ಕನ್ನಡ ಘ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada gha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಘ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( gha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಘ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( gha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಘ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ-ವರ್ಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ, ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ. ಇದು ಕಂಠ್ಯ ಘೋಷಸ್ಪರ್ಶ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಅದೆಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ರೂಪ ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದುಬಂತು. ಆನಂತರ, ಇದೇ ರೂಪದ ಷ ಮತ್ತು ಹ ಕಾರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಇದರ ಹೊಕ್ಕಳನ್ನು ಸೀಳಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಚಿತಗೊಂಡ ಈ ರೂಪವೇ ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಘಟಕ
 2. ಘಟಕಕ್ಕೆ
 3. ಘಟಕಗಳ
 4. ಘಟಕಗಳಾದ್ಯಂತ
 5. ಘಟಕಗಳು
 6. ಘಟಕಫ್ರೈಟಿಸ್
 7. ಘಟಕವಾಗಿರು
 8. ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿ
 9. ಘಟಕಾಂಶ
 10. ಘಟಕಾಂಶಗಳು
 11. ಘಟನಾಕ್ರಮ
 12. ಘಟನಾಂತರ
 13. ಘಟನಾವಳಿ
 14. ಘಟನೆ
 15. ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ
 16. ಘಟನೆಗಳು
 17. ಘಟನೋತ್ತರ
 18. ಘಟವಾದ್ಯ
 19. ಘಟಸರ್ಪ
 20. ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿಹೇಳು
 21. ಘಂಟಾನಾದ
 22. ಘಂಟಾರವ
 23. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ
 24. ಘಟಿಸಬಹುದಾದ
 25. ಘಟಿಸಲಾಗದ
 26. ಘಟಿಸು
 27. ಘಟಿಸುವುದು
 28. ಘಂಟೆ
 29. ಘಂಟೆಗಳು
 30. ಘಟ್ಟ
 31. ಘಣಘಣಿಸು
 32. ಘನ
 33. ಘನಅಳತೆ
 34. ಘನಗಳು
 35. ಘನಗಾಂಭೀರ್ಯದ
 36. ಘನಗಾಂಭೀರ್ಯವುಳ್ಳ
 37. ಘನತೆ
 38. ಘನತೆಗೇರಿಸು
 39. ಘನತೆಯ
 40. ಘನತೆಯಾಯಿತು
 41. ಘನತೆಯುಳ್ಳ
 42. ಘನತೆವೆತ್ತ
 43. ಘನಪಡಿಸುವವನು
 44. ಘನಮೂಲ
 45. ಘನರೂಪ
 46. ಘನವಂತ
 47. ಘನವಂತಿಕೆ
 48. ಘನವಸ್ತು
 49. ಘನವಸ್ತುಗಳು
 50. ಘನವಾಗು
 51. ಘನವಾದ
 52. ಘನವೆತ್ತ
 53. ಘನವ್ಯಕ್ತಿ
 54. ಘನಾಕೃತಿ
 55. ಘನಾಕೃತಿಗಳು
 56. ಘನಾಕೃತಿಯ
 57. ಘನೀಕರಣ
 58. ಘನೀಕರಿಸದ
 59. ಘನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 60. ಘನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 61. ಘನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 62. ಘನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು
 63. ಘನೀಕರಿಸು
 64. ಘನೀಕರಿಸುವ
 65. ಘನೀಕರಿಸುವುದು
 66. ಘನೀಕೃತ
 67. ಘನೀಗೊಳಿಸು
 68. ಘನೀಭವಿಸು
 69. ಘಮಘಮಿಸುವ
 70. ಘಮಘರ್ಷಿಸು
 71. ಘರ್ಜಿಸು
 72. ಘರ್ಷಣೆ
 73. ಘರ್ಷಣೆಗಳು
 74. ಘರ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತು
 75. ಘರ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತು
 76. ಘರ್ಷಿಸು
 77. ಘಳಿಗೆ
 78. ಘಾಟಾದ
 79. ಘಾಟಿ
 80. ಘಾತ
 81. ಘಾತಕ
 82. ಘಾತಕಕೃತ್ಯ
 83. ಘಾತಕತನದ
 84. ಘಾತಕವಾಗಿ
 85. ಘಾತಕಸ್ಪರ್ಧೆ
 86. ಘಾತಿಸು
 87. ಘಾತಿಸುವ
 88. ಘಾತುಕ
 89. ಘಾಸಿಗೊಂಡಿದೆ
 90. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ
 91. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸು
 92. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 93. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ
 94. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂಥ
 95. ಘಿ
 96. ಘೀಳಿಡು
 97. ಘೂಕ
 98. ಘೃತ
 99. ಘೇಂಡಾಮೃಗ
 100. ಘೇಂಢಾಮೃಗ
 101. ಘೇರಾಯಿಸು
 102. ಘೋರ
 103. ಘೋರಕಲ್ಪನೆ
 104. ಘೋರವಾಗಿದ್ದರೂ
 105. ಘೋರವಾಗಿರುವ
 106. ಘೋರವಾದ
 107. ಘೋರವಾಯಿತು
 108. ಘೋರವಾಯಿತು
 109. ಘೋರಸ್ವಪ್ನ
 110. ಘೋರಾಕಾರದ
 111. ಘೋರಾಪರಾಧ
 112. ಘೋಷಕ
 113. ಘೋಷಣಕಾರ
 114. ಘೋಷಣೆ
 115. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು
 116. ಘೋಷಣೆಗಳು
 117. ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ
 118. ಘೋಷಣೆಯಾಗುವುದೇ?
 119. ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ
 120. ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು
 121. ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ
 122. ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 123. ಘೋಷಿಸಲಾದ
 124. ಘೋಷಿಸಿದರೂ
 125. ಘೋಷಿಸು
 126. ಘೋಷಿಸುವುದು
 127. ಘೋಸ್ಟ್ಸ್
 128. ಘ್ರಾಣ
 129. ಘ್ರಾಣಶಕ್ತಿ
 130. ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ
 131. ಘೂತ್ಕಾರ
 132. ಘೂರ್ಜರ
 133. ಘೂರ್ಜರನಾಟಿ
 134. ಘೂರ್ಜರಿ
 135. ಘೂರ್ಝರಿ
 136. ಘೂರ್ಣ
 137. ಘೂರ್ಣ
 138. ಘೂರ್ಣಕ
 139. ಘೂರ್ಣಕ
 140. ಘೂರ್ಣನ
 141. ಘೂರ್ಣನೀಯ
 142. ಘೂರ್ಣನೀಯ
 143. ಘೂರ್ಣಿತ
 144. ಘೂರ್ಣಿತ
 145. ಘೂರ್ಣಿಸು
 146. ಘೂರ್ಮಿತ
 147. ಘೂರ್ಮಿಸು
 148. ಘೂಳಿ
 149. ಘೃಣ
 150. ಘೃಣಾನಿಧಿ
 151. ಘೃಣಿ
 152. ಘೃಣಿ
 153. ಘೃಣಿಸು
 154. ಘೃಣೆ
 155. ಘೃತ
 156. ಘೃತ
 157. ಘೃತಾಹುತಿ
 158. ಘೃಷ್ಟ
 159. ಘೃಷ್ಟಕಾಶ್ಲೇಷ
 160. ಘೃಷ್ಟಿ
 161. ಘೇ
 162. ಘೇಂಡ
 163. ಘೇಂಡಾಮೃಗ
 164. ಘೇಣ್
 165. ಘೇರಾಯಿಸು
 166. ಘೇರಾವ್
 167. ಘೇರಿ
 168. ಘೇರಿಸು
 169. ಘೈಶಾಸ
 170. ಘೈಸಾಸ
 171. ಘೈಸ್ಸ
 172. ಘೊಟಾಳಿ
 173. ಘೊಟಾಳು
 174. ಘೊತ್ತಲ
 175. ಘೊರ
 176. ಘೊರಗುಡು
 177. ಘೊಳ್
 178. ಘೊಳ್ಳನೆ
 179. ಘೋಂಟೆ
 180. ಘೋಕ
 181. ಘೋಕಂಪಟ್ಟಿ
 182. ಘೋಕಹಾಕು
 183. ಘೋಕು
 184. ಘೋಕುಹಾಕು
 185. ಘೋಕುಹೊಡೆ
 186. ಘೋಟ
 187. ಘೋಟಕ
 188. ಘೋಟಾ
 189. ಘೋಟಾಳಿ
 190. ಘೋಟಾಳೆ
 191. ಘೋಟಿ
 192. ಘೋಟಿಕೆ
 193. ಘೋಡಾ
 194. ಘೋಡಾಬೋಳಿ
 195. ಘೋಡೆ
 196. ಘೋಣ
 197. ಘೋಣಸ
 198. ಘೋಣಾಂಕುಶ
 199. ಘೋಣಾರವ
 200. ಘೋಣಿ
 201. ಘೋಣೆ
 202. ಘೋರ
 203. ಘೋರ
 204. ಘೋರಂಬಡಿಸು
 205. ಘೋರದರ್ಶನ
 206. ಘೋರಾಮ್ಲಿ
 207. ಘೋರಿಸು
 208. ಘೋಲ
 209. ಘೋಷ
 210. ಘೋಷಕ
 211. ಘೋಷಣ
 212. ಘೋಷಣಿಸು
 213. ಘೋಷಣೆ
 214. ಘೋಷಣೆವಡೆ
 215. ಘೋಷಬಾರೆ
 216. ಘೋಷವತ್ತು
 217. ಘೋಷವರ್ಣ
 218. ಘೋಷಸ್ಪರ್ಶ
 219. ಘೋಷಾ
 220. ಘೋಷಾಕರ
 221. ಘೋಷಾಪದ್ಧತಿ
 222. ಘೋಷಿ
 223. ಘೋಷಿ
 224. ಘೋಷಿತ
 225. ಘೋಷಿತ
 226. ಘೋಷಿಸು
 227. ಘೋಸ
 228. ಘೋಸಣೆ
 229. ಘೋಸನೆ
 230. ಘೋಳ್
 231. ಘಾಡಿಸು
 232. ಘಾಣ
 233. ಘಾಣ
 234. ಘಾತ
 235. ಘಾತ
 236. ಘಾತ
 237. ಘಾತಕ
 238. ಘಾತಕ
 239. ಘಾತಕತನ
 240. ಘಾತಕಬುದ್ಧಿ
 241. ಘಾತಕಸ್ಥಾನ
 242. ಘಾತಕಿ
 243. ಘಾತಗಳೆ
 244. ಘಾತನ
 245. ಘಾತನಸ್ಥಾನ
 246. ಘಾತಳಿಕೆ
 247. ಘಾತಾಘಾತಿ
 248. ಘಾತಾಘಾತಿಕಾರ
 249. ಘಾತಾಳಿ
 250. ಘಾತಾಳಿಕೆ
 251. ಘಾತಿ
 252. ಘಾತಿ
 253. ಘಾತಿ
 254. ಘಾತಿಕರ್ಮ
 255. ಘಾತಿಕ್ಷಯ
 256. ಘಾತಿನಿ
 257. ಘಾತಿಸು
 258. ಘಾತುಕ
 259. ಘಾತುಕ
 260. ಘಾತುಕತನ
 261. ಘಾತ್ರ
 262. ಘಾಬರಿ
 263. ಘಾಬರಿಸು
 264. ಘಾಯ
 265. ಘಾಯವಡೆ
 266. ಘಾಯಾಳು
 267. ಘಾರಾಘಾರಿ
 268. ಘಾರಿಗೆ
 269. ಘಾರು
 270. ಘಾಲಿ
 271. ಘಾಸ
 272. ಘಾಸರ
 273. ಘಾಸಿ
 274. ಘಾಸಿ
 275. ಘಾಸಿ
 276. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸು
 277. ಘಾಳಿ
 278. ಘಾೞಿಗೆ
 279. ಘಿಂಘಿಣಿ
 280. ಘಿಣಿಘಿಣಿ
 281. ಘಿಮ್ಮಿಡು
 282. ಘಿರಟಿ
 283. ಘಿರ್ರನೆ
 284. ಘಿಲಘಿಲ
 285. ಘಿಲಘಿಲಿಸು
 286. ಘೀಂಕರಿಸು
 287. ಘೀಂಕೃತಿ
 288. ಘೀಳ್
 289. ಘೀಳಿಡಿಸು
 290. ಘೀಳಿಡು
 291. ಘೀಳಿಱಿ
 292. ಘೀೞ್
 293. ಘೀೞಿಡು
 294. ಘುಂ
 295. ಘುಂಘುಱು
 296. ಘುಂಟ
 297. ಘುಂಟಕ
 298. ಘುಂಟಿಕೆ
 299. ಘುಂಡಕ
 300. ಘುಟಿ
 301. ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ಧ
 302. ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ಧಿ
 303. ಘುಟಿಕೆ
 304. ಘುಟುರು
 305. ಘುಡಿಘುಡಿಸು
 306. ಘುಡುಘುಡನೆ
 307. ಘುಡುಘುಡಿಸು
 308. ಘುಡುಘುಡು
 309. ಘುಣ
 310. ಘುಣಾಕ್ಷರನ್ಯಾಯ
 311. ಘುಣಾಕ್ಷರಪ್ರಾಯ
 312. ಘುಮ್ಮನೆ
 313. ಘುಮ್ಮಿಕ್ಕು
 314. ಘುಮ್ಮಿಡು
 315. ಘುರುಕು
 316. ಘುರುಘುರಿಸು
 317. ಘುರುಘುರು
 318. ಘುರ್ಜರ
 319. ಘುಸೃಣ
 320. ಘುಳು
 321. ಘುಳುಘುಳಿಸು
 322. ಘುಳುಮ್ಮನೆ
 323. ಘುೞು
 324. ಘುೞುಂ
 325. ಘುೞುಘುೞಿಸು
 326. ಘುೞುಮ್ಮನೆ
 327. ಘೂಂಕರಿಸು
 328. ಘೂಕ
 329. ಘೂಟ
 330. ಘೂತ್ಕರಿಸು
 331. ಘರಾಣೆ
 332. ಘರಿಕ್ಕನೆ
 333. ಘರಿಘರಿ
 334. ಘರಿಘರಿನೆ
 335. ಘರಿಯಲ್
 336. ಘರಿಲ್
 337. ಘರಿಲು
 338. ಘರ್ಘರ
 339. ಘರ್ಘರ
 340. ಘರ್ಘರ
 341. ಘರ್ಘರಿ
 342. ಘರ್ಘರಿಕೆ
 343. ಘರ್ಘರಿಸು
 344. ಘರ್ಮ
 345. ಘರ್ಮ
 346. ಘರ್ಮಕಣ
 347. ಘರ್ಮಕಾಲ
 348. ಘರ್ಮಜಲ
 349. ಘರ್ಮಬಿಂದು
 350. ಘರ್ಮರುಚಿ
 351. ಘರ್ಮವಾರಿ
 352. ಘರ್ಮಸಮಯ
 353. ಘರ್ಮಾಂಬು
 354. ಘರ್ಮಾಂಭಸ
 355. ಘರ್ಮಾಂಶು
 356. ಘರ್ಮಾಗ್ನಿ
 357. ಘರ್ಮೆ
 358. ಘರ್ಮೋದಕ
 359. ಘರ್ಮೋರ್ಮಿ
 360. ಘರ್ರನೆ
 361. ಘರ್ಷಣ
 362. ಘರ್ಷಣೆ
 363. ಘಲ್‍ಘಲ್
 364. ಘಲಕ್
 365. ಘಲಕನೆ
 366. ಘಲಘಲನೆ
 367. ಘಲಘಲಿಸು
 368. ಘಲಿಕು
 369. ಘಲಿರು
 370. ಘಲಿಲು
 371. ಘಲ್ಲಣಿ
 372. ಘಲ್ಲಣೆ
 373. ಘಲ್ಲಿಸು
 374. ಘಸಕ್ಕನೆ
 375. ಘಸಣ
 376. ಘಸಣಿ
 377. ಘಸಣಿಗೊಳ್
 378. ಘಸಣಿಗೊಳಿಸು
 379. ಘಸಣಿವಳೆ
 380. ಘಸಣೆ
 381. ಘಸರಿ
 382. ಘಸ್ಮರ
 383. ಘಸ್ಮರ
 384. ಘಸ್ರ
 385. ಘಳಘಳ
 386. ಘಳಘಳನೆ
 387. ಘಳಿ
 388. ಘಳಿಗೆ
 389. ಘಳಿಗೆ
 390. ಘಳಿಗೆ
 391. ಘಳಿಗೆಬಟ್ಟಲು
 392. ಘಳಿಗೆವಟ್ಟಲು
 393. ಘಳಿಯ
 394. ಘಳಿಯವಟ್ಟಲು
 395. ಘಳಿಯಾರ
 396. ಘಳಿಯಿಸು
 397. ಘಳಿಲ್
 398. ಘಳಿಲನೆ
 399. ಘಳಿಲು
 400. ಘಳಿಶಾಸ
 401. ಘಳಿಸ
 402. ಘಳಿಸಾಸ
 403. ಘಳಿಸಾಳಿ
 404. ಘಳಿಸಾಳಿವೆಣ್
 405. ಘಳಿಸು
 406. ಘಳೆ
 407. ಘಳೆಯ
 408. ಘಱಘಱ್
 409. ಘಱಿಘಱಿ
 410. ಘಱಱನೆ
 411. ಘೞಿಗೆ
 412. ಘೞಿಯ
 413. ಘೞಿಯಿಸು
 414. ಘೞಿಲ್
 415. ಘೞಿಲನೆ
 416. ಘಾಟ
 417. ಘಾಟ
 418. ಘಾಟಳಿಸು
 419. ಘಾಟಿ
 420. ಘಾಟಿ
 421. ಘಾಟಿಸು
 422. ಘಾಟು
 423. ಘಾಟು
 424. ಘಾಟುಪ್ಪು
 425. ಘಾಟೆ
 426. ಘಾಡ
 427. ಘಾಡ
 428. ಘಾಡತನ
 429. ಘಾಡಿ
 430. ಘಾಡಿಕೆ
 431. ಘಡಾವಣೆ
 432. ಘಣಘಣ
 433. ಘಣಘಣಲ್
 434. ಘಣಘಣಿಸು
 435. ಘಣಲು
 436. ಘಣಲುಗುಟ್ಟು
 437. ಘಣಿಲ್
 438. ಘಣಿಲು
 439. ಘಣ್ಮು
 440. ಘನ
 441. ಘನ
 442. ಘನ ಅಡಿ
 443. ಘನಂದಾರಿ
 444. ಘನಕಲ್ಪ
 445. ಘನಕಲ್ಪ
 446. ಘನಕಾಲ
 447. ಘನಗರ್ಜಿತ
 448. ಘನಗ್ರಾವ
 449. ಘನಘಟ್ಟಿ
 450. ಘನಘೋಷ
 451. ಘನಜ್ವಲಿತ
 452. ಘನತನ
 453. ಘನತರ
 454. ಘನತೆ
 455. ಘನತ್ವ
 456. ಘನದೀಪ್ತಿ
 457. ಘನದೃಷ್ಟಿ
 458. ಘನಧ್ವನಿ
 459. ಘನನಿನದ
 460. ಘನಪಥ
 461. ಘನಪಾಟಿ
 462. ಘನಪಾಠ
 463. ಘನಪಾಠಿ
 464. ಘನಪುಷ್ಪ
 465. ಘನಫಲ
 466. ಘನಮಾರ್ಗ
 467. ಘನಮೂಲ
 468. ಘನರಸ
 469. ಘನರಾಗ
 470. ಘನವಂತ
 471. ಘನವಾದಿ
 472. ಘನವೇದ್ಯ
 473. ಘನಶೃಂಗ
 474. ಘನಶ್ಯಾಮ
 475. ಘನಶ್ಯಾಮಳ
 476. ಘನಸಮಯ
 477. ಘನಸಾರ
 478. ಘನಸಾರ
 479. ಘನಸ್ತ
 480. ಘನಸ್ತಿಕೆ
 481. ಘನಸ್ವನ
 482. ಘನಾಂಧಕಾರ
 483. ಘನಾಂಸ
 484. ಘನಾಕೃತಿ
 485. ಘನಾಗಮ
 486. ಘನಾಘನ
 487. ಘನಾಘನ
 488. ಘನಾನಂದ
 489. ಘನಾನಂದಪ್ರಸಾದಿ
 490. ಘನಾನಕ
 491. ಘನಿ
 492. ಘನಿತ್ರ
 493. ಘನಿಷ್ಠ
 494. ಘನಿಸು
 495. ಘನೀಕರಣ
 496. ಘನೀಕೃತ
 497. ಘನೀಭವಿಸು
 498. ಘನೀಭಾವ
 499. ಘನೀಭೂತ
 500. ಘನೀಭೂತ
 501. ಘನೋದಧಿ
 502. ಘನೋದಯೋಪಳ
 503. ಘನೋದ್ದೇಶ
 504. ಘನೋಪಲ
 505. ಘನೋಪಳ
 506. ಘನ್ನ
 507. ಘಮ
 508. ಘಮಘಮ
 509. ಘಮಘಮ
 510. ಘಮಘಮಾಟ
 511. ಘಮಘಮಿಸು
 512. ಘಮಾಯಿಸು
 513. ಘಮೆಂಡಿ
 514. ಘಮ್ಮನ
 515. ಘಮ್ಮನೆ
 516. ಘಮ್ಮಿಡು
 517. ಘಮ್ಮು
 518. ಘಮ್ಮೆನ್ನು
 519. ಘಯ್ಸ
 520. ಘರಖಾಯಿಸು
 521. ಘರಘರನೆ
 522. ಘರಟೆಗೆ
 523. ಘರಟ್ಟ
 524. ಘರವಟಿ
 525. ಘರವಟಿಗ
 526. ಘರವಟಿಗೆ
 527. ಘರವಟಿಗೆಬರು
 528. ಘರವಟ್ಟ
 529. ಘರವಟ್ಟಿಗೆ
 530. ಘರವಟ್ಟಿಸು

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಘ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments