ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳು – Kannada a to la Padagalu

Check out ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳು ( kannada a to la padagalu ) in kannada.

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳ (kannada kannada a to la padagalu ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು ?

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಪದ. ಇದನ್ನು ಆಕೃತಿಮಾವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪದವು ಆಳವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದ ಒಂದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪದಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ಬಾ, ಓಹ್ !, ಕೆಂಪು, ತ್ವರಿತ, ಓಡು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಕನಿಷ್ಠತಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಬಂಡೆಗಳು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯಾದಿ.

CHECK OUT KANNADA GUNITHAKSHARA OR KAGUNITHA:

ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳು- Kannada a ta la Padagalu :

 1. ಕನ್ನಡ ಅ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

 2. ಕನ್ನಡ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

 3. ಕನ್ನಡ ಉ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 4. ಕನ್ನಡ ಊ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

 5. ಕನ್ನಡ ಋ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 6. ಕನ್ನಡ ಎ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 7. ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 8. ಕನ್ನಡ ಐ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 9. ಕನ್ನಡ ಐ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 10. ಕನ್ನಡ ಒ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 11. ಕನ್ನಡ ಓ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 12. ಕನ್ನಡ ಔ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 13. ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 14. ಕನ್ನಡ ಕ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 15. ಕನ್ನಡ ಖ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು 
 16. ಕನ್ನಡ ಗ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 17. ಕನ್ನಡ ಘ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 18. ಕನ್ನಡ ಙ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 19. ಕನ್ನಡ ಚ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 20. ಕನ್ನಡ ಛ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 21. ಕನ್ನಡ ಜ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 22. ಕನ್ನಡ ಝ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 23. ಕನ್ನಡ ಟ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 24. ಕನ್ನಡ ಠ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 25. ಕನ್ನಡ ಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 26. ಕನ್ನಡ ಢ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 27. ಕನ್ನಡ ತ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 28. ಕನ್ನಡ ಥ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 29. ಕನ್ನಡ ದ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 30. ಕನ್ನಡ ಧ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 31. ಕನ್ನಡ ನ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 32. ಕನ್ನಡ ಪ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು 
 33. ಕನ್ನಡ ಫ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 34. ಕನ್ನಡ ಬ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 35. ಕನ್ನಡ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು 
 36. ಕನ್ನಡ ಮ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 37. ಕನ್ನಡ ಯ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 38. ಕನ್ನಡ ರ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 39. ಕನ್ನಡ ಲ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 40. ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 41. ಕನ್ನಡ ಶ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 42. ಕನ್ನಡ ಷ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 43. ಕನ್ನಡ ಸ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 44. ಕನ್ನಡ ಹ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 45. ಕನ್ನಡ ಳ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
1. ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು ?

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಪದ. ಇದನ್ನು ಆಕೃತಿಮಾವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪದವು ಆಳವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದ ಒಂದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪದಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Similar Posts

3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments