ಕಾಲಗಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ – Kaalagalu

ಕಾಲಗಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ – Kaalagalu

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಲಗಳು (Kannada kaalagalu ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹತ್ವ: ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನಾದರೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಪರಿಚಯ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಾಕರಣ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣವಾಗದು. ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದೆ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.  ಕಾಲಗಳು ಎಂದರೇನು ? ವರ್ತಮಾನ , ಭೂತ , ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ…

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು – kannada gunitaksharagalu

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು – kannada gunitaksharagalu

Check out ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ( kannada kagunitha ka to la or gunithakshragalu ) in kannada. ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು (kannada gunitaksharagalu ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು ? ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು :-…