ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳು – Kannada a to la Padagalu

Check out ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳು ( kannada a to la padagalu ) in kannada.

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳ (kannada kannada a to la padagalu ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು ?

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಪದ. ಇದನ್ನು ಆಕೃತಿಮಾವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪದವು ಆಳವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದ ಒಂದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪದಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ಬಾ, ಓಹ್ !, ಕೆಂಪು, ತ್ವರಿತ, ಓಡು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಕನಿಷ್ಠತಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಬಂಡೆಗಳು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯಾದಿ.

CHECK OUT KANNADA GUNITHAKSHARA OR KAGUNITHA:

ಕನ್ನಡ ಅ to ಳ ಪದಗಳು- Kannada a ta la Padagalu :

 1. ಕನ್ನಡ ಅ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

 2. ಕನ್ನಡ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

 3. ಕನ್ನಡ ಉ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 4. ಕನ್ನಡ ಊ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

 5. ಕನ್ನಡ ಋ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 6. ಕನ್ನಡ ಎ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 7. ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 8. ಕನ್ನಡ ಐ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 9. ಕನ್ನಡ ಐ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 10. ಕನ್ನಡ ಒ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 11. ಕನ್ನಡ ಓ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 12. ಕನ್ನಡ ಔ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 13. ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
 14. ಕನ್ನಡ ಕ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
1. ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು ?

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಪದ. ಇದನ್ನು ಆಕೃತಿಮಾವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪದವು ಆಳವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದ ಒಂದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪದಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Similar Posts

3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments