ಕನ್ನಡ ಸ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada sa aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಸ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( sa Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( sa Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಸ’, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎಂಟನೇ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿದೆ. ವತ್ಸ್ರ್ಯ ಅಘೋಷ ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಅದೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯವಿರುವ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕದಂಬ ಕಾಲದ ಚೌಕತಲೆಯು ಮುಂದೆ ತಲೆಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೂಪವೇ ಹೊಯ್ಸಳ, ಕಳಚುರಿ ಮತ್ತು ಸೇವುಣರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿ ಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗಿದ್ದ ರೇಖೆಯು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ಅದೇ ರೂಪವೇ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಸಂಕ
 2. ಸಂಕಟ
 3. ಸಂಕಟಕರ
 4. ಸಂಕಟಕಾರಕ
 5. ಸಂಕಟಕಾಲ
 6. ಸಂಕಟಗಳು
 7. ಸಂಕಟಪಡಿಸು
 8. ಸಂಕಟಪಡು
 9. ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ
 10. ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
 11. ಸಂಕಟವಾಯಿತು
 12. ಸಂಕರ
 13. ಸಂಕರದ
 14. ಸಕರ್ಟ್ಸ್
 15. ಸಕರ್ಮಕ
 16. ಸಕಲ
 17. ಸಂಕಲಕ
 18. ಸಂಕಲನ
 19. ಸಂಕಲನಗಳು
 20. ಸಂಕಲನಾಕಾರ
 21. ಸಂಕಲ್ಪ
 22. ಸಂಕಲ್ಪಗಳು
 23. ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ
 24. ಸಂಕಲ್ಪಿಸು
 25. ಸಂಕಷ್ಟ
 26. ಸಂಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ
 27. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ
 28. ಸಕಾರಣ
 29. ಸಕಾರಣತೆ
 30. ಸಕಾರಣವಾದ
 31. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
 32. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 33. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ
 34. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ
 35. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ
 36. ಸಕಾಲ
 37. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ
 38. ಸಕಾಲತೆ
 39. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ
 40. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯ
 41. ಸಕಾಲಿಕ
 42. ಸಕಾಲಿಕವಲ್ಲದ
 43. ಸಂಕೀರ್ಣ
 44. ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು
 45. ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸೀತು
 46. ಸಂಕೀರ್ಣತೆ
 47. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ
 48. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ
 49. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ
 50. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ
 51. ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ
 52. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ
 53. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದರೂ
 54. ಸಂಕೀರ್ತನೆ
 55. ಸಂಕುಚನ
 56. ಸಂಕುಚಿತ
 57. ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ
 58. ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ
 59. ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ
 60. ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸು
 61. ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 62. ಸಂಕುಚಿತಮನಸ್ಸು
 63. ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ
 64. ಸಂಕುಚಿತವಾಗು
 65. ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ
 66. ಸಂಕುಚಿಸು
 67. ಸಂಕುಲ
 68. ಸಂಕೇತ
 69. ಸಂಕೇತಕ್ರಮ
 70. ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು
 71. ಸಂಕೇತಗಳು
 72. ಸಂಕೇತಗೀತ
 73. ಸಂಕೇತತಾಗ್ನಿ
 74. ಸಂಕೇತನ
 75. ಸಂಕೇತನಾಮ
 76. ಸಂಕೇತಪದ
 77. ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ
 78. ಸಂಕೇತೀಕರಣ
 79. ಸಂಕೋಚ
 80. ಸಂಕೋಚ-ಸ್ವಭಾವ
 81. ಸಂಕೋಚಗೊಳ್ಳು
 82. ಸಂಕೋಚದ
 83. ಸಂಕೋಚನ
 84. ಸಂಕೋಚನಗಳು
 85. ಸಂಕೋಚಪಡುವುದು
 86. ಸಂಕೋಚಭಾವ
 87. ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದ
 88. ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ
 89. ಸಂಕೋಚವೋ?
 90. ಸಂಕೋಚಿಸು
 91. ಸಂಕೋಲೆ
 92. ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ
 93. ಸಕ್ಕರೆ
 94. ಸಕ್ಕರೆಪಾಕ
 95. ಸಕ್ಕರೆಬೇನೆ
 96. ಸಕ್ಕರೆಯಂಥ
 97. ಸಕ್ಕರೆಹಾಕು
 98. ಸಕ್ರಮ
 99. ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸು
 100. ಸಂಕ್ರಮಣ
 101. ಸಂಕ್ರಮಣದ
 102. ಸಕ್ರಮಸೇವೆ
 103. ಸಕ್ರಮೀಕರಣ
 104. ಸಕ್ರಿಯ
 105. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 106. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 107. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 108. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು
 109. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
 110. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ
 111. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು
 112. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 113. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 114. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
 115. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು
 116. ಸಕ್ರಿಯತೆ
 117. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ
 118. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 119. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 120. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 121. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 122. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 123. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 124. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 125. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 126. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 127. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 128. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 129. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 130. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 131. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 132. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 133. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ
 134. ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 135. ಸಕ್ರಿಯವಾಗದೆ
 136. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
 137. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿ
 138. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರು
 139. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು
 140. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ
 141. ಸಕ್ರಿಯಸೇವೆ
 142. ಸಕ್ಷಮ
 143. ಸಕ್ಷಮತೆ
 144. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
 145. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಅಂದಾಜು
 146. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸದ
 147. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸು
 148. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಬಿಲ್ಲು
 149. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪ
 150. ಸಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪ
 151. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವರದಿ
 152. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಲ್ಲದ
 153. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ
 154. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ
 155. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಿವರಪಟ್ಟಿ
 156. ಸಂಕ್ಷೇಪ
 157. ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸು
 158. ಸಂಕ್ಷೇಪಣ
 159. ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳು
 160. ಸಂಕ್ಷೇಪಣವೆಂದರೆ
 161. ಸಂಕ್ಷೇಪಮಾಡು
 162. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗದ
 163. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ
 164. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ
 165. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸದೆ
 166. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸು
 167. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು
 168. ಸಖಿ
 169. ಸಖ್ಯದಿಂದ
 170. ಸಂಖ್ಯಾಂಕ
 171. ಸಂಖ್ಯಾಗ್ರಹಣದ
 172. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ
 173. ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕ
 174. ಸಂಖ್ಯಾಬಲ
 175. ಸಂಖ್ಯಾಭವಿಷ್ಯ
 176. ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ
 177. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
 178. ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣ
 179. ಸಂಖ್ಯಾಸ್ಥಾನ
 180. ಸಂಖ್ಯೆ
 181. ಸಂಖ್ಯೆಕೊಡುವುದು
 182. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು
 183. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 184. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:
 185. ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದರೂ
 186. ಸಗಟಾಗಿ
 187. ಸಗಟಾದ
 188. ಸಗಟು
 189. ಸಂಗಡ
 190. ಸಂಗಡಿಗ
 191. ಸಂಗಡಿಗರಾಗಿ
 192. ಸಗಣಿ
 193. ಸಂಗತ
 194. ಸಂಗತವಾದ
 195. ಸಂಗತಿ
 196. ಸಂಗತಿಗಳು
 197. ಸಂಗಮ
 198. ಸಂಗಾತಿ
 199. ಸಂಗಾತಿಗಳಿಲ್ಲದ
 200. ಸಂಗಾತಿಗಳು
 201. ಸಂಗಾತಿತನ
 202. ಸಂಗಾಸಕ್ತ
 203. ಸಂಗೀತ
 204. ಸಂಗೀತಕಲೆ
 205. ಸಂಗೀತಕ್ರಮ
 206. ಸಂಗೀತಗಾರ
 207. ಸಂಗೀತಗಾರನಿದ್ದ
 208. ಸಂಗೀತಗಾರರಾದರು
 209. ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 210. ಸಂಗೀತಾಭಿಮಾನಿಗಳು
 211. ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರು
 212. ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತಿ
 213. ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ
 214. ಸಗೋತ್ರವಿವಾಹ
 215. ಸಗೋತ್ರೀಯ
 216. ಸಂಗೋಪನ
 217. ಸಂಗೋಪನೆ
 218. ಸಗ್ಗ
 219. ಸಗ್ಗದ
 220. ಸಂಗ್ರಹ
 221. ಸಂಗ್ರಹಕ
 222. ಸಂಗ್ರಹಕಗಳು
 223. ಸಂಗ್ರಹಕಾರ
 224. ಸಂಗ್ರಹಗಳು
 225. ಸಂತೋಷಗೊಂಡ
 226. ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು
 227. ಸಂತೋಷದ
 228. ಸಂತೋಷದಾಯಕ
 229. ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ
 230. ಸಂತೋಷದಿಂದ
 231. ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ
 232. ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು
 233. ಸಂತೋಷನಾಶಕ
 234. ಸಂತೋಷಪಡಿಸು
 235. ಸಂತೋಷಪಡು
 236. ಸಂತೋಷಭರಿತ
 237. ಸಂತೋಷಮಯ
 238. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ
 239. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಿರಿ
 240. ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ
 241. ಸಂತೋಷವಿದೆ
 242. ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ
 243. ಸಂತೋಷವೆನ್ನುವುದು
 244. ಸಂತೋಷಿಸುವ
 245. ಸತ್ಕರಿಸದ
 246. ಸತ್ಕರಿಸು
 247. ಸತ್ಕಾರ
 248. ಸತ್ಕಾರಕೂಟ
 249. ಸತ್ತ
 250. ಸತ್ತಂತೆ
 251. ಸತ್ತಮೇಲೆ
 252. ಸತ್ತರು
 253. ಸತ್ತರೂ
 254. ಸತ್ತವನು
 255. ಸತ್ತವರು
 256. ಸತ್ತಾಗ
 257. ಸತ್ತಿದ್ದ
 258. ಸತ್ತುಬಿದ್ದು
 259. ಸತ್ತುಮಲಗು
 260. ಸತ್ತುಹುಟ್ಟಿದ
 261. ಸತ್ತುಹೋಗು
 262. ಸತ್ತುಹೋದ
 263. ಸತ್ತೆ
 264. ಸತ್ತ್ವಹೀನ
 265. ಸತ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
 266. ಸತ್ಯ
 267. ಸತ್ಯಕಥೆ
 268. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು
 269. ಸತ್ಯಗಳು
 270. ಸತ್ಯಗುರು
 271. ಸತ್ಯತೆ
 272. ಸತ್ಯದಿಂದ
 273. ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ
 274. ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ
 275. ಸತ್ಯಪಾತ್ರ
 276. ಸತ್ಯವಂತ
 277. ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರು
 278. ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ
 279. ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ
 280. ಸತ್ಯವಲ್ಲದ
 281. ಸತ್ಯವಾಗಿ
 282. ಸತ್ಯವಾಗು
 283. ಸತ್ಯವಾದ
 284. ಸತ್ಯವಿಪರ್ಯಾಸಗೊಳಿಸು
 285. ಸತ್ಯವಿಪರ‍್ಯಾಸಗೊಳಿಸು
 286. ಸತ್ಯಶೀಲ
 287. ಸತ್ಯಶೀಲತೆ
 288. ಸತ್ಯಶೋಧನೆ
 289. ಸತ್ಯಸಂಗತಿ
 290. ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳು
 291. ಸತ್ಯಸಹಜವಾದ
 292. ಸತ್ಯಾಪನ
 293. ಸತ್ಯಾಭಾಸ
 294. ಸತ್ಯಾಭಾಸದ
 295. ಸತ್ಯಾಂಶ
 296. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ
 297. ಸಂತ್ರಸ್ತರು
 298. ಸತ್ವ
 299. ಸತ್ವದ
 300. ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ
 301. ಸತ್ವಯುತ
 302. ಸತ್ವಯುತವಾದ
 303. ಸತ್ವರಹಿತ
 304. ಸತ್ವವಿಪರ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ
 305. ಸತ್ವವಿಲ್ಲದ
 306. ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾದ
 307. ಸತ್ವಹೀನ
 308. ಸಂದ
 309. ಸದಕು
 310. ಸಂದಣಿ
 311. ಸಂದಣಿತಪ್ಪು
 312. ಸಂದಣಿಸು
 313. ಸದಂತಃಕರಣ
 314. ಸದನ
 315. ಸದಭಿಪ್ರಾಯ
 316. ಸದಭಿಪ್ರಾಯದ
 317. ಸದಭಿರುಚಿ
 318. ಸದಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳ
 319. ಸದರ
 320. ಸದರತನ
 321. ಸದರವಾದ
 322. ಸಂದರ್ಭ
 323. ಸಂದರ್ಭಗಳು
 324. ಸಂದರ್ಭಗ್ರಂಥ
 325. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
 326. ಸಂದರ್ಭಸೂಚನೆ
 327. ಸಂದರ್ಭಾತೀತವಾದ
 328. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ
 329. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರಿ
 330. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ
 331. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಲ್ಲದ
 332. ಸಂದರ್ಶಕ
 333. ಸಂದರ್ಶಕರು
 334. ಸಂದರ್ಶನ
 335. ಸಂದರ್ಶನಕಾರ
 336. ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ
 337. ಸಂದರ್ಶನಗಳು
 338. ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಿ
 339. ಸಂದರ್ಶಿಸು
 340. ಸದವಕಾಶ
 341. ಸದವಕಾಶದ
 342. ಸದಸ್ಯ
 343. ಸದಸ್ಯತ್ವ
 344. ಸದಸ್ಯತ್ವದ
 345. ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು
 346. ಸದಸ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ
 347. ಸದಸ್ಯನಾಗು
 348. ಸದಸ್ಯರನ್ನು
 349. ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ
 350. ಸದಸ್ಯರಾಗಿ
 351. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
 352. ಸದಸ್ಯರು
 353. ಸನ್ನಿ
 354. ಸನ್ನಿಧಾನ
 355. ಸನ್ನಿಧಿ
 356. ಸನ್ನಿರೀಕ್ಷೆಯ
 357. ಸನ್ನಿವೇಶ
 358. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು
 359. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
 360. ಸನ್ನಿಹಿಡಿದ
 361. ಸನ್ನಿಹಿತ
 362. ಸನ್ನಿಹಿತತೆ
 363. ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರು
 364. ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ
 365. ಸನ್ನೆ
 366. ಸನ್ನೆಕೋಲು
 367. ಸನ್ನೆನುಡಿ
 368. ಸನ್ನೆಮಾಡು
 369. ಸನ್ನೆಯಿಂದ-ಎತ್ತು
 370. ಸನ್ಮಾನ
 371. ಸನ್ಮಾನಗಳು
 372. ಸನ್ಮಾನಿಸು
 373. ಸನ್ಮಾನ್ಯ
 374. ಸನ್ಮಾನ್ಯಗಳು
 375. ಸನ್‍ಮಾರ್ಕ್ಸ್
 376. ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
 377. ಸಂನ್ಯಾಸ
 378. ಸನ್ಯಾಸ
 379. ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ
 380. ಸಂನ್ಯಾಸಿ
 381. ಸನ್ಯಾಸಿ
 382. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
 383. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರು
 384. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು
 385. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು
 386. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್
 387. ಸಂಪತ್ತಿ
 388. ಸಂಪತ್ತಿರುವ
 389. ಸಂಪತ್ತು
 390. ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು
 391. ಸಂಪದ್ಭರಿತ
 392. ಸಂಪನ್ನ
 393. ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸು
 394. ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 395. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಅಭಾವ
 396. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
 397. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 398. ಸಂಪನ್ಮೂಲದ
 399. ಸಂಪರ್ಕ
 400. ಸಂಪರ್ಕಕೊಂಡಿಗಳು
 401. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ
 402. ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
 403. ಸಂಪರ್ಕಗಳು
 404. ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 405. ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 406. ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 407. ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 408. ಸಂಪರ್ಕಛೇದಕ
 409. ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ
 410. ಸಂಪರ್ಕಜಾಲಗಳು
 411. ಸಂಪರ್ಕತಟಗಳು
 412. ಸಂಪರ್ಕತಪ್ಪಿಸು
 413. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ
 414. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರು
 415. ಸಂಪರ್ಕಭಾಷೆ
 416. ಸಂಪರ್ಕಮಾರ್ಗ
 417. ಸಂಪರ್ಕರಹಿತವಾದ
 418. ಸಂಪರ್ಕವಿರದ
 419. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ
 420. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಂತೆ
 421. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ
 422. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ
 423. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ
 424. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ
 425. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ
 426. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ
 427. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ
 428. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳನ್ನು
 429. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು
 430. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು
 431. ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು
 432. ಸಂಪರ್ಕವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 433. ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನ
 434. ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು
 435. ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನೆಗಳು
 436. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ
 437. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 438. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 439. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 440. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 441. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 442. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 443. ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನಗಳು
 444. ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
 445. ಸಂಪರ್ಕಿತ
 446. ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿಗಳು
 447. ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ
 448. ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ
 449. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ
 450. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 451. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 452. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 453. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 454. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 455. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 456. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 457. ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 458. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 459. ಸಂಪರ್ಕಿಸು
 460. ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ
 461. ಸಪಾಟ
 462. ಸಪಾಟುಗೊಳಿಸಲಾದ
 463. ಸಂಪಾದಕ
 464. ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ
 465. ಸಂಪಾದಕರು
 466. ಸಂಪಾದಕಿಯ
 467. ಸಂಪಾದಕೀಯ
 468. ಸಂಪಾದನೆ
 469. ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 470. ಸಂಪಾದನೆಯಾಯಿತು
 471. ಸಂಪಾದನೆಯೂ
 472. ಸಂಪಾದಿಸಿ
 473. ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 474. ಸಂಪಾದಿಸು
 475. ಸಂಪಾದಿಸುವವನು
 476. ಸಂಪಾದಿಸುವುದು
 477. ಸಪೀನ
 478. ಸಂಪು
 479. ಸಂಪುಟ
 480. ಸಂಪು
 481. ಸರಿಯಲ್ಲದ
 482. ಸರಿಯಲ್ಲದ್ದು
 483. ಸರಿಯಲ್ಲಮೆ
 484. ಸರಿಯಳತೆ
 485. ಸರಿಯಾಗಿ
 486. ಸರಿಯಾಗಿಡು
 487. ಸರಿಯಾಗಿದೆ
 488. ಸರಿಯಾಗಿರು
 489. ಸರಿಯಾಗಿರುವ
 490. ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ
 491. ಸರಿಯಾಗಿವೆ
 492. ಸರಿಯಾಗು
 493. ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ
 494. ಸರಿಯಾದ
 495. ಸರಿಯಾದಜೋಡಿ
 496. ಸರಿಯಾದಷ್ಟು
 497. ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲದ
 498. ಸರಿಯಾದುದು
 499. ಸರಿಯಿಕ್ಕು
 500. ಸರಿಯಿಲ್ಲದ
 501. ಸರಿಯುವ
 502. ಸರಿಯೆ?
 503. ಸರಿಯೆಣಿಕೆಯರಿಮೆ
 504. ಸರಿಯೆನ್ನಲಾಗದ
 505. ಸರಿಯೆನ್ನು
 506. ಸರಿಯೇ
 507. ಸರಿಯೋಲೆ
 508. ಸರಿರಾತ್ರಿ
 509. ಸರಿಸ
 510. ಸರಿಸಬಲ್ಲ
 511. ಸರಿಸಮ
 512. ಸರಿಸಮನಾಗಿ-ನಡೆ
 513. ಸರಿಸಮನಾಗಿರು
 514. ಸರಿಸಮನಾಗು
 515. ಸರಿಸಮನಾದ
 516. ಸರಿಸಮಯದ
 517. ಸರಿಸಮವಾಗಿರು
 518. ಸರಿಸಮಾನತೆ
 519. ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ
 520. ಸರಿಸಾಟಿ
 521. ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ
 522. ಸರಿಸಿ
 523. ಸರಿಸು
 524. ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ
 525. ಸರಿಸುಮಾರು
 526. ಸರಿಸೃಪ
 527. ಸರಿಹೊತ್ತಿನ
 528. ಸರಿಹೊಂದದ
 529. ಸರಿಹೊಂದಿರು
 530. ಸರಿಹೊಂದಿಸು
 531. ಸರಿಹೊಂದು
 532. ಸರಿಹೊಂದುವ
 533. ಸರಿಹೊಂದುವಿಕೆ
 534. ಸರಿಹೋಗುವ
 535. ಸರೀಕ
 536. ಸರೀಸೃಪ
 537. ಸರೀಸೃಪಗಳು
 538. ಸರೀಸೃಪಶಾಸ್ತ್ರ
 539. ಸರೋವರ
 540. ಸರೋವರಗಳು
 541. ಸರೋಳಿ
 542. ಸರ್ಕಲ್
 543. ಸರ್ಕಾರ
 544. ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು
 545. ಸರ್ಕಾರಗಳು
 546. ಸರ್ಕಾರದ
 547. ಸರ್ಕಾರಿ
 548. ಸರ್ಕಾರೀಕರ್ತವ್ಯ
 549. ಸರ್ಕೀಟು
 550. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಗಳು
 551. ಸರ್ಗ
 552. ಸರ್ಚಾರ್ಜು
 553. ಸರ್‌ಚಾರ್ಜು
 554. ಸರ್ತಿ
 555. ಸರ್ದಾರಿಯಾದುದು
 556. ಸರ್ಪ
 557. ಸರ್ಪಗಳು
 558. ಸರ್ಪದೋಷ
 559. ಸರ್ಪದೋಷಗಳು
 560. ಸರ್ಪಸುತ್ತು
 561. ಸರ್ಪಾಕಾರದ
 562. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
 563. ಸರ್ಫಿಂಗ್
 564. ಸರ್ವ
 565. ಸರ್ವಕಾಲಿಕ
 566. ಸರ್ವಗ್ರಾಹಿ
 567. ಸರ್ವಗ್ರಾಹಿಯಾದ
 568. ಸರ್ವಜ್ಞ
 569. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ
 570. ಸರ್ವತ್ರಕ
 571. ಸರ್ವಥಾ
 572. ಸರ್ವದರ್ಶಿನಿ
 573. ಸರ್ವದಾ
 574. ಸರ್ವದೇವತಾರಾಧಕ
 575. ಸರ್ವದೇವಾರಾಧನೆ
 576. ಸರ್ವನಾಮಗಳು
 577. ಸರ್ವನಾಶ
 578. ಸರ್ವನಾಶಮಾಡು
 579. ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ
 580. ಸರ್ವಪ್ರಧಾನ
 581. ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ
 582. ಸರ್ವರೂ
 583. ಸರ್ವರೇಜ್
 584. ಸರ್ವವಿದಿತ
 585. ಸರ್ವವಿಧವಾದ
 586. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತೆ
 587. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ
 588. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ
 589. ಸರ್ವಶಕ್ತ
 590. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ
 591. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ
 592. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ
 593. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು
 594. ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ
 595. ಸರ್ವಸಮನಾದ
 596. ಸರ್ವಸಮರ್ಥ
 597. ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ
 598. ಸರ್ವಸಮ್ಮತ
 599. ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿ
 600. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ
 601. ಸರ್ವಸಿದ್ಧತೆ
 602. ಸರ್ವಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ
 603. ಸರ್ವಸ್ವ
 604. ಸರ್ವಾಂಗಸಮ
 605. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ
 606. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ
 607. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ
 608. ಸಂವಹನಮಾಡು
 609. ಸಂವಾದ
 610. ಸಂವಾದಕ
 611. ಸಂವಾದಗಳು
 612. ಸಂವಾದದ
 613. ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ
 614. ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 615. ಸಂವಾದಿ
 616. ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುವುದು
 617. ಸಂವಾದಿಯಾದ
 618. ಸಂವಾದಿಸಿ
 619. ಸವಾರ
 620. ಸವಾರಿ
 621. ಸವಾರಿಗಳು
 622. ಸಂವಾರ್ತೆ
 623. ಸವಾಲು
 624. ಸವಾಲುಗಳು
 625. ಸವಾಲುಹಾಕು
 626. ಸವಾಲೊಡ್ಡು
 627. ಸಂವಾಹಕ
 628. ಸವಿ
 629. ಸವಿಕುಡಿಗೆ
 630. ಸವಿಗಾರ
 631. ಸವಿತಿನಿಸು
 632. ಸಂವಿಧಾನ
 633. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ
 634. ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ
 635. ಸಂವಿಧಾನಸ್ನೇಹಿ
 636. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ
 637. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 638. ಸಂವಿಭಾಗ
 639. ಸಂವಿಭಾಗಿಸು
 640. ಸವಿಯಾದ
 641. ಸವಿಯಾದರೂ
 642. ಸವಿಯಿಲ್ಲದ
 643. ಸವಿವರಗೊಳಿಸು
 644. ಸವಿವರವಾದ
 645. ಸವಿಸ್ತಾರ
 646. ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
 647. ಸವಿಹ
 648. ಸಂವೀಕ್ಷಕ
 649. ಸಂವೀಕ್ಷಣೆ
 650. ಸವುಟು
 651. ಸವುತೆ
 652. ಸವುಳು
 653. ಸಂವೃದ್ಧಿ
 654. ಸವೆ
 655. ಸವೆಗಳೆ
 656. ಸವೆತ
 657. ಸವೆದುಹೋಗು
 658. ಸವೆದುಹೋದ
 659. ಸವೆಯಿಸು
 660. ಸವೆಯು
 661. ಸವೆಯುವುದು
 662. ಸವೆಸು
 663. ಸಂವೇದಕಗಳು
 664. ಸಂವೇದನಶೀಲತೆ
 665. ಸಂವೇದನಾವಾಹಕ
 666. ಸಂವೇದನಾಶೀಲ
 667. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ
 668. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗಳು
 669. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು
 670. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 671. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 672. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 673. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 674. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 675. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 676. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 677. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 678. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 679. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 680. ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ
 681. ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ
 682. ಸಂವೇದನಾಶೂನ್ಯ
 683. ಸಂವೇದನಾಹಾರಿ
 684. ಸಂವೇದನೆ
 685. ಸಂವೇದನೆಯಂತೆಯೇ
 686. ಸಂವೇದನೆಯಿಲ್ಲದ
 687. ಸಂವೇದಿಯಲ್ಲದ
 688. ಸಶಕ್ತ
 689. ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸು
 690. ಸಶಕ್ತನಾಗು
 691. ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸು
 692. ಸಶಕ್ತೀಕರಣ
 693. ಸಂಶಯ
 694. ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತ
 695. ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತತೆ
 696. ಸಂಶಯದ
 697. ಸಂಶಯಪಡಲಾಗದ
 698. ಸಂಶಯಪಡು
 699. ಸಂಶಯಪಡುವ
 700. ಸಂಶಯರಹಿತ
 701. ಸಂಶಯರಹಿತವಾಗಿ
 702. ಸಂಶಯವುಳ್ಳ
 703. ಸಂಶಯಾತೀತ
 704. ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ
 705. ಸಂಶಯಾತ್ಮನಾಗಿರು
 706. ಸಂಶಯಾರ್ಥದ
 707. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ
 708. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ
 709. ಸಂಶಯಿತ
 710. ಸಶರೀರವಾಗಿ
 711. ಸಶರೀರವಾಗಿರುವುದು
 712. ಸಶಸ್ತ್ರನೌಕೆ
 713. ಸಶಸ್ತ್ರಪೋಲೀಸ್
 714. ಸಶಸ್ತ್ರಬಲ
 715. ಸಂಶೋಧಕ
 716. ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ
 717. ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ
 718. ಸಂಶೋಧಕರು
 719. ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ್ಯ
 720. ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ
 721. ಸಂಶೋಧನೆ
 722. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
 723. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು
 724. ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟ
 725. ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
 726. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ
 727. ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸು
 728. ಸಂಸಕ್ತಿ
 729. ಸಂಸತ್ತಿನ
 730. ಸಂಸತ್ತಿನಅಧಿನಿಯಮ
 731. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
 732. ಸಂಸತ್ತಿನವರೆಗೂ
 733. ಸಂಸತ್ತು
 734. ಸಂಸದೀಯ
 735. ಸಂಸರ್ಗ
 736. ಸಂವಹನಮಾಡು
 737. ಸಂವಾದ
 738. ಸಂವಾದಕ
 739. ಸಂವಾದಗಳು
 740. ಸಂವಾದದ
 741. ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ
 742. ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 743. ಸಂವಾದಿ
 744. ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುವುದು
 745. ಸಂವಾದಿಯಾದ
 746. ಸಂವಾದಿಸಿ
 747. ಸವಾರ
 748. ಸವಾರಿ
 749. ಸವಾರಿಗಳು
 750. ಸಂವಾರ್ತೆ
 751. ಸವಾಲು
 752. ಸವಾಲುಗಳು
 753. ಸವಾಲುಹಾಕು
 754. ಸವಾಲೊಡ್ಡು
 755. ಸಂವಾಹಕ
 756. ಸವಿ
 757. ಸವಿಕುಡಿಗೆ
 758. ಸವಿಗಾರ
 759. ಸವಿತಿನಿಸು
 760. ಸಂವಿಧಾನ
 761. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ
 762. ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ
 763. ಸಂವಿಧಾನಸ್ನೇಹಿ
 764. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ
 765. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 766. ಸಂವಿಭಾಗ
 767. ಸಂವಿಭಾಗಿಸು
 768. ಸವಿಯಾದ
 769. ಸವಿಯಾದರೂ
 770. ಸವಿಯಿಲ್ಲದ
 771. ಸವಿವರಗೊಳಿಸು
 772. ಸವಿವರವಾದ
 773. ಸವಿಸ್ತಾರ
 774. ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
 775. ಸವಿಹ
 776. ಸಂವೀಕ್ಷಕ
 777. ಸಂವೀಕ್ಷಣೆ
 778. ಸವುಟು
 779. ಸವುತೆ
 780. ಸವುಳು
 781. ಸಂವೃದ್ಧಿ
 782. ಸವೆ
 783. ಸವೆಗಳೆ
 784. ಸವೆತ
 785. ಸವೆದುಹೋಗು
 786. ಸವೆದುಹೋದ
 787. ಸವೆಯಿಸು
 788. ಸವೆಯು
 789. ಸವೆಯುವುದು
 790. ಸವೆಸು
 791. ಸಂವೇದಕಗಳು
 792. ಸಂವೇದನಶೀಲತೆ
 793. ಸಂವೇದನಾವಾಹಕ
 794. ಸಂವೇದನಾಶೀಲ
 795. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ
 796. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗಳು
 797. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು
 798. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 799. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 800. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 801. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 802. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 803. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 804. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 805. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 806. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 807. ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ
 808. ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ
 809. ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ
 810. ಸಂವೇದನಾಶೂನ್ಯ
 811. ಸಂವೇದನಾಹಾರಿ
 812. ಸಂವೇದನೆ
 813. ಸಂವೇದನೆಯಂತೆಯೇ
 814. ಸಂವೇದನೆಯಿಲ್ಲದ
 815. ಸಂವೇದಿಯಲ್ಲದ
 816. ಸಶಕ್ತ
 817. ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸು
 818. ಸಶಕ್ತನಾಗು
 819. ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸು
 820. ಸಶಕ್ತೀಕರಣ
 821. ಸಂಶಯ
 822. ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತ
 823. ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತತೆ
 824. ಸಂಶಯದ
 825. ಸಂಶಯಪಡಲಾಗದ
 826. ಸಂಶಯಪಡು
 827. ಸಂಶಯಪಡುವ
 828. ಸಂಶಯರಹಿತ
 829. ಸಂಶಯರಹಿತವಾಗಿ
 830. ಸಂಶಯವುಳ್ಳ
 831. ಸಂಶಯಾತೀತ
 832. ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ
 833. ಸಂಶಯಾತ್ಮನಾಗಿರು
 834. ಸಂಶಯಾರ್ಥದ
 835. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ
 836. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ
 837. ಸಂಶಯಿತ
 838. ಸಶರೀರವಾಗಿ
 839. ಸಶರೀರವಾಗಿರುವುದು
 840. ಸಶಸ್ತ್ರನೌಕೆ
 841. ಸಶಸ್ತ್ರಪೋಲೀಸ್
 842. ಸಶಸ್ತ್ರಬಲ
 843. ಸಂಶೋಧಕ
 844. ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ
 845. ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ
 846. ಸಂಶೋಧಕರು
 847. ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ್ಯ
 848. ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ
 849. ಸಂಶೋಧನೆ
 850. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
 851. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು
 852. ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟ
 853. ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
 854. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ
 855. ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸು
 856. ಸಂಸಕ್ತಿ
 857. ಸಂಸತ್ತಿನ
 858. ಸಂಸತ್ತಿನಅಧಿನಿಯಮ
 859. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
 860. ಸಂಸತ್ತಿನವರೆಗೂ
 861. ಸಂಸತ್ತು
 862. ಸಂಸದೀಯ
 863. ಸಂಸರ್ಗ
 864. ಸಾಲುನಡಿಗೆ
 865. ಸಾಲುಪಡೆ
 866. ಸಾಲುಮನೆಗಳು
 867. ಸಾಲುಮರಗಳರಸ್ತೆ
 868. ಸಾಲುವ
 869. ಸಾಲುವಷ್ಟು
 870. ಸಾಲುಸಾಲುಗಳು
 871. ಸಾಲೆಸಾಲು
 872. ಸಾಲೈಟಿಸ್
 873. ಸಾಲ್ಟ್
 874. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್
 875. ಸಾಲ್ಮನ್ಹೋ
 876. ಸಾಲ್ವೆ
 877. ಸಾವಕಾಶ
 878. ಸಾವಕಾಶವಾದ
 879. ಸಾವಗಿಸಬಲ್ಲ
 880. ಸಾವಗಿಸಲಾಗದ
 881. ಸಾವಗಿಸು
 882. ಸಾವಧಾನತೆ
 883. ಸಾವಧಾನದ
 884. ಸಾವಧಾನವಾಗುವುದೋ?
 885. ಸಾವಧಿಕ
 886. ಸಾವಯವ
 887. ಸಾವರಿಪು
 888. ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು
 889. ಸಾವಾವಧಿ
 890. ಸಾವಿನ
 891. ಸಾವಿನಸುದ್ದಿ
 892. ಸಾವಿನೆಡೆಗೆ
 893. ಸಾವಿರ
 894. ಸಾವಿರಕಾಲು
 895. ಸಾವಿರವರ್ಷ
 896. ಸಾವಿರವಿದೆ
 897. ಸಾವಿರಸೂಳು
 898. ಸಾವಿರಾರು
 899. ಸಾವಿರುವ
 900. ಸಾವಿರುವಿಕೆ
 901. ಸಾವಿಲ್ಲದ
 902. ಸಾವು
 903. ಸಾವುಗಳು
 904. ಸಾವೆ
 905. ಸಾವೇ?
 906. ಸಾವೇಟು
 907. ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿರುವ
 908. ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗು
 909. ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆಸಗಿದ
 910. ಸಾಂಸಾರಿಕ
 911. ಸಾಸಿವೆ
 912. ಸಾಸ್
 913. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
 914. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ
 915. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ
 916. ಸಾಹಚರ್ಯ
 917. ಸಾಹಸ
 918. ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ
 919. ಸಾಹಸಕಾರ್ಯಾನ್ವೇಷಕ
 920. ಸಾಹಸಕಾರ್ಯಾನ್ವೇಷಕನಾದ
 921. ಸಾಹಸಕೃತ್ಯ
 922. ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ
 923. ಸಾಹಸಗಳು
 924. ಸಾಹಸಪಡು
 925. ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರು
 926. ಸಾಹಸಮಾಡು
 927. ಸಾಹಸಯುಕ್ತ
 928. ಸಾಹಸಶೀಲ
 929. ಸಾಹಸಶೀಲತೆ
 930. ಸಾಹಸಾನ್ವೇಷಿ
 931. ಸಾಹಸಿ
 932. ಸಾಹಸಿಗಳು
 933. ಸಾಹಸಿಯಾದ
 934. ಸಾಹಿತಿ
 935. ಸಾಹಿತಿಗಳು
 936. ಸಾಹಿತ್ಯ
 937. ಸಾಹಿತ್ಯಕ
 938. ಸಾಹಿತ್ಯದ
 939. ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ
 940. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು
 941. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ
 942. ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ
 943. ಸಾಳ್ವ
 944. ಸಿಇಆರ್ಟಿ
 945. ಸಿಒಸಿ
 946. ಸಿಕ್ಕಟಿಗೆ
 947. ಸಿಕ್ಕಣಿಗೆ
 948. ಸಿಕ್ಕದ
 949. ಸಿಕ್ಕದಿರು
 950. ಸಿಕ್ಕದಿರುವ
 951. ಸಿಕ್ಕರೂ
 952. ಸಿಕ್ಕಲು
 953. ಸಿಕ್ಕಾ
 954. ಸಿಕ್ಕಾಗಿರುವ
 955. ಸಿಕ್ಕಾಗು
 956. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ
 957. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ
 958. ಸಿಕ್ಕಿಕೊ
 959. ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡೆ
 960. ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದಿರು
 961. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ
 962. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು
 963. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ
 964. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರು
 965. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ
 966. ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳು
 967. ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತದೆ
 968. ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ
 969. ಸಿಕ್ಕಿಸು
 970. ಸಿಕ್ಕು
 971. ಸಿಕ್ಕುಗಳು
 972. ಸಿಕ್ಕುದಾರಿ
 973. ಸಿಕ್ಕುಬಿಡಿಸು
 974. ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾದ
 975. ಸಿಕ್ತ
 976. ಸಿಂಗ
 977. ಸಿಗದ
 978. ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 979. ಸಿಂಗರಿಸು
 980. ಸಿಂಗರಿಸುವಿಕೆ
 981. ಸಿಗರೇಟು?
 982. ಸಿಂಗಲ್
 983. ಸಿಂಗಾಡಿ
 984. ಸಿಂಗಾರ
 985. ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಂತೆ
 986. ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ
 987. ಸಿಗಿ
 988. ಸಿಗಿಯುವಿಕೆ
 989. ಸಿಗಿಯುವುದು
 990. ಸಿಗು
 991. ಸಿಗುರು
 992. ಸೀಮಾಭತ್ಯೆ
 993. ಸೀಮಾರೇಖೆ
 994. ಸೀಮಾಸುಂಕ
 995. ಸೀಮಿತ
 996. ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸು
 997. ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ
 998. ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 999. ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ
 1000. ಸೀಮಿತಟೆಂಡರು
 1001. ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ
 1002. ಸೀಮೆ
 1003. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ
 1004. ಸೀಯಾಳ
 1005. ಸೀಯಿಸು
 1006. ಸೀಯು
 1007. ಸೀರ
 1008. ಸೀರಕೂಟ
 1009. ಸೀರಣ
 1010. ಸೀರಣಿಗೆ
 1011. ಸೀರಲೆಯರುಹು
 1012. ಸೀರಳಿಕ
 1013. ಸೀರಿಟ್ಟಳ
 1014. ಸೀರಿಟ್ಟಳದ
 1015. ಸೀರು
 1016. ಸೀರುಗೇಡುಕ
 1017. ಸೀರುಚೆಕ್ಕೆ
 1018. ಸೀರುತೋರ‍್ಪುಕ
 1019. ಸೀರುಬೆಳಕು
 1020. ಸೀರುಸಿಗುರು
 1021. ಸೀರುಸಿರಿ
 1022. ಸೀರುಸಿರುಗ
 1023. ಸೀರುಸಿರುಗರಿಮೆ
 1024. ಸೀರುಸುರಿಯ
 1025. ಸೀರುಸುರಿಯಳಿಕ
 1026. ಸೀರೆ
 1027. ಸೀರೆಯಂತೆ
 1028. ಸೀರೆಯಾಸುರ
 1029. ಸೀರೆಯಿಂಗ್
 1030. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು
 1031. ಸೀರ್ಕೋಲುಗಳು
 1032. ಸೀರ್ಪನಿ
 1033. ಸೀರ‍್ಬಡಿಗೆ
 1034. ಸೀರ್ಬೆರಕೆ
 1035. ಸೀರ್ಮಾರ್ಪುಸುರಿ
 1036. ಸೀರ‍್ಸೆಳೆ
 1037. ಸೀಲಿಂಗ್
 1038. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1039. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1040. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1041. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1042. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1043. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1044. ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು
 1045. ಸೀಲಿಂಗ್ನಂತೆ
 1046. ಸೀಲಿಂಗ್ಸ್
 1047. ಸೀಲಿಂಗ್ಸ್
 1048. ಸೀಲಿಂಗ್ಸ್
 1049. ಸೀಲು
 1050. ಸೀಲ್
 1051. ಸೀವರಿಸು
 1052. ಸೀವು
 1053. ಸೀವುಳಿ
 1054. ಸೀವುಳಿಸಕ್ಕರೆ
 1055. ಸೀವುಳಿಸಿ
 1056. ಸೀವುಳಿಸಿಹಿ
 1057. ಸೀಸ
 1058. ಸೀಸಕಡ್ಡಿ
 1059. ಸೀಸದಕಡ್ಡಿ
 1060. ಸೀಸದಾಶಕ್ತಿ
 1061. ಸೀಸನ್-ನೀರಿನ
 1062. ಸೀಸನ್ಟಿಕೆಟ್ಟು
 1063. ಸೀಸನ್ಸ್
 1064. ಸೀಸಾಸ್ಟರ್
 1065. ಸೀಸೆ
 1066. ಸೀಸೆಎನ್
 1067. ಸೀಸ್ಮೊಗ್ರಾಫ್ಗಳು
 1068. ಸೀಳಲಾಗಿದೆ
 1069. ಸೀಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1070. ಸೀಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1071. ಸೀಳಿಕೆ
 1072. ಸೀಳಿಕೆ-ಮಾಡು
 1073. ಸೀಳು
 1074. ಸೀಳುಕಂಡಿ
 1075. ಸೀಳುಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ-ತೂರಿಸು
 1076. ಸೀಳುಗಟ್ಟುವಿಕೆ
 1077. ಸೀಳುಗಂಡಿ
 1078. ಸೀಳುಗಳಿಲ್ಲದ
 1079. ಸೀಳುಗಳಿಲ್ಲದ
 1080. ಸೀಳುಗಾಯಮಾಡು
 1081. ಸೀಳುಗುರುತು
 1082. ಸೀಳುದಾರಿ
 1083. ಸೀಳುನೋಟ
 1084. ಸೀಳುನೋಡು
 1085. ಸೀಳುಬೆ
 1086. ಸೀಳುಬೆಗಳು
 1087. ಸೀಳುವಿಕೆ
 1088. ಸೀಳುವುದು
 1089. ಸೀಳುಸೀಳಾದ
 1090. ಸೀಳ್ದುಟಿ
 1091. ಸುಂಕ
 1092. ಸುಂಕಗಳು
 1093. ಸುಂಕಗಳ್ಳ
 1094. ಸುಂಕಗಳ್ಳತನ
 1095. ಸುಂಕದ
 1096. ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ
 1097. ಸುಂಕದವನು
 1098. ಸುಕುಮಾರತೆ
 1099. ಸುಕ್ಕಾಗಿಸು
 1100. ಸುಕ್ಕಾಗು
 1101. ಸುಕ್ಕಾದ
 1102. ಸುಕ್ಕು
 1103. ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ
 1104. ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ
 1105. ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು
 1106. ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ
 1107. ಸುಕ್ಕುಬರಿಸು
 1108. ಸುಕ್ಕುಬಿದ್ದ
 1109. ಸುಕ್ಕುಮಾಡು
 1110. ಸುಖ
 1111. ಸುಖಕರ
 1112. ಸುಖಕರವಾದ
 1113. ಸುಖಕೊಡುವ
 1114. ಸುಖದಾನ
 1115. ಸುಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ
 1116. ಸುಖದುಃಖಗಳು
 1117. ಸುಖನಿದ್ರೆ
 1118. ಸುಖಪ್ರದ
 1119. ಸುಖಭೋಗ
 1120. ಸುಖಭೋಗಿ
 1121. ಸುಖಲೋಲುಪ
 1122. ಸುಖಲೋಲುಪನಾಗಿರು
 1123. ಸುಖವಾಗಿ
 1124. ಸುಖವಾಗಿರಿ
 1125. ಸುಖವಾದ
 1126. ಸುಖವಿರದ
 1127. ಸುಖವಿಲ್ಲದ
 1128. ಸುಖಸಂತೋಷದ
 1129. ಸುಖಸಾಧನ
 1130. ಸುಖಾಂತ್ಯ
 1131. ಸುಖಾಸನ
 1132. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ
 1133. ಸುಖಿಯಾದ
 1134. ಸುಖಿಸು
 1135. ಸುಖೀರಾಜ್ಯ
 1136. ಸುಖೈಕವಾದ
 1137. ಸುಖೋಷ್ಣವಾದ
 1138. ಸುಗಂಧ
 1139. ಸುಗಂಧತೈಲ
 1140. ಸುಗಂಧತೈಲ
 1141. ಸುಗಂಧದ
 1142. ಸುಗಂಧದಾನಿ
 1143. ಸುಗಮ
 1144. ಸುಗಮಗೊಳಿಸು
 1145. ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 1146. ಸುಗಮವಾಗಿಸು
 1147. ಸುಗಮವಾದ
 1148. ಸುಗಿ
 1149. ಸುಗುಣ
 1150. ಸುಗ್ಗಿ
 1151. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ
 1152. ಸುಂಟಗೆ
 1153. ಸುಂಟರ
 1154. ಸುಂಟರಗಾಳಿ
 1155. ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು
 1156. ಸುಟಿ
 1157. ಸುಟ್ಟಕಲೆ
 1158. ಸುಟ್ಟಗಾಯ
 1159. ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು
 1160. ಸುಟ್ಟಗಾಯಿಗಳು
 1161. ಸುಟ್ಟಗುರುತು
 1162. ಸುಟ್ಟನು
 1163. ಸುಟ್ಟರೊಟ್ಟಿ
 1164. ಸುಟ್ಟಸಕ್ಕರೆ
 1165. ಸುಟ್ಟಸುಣ್ಣ
 1166. ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ
 1167. ಸುಟ್ಟುಕೆಡಿಸು
 1168. ಸುಟ್ಟುತೆಗೆತ
 1169. ಸುಟ್ಟುಂಬೆ
 1170. ಸುಟ್ಟುಬೆರಳು
 1171. ಸುಟ್ಟುರೆ
 1172. ಸುಟ್ಟುಹೋಗು
 1173. ಸುಟ್ಟುಹೋದ
 1174. ಸುಂಡಿಲಿ
 1175. ಸುಡು
 1176. ಸುಡುಕ
 1177. ಸುಡುಗ
 1178. ಸುಡುಗಂಬ
 1179. ಸುಡುಗಾಡು
 1180. ಸುಡುಗಾಡುತ್ತಿದೆ
 1181. ಸುಡುಗಾಯ
 1182. ಸುಡುಗಾವು
 1183. ಸುಡುಗೆ
 1184. ಸುಡುನುಡಿ
 1185. ಸುಡುಬಿಸಿಲು
 1186. ಸುಡುಬಿಸಿಲುಗಳು
 1187. ಸುಡುಮದ್ದು
 1188. ಸುಡುವ
 1189. ಸುಡುವನು
 1190. ಸುಡುವಿಕೆ
 1191. ಸುಡುವುದು
 1192. ಸುಡುಹ
 1193. ಸುಣ್ಣ
 1194. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು
 1195. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲುಗಳು
 1196. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲುಗಳು
 1197. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲುಗಳು
 1198. ಸುತ
 1199. ಸುತ್ತ
 1200. ಸುತ್ತಕಲೆ
 1201. ಸುತ್ತಣ
 1202. ಸುತ್ತಣದಣಕ
 1203. ಸುತ್ತಣಸೆಲೆ
 1204. ಸುತ್ತಮುತ್ತ
 1205. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
 1206. ಸುತ್ತಮುತ್ತವಾಡು
 1207. ಸುತ್ತಲಣಕ
 1208. ಸುತ್ತಲಿ
 1209. ಸುತ್ತಲಿನ
 1210. ಸುತ್ತಲೂ
 1211. ಸುತ್ತವಾಡು
 1212. ಸುತ್ತಳತೆ
 1213. ಸುತ್ತಾಟ
 1214. ಸುತ್ತಾಟಗಳು
 1215. ಸುತ್ತಾಡಿ
 1216. ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು
 1217. ಸುತ್ತಾಡಿತು
 1218. ಸುತ್ತಾಡಿತು
 1219. ಸುತ್ತಾಡಿತು
 1220. ಸುತ್ತಾಡಿತು
 1221. ಸುತ್ತಾಡಿದರು
 1222. ಸುತ್ತಾಡಿದಳು
 1223. ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ
 1224. ಸುತ್ತಾಡಿಸು
 1225. ಸುತ್ತಾಡು
 1226. ಸುತ್ತಾಡುಗ
 1227. ಸುತ್ತಾಡುಗೆ
 1228. ಸುತ್ತಾಡುವ
 1229. ಸುತ್ತಾವಿ
 1230. ಸುತ್ತಾವಿಪಾಡು
 1231. ಸುತ್ತಾಳ್ವಿಕೆ
 1232. ಸುತ್ತಿ
 1233. ಸುತ್ತಿಕೊ
 1234. ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳು
 1235. ಸುತ್ತಿಗೆ
 1236. ಸುತ್ತಿಟ್ಟ
 1237. ಸುತ್ತಿಡು
 1238. ಸುತ್ತಿಲ್ಲದ
 1239. ಸುತ್ತಿಸು
 1240. ಸುತ್ತಿಹಾಕು
 1241. ಸುತ್ತು
 1242. ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿಪಟ್ಟಿ
 1243. ಸುತ್ತುಗಟ್ಟು
 1244. ಸುತ್ತುಗಳು
 1245. ಸುತ್ತುತಿರುಗು
 1246. ಸುತ್ತುತ್ತಿರು
 1247. ಸುತ್ತುತ್ತಿ
 1248. ಸುರಿದಿರುವುದು
 1249. ಸುರಿದು
 1250. ಸುರಿಮಳೆ
 1251. ಸುರಿಯುತ್ತದೆ
 1252. ಸುರಿಯುವ
 1253. ಸುರಿಯುವುದು
 1254. ಸುರಿವೊಯ್ಯುಕ
 1255. ಸುರಿಸು
 1256. ಸುರುಟಿಕೊಳ್ಳು
 1257. ಸುರುಟಿಸು
 1258. ಸುರುಟು
 1259. ಸುರುಟುವುದು
 1260. ಸುರುಳಿ
 1261. ಸುರುಳಿ
 1262. ಸುರುಳಿಕಟ್ಟು
 1263. ಸುರುಳಿಗಳಂತೆ
 1264. ಸುರುಳಿಬಿಚ್ಚು
 1265. ಸುರುಳಿಯಾಗು
 1266. ಸುರುಳು
 1267. ಸುರುಳುಗಳು
 1268. ಸುರುಳೆ
 1269. ಸುರೂಪಿ
 1270. ಸುರ‍್ವು
 1271. ಸುಲಭ
 1272. ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ
 1273. ಸುಲಭಗೊಳಿಸು
 1274. ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 1275. ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯ
 1276. ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ
 1277. ಸುಲಭತೆ
 1278. ಸುಲಭಮಾಡು
 1279. ಸುಲಭವಲ್ಲದ
 1280. ಸುಲಭವಲ್ಲದ್ದು
 1281. ಸುಲಭವಾಗಲಿ
 1282. ಸುಲಭವಾಗಿ
 1283. ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ
 1284. ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು
 1285. ಸುಲಭವಾಗುವುದು
 1286. ಸುಲಭವಾದ
 1287. ಸುಲಭಸಾಧ್ಯತೆ
 1288. ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ
 1289. ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದ
 1290. ಸುಲಲಿತ
 1291. ಸುಲಲಿತವಾದ
 1292. ಸುಲಿ
 1293. ಸುಲಿಗೆ
 1294. ಸುಲಿಗೆಕಾರ
 1295. ಸುಲಿಗೆಕೂಟದವನು
 1296. ಸುಲಿಗೆಕೋರತನ
 1297. ಸುಲಿಗೆಗಳು
 1298. ಸುಲಿಗೆಗಾರ
 1299. ಸುಲಿಗೆಮಾಡು
 1300. ಸುಲಿದುಕೊ
 1301. ಸುಲಿಯು
 1302. ಸುಲಿಯುವುದು
 1303. ಸುಲುವಳಿಯಲ್ಲಿರು
 1304. ಸುಲೋಚನ
 1305. ಸುವರ್ಣ
 1306. ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ
 1307. ಸುವರ್ಣದ
 1308. ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
 1309. ಸುವಾರ್ತೆ
 1310. ಸುವಾಸನೆ
 1311. ಸುವಾಸನೆಗೊಳಿಸು

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಸ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments