ಕನ್ನಡ ಷ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada shha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಷ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( shha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಷ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( shha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಷ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಏಳನೇ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅಘೋಷ ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಈ ಅಕ್ಷರ ಸಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕದಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಭಾಗ ಗುಂಡಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡು ಅದೇ ರೂಪವೇ ಕಳಚುರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಸೇವುಣರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದಂತಿದ್ದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಭಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಖಂಡವೃತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಖಂಡವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡಿಯಂತಿರುವ ಆಕಾರ ಸೇರಿ ಅದೇ ರೂಪವೇ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಷಟ್ಕೋನ
 2. ಷಟ್ಕೋನಾಕೃತಿ
 3. ಷಟ್ಪದಿ
 4. ಷಟ್ಪಾದಿ
 5. ಷಂಡ
 6. ಷಡ್ಭುಜ
 7. ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರದ
 8. ಷಡ್ಯಂತ್ರ
 9. ಷಡ್ರೇಖಾಕೃತಿ
 10. ಷಡ್ವಾರ್ಷಿಕ
 11. ಷಮ್ಡ
 12. ಷರತ್ತಿಲ್ಲದ
 13. ಷರತ್ತು
 14. ಷರತ್ತುಗಳು
 15. ಷರತ್ತುಗಳು:
 16. ಷರತ್ತುಗಳು:
 17. ಷರತ್ತುಬದ್ಧ
 18. ಷರತ್ತುಬದ್ಧತೆ
 19. ಷರತ್ಪಾವತಿ
 20. ಷರಬತ್ತು
 21. ಷರಾ
 22. ಷರಾಕಾಲಂ
 23. ಷರಾಯಿ
 24. ಷರೀಕು
 25. ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ
 26. ಷಾಮೀಲು
 27. ಷಿಕಾರಿಯ-ತಂಡ
 28. ಷೂಟಿಂಗ್
 29. ಷೆಡ್ಡು
 30. ಷೆಲ್ಟಲ್
 31. ಷೆಲ್ಟಿಂಗ್
 32. ಷೆಲ್ಫು
 33. ಷೇರು
 34. ಷೇರುಗಳನ್ನು
 35. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ
 36. ಷೇರುಗಳು
 37. ಷೇರುದಾರ
 38. ಷೇರುದಾರರು
 39. ಷೇರುದಾರರೇ?
 40. ಷೇರುಪತ್ರ
 41. ಷೇರುಪೇಟೆ
 42. ಷೋಕಾದ
 43. ಷೋಕಿ
 44. ಷೋಕಿಯ
 45. ಷೋಕಿಲಾಲ
 46. ಷಂಡ
 47. ಷಂಡಕ
 48. ಷಂಡಕವೇದ
 49. ಷಂಡತನ
 50. ಷಂಢ
 51. ಷಂಢತಿಲ
 52. ಷಂಢತಿಳ
 53. ಷಕಾರ
 54. ಷಕ್ಕು
 55. ಷಟುತರ್ಕ
 56. ಷಟುಸ್ಥಲ
 57. ಷಟ್ಕ
 58. ಷಟ್ಕಮಲ
 59. ಷಟ್ಕರ್ಮ
 60. ಷಟ್ಕರ್ಮಿ
 61. ಷಟ್ಕಷಾಯ
 62. ಷಟ್ಕೋಣಕುಂಭ
 63. ಷಟ್ಖಂಡ
 64. ಷಟ್ಚಕ್ರ
 65. ಷಟ್ಚರಣ
 66. ಷಟ್ತರ್ಕ
 67. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶ
 68. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶ
 69. ಷಟ್ಪದ
 70. ಷಟ್ಪದಿ
 71. ಷಟ್ಪ್ರಜ್ಞ
 72. ಷಟ್ಸ್ಥಲ
 73. ಷಟ್ಸ್ಥಳ
 74. ಷಡಂಗ
 75. ಷಡಂಗಬಲ
 76. ಷಡಂಗಸೇನೆ
 77. ಷಡಂಗಿ
 78. ಷಡಂಘ್ರಿ
 79. ಷಡಕಿ
 80. ಷಡಕ್ಷರ
 81. ಷಡಕ್ಷರಿ
 82. ಷಡಯನ
 83. ಷಡರಿ
 84. ಷಡಾಧಾರ
 85. ಷಡಾಧಾರಚಕ್ರ
 86. ಷಡಾನನ
 87. ಷಡಾಯತನ
 88. ಷಡಾರ
 89. ಷಡೀರಣ
 90. ಷಡುಋತು
 91. ಷಡುಖಂಡ
 92. ಷಡುಗವ್ಯ
 93. ಷಡುಚಕ್ರ
 94. ಷಡುದರುಶನ
 95. ಷಡುದರ್ಶನ
 96. ಷಡುಪದ
 97. ಷಡುರಸ
 98. ಷಡುರುಚಿ
 99. ಷಡುಲಪನ
 100. ಷಡುವರ್ಗ
 101. ಷಡುಸಕ್ಕರಿಗ
 102. ಷಡುಸ್ಥಲ
 103. ಷಡುಸ್ಥಳ
 104. ಷಡೂರ್ಮಿ
 105. ಷಡೂಷಣ
 106. ಷಡೃತು
 107. ಷಡ್ಕ
 108. ಷಡ್ಗವ್ಯ
 109. ಷಡ್ಗುಣ
 110. ಷಡ್ಗುಣಿಸು
 111. ಷಡ್ಗ್ರಂಥ
 112. ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿ
 113. ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಕೆ
 114. ಷಡ್ಗ್ರಂಥೆ
 115. ಷಡ್ಜ
 116. ಷಡ್ಜ
 117. ಷಡ್ಡಕ
 118. ಷಡ್ಡಕತನ
 119. ಷಡ್ದರ್ಶನ
 120. ಷಡ್ಬಿಂದು
 121. ಷಡ್ಭಾಗ
 122. ಷಡ್ಭಾವವಿಕಾರ
 123. ಷಡ್ಭುಜ
 124. ಷಡ್ಭುಜಸೌತೆ
 125. ಷಡ್ಯಂತ್ರ
 126. ಷಡ್ರತ್ನಿ
 127. ಷಡ್ರಸ
 128. ಷಡ್ರುಚಿ
 129. ಷಡ್ವದನ
 130. ಷಡ್ವರ್ಗ
 131. ಷಣ್ಮತ
 132. ಷಣ್ಮುಖ
 133. ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ
 134. ಷತ್ವ
 135. ಷಬಕೂನು
 136. ಷರಟು
 137. ಷರತ್ತು
 138. ಷರಬತ್ತು
 139. ಷರಾ
 140. ಷರಾ
 141. ಷರಾಕಟ್ಟು
 142. ಷರಾಬು
 143. ಷರಾಯಿ
 144. ಷರಾರತಿ
 145. ಷರಿಯತ್ತು
 146. ಷರೀಕು
 147. ಷರೇಡು
 148. ಷವರ್ಣ
 149. ಷಷ್ಟಿ
 150. ಷಷ್ಟಿಕ
 151. ಷಷ್ಟಿಕಾವ್ರೀಹಿ
 152. ಷಷ್ಟಿಕೆ
 153. ಷಷ್ಟಿಕ್ಯ
 154. ಷಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿ
 155. ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದ
 156. ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದಪೂರ್ತಿ
 157. ಷಷ್ಠ
 158. ಷಷ್ಠ
 159. ಷಷ್ಠಭಾಗ
 160. ಷಷ್ಠಾಷ್ಟಕ
 161. ಷಷ್ಠಿ
 162. ಷಷ್ಠೋಪವಾಸ
 163. ಷಷ್ಠೋಪವಾಸಿ
 164. ಷಹ
 165. ಷಹಜಾದ
 166. ಷಹಜಾದೆ
 167. ಷಹರ
 168. ಷಹರು
 169. ಷಹಸಾದೆ
 170. ಷಹಾ
 171. ಷಹೀದ
 172. ಷಹೀದು
 173. ಷಾಃಪಸಂದ್
 174. ಷಾಗಿರ್ದು
 175. ಷಾಡವ
 176. ಷಾಣ್ಮಾತುರ
 177. ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ
 178. ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ
 179. ಷಾತೂದು
 180. ಷಾದಮಾನಿ
 181. ಷಾಪಸಂದ
 182. ಷಾಮೀಲು
 183. ಷಾಷ್ಟಿಕ್ಯ
 184. ಷಾಹಿ
 185. ಷಿಕಮಿ
 186. ಷಿಕಮಿದಾರ
 187. ಷಿಕಾರ
 188. ಷಿಕಾರಿ
 189. ಷಿಕ್ಮಿ
 190. ಷಿಕ್ಮಿದಾರ
 191. ಷಿಡ್ಗ
 192. ಷಿರಸ್ತೆ
 193. ಷಿರಸ್ತೆದಾರ
 194. ಷಿಲ್ವೆ
 195. ಷಿಶಿಂತಿ
 196. ಷೀವಟ
 197. ಷುತಾರ್‍ನಲ್
 198. ಷುರು
 199. ಷೆಡ್ಕ
 200. ಷೆಡ್ಡು
 201. ಷೆರೀಕು
 202. ಷೆರೀಫ
 203. ಷೆರ್ವಾನಿ
 204. ಷೇಕ್‍ದಾರ
 205. ಷೇಕ್ದಾರ
 206. ಷೇಕ್ದಾರಿ
 207. ಷೇಕ್ದಾರಿಕೆ
 208. ಷೇಖ್
 209. ಷೇರು
 210. ಷೇರುದಾರ
 211. ಷೋಕಿ
 212. ಷೋಕಿಲಾಲ
 213. ಷೋಕೀದಾರ
 214. ಷೋಕು
 215. ಷೋಡಶ
 216. ಷೋಡಶ
 217. ಷೋಡಶವರ್ಣ
 218. ಷೋಡಶಿ
 219. ಷೋಡಶಿ
 220. ಷೋಡಶೋಪಚರಣೆ
 221. ಷೋಡಶೋಪಚರ್ಯ
 222. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ
 223. ಷೋದ
 224. ಷೋದ
 225. ಷೋದಾ
 226. ಷೋದಾ
 227. ಷ್ಠೀವನ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಷ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments