ಕನ್ನಡ ಘ್ಘ ಒತ್ತಕ್ಷರದ  ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada gha ottaksharada padagalu , ಕನ್ನಡ ಘ್ಘ ಒತ್ತಕ್ಷರದ  ಪದಗಳು (ghA ottaksharada Words in kannada). ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಘ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು…

ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada va aksharada halegannadada padagalu , ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು (vA halegannada Words in kannada ). ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವ…