ್ಪಿತ
 447. ಮಂದಿಯೊಳಿತು
 448. ಮಂದಿರ
 449. ಮದಿರೆ
 450. ಮಂದಿಹಗೆ
 451. ಮಂದಿಹುರುಪು
 452. ಮಂದಿಹೂಡಿಕೆ
 453. ಮದುಮಕ್ಕಳು
 454. ಮದುಮಗ
 455. ಮದುಮಗಳು
 456. ಮದುಮುರಿಕೆ
 457. ಮದುಮುರಿಗ
 458. ಮದುಮುರಿಗಿತ್ತಿ
 459. ಮದುಮುರಿತ
 460. ಮದುವಣಗಿತ್ತಿ
 461. ಮದುವಣಿಗ
 462. ಮದುವಿಲನಂಟು
 463. ಮದುವಿಲಬಾಳು
 464. ಮದುವೆ
 465. ಮದುವೆ-ಮಾಡು
 466. ಮದುವೆಗಳು
 467. ಮದುವೆಣ್ಣು
 468. ಮದುವೆಮಂಟಪ
 469. ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡು
 470. ಮದುವೆಮಾಡು
 471. ಮದುವೆಯ
 472. ಮದುವೆಯಣಿಗ
 473. ಮದುವೆಯಂತೆ
 474. ಮದುವೆಯಾಗದ
 475. ಮದುವೆಯಾಗದವಳು
 476. ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ
 477. ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆ
 478. ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವವನು
 479. ಮದುವೆಯಾಗಲು
 480. ಮದುವೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ
 481. ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ
 482. ಮದುವೆಯಾಗು
 483. ಮದುವೆಯಾಗುವಾಸೆ
 484. ಮದುವೆಯಾಗುವುದು
 485. ಮದುವೆಯಾದರು
 486. ಮದುವೆಯಾದವ
 487. ಮದುವೆಯಾಯಿತು
 488. ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ
 489. ಮದುವೊಪ್ಪಿಗೆ
 490. ಮಂದೆ
 491. ಮಂದೆಯ
 492. ಮಂದೆವಾಳ
 493. ಮಂದೋಷ್ಣ
 494. ಮಂದೋಷ್ಣವಾದ
 495. ಮದ್ದಳೆ
 496. ಮದ್ದಿನ
 497. ಮದ್ದಿನಂಗಡಿ
 498. ಮದ್ದಿನಮನೆ
 499. ಮದ್ದು
 500. ಮದ್ದುಕಲಪುಗ
 501. ಮದ್ದುಕಳೆತ
 502. ಮದ್ದುಗ
 503. ಮದ್ದುಗುಂಡು
 504. ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು
 505. ಮದ್ದುತೆಗೆತ
 506. ಮದ್ದುಬರೆ
 507. ಮದ್ದುಮನೆ
 508. ಮದ್ದುಮನೆಬಂಡಿ
 509. ಮದ್ದುಮಾಡು
 510. ಮದ್ದುಹೇಳು
 511. ಮದ್ದೊರೆ
 512. ಮದ್ಯ
 513. ಮದ್ಯಗಾಮಿ
 514. ಮದ್ಯದಂಗಡಿ
 515. ಮದ್ಯಪರಿತ್ಯಾಗಿ
 516. ಮದ್ಯಪಾನ
 517. ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ
 518. ಮದ್ಯಪಾಯಿ
 519. ಮದ್ಯಮಾರಾಟ
 520. ಮದ್ಯವರ್ಜಕ
 521. ಮದ್ಯವ್ಯಸನ
 522. ಮದ್ಯವ್ಯಾಪಾರಿ
 523. ಮದ್ಯಸಾರ
 524. ಮದ್ಯಸೇವಕರು
 525. ಮದ್ಯಾಭಿಜ್ಞ
 526. ಮದ್ಯಾಹ್ನ
 527. ಮಂದ್ರ
 528. ಮಧಿಸು
 529. ಮಧು
 530. ಮಧುಚಂದ್ರ
 531. ಮಧುಪಾನ
 532. ಮಧುಮಾಸ
 533. ಮಧುಮೇಹ
 534. ಮಧುರ
 535. ಮಧುರಧ್ವನಿ
 536. ಮಧುರಭಾಷಿ
 537. ಮಧುರಭಾಷಿಯಾದ
 538. ಮಧುರವಾದ
 539. ಮಧುವಿಹಾರ
 540. ಮಧ್ಯ
 541. ಮಧ್ಯಕಾಲ
 542. ಮಧ್ಯಕಾಲಿಕ
 543. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ
 544. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ:
 545. ಮಧ್ಯಂತರ
 546. ಮಧ್ಯಂತರಕ್ಕೆ
 547. ಮಧ್ಯಂತರಗಳು
 548. ಮಧ್ಯಂತರದ
 549. ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿದೆಯೆ
 550. ಮಧ್ಯದ
 551. ಮಧ್ಯದಂತಸ್ತು
 552. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
 553. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ
 554. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ
 555. ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ
 556. ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ
 557. ಮಧ್ಯಪಶ್ಚಿಮ
 558. ಮಧ್ಯಪಾನಿ
 559. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ
 560. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ
 561. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಗಳು
 562. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು
 563. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ
 564. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು
 565. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸು
 566. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
 567. ಮಧ್ಯಬಿಂದು
 568. ಮಧ್ಯಭಾಗ
 569. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ
 570. ಮಧ್ಯಮ
 571. ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರ
 572. ಮಧ್ಯಮತರದ್ದು
 573. ಮಧ್ಯಮಬಲದ
 574. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗ
 575. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ
 576. ಮಧ್ಯಮವಾದದ್ದು
 577. ಮಧ್ಯಮವೇಗದ
 578. ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗ
 579. ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗಗಾಮಿಯಾದ
 580. ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
 581. ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ
 582. ಮಧ್ಯಯುಗ
 583. ಮಧ್ಯಯುಗದ
 584. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ
 585. ಮಧ್ಯಯುಗೀನ
 586. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
 587. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ
 588. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
 589. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ
 590. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾದರೂ
 591. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ
 592. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನವ
 593. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸು
 594. ಮಧ್ಯವರ್ತಕರು
 595. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ
 596. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು
 597. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ
 598. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗು
 599. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗುವುದು
 600. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಲ್ಲದ
 601. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಸಿ
 602. ಮಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ
 603. ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ
 604. ಮಧ್ಯಸ್ಥ
 605. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ
 606. ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದ
 607. ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾದ
 608. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
 609. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
 610. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು
 611. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ
 612. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆವಹಿಸು
 613. ಮಧ್ಯಾವಧಿ
 614. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
 615. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಊಟ
 616. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ-ಊಟ
 617. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ
 618. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ
 619. ಮಧ್ಯಾಹ್ನರೇಖೆ
 620. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರ
 621. ಮಧ್ಯೆ
 622. ಮಧ್ಯೆತಡೆ
 623. ಮಧ್ಯೆಬರು
 624. ಮಧ್ಯೆಬಿಡದೆ
 625. ಮನಕಲಕಿಸು
 626. ಮನಕುಗ್ಗಿದ
 627. ಮನಃಕ್ಷೋಭೆ
 628. ಮನಗಾಣಿಸು
 629. ಮನಗಾಣಿಸುವ
 630. ಮನಗಾಣಿಸುವುದು
 631. ಮನಗಾಣು
 632. ಮನಗುಂದಿದ
 633. ಮನತಟ್ಟುವ
 634. ಮನತಣಿಸು
 635. ಮನತಿರುಗಿಸು
 636. ಮನತುಂಬಿ
 637. ಮನದಟ್ಟುಮಾಡು
 638. ಮನದನ್ನ
 639. ಮನದನ್ನೆ
 640. ಮನನ
 641. ಮನನಮಾಡು
 642. ಮನನೋಯಿಸದ
 643. ಮನನೋಯಿಸು
 644. ಮನನೋಯಿಸುವ
 645. ಮನನೋಯಿಸುವುದು
 646. ಮನಃಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ
 647. ಮನಃಪೂರ್ವಕ
 648. ಮನಪೂರ್ವಕ
 649. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
 650. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ
 651. ಮನಃಪ್ರಕೃತಿಯ
 652. ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿ
 653. ಮನಬಂದಂತೆ
 654. ಮನಬಿಚ್ಚಿ
 655. ಮನಮಿಡಿಯುವ
 656. ಮನಮುಟ್ಟು
 657. ಮನಮುಟ್ಟುವ
 658. ಮನಮೋಹಕ
 659. ಮನಮೋಹಕಗೊಳಿಸು
 660. ಮನರಂಜನೆ
 661. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ
 662. ಮನರಂಜಿಸು
 663. ಮನರಮ್ಜನೆ
 664. ಮನವರಿಕೆ
 665. ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 666. ಮನವರಿಕೆಯಾದ
 667. ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು
 668. ಮನವಿ
 669. ಮನವಿಕಲ್ಪ
 670. ಮನವಿಕೊಡು
 671. ಮನವಿಗಳು
 672. ಮನವಿಗಾರ
 673. ಮನವಿದಾರ
 674. ಮನವಿಮಾಡು
 675. ಮನವಿಯನ್ನು
 676. ಮನವೊಪ್ಪಿಸಿ
 677. ಮನವೊಪ್ಪಿಸು
 678. ಮನವೊಪ್ಪಿಸುವುದು
 679. ಮನವೊಲಿಕೆ
 680. ಮನವೊಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 681. ಮನವೊಲಿಸಿ
 682. ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ
 683. ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
 684. ಮನವೊಲಿಸು
 685. ಮನವೊಲಿಸುವ
 686. ಮನವೊಲಿಸುವಂತಿದೆ
 687. ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ
 688. ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ
 689. ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ
 690. ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ
 691. ಮನಶಕ್ತಿ
 692. ಮನಃಶಾಂತಿ
 693. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ
 694. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 695. ಮನಶುದ್ಧಿ
 696. ಮನಶ್ಯಕ್ತಿ
 697. ಮನಶ್ಶಕ್ತಿ
 698. ಮನಶ್ಶಾಂತಿ
 699. ಮನಶ್ಶಾರೀರಿಕ
 700. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 701. ಮನಃಸಾಕ್ಷಿ
 702. ಮನಸಾರೆ
 703. ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು
 704. ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 705. ಮನಸೆಳೆಯುವ
 706. ಮನಸೆಳೆವ
 707. ಮನಸೋತವನು
 708. ಮನಸ್ತಾಪ
 709. ಮನಸ್ಥಿತಿ
 710. ಮನಃಸ್ಥಿತಿ
 711. ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು
 712. ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
 713. ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು
 714. ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ
 715. ಮನಸ್ವಿ
 716. ಮನಸ್ವಿಯಾಗಿ
 717. ಮನಸ್ವಿಯಾದ
 718. ಮನಸ್ವೀ
 719. ಮನಸ್ವೇಚ್ಛೆ
 720. ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ
 721. ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ
 722. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ
 723. ಮನಸ್ಸಾಮಾಜಿಕ
 724. ಮನಸ್ಸಿಗೆ
 725. ಮನಸ್ಸಿಗೆತೋರಿದಂತೆ
 726. ಮನಸ್ಸಿಡು
 727. ಮನಸ್ಸಿನ
 728. ಮನಸ್ಸಿನ-ಒಲವು
 729. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
 730. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡು
 731. ಮನಸ್ಸಿನಾಘಾತ
 732. ಮನಸ್ಸಿರು
 733. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ
 734. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿರು
 735. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
 736. ಮನಸ್ಸು
 737. ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ
 738. ಮನಸ್ಸುಗಳು
 739. ಮನಸ್ಸುಮಾಡು
 740. ಮನಿಯಾರ್ಡರು
 741. ಮನುಕುಲ
 742. ಮನುಕುಲದವರೆಗೆ
 743. ಮನುಕುಲದಾದ್ಯಂತ
 744. ಮನುಕುಲವೇ?
 745. ಮನುಜ
 746. ಮನುಜಕುಲ
 747. ಮನುವಿನಂತೆ
 748. ಮನುಷ್ಯ
 749. ಮನುಷ್ಯಜಾತಿ
 750. ಮನುಷ್ಯತ್ವ
 751. ಮನುಷ್ಯತ್ವಾರೋಪಣ
 752. ಮನುಷ್ಯನ
 753. ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಾಸೆ
 754. ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ
 755. ಮನುಷ್ಯವರ್ಗ
 756. ಮನುಷ್ಯಾತೀತ
 757. ಮನೆ
 758. ಮನೆಕಂತೆ
 759. ಮನೆಕಲಿಸುಗ
 760. ಮನೆಕಲಿಸುಗೆ
 761. ಮನೆಕೆಲಸ
 762. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
 763. ಮನೆಗಳಿಂದ
 764. ಮನೆಗಳಿರುವ
 765. ಮನೆಗಳು
 766. ಮನೆಗೀಳಿನ
 767. ಮನೆಗೀಳು
 768. ಮರೆಬರಹಗಾರ
 769. ಮರೆಮಾಚದ
 770. ಮರೆಮಾಚಿದ
 771. ಮರೆಮಾಚು
 772. ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ
 773. ಮರೆಮಾಡಿಕೆ
 774. ಮರೆಮಾಡಿದ
 775. ಮರೆಮಾಡು
 776. ಮರೆಯದಿರು
 777. ಮರೆಯಂಬು
 778. ಮರೆಯಲಾಗದ
 779. ಮರೆಯಲಾರೆ
 780. ಮರೆಯಲ್ಪಡು
 781. ಮರೆಯಾಗಿ
 782. ಮರೆಯಾಗಿಡು
 783. ಮರೆಯಾಗಿಸು
 784. ಮರೆಯಾಗು
 785. ಮರೆಯಾಗುವ
 786. ಮರೆಯಾಗುವಿಕೆ
 787. ಮರೆಯಾದ
 788. ಮರೆಯಾಳು
 789. ಮರೆಯಿಲ್ಲದ
 790. ಮರೆಯುವ
 791. ಮರೆಯೊತ್ತಾಸೆಗಾರ
 792. ಮರೆವಾಳ್ವೆ
 793. ಮರೆವಿನ
 794. ಮರೆವು
 795. ಮರೆಸಿಕೊ
 796. ಮರೆಸಿಡು
 797. ಮರೆಸಿಬಿಡು
 798. ಮರೆಹುರುಳಿನ
 799. ಮರೆಹೊಕ್ಕವನು
 800. ಮರೆಹೊಗುಗ
 801. ಮರೆಹೋಗು
 802. ಮರೆಹೋಗುವುದು
 803. ಮರೈನ್
 804. ಮರ್ಕಟ
 805. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ
 806. ಮರ್ಗುಡುವಿಕೆ
 807. ಮರ್ಚು
 808. ಮರ್ಡರ್
 809. ಮರ್ತ್ಯ
 810. ಮರ್ತ್ಯತೆ
 811. ಮರ್ಮ
 812. ಮರ್ಮಭೇದಿಯಾದ
 813. ಮರ್ಮರಗುಟ್ಟಿಸು
 814. ಮರ್ಮವರಿಯಲಾಗದ
 815. ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು
 816. ಮರ್ಯಾದಾರ್ಹ
 817. ಮರ್ಯಾದೆ
 818. ಮರ್ಯಾದೆಗೆಟ್ಟ
 819. ಮರ್ಯಾದೆಯ
 820. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ
 821. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಲ್ಲದ
 822. ಮರ್ಯಾದೋಲ್ಲಂಘನೆ
 823. ಮಲ
 824. ಮಲಕು
 825. ಮಲಗಿತ್ತು
 826. ಮಲಗಿದ
 827. ಮಲಗಿದರಾಯಿತು
 828. ಮಲಗಿದರು
 829. ಮಲಗಿದಲ್ಲಾಗು
 830. ಮಲಗಿರುವ
 831. ಮಲಗಿರುವುದು
 832. ಮಲಗಿಸು
 833. ಮಲಗು
 834. ಮಲಗುದಾಣ
 835. ಮಲಗುದಾವು
 836. ಮಲಗುಮೂಡೆ
 837. ಮಲಗುವವೆಡೆ
 838. ಮಲಗುವುದು
 839. ಮಲತಂದೆ
 840. ಮಲತಾಯಿ
 841. ಮಲಬದ್ಧತೆ
 842. ಮಲಭಕ್ಷಣೆ
 843. ಮಲಮಗ
 844. ಮಲಮಗಳು
 845. ಮಲಮೂತ್ರಗಳು
 846. ಮಲರು
 847. ಮಲರೋಗ
 848. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ
 849. ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸು
 850. ಮಲಿನ
 851. ಮಲಿನಕಾರಿ
 852. ಮಲಿನಗೊಳಿಸು
 853. ಮಲಿನತೆ
 854. ಮಲಿನಮಾಡು
 855. ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿದೆ
 856. ಮಲಿನವಾದ
 857. ಮಲಿನವಿಲ್ಲದ
 858. ಮಲೀನ
 859. ಮಲೆ
 860. ಮಲೆತ
 861. ಮಲೆತದ
 862. ಮಲೆನಾಡಿನ
 863. ಮಲೆನಾಡು
 864. ಮಲೆನಿವಾಸಿ
 865. ಮಲೆಪಿನ
 866. ಮಲೆಪಿಲ್ಲದ
 867. ಮಲೆಪು
 868. ಮಲೆಬಾಳುಗ
 869. ಮಲೆಯಾಳು
 870. ಮಲೆಯುವ
 871. ಮಲೆಯೇರುಗ
 872. ಮಲೆವ
 873. ಮಲೇರಿಯಾ
 874. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್
 875. ಮಲ್ಬರಿ
 876. ಮಲ್ಯ
 877. ಮಲ್ಲ
 878. ಮಲ್ಲಣಿ
 879. ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ
 880. ಮಲ್ಲಳಿ
 881. ಮಲ್ಲಳಿಸುವ
 882. ಮಲ್ಲಾಟ
 883. ಮಲ್ಲಿಗೆ
 884. ಮಶಕ
 885. ಮಶ್ರೂಮ್
 886. ಮಷ್ಟು
 887. ಮಷ್ಟುಹಿಡಿ
 888. ಮಸಕ
 889. ಮಸಕವಾಗಿ
 890. ಮಸಕಾಗು
 891. ಮಸಕಾದ
 892. ಮಸಕು
 893. ಮಸಕುಮಸಕಾದ
 894. ಮಸಗು
 895. ಮಸಗುವ
 896. ಮಹಾಸೌಧ
 897. ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ
 898. ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
 899. ಮಹಿಮೆ
 900. ಮಹಿಷಿ
 901. ಮಹಿಳಾವೈರ
 902. ಮಹಿಳೆ
 903. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ
 904. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
 905. ಮಹಿಳೆಯರು
 906. ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ
 907. ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ
 908. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು
 909. ಮಹೇಂದ್ರ
 910. ಮಹೋತ್ಸವ
 911. ಮಹೋನ್ನತ
 912. ಮಹೋನ್ನತಿ
 913. ಮಹೋಪಮೆ
 914. ಮಳ
 915. ಮಳಮಳಿಸು
 916. ಮಳಲು
 917. ಮಳಿ
 918. ಮಳಿಗೆ
 919. ಮಳೆ
 920. ಮಳೆಕಾಡು
 921. ಮಳೆಗರೆ
 922. ಮಳೆಗಾಲ
 923. ಮಳೆಗಾಲದ
 924. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ
 925. ಮಳೆದಿನ
 926. ಮಳೆಬಿಲ್ಲು
 927. ಮಳೆಬಿಲ್ಲೆಗಳು
 928. ಮಳೆಬೀಳು
 929. ಮಳೆಮಾಪಕ
 930. ಮಳೆಮಾರುತ
 931. ಮಳೆಮೋಡ
 932. ಮಳೆಯ
 933. ಮಳೆಯ-ರಭಸ
 934. ಮಳೆಯಂಗಿ
 935. ಮಳೆಯಂತೆ
 936. ಮಳೆಯಳಕ
 937. ಮಳೆಯಳತೆ
 938. ಮಳೆಯಳೆಗ
 939. ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 940. ಮಳೆಯಾದರೂ
 941. ಮಳೆಯಾಯಿತು
 942. ಮಳೆಯಿಂದಾದ
 943. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ
 944. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ
 945. ಮಳೆಯೋ
 946. ಮಳೆರಾಯ
 947. ಮಳೆಸುರಿತ
 948. ಮಳ್ಗು
 949. ಮಳ್ಗುಗೆ
 950. ಮಾಗಣಿಟಿಪ್ಪಣಿ
 951. ಮಾಗಣಿಮಾಡು
 952. ಮಾಗಣೆ
 953. ಮಾಗಧ
 954. ಮಾಂಗಲ್ಯಬಂಧನ
 955. ಮಾಂಗಲ್ಯವತಿ
 956. ಮಾಗವಾನಿ
 957. ಮಾಗಿ
 958. ಮಾಗಿದ
 959. ಮಾಗುವಾಗ
 960. ಮಾಂಜರಿಮೆ
 961. ಮಾಂಜಲಾಗದ
 962. ಮಾಜಿ
 963. ಮಾಜಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
 964. ಮಾಜಿಸಲಾಗದ
 965. ಮಾಜಿಸು
 966. ಮಾಜು
 967. ಮಾಂಜು
 968. ಮಾಜುಗ
 969. ಮಾಂಜುಗ
 970. ಮಾಂಜುಗೆ
 971. ಮಾಂಜುಗೆಯರಿಮೆ
 972. ಮಾಂಜುಮನೆ
 973. ಮಾಂಜುವ
 974. ಮಾಟ
 975. ಮಾಟಕ
 976. ಮಾಟಗಾತಿ
 977. ಮಾಟಗಾತಿಯರ-ಗುಂಪು
 978. ಮಾಟಗಾರ
 979. ಮಾಟನುಡಿ
 980. ಮಾಟಮಂತ್ರ
 981. ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು
 982. ಮಾಟಮಾಡು
 983. ಮಾಟವಾದ
 984. ಮಾಟವಿಲ್ಲದ
 985. ಮಾಟಾಗಾರ್ತಿ
 986. ಮಾಡ
 987. ಮಾಡಗೊಡದಿರು
 988. ಮಾಡಗೊಡು
 989. ಮಾಡದ
 990. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
 991. ಮಾಡದಿರು
 992. ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ
 993. ಮಾಡದಿರುವುದು
 994. ಮಾಡಬಲ್ಲ
 995. ಮಾಡಬಹುದಾದ
 996. ಮಾಡಬಹುದೇ?
 997. ಮಾಡಬಾರದ
 998. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು
 999. ಮಾಡಬೇಕು
 1000. ಮಾಡಲಾಗದ
 1001. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
 1002. ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
 1003. ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 1004. ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1005. ಮಾಡಲಾಗುವುದು
 1006. ಮಾಡಲಾರದ
 1007. ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ
 1008. ಮಾಡಲ್
 1009. ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 1010. ಮಾಡಿಕೊ
 1011. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
 1012. ಮಾಡಿದ
 1013. ಮಾಡಿದದಿಟ
 1014. ಮಾಡಿದರು
 1015. ಮಾಡಿದೆ
 1016. ಮಾಡಿದ್ದರೂ
 1017. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
 1018. ಮಾಡಿದ್ರೂ
 1019. ಮಾಡಿಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ
 1020. ಮಾಡಿಯೇತೀರಬೇಕಾದ
 1021. ಮಾಡಿರಬಹುದು
 1022. ಮಾಡಿರುವುದು
 1023. ಮಾಡಿಸು
 1024. ಮಾಡು
 1025. ಮಾಡುಗ
 1026. ಮಾಡುಗೆ
 1027. ಮಾಡುತ್ತದೆ
 1028. ಮಾಡುತ್ತದೆ?
 1029. ಮಾಡುವ
 1030. ಮಾಡುವವ
 1031. ಮಾಡುವವನು
 1032. ಮಾಡುವವರು
 1033. ಮಾಡುವಾಗ
 1034. ಮಾಡುವಿಕೆ
 1035. ಮಾಡುಹ
 1036. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್
 1037. ಮಾಣಿ
 1038. ಮಾಣಿಕ್ಯ
 1039. ಮಾಣಿಸಲಾಗದ
 1040. ಮಾಣಿಸು
 1041. ಮಾಣು
 1042. ಮಾತನಾಡದೆ
 1043. ಮಾತನಾಡಬೇಕು
 1044. ಮಾತನಾಡಬೇಕೆ?
 1045. ಮಾತನಾಡಲಾಗದ
 1046. ಮಾತನಾಡಿ
 1047. ಮಾತನಾಡಿದ
 1048. ಮಾತನಾಡಿದರು
 1049. ಮಾತನಾಡಿದರೂ
 1050. ಮಾತನಾಡಿದೆ
 1051. ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ
 1052. ಮಾತನಾಡು
 1053. ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
 1054. ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?
 1055. ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 1056. ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು
 1057. ಮಾತನಾಡುವ
 1058. ಮಾತನಾಡುವವನು
 1059. ಮಾತನಾಡುವವರಲ್ಲಿ
 1060. ಮಾತನಾಡುವುದು
 1061. ಮಾತರ
 1062. ಮಾತಾಟ
 1063. ಮಾತಾಡದಿರುವ
 1064. ಮಾತಾಡಿ
 1065. ಮಾತಾಡು
 1066. ಮಾತಾಯಿತು
 1067. ಮಾತಾಳಿ
 1068. ಮಾತಾಳಿತನ
 1069. ಮಾತಾಳು
 1070. ಮಾತಿಗೆ-ತಡೆಹಾಕು
 1071. ಮಾತಿಗೆತಪ್ಪು
 1072. ಮಾತಿನ
 1073. ಮಾತಿನಜಗಳ
 1074. ಮಾತಿನಂತೆ
 1075. ಮಾತಿನಂತೆಯೇ
 1076. ಮಾತಿನಮಲ್ಲ
 1077. ಮಾತಿನಲ್ಲೂ
 1078. ಮಾತಿಲ್ಲದ
 1079. ಮಾತು
 1080. ಮಾತುಕತೆ
 1081. ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು
 1082. ಮಾತುಕತೆನಡೆಸು
 1083. ಮಾತುಕತೆಯೆಡೆ
 1084. ಮಾತುಕತೆವರೆಗೂ
 1085. ಮಾತುಕೊಡು
 1086. ಮಾತುಕೊಡುಗೆ
 1087. ಮಾತುಗ
 1088. ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ-ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು
 1089. ಮಾತುಗಳು
 1090. ಮಾತುಗಾರ
 1091. ಮಾತುಗಾರನಾದ
 1092. ಮಾತುಗಾರಿಕೆ
 1093. ಮಾತುಬಾರದ
 1094. ಮಾತುಹಚ್ಚಿಕೆ
 1095. ಮಾತುಹಚ್ಚು
 1096. ಮಾತೃ
 1097. ಮಾತೃಕೆ
 1098. ಮಾತೃತ್ವ
 1099. ಮಾತೃತ್ವದ
 1100. ಮಾತೃದೇಶ
 1101. ಮಾತೃಫಲಕ
 1102. ಮಾತೃಭಾಷೆ
 1103. ಮಾತೃಭೂಮಿ
 1104. ಮಾತೃಮೋಹ
 1105. ಮಾತೃಸದೃಶ
 1106. ಮಾತೃಸಂಬಂಧಿ
 1107. ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ
 1108. ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 1109. ಮಾತೃಸಹಜವಾದ
 1110. ಮಾತೃಹತ್ಯೆ
 1111. ಮಾತೆ
 1112. ಮಾತೆತ್ತು
 1113. ಮಾತ್ಕೂಟ
 1114. ಮಾತ್ರ
 1115. ಮಾತ್ರವಾಗಿ
 1116. ಮಾಂತ್ರಿಕ
 1117. ಮಾಂತ್ರಿಕದಂಡ
 1118. ಮಾತ್ರೆ
 1119. ಮಾತ್ರೆಗಳು
 1120. ಮಾತ್ವರಸೆ
 1121. ಮಾತ್ಸರ
 1122. ಮಾತ್ಸರ್ಯ
 1123. ಮಾತ್ಸರ್ಯದ
 1124. ಮಾದಕ
 1125. ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ
 1126. ಮಾದಕವಸ್ತು
 1127. ಮಾದಕವಾದ
 1128. ಮಾದರಿ
 1129. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
 1130. ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ
 1131. ಮಾದರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ
 1132. ಮಾದರಿಗಳಿಂದ
 1133. ಮಾದರಿಗಳು
 1134. ಮಾದರಿತನಿಖೆ
 1135. ಮಾದರಿಮಟ್ಟ
 1136. ಮಾದರಿಯನ್ನು
 1137. ಮಾದರಿಯಾಗಿರು
 1138. ಮಾದರಿಯಾದ
 1139. ಮಾದರಿಸಮೀಕ್ಷೆ
 1140. ಮಾಂದು
 1141. ಮಾಂದ್ಯ
 1142. ಮಾಧವಿ
 1143. ಮಾಧುರಿ
 1144. ಮಾಧುರ್ಯ
 1145. ಮಾಧ್ಯ
 1146. ಮಾಧ್ಯಮ
 1147. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ
 1148. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಗಳು
 1149. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ
 1150. ಮಾನ
 1151. ಮಾನಕ
 1152. ಮಾನಗೆಟ್ಟತನ
 1153. ಮಾನದಂಡ
 1154. ಮಾನದಂಡಗಳ
 1155. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
 1156. ಮಾನದಂಡಗಳು
 1157. ಮಾನನಷ್ಟ
 1158. ಮಾನನಷ್ಟದ
 1159. ಮಾನಪತ್ರ
 1160. ಮಾನಭಂಗ
 1161. ಮಾನಭಂಗಮಾಡು
 1162. ಮಾನಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಲ್ಲದ
 1163. ಮಾನವ
 1164. ಮಾನವಕುಲ
 1165. ಮಾನವಕೃತ
 1166. ಮಾನವಕೋಟಿ
 1167. ಮಾನವಚಾಲಿತ
 1168. ಮಾನವತಾವಾದ
 1169. ಮಾನವತಾವಾದಿ
 1170. ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು
 1171. ಮಾನವತೆ
 1172. ಮಾನವತೆಯಿಲ್ಲದ
 1173. ಮಾನವತ್ವ
 1174. ಮಾನವಧರ್ಮ
 1175. ಮಾನವನಂತೆ
 1176. ಮಾನವನಲ್ಲಿ
 1177. ಮಾನವನಿರ್ಮಿತಸಾಧನೆ
 1178. ಮಾನವಪ್ರಕೃತಿ
 1179. ಮಾನವಪ್ರೇಮ
 1180. ಮಾನವರಲ್ಲಿ
 1181. ಮಾನವರು
 1182. ಮಾನವವರ್ಗ
 1183. ಮಾನವಶಕ್ತಿ
 1184. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ
 1185. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು
 1186. ಮಾನವಸಹಿತ
 1187. ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳು
 1188. ಮಾನವಾಸಕ್ತ
 1189. ಮಾನವೀಯ
 1190. ಮಾನವೀಯತೆ
 1191. ಮಾನವೀಯತೆಯಾದ್ಯಂತ
 1192. ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ
 1193. ಮಾನಸ
 1194. ಮಾನಸಿಕ
 1195. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ-ವಿಕೃತ
 1196. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ
 1197. ಮಾನಹಾನಿ
 1198. ಮಾನೀಟರು
 1199. ಮಾನುಷ
 1200. ಮಾನೋಬಲ
 1201. ಮಾನ್ಯ
 1202. ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಕೆಯ
 1203. ಮಾನ್ಯತೆ
 1204. ಮಾನ್ಯಮಾಡದಿರು
 1205. ಮಾನ್ಯಮಾಡಬಹುದಾದ
 1206. ಮಾನ್ಯಮಾಡಿದ
 1207. ಮಾನ್ಯಮಾಡು
 1208. ಮಾನ್ಯರೇ
 1209. ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ
 1210. ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ
 1211. ಮಾನ್ಯವಾಗು
 1212. ಮಾಪಕ
 1213. ಮಾಪನ
 1214. ಮಾಪನಗಳು
 1215. ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ
 1216. ಮಾಪ್ಪಿಳ
 1217. ಮಾಫಿ
 1218. ಮಾಫಿಮಾಡು
 1219. ಮಾಫಿಯಾ
 1220. ಮಾಮೂಲಾಗಿ
 1221. ಮಾಮೂಲಾದ
 1222. ಮಾಮೂಲಿ
 1223. ಮಾಮೂಲಿಟಿಪ್ಪಣಿ
 1224. ಮಾಮೂಲಿನ
 1225. ಮಾಮೂಲಿಪರೀಕ್ಷೆ
 1226. ಮಾಮೂಲು
 1227. ಮಾಯಗಾತಿ
 1228. ಮಾಯದ
 1229. ಮಾಯಮಾಟ
 1230. ಮಾಯಮಾಡು
 1231. ಮಾಯವಾಗಿ
 1232. ಮಾಯವಾಗು
 1233. ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1234. ಮಾಯವಾಗುವ
 1235. ಮಾಯವಾಗುವಿಕೆ
 1236. ಮಾಯವಾದಳು
 1237. ಮಾಯವಾಯಿತು
 1238. ಮಾಯಾಕನ್ನಡಿ
 1239. ಮಾಯಾಂಗನೆ
 1240. ಮಾಯಾಜಾಲ
 1241. ಮಾಯಾಜೀವಿ
 1242. ಮಾಯಾದರ್ಪಣ
 1243. ಮಾಯಾಲೋಕ
 1244. ಮಾಯಾವೇಷ
 1245. ಮಾಯು
 1246. ಮಾಯೆ
 1247. ಮಾರಕ
 1248. ಮಾರಕ-ವ್ಯಾಧಿ
 1249. ಮಾರಕವಾಗಿ
 1250. ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1251. ಮಾರಕವಾಗುವುದು
 1252. ಮಾರಕಾಯುಧ
 1253. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ
 1254. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು
 1255. ಮಾರಚ್ಚು
 1256. ಮಾರಡಿ
 1257. ಮಾರಣಹೋಮ
 1258. ಮಾರಣಾಂತಿಕ
 1259. ಮಾರಣಿಗೊಳಿಸು
 1260. ಮಾರಣೆ
 1261. ಮಾರಂದಗೊಳಿಕೆ
 1262. ಮಾರನಿಸಿಕೆ
 1263. ಮಾರಬಲ್ಲ
 1264. ಮಾರರಸು
 1265. ಮಾರಲಾಗದ
 1266. ಮಾರಳವಿಗ
 1267. ಮಾರಾಟ
 1268. ಮಾರಾಟಇಲಾಖೆ
 1269. ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟವು
 1270. ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡು
 1271. ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ
 1272. ಮಾರಾಟಗಾರ
 1273. ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ
 1274. ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ
 1275. ಮಾರಾಟಗಾರರು
 1276. ಮಾರಾಟಗಾರಿಕೆ
 1277. ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿ
 1278. ಮಾರಾಟತೆರಿಗೆ
 1279. ಮಾರಾಟವಾಗದ
 1280. ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು
 1281. ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವ
 1282. ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾದ
 1283. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ
 1284. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ
 1285. ಮಾರ್ಪಡಿಸು
 1286. ಮಾರ‍್ಪಡಿಸು
 1287. ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ
 1288. ಮಾರ್ಪಡು
 1289. ಮಾರ‍್ಪಡು
 1290. ಮಾರ‍್ಪಡುವ
 1291. ಮಾರ್ಪರಿಚೆ
 1292. ಮಾರ‍್ಪರಿಜು
 1293. ಮಾರ್ಪರಿಮೆ
 1294. ಮಾರ್ಪಳತೆಯರಿಮೆ
 1295. ಮಾರ‍್ಪಾಗು
 1296. ಮಾರ್ಪಾಟಾಗದ
 1297. ಮಾರ್ಪಾಟಾಗು
 1298. ಮಾರ್ಪಾಟಾದಂತೆ
 1299. ಮಾರ‍್ಪಾಟು
 1300. ಮಾರ್ಪಾಟು
 1301. ಮಾರ್ಪಾಡಾಗದ
 1302. ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ
 1303. ಮಾರ‍್ಪಾಡಾಗುವ
 1304. ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ
 1305. ಮಾರ‍್ಪಾಡಿಗೊಪ್ಪದ
 1306. ಮಾರ್ಪಾಡಿಸು
 1307. ಮಾರ‍್ಪಾಡು
 1308. ಮಾರ್ಪಾಡು
 1309. ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು
 1310. ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು
 1311. ಮಾರ್ಪಾಡುಗಾರ
 1312. ಮಾರ‍್ಪಾಡೆದುರಿ
 1313. ಮಾರ‍್ಪಾದ
 1314. ಮಾರ್ಪಿಲಿ
 1315. ಮಾರ‍್ಪು
 1316. ಮಾರ್ಪು
 1317. ಮಾರ್ಪುಕ
 1318. ಮಾರ‍್ಪುಕೊಡು
 1319. ಮಾರ‍್ಪುಮಾಡು
 1320. ಮಾರ‍್ಪುರುಳು
 1321. ಮಾರ‍್ಪುಹೆಸರಿನ
 1322. ಮಾರ‍್ಪೊಳೆ
 1323. ಮಾರ್ಫಿನ್
 1324. ಮಾರ್ಫಿಯ
 1325. ಮಾರ್ಫಿಯಾ
 1326. ಮಾರ‍್ಬಗೆ
 1327. ಮಾರ‍್ಬಡ್ಡಿ
 1328. ಮಾರ‍್ಬೆಸ
 1329. ಮಾರ್ಮಿಕ
 1330. ಮಾರ‍್ಮಿಂಚು
 1331. ಮಾರ್ಷಲಣಿಗೊಳಿಸು
 1332. ಮಾರ್ಷಲ್
 1333. ಮಾರ್ಸ್
 1334. ಮಾಲ
 1335. ಮಾಲತಿ
 1336. ಮಾಲಿ
 1337. ಮಾಲಿಕ
 1338. ಮಾಲಿಕತ್ವಗಳು
 1339. ಮಾಲಿಕತ್ವಗಳು
 1340. ಮಾಲಿಕರು
 1341. ಮಾಲಿಕವರ್ಗ
 1342. ಮಾಲಿಕೊಂಡಿರುವ
 1343. ಮಾಲಿನ್ಯ
 1344. ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು
 1345. ಮಾಲೀಕ
 1346. ಮಾಲೀಕತನದ
 1347. ಮಾಲೀಕತ್ವ
 1348. ಮಾಲೀಕತ್ವವಿಲ್ಲ
 1349. ಮಾಲೀಕನ
 1350. ಮಾಲೀಕನು
 1351. ಮಾಲೀಕನೇ?
 1352. ಮಾಲೀಕರಾಗಿ
 1353. ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ
 1354. ಮಾಲೀಕರಾಗೋಣ
 1355. ಮಾಲೀಕರಾಗೋಣ
 1356. ಮಾಲೀಕರಾದರು
 1357. ಮಾಲೀಕರು
 1358. ಮಾಲೀಸುಗಾರ
 1359. ಮಾಲು
 1360. ಮಾಲುಗಣ್ಣ
 1361. ಮಾಲುಗಣ್ಣಿನ
 1362. ಮಾಲೆ
 1363. ಮಾಲ್ಚ್
 1364. ಮಾವ
 1365. ಮಾವಟಿಗ
 1366. ಮಾವನಂತೆ
 1367. ಮಾವು
 1368. ಮಾವುತ
 1369. ಮಾಂಸ
 1370. ಮಾಸ
 1371. ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು
 1372. ಮಾಸದ
 1373. ಮಾಂಸದಂಥ
 1374. ಮಾಂಸಪುಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ
 1375. ಮಾಸರ
 1376. ಮಾಂಸರಸ
 1377. ಮಾಂಸರಸಾಯನ
 1378. ಮಾಂಸಲ
 1379. ಮಾಸಲು
 1380. ಮಾಸಲುಗೊಳಿಸು
 1381. ಮಾಸಾರ್ಧ
 1382. ಮಾಂಸಾಹಾರ
 1383. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ
 1384. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಂತೆ
 1385. ಮಾಸಿದ
 1386. ಮಾಸಿಹೋಗು
 1387. ಮಾಸು
 1388. ಮಾಸುವ
 1389. ಮಾಸ್
 1390. ಮಾಸ್ಟರ್
 1391. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್
 1392. ಮಾಸ್ತರಿಕೆ
 1393. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವುಳ್ಳ
 1394. ಮಾಹಿತಿ
 1395. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
 1396. ಮಾಹಿತಿಪತ್ರ
 1397. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ
 1398. ಮಾಹೆವಾರು
 1399. ಮಾಳ
 1400. ಮಾಳಿಗೆ
 1401. ಮಾಳು
 1402. ಮಾಳ್ಕೆ
 1403. ಮಾಳ್ಕೆಯರಿಮೆ
 1404. ಮಾಳ್ಕೆಯರಿವು
 1405. ಮಾಳ್ಕೆಯಾದ
 1406. ಮಿಂಕಟ್ಟು
 1407. ಮಿಂಕಡ್ಡಿ
 1408. ಮುಚ್ಚಿಕೊ
 1409. ಮುಚ್ಚಿಗೆ
 1410. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ
 1411. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು
 1412. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಳು
 1413. ಮುಚ್ಚಿಡದಿರು
 1414. ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿತ್ತು
 1415. ಮುಚ್ಚಿಡಿ
 1416. ಮುಚ್ಚಿಡು
 1417. ಮುಚ್ಚಿಡುವಿಕೆ
 1418. ಮುಚ್ಚಿದ
 1419. ಮುಚ್ಚಿದೆ
 1420. ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ
 1421. ಮುಚ್ಚಿಬಿಡು
 1422. ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವುದು
 1423. ಮುಚ್ಚಿರು
 1424. ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲದ
 1425. ಮುಚ್ಚಿಹಾಕು
 1426. ಮುಚ್ಚಿಹೋಗು
 1427. ಮುಚ್ಚಿಹೋದ
 1428. ಮುಚ್ಚು
 1429. ಮುಚ್ಚುಕಂಬಿ
 1430. ಮುಚ್ಚುಗೆ
 1431. ಮುಚ್ಚುತ್ತ
 1432. ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ
 1433. ಮುಚ್ಚುಪಾಪೆ
 1434. ಮುಚ್ಚುಮರೆ
 1435. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯ
 1436. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ
 1437. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ
 1438. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯುಳ್ಳ
 1439. ಮುಚ್ಚುರು
 1440. ಮುಚ್ಚುಲಿ
 1441. ಮುಚ್ಚುವ
 1442. ಮುಚ್ಚುವಂಥ
 1443. ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ
 1444. ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು
 1445. ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು
 1446. ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯು
 1447. ಮುಚ್ಚುವುದು
 1448. ಮುಚ್ಚುಹಾಳೆ
 1449. ಮುಚ್ಚೆಕ್ಕಡ
 1450. ಮುಚ್ಚೊಲೆ
 1451. ಮುಜಗರ
 1452. ಮುಜರಾಯಿ
 1453. ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ
 1454. ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು
 1455. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಹಣ
 1456. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ
 1457. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ
 1458. ಮುಂಜಾನೆ
 1459. ಮುಂಜಾವಿನರಿಲು
 1460. ಮುಂಜಾವು
 1461. ಮುಜುಗರ
 1462. ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗುವಿರಿ
 1463. ಮುಜುಗರದ
 1464. ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
 1465. ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ
 1466. ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1467. ಮುಜುಗರವೆನಿಸಬಹುದು
 1468. ಮುಜುಗರವೆನಿಸಿತು
 1469. ಮುಜುಗರವೆನಿಸಿದರೂ
 1470. ಮುಜುರೆ
 1471. ಮುಟ್ಟ
 1472. ಮುಟ್ಟದಿರು
 1473. ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ
 1474. ಮುಟ್ಟಬಹುದಾದ
 1475. ಮುಟ್ಟಯಿಸು
 1476. ಮುಟ್ಟಲಾಗದ
 1477. ಮುಟ್ಟಲೆ
 1478. ಮುಟ್ಟಾಗು
 1479. ಮುಟ್ಟಾದವಳು
 1480. ಮುಟ್ಟಾಳ
 1481. ಮುಟ್ಟಿನೋಡು
 1482. ಮುಟ್ಟಿಸು
 1483. ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು
 1484. ಮುಟ್ಟು
 1485. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು
 1486. ಮುಟ್ಟುತೀರಿಕೆ
 1487. ಮುಟ್ಟುತೆರೆ
 1488. ಮುಟ್ಟುವುದು
 1489. ಮುಟ್ಠಾಳ
 1490. ಮುಠ್ಠಾಳ
 1491. ಮುಠ್ಠಾಳತನ
 1492. ಮುಂಡಾಸು
 1493. ಮುಡಿ
 1494. ಮುಡಿಗೆ
 1495. ಮುಂಡಿಗೆ
 1496. ಮುಡಿಗೊಂಡ
 1497. ಮುಡಿಪಾಗಿ
 1498. ಮುಡಿಪಾಗಿಡು
 1499. ಮುಡಿಪಿಡು
 1500. ಮುಡಿಪು
 1501. ಮುಡಿಪುಕಟ್ಟು
 1502. ಮುಡಿವು
 1503. ಮುಡುಕು
 1504. ಮುಡುಕುಮಾರಿ
 1505. ಮುಡುಪಾಗಿಡು
 1506. ಮುಡುಪು
 1507. ಮುಂತಡೆಯೊಡ್ಡು
 1508. ಮುಂತಾದುವು
 1509. ಮುಂತಿನ
 1510. ಮುಂತಿಳಿವು
 1511. ಮುಂತಿಳಿಸಲಾದ
 1512. ಮುತ್ತಜ್ಜಿ
 1513. ಮುತ್ತಯ್ದೆತನ
 1514. ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳು
 1515. ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ
 1516. ಮುತ್ತಿಕ್ಕು
 1517. ಮುತ್ತಿಗೆ
 1518. ಮುತ್ತಿಡು
 1519. ಮುತ್ತು
 1520. ಮುತ್ತುಕ
 1521. ಮುತ್ತುಕೊಡು
 1522. ಮುತ್ತುಚಿಪ್ಪು
 1523. ಮುತ್ತುಳಿಲಿಕೆ
 1524. ಮುತ್ಸದ್ದಿ
 1525. ಮುಂದಕ್ಕೂ
 1526. ಮುಂದಕ್ಕೆ
 1527. ಮುಂದಕ್ಕೆಹಾಕು
 1528. ಮುಂದಕ್ಕೊಯ್ದ
 1529. ಮುಂದಕ್ಕೊಯ್ಯು
 1530. ಮುದಗೊಳಿಸು
 1531. ಮುಂದಡ
 1532. ಮುಂದಣ
 1533. ಮುಂದರಿವ
 1534. ಮುದಹೊಂದು
 1535. ಮುಂದಳ
 1536. ಮುದ್ದಾಡು
 1537. ಮುದ್ದಾಡುವ
 1538. ಮುದ್ದಾದ
 1539. ಮುದ್ದಿಗ
 1540. ಮುದ್ದಿನ
 1541. ಮುದ್ದಿಲಿ
 1542. ಮುದ್ದಿಸು
 1543. ಮುದ್ದು
 1544. ಮುದ್ದುತನ
 1545. ಮುದ್ದುಮಾಡು
 1546. ಮುದ್ದೆ
 1547. ಮುದ್ದೆಮಾಡು
 1548. ಮುದ್ದೆಯಾಗುವಿಕೆ
 1549. ಮುದ್ರಕ
 1550. ಮುದ್ರಕಗಳಂತೆ
 1551. ಮುದ್ರಕಗಳು
 1552. ಮುದ್ರಣ
 1553. ಮುದ್ರಣಕಲೆ
 1554. ಮುದ್ರಣಕಾರ
 1555. ಮುದ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ
 1556. ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ
 1557. ಮುದ್ರಣದಿಂದ
 1558. ಮುದ್ರಣಪ್ರತಿ
 1559. ಮುದ್ರಣಮಸಿ
 1560. ಮುದ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ
 1561. ಮುದ್ರಣಾದೇಶ
 1562. ಮುದ್ರಣಾಲಯ
 1563. ಮುದ್ರಾಂಕ
 1564. ಮುದ್ರಾಸಹಿತ
 1565. ಮುದ್ರಿಕೆ
 1566. ಮುದ್ರಿತ
 1567. ಮುದ್ರಿಸಬೇಕೆ
 1568. ಮುದ್ರಿಸಲಾಗದ
 1569. ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ
 1570. ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1571. ಮುದ್ರಿಸು
 1572. ಮುದ್ರಿಸುವುದು
 1573. ಮುದ್ರೆ
 1574. ಮುದ್ರೆಒತ್ತು
 1575. ಮುದ್ರೆಗಳು
 1576. ಮುದ್ರೆಮೇಣ
 1577. ಮುದ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 1578. ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು
 1579. ಮುದ್ರೆಹಾಕು
 1580. ಮುನಿ
 1581. ಮುನಿದ
 1582. ಮುನಿಪು
 1583. ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ
 1584. ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರು
 1585. ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 1586. ಮುನಿಸು
 1587. ಮುನ್ಕಾಣ್ಕೆ
 1588. ಮುನ್ಗಂಟಲು
 1589. ಮುನ್ತೆರು
 1590. ಮುನ್ನ
 1591. ಮುನ್ನಂಗಳ
 1592. ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ
 1593. ಮುನ್ನಚ್ಚೆರಿಕೆ
 1594. ಮುನ್ನಡೆ
 1595. ಮುನ್ನಡೆತನ
 1596. ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ
 1597. ಮುನ್ನಡೆದು
 1598. ಮುನ್ನಡೆಯ
 1599. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದು
 1600. ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ
 1601. ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
 1602. ಮುನ್ನಡೆಯುವ
 1603. ಮುನ್ನಡೆಯೊಲವು
 1604. ಮುನ್ನಡೆವ
 1605. ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದಾದ
 1606. ಮುನ್ನಡೆಸು
 1607. ಮುನ್ನಂದಾಜು
 1608. ಮುನ್ನರಿಗ
 1609. ಮುನ್ನರಿವಿಗ
 1610. ಮುನ್ನರಿವಿನ
 1611. ಮುನ್ನರಿವಿಲ್ಲದ
 1612. ಮುನ್ನರಿವು
 1613. ಮುನ್ನರಿಸು
 1614. ಮುನ್ನವೇ
 1615. ಮುನ್ನಸಂದ
 1616. ಮುನ್ನಳುಕಿರು
 1617. ಮುನ್ನಳುಕು
 1618. ಮುನ್ನಾಡಿಕೆ
 1619. ಮುನ್ನಿರುಳು
 1620. ಮುನ್ನಿರ್ಣಯಿಸು
 1621. ಮುನ್ನಿರ್ಧಾರ
 1622. ಮುನ್ನೀರು
 1623. ಮುನ್ನುಗ್ಗದಿರುವುದು
 1624. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ
 1625. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಬರುವ
 1626. ಮುನ್ನುಗ್ಗು
 1627. ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ
 1628. ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ
 1629. ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಿಕೆ
 1630. ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು
 1631. ಮುನ್ನುಡಿ
 1632. ಮುನ್ನುಡಿಯಲಾಗದ
 1633. ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ
 1634. ಮುನ್ನೂಕು
 1635. ಮುನ್ನೂರು
 1636. ಮುನ್ನೂಹೆ
 1637. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
 1638. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
 1639. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಾರ
 1640. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ
 1641. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1642. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಸು
 1643. ಮುನ್ನೆಡೆಯಿಲ್ಲದೆ
 1644. ಮುನ್ನೆಡೆಯುವ
 1645. ಮುನ್ನೆಣಿಕೆ
 1646. ಮುನ್ನೆಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1647. ಮುನ್ನೆಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
 1648. ಮುನ್ನೆಣಿಸದ
 1649. ಮುನ್ನೆಣಿಸಲಾಗದ
 1650. ಮುನ್ನೆಣಿಸು
 1651. ಮುನ್ನೆನೆಸು
 1652. ಮುನ್ನೆಲ
 1653. ಮುನ್ನೆಲೆಯವರು
 1654. ಮುನ್ನೇರ‍್ಪಡದ
 1655. ಮುನ್ನೇರ‍್ಪಡಿಸು
 1656. ಮುನ್ನೇರ‍್ಪಾಡಿಲ್ಲದ
 1657. ಮುನ್ನೇರ‍್ಪಾಡು
 1658. ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡು
 1659. ಮುನ್ನೊಟ್ಟು
 1660. ಮುನ್ನೊರೆ
 1661. ಮುನ್ನೊಲವಿಗ
 1662. ಮುನ್ನೊಲವು
 1663. ಮುನ್ನೋಟ
 1664. ಮುಸುಕಾದ
 1665. ಮುಸುಕಿದ
 1666. ಮುಸುಕು
 1667. ಮುಸುಕುಧಾರಿ
 1668. ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು
 1669. ಮುಸುಕುಲರ್
 1670. ಮುಸುಡಿ
 1671. ಮುಸುಂಡಿ
 1672. ಮುಸುಂಬು
 1673. ಮುಸುಳು
 1674. ಮುಸ್ಸಂಜೆ
 1675. ಮುಸ್ಸಂಜೆತನದಿಂದಲೇ
 1676. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಂತೆಯೇ
 1677. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯತ್ತ
 1678. ಮುಹೂರ್ತ
 1679. ಮುಳಿ
 1680. ಮುಳಿಕೊಡು
 1681. ಮುಳಿಮಾಡು
 1682. ಮುಳಿಸು
 1683. ಮುಳುಕ
 1684. ಮುಳುಗಡೆ
 1685. ಮುಳುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು
 1686. ಮುಳುಗಾಟ
 1687. ಮುಳುಗಿ
 1688. ಮುಳುಗಿತು
 1689. ಮುಳುಗಿದ
 1690. ಮುಳುಗಿರು
 1691. ಮುಳುಗಿಸತ್ತುಹೋಗುವುದು
 1692. ಮುಳುಗಿಸಿಡು
 1693. ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡು
 1694. ಮುಳುಗಿಸು
 1695. ಮುಳುಗಿಸುವಿಕೆ
 1696. ಮುಳುಗು
 1697. ಮುಳುಗುವಿಕೆ
 1698. ಮುಳುಗುವುದು
 1699. ಮುಳುವಾಗಿ
 1700. ಮುಳುವಾಗಿದ್ದರೂ
 1701. ಮುಳುವಾಗಿದ್ದರೂ
 1702. ಮುಳುವಾಗುವ
 1703. ಮುಳುವಾದಂತೆ
 1704. ಮುಳುವಾಯಿತು
 1705. ಮುಳುವು
 1706. ಮುಳ್ಗು
 1707. ಮುಳ್ಳಿರುವ
 1708. ಮುಳ್ಳು
 1709. ಮುಳ್ಳುಗಿಡ
 1710. ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳು
 1711. ಮುಳ್ಳುಚಮಚ
 1712. ಮುಳ್ಳುತಂತಿ
 1713. ಮುಳ್ಳುನಳ್ಳಿ
 1714. ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ
 1715. ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯಂತೆ
 1716. ಮುಳ್ಳುಹಲಸು
 1717. ಮುಳ್ಳುಹಿಮ್ಮಡಿ
 1718. ಮೂಕ
 1719. ಮೂಕಗೊಳಿಸು
 1720. ಮೂಕಚಿತ್ರ
 1721. ಮೂಕನಾಗಿ
 1722. ಮೂಕನಾಗುವುದು
 1723. ಮೂಕನಾಟಕ
 1724. ಮೂಕಭಾಷೆ
 1725. ಮೂಕರ್ಜಿ
 1726. ಮೂಕವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸು
 1727. ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತ
 1728. ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾದೆ
 1729. ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾದರು
 1730. ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತವಾಯಿತು
 1731. ಮೂಕಸನ್ನೆ
 1732. ಮೂಕಾಭಿನಯ
 1733. ಮೂಕಾಭಿನಯಮಾಡಿ
 1734. ಮೂಕಿ
 1735. ಮೂಖಚರ್ಯೆ
 1736. ಮೂಖಲಕ್ಷಣ
 1737. ಮೂಗ
 1738. ಮೂಗಿನ
 1739. ಮೂಗಿಲಿ
 1740. ಮೂಗಿಸಿದ
 1741. ಮೂಗಿಸು
 1742. ಮೂಗು
 1743. ಮೂಗುಗಳನ್ನು
 1744. ಮೂಗುತಿ
 1745. ಮೂಗುತೂರಿಸು
 1746. ಮೂಗುತೂರಿಸುವ
 1747. ಮೂಗುದಾಣ
 1748. ಮೂಗುದಾರ
 1749. ಮೂಗುಪುಡಿ
 1750. ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು
 1751. ಮೂಗುಲಿ
 1752. ಮೂಗೇಟುಗಳು
 1753. ಮೂಗೊಪ್ಪಿಗೆ
 1754. ಮೂಟೆ
 1755. ಮೂಟೆಕಟ್ಟು
 1756. ಮೂಟೆಯಾಗಿ
 1757. ಮೂಡಣ
 1758. ಮೂಡಲ
 1759. ಮೂಡಲರಿಗ
 1760. ಮೂಡಲು
 1761. ಮೂಡಲ್ನಡೆಯರಿಗ
 1762. ಮೂಡಾವೆ
 1763. ಮೂಡಿಕೆ
 1764. ಮೂಡಿಗೆ
 1765. ಮೂಡಿದ
 1766. ಮೂಡಿಬರುವ
 1767. ಮೂಡಿಸು
 1768. ಮೂಡು
 1769. ಮೂಡುವವರೆಗೂ
 1770. ಮೂಡುವಿಕೆ
 1771. ಮೂಡೆ
 1772. ಮೂಡ್ಗಳು
 1773. ಮೂಢ
 1774. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ
 1775. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಂತೆ
 1776. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು
 1777. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ
 1778. ಮೂಢರನ್ನು
 1779. ಮೂಢಾಚರಣೆ
 1780. ಮೂತಿ
 1781. ಮೂತಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 1782. ಮೂತಿಮುರಿ
 1783. ಮೂತಿಯಾಸುರ
 1784. ಮೂತಿವರೆಗೂ
 1785. ಮೂತ್ರ
 1786. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ
 1787. ಮೂತ್ರನಾಳ
 1788. ಮೂತ್ರನಾಳಗಳು
 1789. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ
 1790. ಮೂತ್ರಬಾಧೆ
 1791. ಮೂತ್ರಾಶಯ
 1792. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್
 1793. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್
 1794. ಮೆಟಲ್
 1795. ಮೆಟಾಲೋಗ್ರಫಿ
 1796. ಮೆಟೀರಿಯಲ್
 1797. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್
 1798. ಮೆಟ್ಟಲು
 1799. ಮೆಟ್ಟಿಗೆ
 1800. ಮೆಟ್ಟಿದ
 1801. ಮೆಟ್ಟಿಲು
 1802. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳವರೆಗೆ
 1803. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು
 1804. ಮೆಟ್ಟಿಲುವೆಜ್ಜ
 1805. ಮೆಟ್ಟು
 1806. ಮೆಟ್ಟುಗಾರ
 1807. ಮೆಟ್ಟುಗೋಲು
 1808. ಮೆಟ್ಟುಸನ್ನೆ
 1809. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್
 1810. ಮೆಡಿಟರೇಚರ್
 1811. ಮೆಡಿಟರೇಜಿಂಗ್
 1812. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ಗಳಂತೆ
 1813. ಮೆಡಿಟರೇಸ್
 1814. ಮೆಣಸಿನತಿರಿ
 1815. ಮೆಣಸಿನಂಥ
 1816. ಮೆಣಸು
 1817. ಮೆತು
 1818. ಮೆತುಗಾರೆ
 1819. ಮೆತುಮಾಡು
 1820. ಮೆತುವಾದ
 1821. ಮೆತ್ತಗಾಗು
 1822. ಮೆತ್ತಗಿನ
 1823. ಮೆತ್ತಗಿರುವ
 1824. ಮೆತ್ತಗೆ
 1825. ಮೆತ್ತನೆ
 1826. ಮೆತ್ತನೆಯ
 1827. ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ
 1828. ಮೆತ್ತು
 1829. ಮೆತ್ತೆ
 1830. ಮೆತ್ತೆತುಂಬು
 1831. ಮೆತ್ತೆಹಾಕು
 1832. ಮೆತ್ತೊತ್ತು
 1833. ಮೆಥನಾಲ್
 1834. ಮೆದಗ
 1835. ಮೆದು
 1836. ಮೆದುಕಬ್ಬಿಣ
 1837. ಮೆದುಗೊಳವೆ
 1838. ಮೆದುಪೆಟ್ಟು
 1839. ಮೆದುಬೆಳ್ಳಿಕ
 1840. ಮೆದುವಾದ
 1841. ಮೆದುಳು
 1842. ಮೆದೆ
 1843. ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್
 1844. ಮೆನು
 1845. ಮೆನ್ಯು
 1846. ಮೆಮೊ
 1847. ಮೆಮೊರಾಂಡ
 1848. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್
 1849. ಮೆಮೊರಿ
 1850. ಮೆರಗು
 1851. ಮೆರಗುಕೊಡು
 1852. ಮೆರವಣಿಗೆ
 1853. ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು
 1854. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ
 1855. ಮೆರಿಟ್
 1856. ಮೆರೀಟೈಯನ್ಸ್
 1857. ಮೆರುಗು
 1858. ಮೆರುಗೆಣ್ಣೆ
 1859. ಮೆರೆ
 1860. ಮೆರೆಗುರುತು
 1861. ಮೆರೆತ
 1862. ಮೆರೆತದ
 1863. ಮೆರೆದಾಡು
 1864. ಮೆರೆಬೊಂಬೆ
 1865. ಮೆರೆಯುವ
 1866. ಮೆರೆಯುವವಳು
 1867. ಮೆರೆಸು
 1868. ಮೆಲಟೋರೈಸ್
 1869. ಮೆಲನೈಟ್
 1870. ಮೆಲು
 1871. ಮೆಲುಕು
 1872. ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ
 1873. ಮೆಲುನಗೆ
 1874. ಮೆಲುನುಡಿ
 1875. ಮೆಲುಮಾತನಾಡು
 1876. ಮೆಲುಮಾತು
 1877. ಮೆಲ್ನಡೆ
 1878. ಮೆಲ್ಲಗಾಗಿಸು
 1879. ಮೆಲ್ಲಗಿನ
 1880. ಮೆಲ್ಲಗೆ
 1881. ಮೆಲ್ಲಗೆ-ಕುಟ್ಟು
 1882. ಮೆಲ್ಲನೆ
 1883. ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ
 1884. ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ
 1885. ಮೆಲ್ಲು
 1886. ಮೆಲ್ಲೆಲು
 1887. ಮೆಲ್ಲೆಲುಬು
 1888. ಮೆಷೀನು
 1889. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್
 1890. ಮೆಸ್ಸು
 1891. ಮೆಳೆ
 1892. ಮೆಳ್ಪಡಿಸು
 1893. ಮೆಳ್ಪಡು
 1894. ಮೆಳ್ಳಗಣ್ಣುಳ್ಳವನು
 1895. ಮೆಳ್ಳೆ
 1896. ಮೆಳ್ಳೆಗಣ್ಣಿನ
 1897. ಮೆಳ್ಳೆಗಣ್ಣುಳ್ಳ
 1898. ಮೇ
 1899. ಮೇಕು
 1900. ಮೇಕೆ
 1901. ಮೇಕೆಗಳು
 1902. ಮೇಕೆದಾಟು
 1903. ಮೇಖಲೆ
 1904. ಮೇಗುಸಾಲೆ
 1905. ಮೇಗೆ
 1906. ಮೇಘ
 1907. ಮೇಘನಾದ
 1908. ಮೇಘಶ್ಯಾಮ
 1909. ಮೇಘಾವೃತ
 1910. ಮೇಜರ್
 1911. ಮೇಜರ್ಗಳು
 1912. ಮೇಜವಾನಿ
 1913. ಮೇಜಿನ
 1914. ಮೇಜು
 1915. ಮೇಟಿ
 1916. ಮೇಟ್ರನ್ನು
 1917. ಮೇಡಿಯನ್ನರು
 1918. ಮೇಡು
 1919. ಮೇಣ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments