ಕನ್ನಡ ಠ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada tta aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಠ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( tta Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಠ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( tta Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಠ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಟ-ವರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ, ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರವರೆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೊನ್ನೆಯಂತಿದ್ದ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ತಲೆಗಟ್ಟು ಬಂದುದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವಣ ಚುಕ್ಕೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೂಪ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಮೂಧ್ರ್ವನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಠಕ್ಕ
 2. ಠಕ್ಕತನ
 3. ಠಕ್ಕಿನ
 4. ಠಕ್ಕು
 5. ಠಕ್ಕುತನ
 6. ಠಕ್ಕುಮಾಡು
 7. ಠರಾವು
 8. ಠಸ್ಸೆ
 9. ಠಸ್ಸೆಕಾಗದ
 10. ಠಸ್ಸೆಯೊತ್ತು
 11. ಠಸ್ಸೆಹಾಕು
 12. ಠಳಾಯಿಸು
 13. ಠಾಕುಠೀಕಾದ
 14. ಠಾಣೆ
 15. ಠಿಕಾಣಿ
 16. ಠೀಕಾದ
 17. ಠೀಕಿನ
 18. ಠೀವಿ
 19. ಠೀವಿಯ
 20. ಠೇಂಕಾರ
 21. ಠೇಂಕಾರದ
 22. ಠೇವಣಾತಿ
 23. ಠೇವಣಿ
 24. ಠೇವಣಿಗಳು
 25. ಠೊಣಪ
 26. ಠೊಣಪನಾದ
 27. ಠೊಣೆಯ
 28. ಠೊಣೆಯನಾದ
 29. ಠಂಕ
 30. ಠಂಕರಿಸು
 31. ಠಂಕಸಾಲೆ
 32. ಠಂಕಾರ
 33. ಠಂಕೃತಿ
 34. ಠಂಕೆ
 35. ಠಕ
 36. ಠಕ
 37. ಠಕಾಯಿಸು
 38. ಠಕಾರ
 39. ಠಕಾರ
 40. ಠಕಾರಿ
 41. ಠಕಾರಿ
 42. ಠಕಾರಿಕೆ
 43. ಠಕಾರಿಮಾಲು
 44. ಠಕ್ಕ
 45. ಠಕ್ಕ
 46. ಠಕ್ಕತನ
 47. ಠಕ್ಕವಿದ್ಯೆ
 48. ಠಕ್ಕಿಕ್ಕು
 49. ಠಕ್ಕಿತಿ
 50. ಠಕ್ಕಿಸು
 51. ಠಕ್ಕು
 52. ಠಕ್ಕುಕಾತಿ
 53. ಠಕ್ಕುಗಾರ
 54. ಠಕ್ಕುಗಾರಿಕೆ
 55. ಠಕ್ಕುಗಾರ್ತಿ
 56. ಠಕ್ಕುಗಾಱ
 57. ಠಕ್ಕುಗೊಳ್
 58. ಠಕ್ಕುಗೊಳಿಸು
 59. ಠಕ್ಕುಠವಣೆ
 60. ಠಕ್ಕುಠವಳಿ
 61. ಠಕ್ಕುಠವುಳಿ
 62. ಠಕ್ಕುತನ
 63. ಠಕ್ಕುಮತ
 64. ಠಕ್ಕುವೀೞ್
 65. ಠಕ್ಕುಳಿ
 66. ಠಕ್ಕೆಯ
 67. ಠಣಂಕರಿಸು
 68. ಠಣಕರಿಸು
 69. ಠಣತ್ಕಾರ
 70. ಠಪ್ಪ
 71. ಠಮಳ
 72. ಠಮಾಳ
 73. ಠಮಾಳತನ
 74. ಠಮಾಳಿಸು
 75. ಠಮ್ಮನೆ
 76. ಠರಾಯಿಸು
 77. ಠರಾವು
 78. ಠಲಾಯಿಸು
 79. ಠವಣಿಗಾಣ್
 80. ಠವಣಿಸು
 81. ಠವಣೆ
 82. ಠವಣೆ
 83. ಠವಣೆ
 84. ಠವಣೆಕೋಲ್
 85. ಠವಣೆಗೆಯ್
 86. ಠವಣೆಯಿಕ್ಕು
 87. ಠವಳ
 88. ಠವಳಿ
 89. ಠವಾಳ
 90. ಠವಾಳತನ
 91. ಠವಾಳಿಸು
 92. ಠವುಳಿ
 93. ಠವುಳಿ
 94. ಠವುಳಿಕಾಱ
 95. ಠಸಿಕೆ
 96. ಠಸೆ
 97. ಠಸ್ಸೆ
 98. ಠಳಾಯಿಸು
 99. ಠಾಕ್‍ಠೀಕ್
 100. ಠಾಕಣ
 101. ಠಾಕು
 102. ಠಾಕುಟೀಕು
 103. ಠಾಕುಠೀಕು
 104. ಠಾಕೂರ
 105. ಠಾಕೋಠಾಕು
 106. ಠಾಕೋಠೀಕು
 107. ಠಾಣ
 108. ಠಾಣಗಾಱ
 109. ಠಾಣದಾರ
 110. ಠಾಣದೀವಿಗೆ
 111. ಠಾಣವಿಕ್ಕು
 112. ಠಾಣಾ
 113. ಠಾಣಾಂತರ
 114. ಠಾಣಾಂದರ
 115. ಠಾಣಾದೀಪ
 116. ಠಾಣಿಸು
 117. ಠಾಣೆ
 118. ಠಾಣೆಗಾರ
 119. ಠಾಣೆಗೋಲು
 120. ಠಾಣೆದಾರ
 121. ಠಾಣೆಯ
 122. ಠಾಣೆಯಗೊಳಿಸು
 123. ಠಾಣೆಯದೆಗೆ
 124. ಠಾಣೆಯಮಿಡು
 125. ಠಾಣೆಯವಿಕ್ಕು
 126. ಠಾಣೇದಾರಿ
 127. ಠಾಣ್ಯ
 128. ಠಾನೆ
 129. ಠಾನೆದಾರ
 130. ಠಾಮ
 131. ಠಾಯ
 132. ಠಾಯಿ
 133. ಠಾಯೆ
 134. ಠಾವಣೆಕೋಲು
 135. ಠಾವಿಕೆ
 136. ಠಾವು
 137. ಠಾವುಗಾಣ್
 138. ಠಾವುಗೈಸು
 139. ಠಾವುಗೊಳ್
 140. ಠಾವುಗೊಳಿಸು
 141. ಠಾಳಿ
 142. ಠಾಳಿಸು
 143. ಠಿಕಾಣ
 144. ಠಿಕಾಣಿ
 145. ಠಿಕಾಣೆ
 146. ಠಿಕ್ಕರಿ
 147. ಠಿಕ್ಕರಿಗಳೆ
 148. ಠೀಕ್
 149. ಠೀಕು
 150. ಠೀಕುಗಾರ
 151. ಠೀವಿ
 152. ಠುಮರಿ
 153. ಠುಮ್ರಿ
 154. ಠೂ
 155. ಠೂಬಿಡು
 156. ಠೆಕ್ಕಿಸು
 157. ಠೆಕ್ಕೆಯ
 158. ಠೇಂಕರಿಸು
 159. ಠೇಂಕಾರ
 160. ಠೇಕಾ
 161. ಠೇವಣಾತಿ
 162. ಠೇವಣಿ
 163. ಠೇವಣಿದಾರ
 164. ಠೇವು
 165. ಠೊಣಪ
 166. ಠೊಣಪ
 167. ಠೊಣೆಯ
 168. ಠೊಣೆಯ
 169. ಠೊಪ್ಪರ
 170. ಠೋಕ
 171. ಠೋಕ
 172. ಠೋಕತಾಳೆ
 173. ಠೋಕಮಾರಾಟ
 174. ಠೋಕರ್
 175. ಠೋಕರ
 176. ಠೋಕವ್ಯಾಪಾರಿ
 177. ಠೋಕು
 178. ಠೋಕು
 179. ಠೋಪರ
 180. ಠೋಲಿ
 181. ಠೌಳಿ
 182. ಠೌಳಿ
 183. ಠೌಳಿಕಾಱ
 184. ಠೌಳಿಗ
 185. ಠೌಳಿಗಾರ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಠ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments