ಕನ್ನಡ ಝ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada jha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಝ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( jha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಝ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( jha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಝ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಚ-ವರ್ಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.

ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ಅಕ್ಷರದ ಹೋಲಿಕೆ ಬರುವುದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲೆಕಟ್ಟು ಭದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೀಳಿರುವುದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಝಂಕಿಸು
 2. ಝಗಝಗಿಸುವಿಕೆ
 3. ಝಣ
 4. ಝಣಝಣಗುಟ್ಟು
 5. ಝಣಝಣಿಸು
 6. ಝಣತ್ಕಾರ
 7. ಝಮ್ಝಾನಿಲ
 8. ಝರಿ
 9. ಝಲ್ಲರಿ
 10. ಝಳ
 11. ಝಳಪಿಸು
 12. ಝಳಪು
 13. ಝಾಡಿಸಿ
 14. ಝಾಡಿಸಿತೊಲಗಿಸು
 15. ಝಾಡಿಸು
 16. ಝೇಂಕರಿಸು
 17. ಝೇಂಕಾರ
 18. ಝೇಂಖಾರ
 19. ಝಂಕಣಿ
 20. ಝಂಕಣೆ
 21. ಝಂಕರಿಸು
 22. ಝಂಕಾರ
 23. ಝಂಕಾರಿತ
 24. ಝಂಕಿಸು
 25. ಝಂಕೃತ
 26. ಝಂಕೃತಿ
 27. ಝಂಕೆ
 28. ಝಂಕೆ
 29. ಝಂಝಾಟ
 30. ಝಂಝಾನಿಲ
 31. ಝಂಝಾಮಾರುತ
 32. ಝಂಝಾವಾತ
 33. ಝಂಝೆ
 34. ಝಂಟೆ
 35. ಝಂಡಾ
 36. ಝಂಡಾ ಊರು
 37. ಝಂಪ
 38. ಝಂಪರು
 39. ಝಂಪಳ
 40. ಝಂಪಳಿಸು
 41. ಝಂಪಾಳ
 42. ಝಂಪಾಳಿ
 43. ಝಂಪಿಸು
 44. ಝಂಪಿಸು
 45. ಝಂಪಿಸು
 46. ಝಂಪು
 47. ಝಂಪೆ
 48. ಝಂಪೆಯ
 49. ಝಕಾರ
 50. ಝಕಾಸ
 51. ಝಕ್ಕಿಸು
 52. ಝಕ್ಕುಳಿಸು
 53. ಝಗ
 54. ಝಗಝಗನೆ
 55. ಝಗಝಗಿಸು
 56. ಝಗಡೆ
 57. ಝಗನೆ
 58. ಝಗಳೆ
 59. ಝಗಾ
 60. ಝಗಿಝಗಿಸು
 61. ಝಗಿಸು
 62. ಝಗೆ
 63. ಝಗೆ
 64. ಝಗ್ಗನೆ
 65. ಝಗ್ಗೆನ್ನು
 66. ಝಜ್ಜರ
 67. ಝಜ್ಜರ
 68. ಝಜ್ಜರಂಪೋಗು
 69. ಝಟತಿ
 70. ಝಟಪಟ
 71. ಝಟಿ
 72. ಝಟಿತೆ
 73. ಝಟೆ
 74. ಝಟ್ಟನೆ
 75. ಝಟ್ಟಿ
 76. ಝಟ್ಟಿಂಗ
 77. ಝಡತಿ
 78. ಝಡಪ
 79. ಝಡಪಿಸು
 80. ಝಡಪು
 81. ಝಡಾವು
 82. ಝಡಿ
 83. ಝಡಿ
 84. ಝಡಿ
 85. ಝಡಿತ
 86. ಝಡಿತಿ
 87. ಝಡಿತಿ
 88. ಝಡಿತಿ
 89. ಝಡಿತೆ
 90. ಝಡಿಸು
 91. ಝಡುಪು
 92. ಝಡ್ತಿ
 93. ಝಣಂಬ
 94. ಝಣಝಣತ್ಕಾರ
 95. ಝಣಝಣತ್ಕಾರಿಸು
 96. ಝಣಝಣಿತ
 97. ಝಣಝಣಿಸು
 98. ಝಣತುಕೃತಿ
 99. ಝಣತ್ಕಾರ
 100. ಝಣತ್ಕøತಿ
 101. ಝಣಮಣಿಸು
 102. ಝಣು
 103. ಝನಾನಾ
 104. ಝನಾನಾಖಾನೆ
 105. ಝಪಝಪ
 106. ಝಪಾಟಿ
 107. ಝಬರಿ
 108. ಝಮಕು
 109. ಝಮ್ಮಗೆ
 110. ಝಮ್ಮನೆ
 111. ಝರ
 112. ಝರಣಿ
 113. ಝರತಿ
 114. ಝರಿ
 115. ಝರಿ
 116. ಝರಿ
 117. ಝರಿಸು
 118. ಝರ್ಝರ
 119. ಝರ್ಝರ
 120. ಝರ್ರನೆ
 121. ಝಲಕು
 122. ಝಲೆ
 123. ಝಲ್ಲ
 124. ಝಲ್ಲ
 125. ಝಲ್ಲಡಿ
 126. ಝಲ್ಲರಿ
 127. ಝಲ್ಲಳಿ
 128. ಝಲ್ಲೞಿ
 129. ಝಲ್ಲಿ
 130. ಝಲ್ಲಿಮಿಗ
 131. ಝಲ್ಲಿಮೃಗ
 132. ಝಲ್ಲಿಸು
 133. ಝಲ್ಲಿಸು
 134. ಝಲ್ಲಿಱಿ
 135. ಝಲ್ಲು
 136. ಝಲ್ಲುಗೊಳ್
 137. ಝಲ್ಲೆನ್
 138. ಝಲ್ಲೆನ್ನು
 139. ಝಷ
 140. ಝಷೆ
 141. ಝಸ
 142. ಝಸ
 143. ಝಸ
 144. ಝಸಂಬಡೆ
 145. ಝಳ
 146. ಝಳಂಪಿಸು
 147. ಝಳಂಬ
 148. ಝಳಂಬಾಯತ
 149. ಝಳಂಬಾಯ್ತು
 150. ಝಳಕ
 151. ಝಳಕ
 152. ಝಳಕಂಬೊಗು
 153. ಝಳಕು
 154. ಝಳಪ
 155. ಝಳಪಿಸು
 156. ಝಳಪು
 157. ಝಳಪುಗೊಳ್ಳು
 158. ಝಳಪ್ಪ
 159. ಝಳಿಕು
 160. ಝಳಿಸು
 161. ಝಳುಂಪಿಸು
 162. ಝಳುಂಬಕ
 163. ಝಳುಕು
 164. ಝಳುಪಿಸು
 165. ಝಳ್ಳಿಸು
 166. ಝಾಂಕೃತ
 167. ಝಾಂಗಟೆ
 168. ಝಾಂಡ
 169. ಝಾಂಡಹೂಡು
 170. ಝಾಂಡಾ
 171. ಝಾಂಡಾ ಊರು
 172. ಝಾಂಡಾಹಾಕು
 173. ಝಾಕಣಿ
 174. ಝಾಗಟಿ
 175. ಝಾಟ
 176. ಝಾಟಣಿ
 177. ಝಾಟಲ
 178. ಝಾಟಲಿ
 179. ಝಾಡಣೆ
 180. ಝಾಡಮಾಲಿ
 181. ಝಾಡಿ
 182. ಝಾಡಿ
 183. ಝಾಡಿ
 184. ಝಾಡಿ
 185. ಝಾಡಿಕೆ
 186. ಝಾಡಿಗೆದಱು
 187. ಝಾಡಿಗೆದಱು
 188. ಝಾಡಿಸು
 189. ಝಾಡು
 190. ಝಾಡುಮಾಲಿ
 191. ಝಾಡೆ
 192. ಝಾಣಾಸು
 193. ಝಾಪಕ
 194. ಝಾಪು
 195. ಝಾಪುಗಾಲು
 196. ಝಾಬುಕ
 197. ಝಾಮ
 198. ಝಾಯಿ
 199. ಝಾರಿ
 200. ಝಾರೆ
 201. ಝಾರೇ
 202. ಝಾಲರ
 203. ಝಾಲರಿ
 204. ಝಾವ
 205. ಝಾವುಕ
 206. ಝಿಂಟಿ
 207. ಝಿಲ್ಲಿ
 208. ಝಿಲ್ಲಿಕಾನಾದ
 209. ಝಿಲ್ಲಿಕೆ
 210. ಝಿಲ್ಲೀಕೆ
 211. ಝೀರುಕೆ
 212. ಝುಡುಪು
 213. ಝುಣಕ
 214. ಝುಮಕಿ
 215. ಝುಮರು
 216. ಝುಮ್ಮಿಡು
 217. ಝುರಕಿ
 218. ಝುರಮತ್ತು
 219. ಝುರಿಕೆ
 220. ಝುರುಕಿ
 221. ಝುರುಕೆ
 222. ಝುಲುಮ್ಮನೆ
 223. ಝುಳಕು
 224. ಝುಳುಕು
 225. ಝೂರಿ
 226. ಝೂಲ
 227. ಝೂಲು
 228. ಝೆಂಡ
 229. ಝೇಂಕರಿಸು
 230. ಝೇಂಕಾರ
 231. ಝೇಂಕೃತ
 232. ಝೇಗೈ
 233. ಝೊಂಪಿಸು
 234. ಝೊಂಪಿಸು
 235. ಝೊಂಪು
 236. ಝೊಂಬಿಸು
 237. ಝೊಟ್ಟಿಂಗ
 238. ಝೊಮ್ಮಿಡು
 239. ಝೊಮ್ಮಿಸು
 240. ಝೊಮ್ಮು
 241. ಝೊಮ್ಮು
 242. ಝೊಮ್ಮನೆ
 243. ಝೋಂಟಿಗ
 244. ಝೋಂಪಿಸು
 245. ಝೋಂಪಿಸು
 246. ಝೋಂಪು
 247. ಝೋಕು
 248. ಝೋಕು
 249. ಝೋಮು
 250. ಝೋಮ್ಮಿಡು
 251. ಝೋರು
 252. ಝೋಲಿ
 253. ಝೋಲಿತಪ್ಪು
 254. ಝೋಲಿಹೊಡೆ
 255. ಝೋಳಿ
 256. ಝೌಲಿಕ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಝ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments