ಕನ್ನಡ ತ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada tha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ತ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( tha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( tha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ತ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತ-ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಿ. ಶ. ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ದುಂಡಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕದಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ರೇಖೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದವಾಗಿ ದುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರದಂತ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ತಕರಾರಿನ
 2. ತಕರಾರು
 3. ತಕಲಿ
 4. ತಕ್ಕ
 5. ತಕ್ಕಡಿ
 6. ತಕ್ಕಡಿಗ
 7. ತಕ್ಕತತ್ಪರತೆ
 8. ತಕ್ಕಂತಿರು
 9. ತಕ್ಕಂತೆ
 10. ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದ
 11. ತಕ್ಕದ್ದು
 12. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಿನ
 13. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ
 14. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ
 15. ತಕ್ಕಮೆ
 16. ತಕ್ಕಮೆಯ
 17. ತಕ್ಕಮೆಯಲ್ಲದಿಕೆ
 18. ತಕ್ಕಮೆಹಣ
 19. ತಕ್ಕವನಲ್ಲದ
 20. ತಕ್ಕವನಾಗಿರು
 21. ತಕ್ಕವನಾಗು
 22. ತಕ್ಕಷ್ಟಿರುವ
 23. ತಕ್ಕಷ್ಟು
 24. ತಕ್ಕಳಿಸು
 25. ತಕ್ಕಾಮೆ
 26. ತಕ್ಕಿನ
 27. ತಕ್ಕು
 28. ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ
 29. ತಕ್ಕುದಲ್ಲವೆನ್ನು
 30. ತಕ್ಕುದಾಗಿರು
 31. ತಕ್ಕುದಾಗಿರುವಿಕೆ
 32. ತಕ್ಕುದಾದ
 33. ತಕ್ಕುಮೆ
 34. ತಕ್ಕೆ
 35. ತಕ್ಲೀಪು
 36. ತಕ್ಷಣ
 37. ತಕ್ಷಣದ
 38. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
 39. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ
 40. ತಕ್ಷಣವೇ
 41. ತಕ್ಸೀರು
 42. ತಖ್ತೀಕರಣ
 43. ತಖ್ತೆ
 44. ತಃಖ್ತೆ
 45. ತಖ್ತೆಯ
 46. ತಃಖ್ತೆಯ
 47. ತಗಡು
 48. ತಗಡೂರು
 49. ತಂಗಣೆ
 50. ತಗದ
 51. ತಗರ
 52. ತಗರು
 53. ತಗಲದ
 54. ತಗಲು
 55. ತಗಲೂಫಿ
 56. ತಗವೆ
 57. ತಗಹಾದ
 58. ತಗಹು
 59. ತಗಹುತಪ್ಪಿದ
 60. ತಂಗಳು
 61. ತಗಾದೆ
 62. ತಂಗಾಳಿ
 63. ತಂಗಿ
 64. ತಗು
 65. ತಂಗು
 66. ತಂಗುಡಾಣ
 67. ತಂಗುದಾಣ
 68. ತಂಗುಬೀಡು
 69. ತಂಗುಬೆಳಕು
 70. ತಂಗುಮನೆ
 71. ತಗುಲಿಕೊಳ್ಳು
 72. ತಗುಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 73. ತಗುಲಿಸು
 74. ತಂಗುವಿಕೆ
 75. ತಂಗುವುದು
 76. ತಂಗುವೆಡೆ
 77. ತಗುಸಿ
 78. ತಗುಳು
 79. ತಗೆದುಕೊಂಡೆ
 80. ತಂಗೆನೆ
 81. ತಗ್ಗಾದ
 82. ತಗ್ಗಿಕೆ
 83. ತಗ್ಗಿದ
 84. ತಗ್ಗಿನ
 85. ತಗ್ಗಿಬಗ್ಗಿಸದ
 86. ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ
 87. ತಗ್ಗಿಸಿ
 88. ತಗ್ಗಿಸಿದ
 89. ತಗ್ಗಿಸಿದ?
 90. ತಗ್ಗಿಸು
 91. ತಗ್ಗಿಸುವಾಗ
 92. ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
 93. ತಗ್ಗಿಸುವುದು
 94. ತಗ್ಗು
 95. ತಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲದ
 96. ತಗ್ಗುಗಳು
 97. ತಗ್ಗುದನಿಯಲ್ಲಿ
 98. ತಗ್ಗುದನಿಯಲ್ಲಿ-ಅನ್ನು
 99. ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶ
 100. ತಗ್ಗುಬಗ್ಗು
 101. ತಗ್ಗುವ
 102. ತಗ್ಗುವಿಕೆಯು
 103. ತಜ್ಝ್ನ್ಯತೆ
 104. ತಜ್ಞ
 105. ತಜ್ಞತೆ
 106. ತಜ್ಞನಾಗು
 107. ತಜ್ಞನಾಗುತ್ತಾನೆ
 108. ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ
 109. ತಜ್ಞರಾದರು
 110. ತಜ್ಞರಿಂದ
 111. ತಜ್ಞರು
 112. ತಜ್ಞರೇ?
 113. ತಜ್ಞಸಮೀತಿ
 114. ತಟಕ್ಕನೆ
 115. ತಂಟಲಮಾರಿ-ಭೂತ
 116. ತಟವಟ
 117. ತಟವಟದ
 118. ತಟಸ್ಥ
 119. ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸು
 120. ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 121. ತಟಸ್ಥತೆ
 122. ತಟಸ್ಥರಾಗಿ
 123. ತಟಸ್ಥವಾಗಿ
 124. ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ
 125. ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಿ
 126. ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಿ
 127. ತಟಸ್ಥವಾಗುವುದು
 128. ತಟಸ್ಥವಾದ
 129. ತಟಾಕ
 130. ತಂಟೆ
 131. ತಂಟೆಕೋರ
 132. ತಟ್ಟನೆ
 133. ತಟ್ಟಿ
 134. ತಟ್ಟಿಕೊಲ್ಲು
 135. ತಟ್ಟು
 136. ತಟ್ಟುಗೆ
 137. ತಟ್ಟುಮಾರ್ಪುಕ
 138. ತಟ್ಟುಮುಟ್ಟು
 139. ತಟ್ಟುಮೊಳೆ
 140. ತಟ್ಟೆ
 141. ತಟ್ಟೆತೊಳೆಗ
 142. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
 143. ತಂಡ
 144. ತಡ
 145. ತಡಕತ್ತಿ
 146. ತಡಕಾಡು
 147. ತಡಕು
 148. ತಡಕುಗೆ
 149. ತಂಡಗಳು
 150. ತಂಡದವನು
 151. ತಂಡದವರು
 152. ತಡಪು
 153. ತಡಬಡಿಸು
 154. ತಡಬೀಳ್ಕೆ
 155. ತಡಮಾಡದ
 156. ತಡಮಾಡದೆ
 157. ತಡಮಾಡಲಾಗದ
 158. ತಡಮಾಡು
 159. ತಡಮಾಡುವ
 160. ತಂಡವನ್ನು
 161. ತಡವರಿಸದ
 162. ತಡವರಿಸಿ
 163. ತಡವರಿಸಿದ
 164. ತಡವರಿಸಿದಳು
 165. ತಡವರಿಸಿದೆ
 166. ತಡವರಿಸು
 167. ತಡವರಿಸುತ್ತಿದೆ
 168. ತಡವರಿಸುವ
 169. ತಡವಾಗಿ
 170. ತಡವಾಗಿಸುವಿಕೆ
 171. ತಡವಾಗು
 172. ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ
 173. ತಡವಾಗುವ
 174. ತಡವಾದ
 175. ತಡವಾದರೂ
 176. ತಡವಾಯಿತು
 177. ತಡವಾಯ್ತು
 178. ತಂಡವಾಳ
 179. ತಡವಿಲ್ಲದ
 180. ತಡವಿಲ್ಲದೆ
 181. ತಡವಿಲ್ಲದೆಯೇ
 182. ತಡವು
 183. ತಡವೆ
 184. ತಡಹು
 185. ತಡಿ
 186. ತಂಡಿ
 187. ತಡಿಕತ್ತಿ
 188. ತಡಿಕೆ
 189. ತಡಿಯಾರ
 190. ತಡೆ
 191. ತಂಡೆ
 192. ತಡೆಒಡ್ಡು
 193. ತಡೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲದ
 194. ತಡೆಗಟ್ಟು
 195. ತಡೆಗಟ್ಟುಗೆ
 196. ತಡೆಗಟ್ಟುವ
 197. ತಡೆಗಟ್ಟುವವನು
 198. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
 199. ತಡೆಗಂಬಿ
 200. ತಡೆಗಳನ್ನು
 201. ತಡೆಗಳು
 202. ತಡೆಗೋಡೆ
 203. ತಡೆಗೋಡೆಗಳು
 204. ತಡೆತ
 205. ತಡೆದ
 206. ತಡೆದಿಟ್ಟ
 207. ತಡೆದಿಡು
 208. ತಡೆದಿರಿಸಿದ
 209. ತಡೆದು
 210. ತಡೆದುಕೊ
 211. ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
 212. ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು
 213. ತಡೆದುಕೋ
 214. ತಡೆನಿಲ್ಲು
 215. ತಡೆಪಟ್ಟಿ
 216. ತಡೆಬಡೆಯಿಲ್ಲದೆ
 217. ತಡೆಬಿರಡೆ
 218. ತಡೆಮದ್ದು
 219. ತಡೆಮಾಡು
 220. ತಡೆಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ
 221. ತಡೆಯಲಾಗದ
 222. ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 223. ತಡೆಯಲ್ಪಡುವುದು
 224. ತಡೆಯಳಕ
 225. ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ
 226. ತಡೆಯಾಣೆ
 227. ತಡೆಯಿಡದ
 228. ತಡೆಯಿರಿ
 229. ತಡೆಯಿಲಿ
 230. ತಡೆಯಿಲೀಸುಕ
 231. ತಡೆಯಿಲ್ಲದ
 232. ತಡೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು
 233. ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ
 234. ತಡೆಯು
 235. ತಡೆಯುಂಟಾಯಿತು
 236. ತಡೆಯುವ
 237. ತಡೆಯುವಾಗ
 238. ತಡೆಯುವಿಕೆ
 239. ತಡೆಯುವುದು
 240. ತಡೆಯೊಡೆತ
 241. ತಡೆಯೊಡ್ಡು
 242. ತಡೆಯೊಡ್ಡುವಿಕೆ
 243. ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದು
 244. ತಡೆರಹಿತವಾಗಿರಲಿ
 245. ತಡೆರಾಜ್ಯ
 246. ತಡೆಹಕ್ಕು
 247. ತಡೆಹಾಕದ
 248. ತಡೆಹಾಕು
 249. ತಡೆಹಾಕುವಿಕೆ
 250. ತಡೆಹಿಡಿ
 251. ತಡೆಹಿಡಿಕೆ
 252. ತಡೆಹಿಡಿತ
 253. ತಡೆಹಿಡಿದ
 254. ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ
 255. ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು
 256. ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗದ
 257. ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 258. ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 259. ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು
 260. ತಂಡೇಲ
 261. ತಣಸು
 262. ತಣಿ
 263. ತಣಿಕ
 264. ತಣಿಕೆ
 265. ತಣಿದ
 266. ತಣಿಯ
 267. ತಣಿಯದ
 268. ತಣಿಯದಿರು
 269. ತಣಿಯೆರೆ
 270. ತಣಿವು
 271. ತಣಿಸದ
 272. ತಣಿಸಲಾಗದ
 273. ತಣಿಸಲಾಗುವ
 274. ತಣಿಸು
 275. ತಣಿಸುವ
 276. ತಣಿಸುವಷ್ಟು
 277. ತಣ್
 278. ತಣ್-
 279. ತಣ್ಗಲ್ಲು
 280. ತಣ್ಗುಡಿಗೆ
 281. ತಣ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 282. ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ
 283. ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ
 284. ತಣ್ಣಗಾಗಿಸು
 285. ತಣ್ಣಗಾಗು
 286. ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 287. ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 288. ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 289. ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು
 290. ತಣ್ಣಗಾದ
 291. ತಣ್ಣಗಾದವು
 292. ತಣ್ಣಗಾಯಿತು
 293. ತಣ್ಣಗಿಕೆ
 294. ತಣ್ಣಗಿರುವ
 295. ತಣ್ಣಗೆ
 296. ತಣ್ಣನೆ
 297. ತಣ್ಣನೆಯ
 298. ತಣ್ಣಸ
 299. ತಣ್ಣೀರು
 300. ತಣ್ಣೀರೆರಚು
 301. ತಣ್ಪು
 302. ತಂತಾನಿಕೆ
 303. ತಂತಾನೆ
 304. ತಂತಿ
 305. ತಂತಿಕಟ್ಟು
 306. ತಂತಿಗಳ-ತುಂಡು
 307. ತಂತಿಗಳು
 308. ತಂತಿಜಾಲ
 309. ತಂತಿಜಾಲರಿ
 310. ತಂತಿಬೇಲಿ
 311. ತಂತಿಯಂಚೆ
 312. ತಂತಿಯಾಳು
 313. ತಂತಿಯಿಂದಾದ
 314. ತಂತಿಯಿಲ್ಲದ
 315. ತಂತಿಲೇಖ
 316. ತಂತು
 317. ತಂತುಗಳಂತೆ
 318. ತಂತುಗಳು
 319. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ
 320. ತತ್ಕಾಲದ
 321. ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ
 322. ತತ್ಕ್ಷಣ
 323. ತತ್‌ಕ್ಷಣ
 324. ತತ್ಕ್ಷಣದ
 325. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ
 326. ತತ್‌ಕ್ಷಣವೇ
 327. ತತ್ತರ
 328. ತತ್ತರಿಸು
 329. ತತ್ತರಿಸುವ
 330. ತತ್ತರಿಸುವುದು
 331. ತತ್ತಾಳು
 332. ತತ್ತಿ
 333. ತತ್ತಿಚೀಲ
 334. ತತ್ತಿದೋಸೆ
 335. ತತ್ತಿಬಿಳುಪು
 336. ತತ್ತಿಲ್ಲದ
 337. ತತ್ತು
 338. ತತ್ತ್ವಚಿಂತಕ
 339. ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಯ
 340. ತತ್ತ್ವವಾದ
 341. ತತ್ತ್ವವೇತ್ತ
 342. ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
 343. ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ
 344. ತತ್ಪರಿಣಾಮ
 345. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
 346. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ
 347. ತತ್ಪೂರ್ತ
 348. ತತ್‌ಪೂರ್ತ
 349. ತತ್ಪೂರ್ತಬಟವಾಡೆ
 350. ತತ್ಪೂರ್ತವೇತನಶ್ರೇಣಿ
 351. ತತ್ಪೂರ್ತಸಮಿತಿ
 352. ತತ್ಪೂರ್ವದ
 353. ತತ್ಫಲ
 354. ತತ್ಫಲವಾದ
 355. ತಂತ್ರ
 356. ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ
 357. ತಂತ್ರಕೌಶಲ
 358. ತಂತ್ರಗಳನ್ನು
 359. ತಂತ್ರಗಾರ
 360. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ
 361. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು
 362. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು
 363. ತಂತ್ರಜ್ಞ
 364. ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 365. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 366. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
 367. ತಂತ್ರದ
 368. ತಂತ್ರದಿಂದ
 369. ತಂತ್ರಪ್ರವೀಣ
 370. ತಂತ್ರಶಾಶ್ತ್ರ
 371. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ
 372. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ
 373. ತಂತ್ರಹೂಡು
 374. ತತ್ರಾಪಿ
 375. ತಂತ್ರಾಂಶ
 376. ತಂತ್ರೋಪಾಯ
 377. ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು
 378. ತತ್ವ
 379. ತತ್ವಗಳನ್ನು
 380. ತತ್ವಗಳು
 381. ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸು
 382. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ
 383. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು
 384. ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗದ
 385. ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 386. ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 387. ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು
 388. ತಂಡೇಲ
 389. ತಣಸು
 390. ತಣಿ
 391. ತಣಿಕ
 392. ತಣಿಕೆ
 393. ತಣಿದ
 394. ತಣಿಯ
 395. ತಣಿಯದ
 396. ತಣಿಯದಿರು
 397. ತಣಿಯೆರೆ
 398. ತಣಿವು
 399. ತಣಿಸದ
 400. ತಣಿಸಲಾಗದ
 401. ತಣಿಸಲಾಗುವ
 402. ತಣಿಸು
 403. ತಣಿಸುವ
 404. ತಣಿಸುವಷ್ಟು
 405. ತಣ್
 406. ತಣ್-
 407. ತಣ್ಗಲ್ಲು
 408. ತಣ್ಗುಡಿಗೆ
 409. ತಣ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 410. ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ
 411. ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ
 412. ತಣ್ಣಗಾಗಿಸು
 413. ತಣ್ಣಗಾಗು
 414. ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 415. ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 416. ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 417. ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು
 418. ತಣ್ಣಗಾದ
 419. ತಣ್ಣಗಾದವು
 420. ತಣ್ಣಗಾಯಿತು
 421. ತಣ್ಣಗಿಕೆ
 422. ತಣ್ಣಗಿರುವ
 423. ತಣ್ಣಗೆ
 424. ತಣ್ಣನೆ
 425. ತಣ್ಣನೆಯ
 426. ತಣ್ಣಸ
 427. ತಣ್ಣೀರು
 428. ತಣ್ಣೀರೆರಚು
 429. ತಣ್ಪು
 430. ತಂತಾನಿಕೆ
 431. ತಂತಾನೆ
 432. ತಂತಿ
 433. ತಂತಿಕಟ್ಟು
 434. ತಂತಿಗಳ-ತುಂಡು
 435. ತಂತಿಗಳು
 436. ತಂತಿಜಾಲ
 437. ತಂತಿಜಾಲರಿ
 438. ತಂತಿಬೇಲಿ
 439. ತಂತಿಯಂಚೆ
 440. ತಂತಿಯಾಳು
 441. ತಂತಿಯಿಂದಾದ
 442. ತಂತಿಯಿಲ್ಲದ
 443. ತಂತಿಲೇಖ
 444. ತಂತು
 445. ತಂತುಗಳಂತೆ
 446. ತಂತುಗಳು
 447. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ
 448. ತತ್ಕಾಲದ
 449. ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ
 450. ತತ್ಕ್ಷಣ
 451. ತತ್‌ಕ್ಷಣ
 452. ತತ್ಕ್ಷಣದ
 453. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ
 454. ತತ್‌ಕ್ಷಣವೇ
 455. ತತ್ತರ
 456. ತತ್ತರಿಸು
 457. ತತ್ತರಿಸುವ
 458. ತತ್ತರಿಸುವುದು
 459. ತತ್ತಾಳು
 460. ತತ್ತಿ
 461. ತತ್ತಿಚೀಲ
 462. ತತ್ತಿದೋಸೆ
 463. ತತ್ತಿಬಿಳುಪು
 464. ತತ್ತಿಲ್ಲದ
 465. ತತ್ತು
 466. ತತ್ತ್ವಚಿಂತಕ
 467. ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಯ
 468. ತತ್ತ್ವವಾದ
 469. ತತ್ತ್ವವೇತ್ತ
 470. ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
 471. ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ
 472. ತತ್ಪರಿಣಾಮ
 473. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
 474. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ
 475. ತತ್ಪೂರ್ತ
 476. ತತ್‌ಪೂರ್ತ
 477. ತತ್ಪೂರ್ತಬಟವಾಡೆ
 478. ತತ್ಪೂರ್ತವೇತನಶ್ರೇಣಿ
 479. ತತ್ಪೂರ್ತಸಮಿತಿ
 480. ತತ್ಪೂರ್ವದ
 481. ತತ್ಫಲ
 482. ತತ್ಫಲವಾದ
 483. ತಂತ್ರ
 484. ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ
 485. ತಂತ್ರಕೌಶಲ
 486. ತಂತ್ರಗಳನ್ನು
 487. ತಂತ್ರಗಾರ
 488. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ
 489. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು
 490. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು
 491. ತಂತ್ರಜ್ಞ
 492. ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 493. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 494. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
 495. ತಂತ್ರದ
 496. ತಂತ್ರದಿಂದ
 497. ತಂತ್ರಪ್ರವೀಣ
 498. ತಂತ್ರಶಾಶ್ತ್ರ
 499. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ
 500. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ
 501. ತಂತ್ರಹೂಡು
 502. ತತ್ರಾಪಿ
 503. ತಂತ್ರಾಂಶ
 504. ತಂತ್ರೋಪಾಯ
 505. ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು
 506. ತತ್ವ
 507. ತತ್ವಗಳನ್ನು
 508. ತತ್ವಗಳು
 509. ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸು
 510. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ
 511. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು
 512. ತತ್ವನಿಷ್ಠ
 513. ತತ್ವಬದ್ಧ
 514. ತತ್ವಬೋಧನೆ
 515. ತತ್ವಭ್ರಷ್ಟ
 516. ತತ್ವಮೀಮಾಂಸೆ
 517. ತತ್ವರಹಿತ
 518. ತತ್ವವೆಂದರೆ
 519. ತತ್ವಶಃ
 520. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
 521. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು
 522. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
 523. ತತ್ವಸಿದ್ಧ
 524. ತತ್ವಾಧಾರ
 525. ತತ್ವಾನುಷ್ಠಾಯಿ
 526. ತತ್ವಾರ್ಥ
 527. ತತ್ಸಂಗತಿಯಿಂದ
 528. ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
 529. ತಥಾಗತ
 530. ತಥಾಸ್ತು
 531. ತಥ್ಯಪರಾಮರ್ಶೆ
 532. ತಥ್ಯಪೂರ್ಣ
 533. ತಥ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆ
 534. ತದಕು
 535. ತದನಂತರ
 536. ತದನುಸಾರವಾಗಿ
 537. ತಂದರು
 538. ತಂದರ್ಸ್ಟೆಡ್
 539. ತಂದಲು
 540. ತಂದಿದ್ದರು
 541. ತಂದಿದ್ದವಳು
 542. ತಂದುಕೊಳ್ಳು
 543. ತದುದ್ದೇಶಿತ
 544. ತಂದೆ
 545. ತಂದೆಕೊಲೆ
 546. ತಂದೆಕೊಲೆಗ
 547. ತಂದೆತನ
 548. ತಂದೆತಾಯಿ
 549. ತಂದೆಯ
 550. ತಂದೆಯಂತಹ
 551. ತಂದೆಯಂಥ
 552. ತಂದೆಯವರಾದರು
 553. ತಂದೆಯವರಿಗೆ
 554. ತಂದೆಯಾಗಿ
 555. ತಂದೆಯಾಗಿರು
 556. ತಂದೆಯಾಳಿಕೆ
 557. ತಂದೊಡ್ಡುವಿಕೆ
 558. ತದ್ಧಿತ
 559. ತದ್ರೂಪ
 560. ತದ್ರೂಪದ
 561. ತದ್ರೂಪವಾಗಿ
 562. ತದ್ರೂಪವಾಗಿದೆ
 563. ತದ್ರೂಪವಾದ
 564. ತದ್ರೂಪಿ
 565. ತದ್ರೂಪಿಯಾಗಿ
 566. ತದ್ರೂಪು
 567. ತದ್ರೂಪುಗಳು
 568. ತದ್ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 569. ತದ್ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದ
 570. ತದ್ವತ್ತಾಗಿ
 571. ತದ್ವತ್ತಾದ
 572. ತದ್ವಿರುದ್ಧ
 573. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
 574. ತನಕ
 575. ತನಯ
 576. ತನಯೆ
 577. ತನಿ
 578. ತನಿಕೆಂಡ
 579. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ
 580. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 581. ತನಿಖೆ
 582. ತನಿಖೆಗಳು
 583. ತನಿಖೆಗಾರ
 584. ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ
 585. ತನಿಮುಟ್ಟರಿವು
 586. ತನಿಯೆರೆ
 587. ತನಿವೇಟ
 588. ತನು
 589. ತನುಜ
 590. ತನುಜೆ
 591. ತನುತ್ರಾಣ
 592. ತನೆ
 593. ತನ್ಕತೆ
 594. ತನ್ಕನಿಕರ
 595. ತನ್ಕಯ್ಬರಹ
 596. ತನ್ಕರೆಯ
 597. ತನ್ಕಾವಲು
 598. ತನ್ಕಾಹು
 599. ತನ್ಕೂರ‍್ಮೆ
 600. ತನ್ಕೊಲೆ
 601. ತನ್ಕೊಲೆಗ
 602. ತನ್ಕೊಲೆಯರಿಮೆ
 603. ತನ್ಗುರ‍್ತದೊಲುಮೆ
 604. ತನ್ತಕ್ಕಮೆ
 605. ತನ್ತಡೆತ
 606. ತನ್ತಣಿವಿನಲ್ಲಿರುವ
 607. ತನ್ತನತೋರುಗ
 608. ತನ್ತರಿಸಲಿಕೆ
 609. ತನ್ತಳಿ-ತಿನ್ನಿಕೆ
 610. ತನ್ತೋಹು
 611. ತನ್ನ
 612. ತನ್ನಂಕೆ
 613. ತನ್ನಡರ‍್ಪು
 614. ತನ್ನಡೆತ
 615. ತನ್ನಡೆತದ
 616. ತನ್ನಡೆಯ
 617. ತನ್ನಡೆಯಿಸು
 618. ತನ್ನಡೆಸುವಿಕೆಯ
 619. ತನ್ನತನ
 620. ತನ್ನತನವಿರುವ
 621. ತನ್ನತಾನರಿವುದು
 622. ತನ್ನತಿಗೆ
 623. ತನ್ನದಲ್ಲವೆನ್ನು
 624. ತನ್ನಂಬಿಕೆ
 625. ತನ್ನಂಬುಗೆ
 626. ತನ್ನರಕೆ
 627. ತನ್ನರಸು
 628. ತನ್ನರಿಕೆ
 629. ತನ್ನರಿವು
 630. ತನ್ನರುಮೆ
 631. ತನ್ನಲ್ಮೆಯ
 632. ತನ್ನಲ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ
 633. ತನ್ನಶ್ಟಕ್ಕಿರುವವನು
 634. ತನ್ನಾಯ್ಕೆ
 635. ತನ್ನಾಳ್ವಿಕೆ
 636. ತನ್ನಾಳ್ವಿಕೆಯ
 637. ತನ್ನೀಲು
 638. ತನ್ನುಕ್ಕಿವ
 639. ತನ್ನುಗೆ
 640. ತನ್ನುಂಟುಗೆ
 641. ತನ್ನುಡಿತ
 642. ತನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
 643. ತನ್ನೆಚ್ಚುಗೆ
 644. ತನ್ನೆಚ್ಚುಗೆಯ
 645. ತನ್ನೆದುರಿಕೆಯ
 646. ತನ್ನೆದುರ‍್ನುಡಿತ
 647. ತನ್ನೆಸಕದ
 648. ತನ್ನೇಳಿಗೆ
 649. ತನ್ನೊತ್ತಾಸೆ
 650. ತನ್ನೊದವಿ
 651. ತನ್ನೊಬ್ಬನ
 652. ತನ್ನೊಲವಿಗ
 653. ತನ್ನೊಲವಿನಂತೆ
 654. ತನ್ನೊಲುಮೆ
 655. ತನ್ಪಡಪಿನ
 656. ತನ್ಪಡಪು
 657. ತನ್ಪರಿಜಲ್ಲದ
 658. ತನ್ಪರಿಜೆಯ
 659. ತನ್ಪಾಂಗು
 660. ತನ್ಪೆರ‍್ಮೆ
 661. ತನ್ಪೆರ‍್ಮೆಯುಳ್ಳ
 662. ತನ್ಪೇರ‍್ಕೆಯ
 663. ತನ್ಪೊಗಳಿಕೆ
 664. ತನ್ಬಗೆಗೊಂಡಿರುವ
 665. ತನ್ಬಣ್ಣುಕ
 666. ತನ್ಬೆಳಕುಳ್ಳ
 667. ತನ್ಮದಿಪು
 668. ತನ್ಮದಿಪುಕಳಿತ
 669. ತನ್ಮದಿಪುಗ
 670. ತನ್ಮಯ
 671. ತನ್ಮಯತೆ
 672. ತನ್ಮಯವಾದ
 673. ತನ್ಮೆ
 674. ತನ್ಮೆಚ್ಚುಗೆ
 675. ತನ್ಮೆಯ
 676. ತನ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ
 677. ತನ್ಮೆಯಿಲ್ಲದಿಕೆ
 678. ತನ್ಸೆಲವು
 679. ತನ್ಹರಹು
 680. ತನ್ಹುಟ್ಟು
 681. ತನ್ಹೆಕ್ಕಳ
 682. ತಪ
 683. ತಪಕ್ಕನೆ
 684. ತಪಶೀಲು
 685. ತಪಸ್ವಿ
 686. ತಪಸ್ವಿಗಳು
 687. ತಪಸ್ಸು
 688. ತಂಪಾಗಿದೆ
 689. ತಂಪಾಗಿರಲಿ
 690. ತಂಪಾಗಿಸಲು
 691. ತಂಪಾಗಿಸಿದ
 692. ತಂಪಾಗಿಸು
 693. ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ
 694. ತಂಪಾಗಿಸುವ
 695. ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ
 696. ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು
 697. ತಂಪಾಗಿಸುವುದು
 698. ತಂಪಾಗು
 699. ತಂಪಾಗುವ
 700. ತಂಪಾಗುವಿಕೆ
 701. ತಂಪಾಗುವಿರಿ
 702. ತಂಪಾದ
 703. ತಂಪಾಯಿತು
 704. ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿ
 705. ತಪಾಸಣೆ
 706. ತಪಾಸಣೆಗಾರ
 707. ತಪಾಸಣೆಮಾಡು
 708. ತಂಪಿ
 709. ತಂಪಿಕ
 710. ತಂಪಿಗ
 711. ತಂಪಿಗಡಬ್ಬಿ
 712. ತಪಿಸು
 713. ತಂಪು
 714. ತಂಪುಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 715. ತಂಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 716. ತಂಪೊಣವಿಕೆ
 717. ತಪ್ತ
 718. ತಪ್ಪಚ್ಚು
 719. ತಪ್ಪಡರ‍್ಪು
 720. ತಪ್ಪದ
 721. ತಪ್ಪದಿರು
 722. ತಪ್ಪದೆ
 723. ತಪ್ಪದೇ
 724. ತಪ್ಪನಿಸಿಕೆ
 725. ತಪ್ಪನ್ನೆಣಿಸು
 726. ತಪ್ಪಬಲ್ಲ
 727. ತಪ್ಪರಿವು
 728. ತಪ್ಪರ್ಥಕಲ್ಪಿಸು
 729. ತಪ್ಪಲಗುಡ್ಡ
 730. ತಪ್ಪಲಾಗದ
 731. ತಪ್ಪಳಿಸು
 732. ತಪ್ಪಾಗಬಹುದಾದ
 733. ತಪ್ಪಾಗಿ
 734. ತಪ್ಪಾಗಿ-ತಿಳಿದುಕೊಂಡ
 735. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
 736. ತಪ್ಪಾಗಿರದ
 737. ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು
 738. ತಪ್ಪಾಗಿರು
 739. ತಪ್ಪಾದ
 740. ತಪ್ಪಾದದ್ದು
 741. ತಪ್ಪಾಯಿತು
 742. ತಪ್ಪಾಯ್ತು
 743. ತಪ್ಪಿಗೆ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ
 744. ತಪ್ಪಿತ
 745. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ
 746. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿರಿ
 747. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು
 748. ತಪ್ಪಿತು
 749. ತಪ್ಪಿದ
 750. ತಪ್ಪಿದರೆ
 751. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ
 752. ತಪ್ಪಿದವ
 753. ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ
 754. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ
 755. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ
 756. ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆನ್ನು
 757. ತಪ್ಪಿಸದೆ
 758. ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ
 759. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ
 760. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 761. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 762. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 763. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 764. ತಪ್ಪಿಸಲು
 765. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊ
 766. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ
 767. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು
 768. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ
 769. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ?
 770. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
 771. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
 772. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 773. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 774. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
 775. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 776. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 777. ತಪ್ಪಿಸಿಕೋ
 778. ತಪ್ಪಿಸಿದ
 779. ತಪ್ಪಿಸಿದರು
 780. ತಪ್ಪಿಸು
 781. ತಪ್ಪಿಸುದಾರಿ
 782. ತಪ್ಪಿಸುವುದು
 783. ತಪ್ಪಿಹೋಗು
 784. ತಪ್ಪಿಹೋದ
 785. ತಪ್ಪು
 786. ತಪ್ಪುಒಪ್ಪುಗಳಕ್ರಿಯೆ
 787. ತಪ್ಪುಕ
 788. ತಪ್ಪುಕಟ್ಟು
 789. ತಪ್ಪುಕಂಡುಹಿಡಿ
 790. ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆ
 791. ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳು
 792. ತಪ್ಪುಕಳೆ
 793. ತಪ್ಪುಕಳೆತ
 794. ತಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆ
 795. ತಪ್ಪುಕೆಲಸ
 796. ತಪ್ಪುಗಳು
 797. ತಪ್ಪುಗಾರ
 798. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ
 799. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಸು
 800. ತಪ್ಪುಜಾಗದಲ್ಲಿಡು
 801. ತಪ್ಪುತಪ್ಪಾದ
 802. ತಪ್ಪುತಿಳಿ
 803. ತಪ್ಪುತೀರ‍್ಪು
 804. ತಪ್ಪುತೀರ್ಮೆ
 805. ತಪ್ಪುತೆರು
 806. ತಪ್ಪುತೋರಿಸಲಾಗದ
 807. ತಪ್ಪುದಾರಿ
 808. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆ
 809. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ
 810. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಿರಿ
 811. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
 812. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ
 813. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದು
 814. ತಪ್ಪುನಡತೆ
 815. ತಪ್ಪುನಡೆದುಕೊಳ್ಳು
 816. ತಪ್ಪುನೆರವಿಗ
 817. ತಪ್ಪುಪದ
 818. ತಪ್ಪುಬಡಿತ
 819. ತಪ್ಪುಬರಹ
 820. ತಪ್ಪುಬರೆ
 821. ತಪ್ಪುಬಳಕೆ
 822. ತಪ್ಪುಬಳಸು
 823. ತಪ್ಪುಮರೆ
 824. ತಪ್ಪುಮರೆಯಲಾಗದ
 825. ತಪ್ಪುಮಾಡದ
 826. ತಪ್ಪುಮಾಡಿಲ್ಲ
 827. ತಪ್ಪುಮಾಡು
 828. ತಪ್ಪುಮಾರ್ಗ
 829. ತಪ್ಪುಮಾಳ್ಕೆ
 830. ತಪ್ಪುವ
 831. ತಪ್ಪುವಿಕೆ
 832. ತಪ್ಪುವಿವರಣೆ
 833. ತಪ್ಪುವುದು
 834. ತಪ್ಪುಹಚ್ಚು
 835. ತಪ್ಪುಹೊತ್ತಿನ
 836. ತಪ್ಪುಹೊತ್ತು
 837. ತಪ್ಪುಹೊರಿಕೆ
 838. ತಪ್ಪುಹೊರಿಸಲಾಗದ
 839. ತಪ್ಪುಹೊರಿಸಿಕೆ
 840. ತಪ್ಪುಹೊರಿಸು
 841. ತಪ್ಪುಹೊರಿಸುವಿಕೆ
 842. ತಪ್ಪುಹೋರಿಸು
 843. ತಪ್ಪೆಣಿಕೆ
 844. ತಪ್ಪೆಣಿಸು
 845. ತಪ್ಪೆತ್ತುಗೆ
 846. ತಪ್ಪೆಂದುವಾದಿಸು
 847. ತಪ್ಪೆನಿಸಿಕೆ
 848. ತಪ್ಪೆನ್ನು
 849. ತಪ್ಪೆಸಗದ
 850. ತಪ್ಪೆಸಗಿಕೆ
 851. ತಪ್ಪೆಸಗಿದರಿಮೆ
 852. ತಪ್ಪೆಸಗು
 853. ತಪ್ಪೊನೆಪ್ಪೊ
 854. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೆ
 855. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊ
 856. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ
 857. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ
 858. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 859. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು
 860. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೋ
 861. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ
 862. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿದ
 863. ತಪ್ಪೊಪ್ಪು
 864. ತಪ್ಪೋಲೆ
 865. ತಂಬದಿಯೊಲವು
 866. ತಬಲ
 867. ತಂಬಾಕು
 868. ತಂಬಿಗೆ
 869. ತಬೇಲಿ
 870. ತಬ್ಬರಿಸು
 871. ತಬ್ಬಲಿ
 872. ತಬ್ಬಲಿಮನೆ
 873. ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿಸು
 874. ತಬ್ಬಲಿಯಾದ
 875. ತಬ್ಬಿಕೊ
 876. ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳು
 877. ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 878. ತಬ್ಬಿಕೋ
 879. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿಸು
 880. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿಸುವ
 881. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು
 882. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ
 883. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದರು
 884. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯಿತು
 885. ತಬ್ಬಿಬ್ಬು
 886. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡ
 887. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡನು
 888. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡರು
 889. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸು
 890. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳ್ಳು
 891. ತಬ್ಬು
 892. ತಬ್ಬುಗ
 893. ತಮ
 894. ತಮಂಗ
 895. ತಮರ
 896. ತಮಸ್ಸು
 897. ತಮಾಮ್
 898. ತಮಾಷೆ
 899. ತಮಾಷೆಗಾಗಿ
 900. ತಮಾಷೆಗಾರ
 901. ತಮಾಷೆಮಾಡು
 902. ತಮಾಷೆಮಾಡುವ
 903. ತಮಾಷೆಯ
 904. ತಮಾಷೆಯಾಗೆ
 905. ತಮಿಳು
 906. ತಮೋಮಯವಾದ
 907. ತಮ್ಚವಮ್ಚ
 908. ತಮ್ಪುಚೂಟಿ
 909. ತಮ್ಮ
 910. ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮಲ್ಲಿ
 911. ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮೊಳಗೆ
 912. ತಮ್ಮಡ
 913. ತಮ್ಮಡಿ
 914. ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ
 915. ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ
 916. ತಮ್ಮದಾಗಿಸು
 917. ತಮ್ಮಾಳ್ವಿಕೆ
 918. ತಯಾರಕ
 919. ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ
 920. ತಯಾರಕರಾಗುತ್ತಾರೆ
 921. ತಯಾರಕರಾದವರು
 922. ತಯಾರಕರು
 923. ತಯಾರಾಗಿರು
 924. ತಯಾರಾಗು
 925. ತಯಾರಿ
 926. ತಯಾರಿಕೆ
 927. ತಯಾರಿಕೆಗಾರ
 928. ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ
 929. ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 930. ತಯಾರಿಸಲು
 931. ತಯಾರಿಸು
 932. ತಯಾರಿಸುವವನು
 933. ತಯಾರಿಸುವವರು
 934. ತಯಾರು
 935. ತಯಾರುಮಾಡು
 936. ತರ
 937. ತರಕಲಾದ
 938. ತರಕಾರಿ
 939. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ
 940. ತರಕಾರಿಗಳು
 941. ತರಂಗ
 942. ತರಗ
 943. ತರಗತಿ
 944. ತರಗತಿಗಳು
 945. ತರಗತಿಯ
 946. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
 947. ತರಂಗಮಾನ
 948. ತರಂಗಾಂತರ
 949. ತರಂಗಿತವಾಗಿರು
 950. ತರಗಿನಂಗಡಿ
 951. ತರಗು
 952. ತರಗೆಲೆ
 953. ತರಚಿಕೊಳ್ಳು
 954. ತರಚು
 955. ತರಡು
 956. ತರತರದ
 957. ತರದೂದು
 958. ತರಪೇತಿಯಿಲ್ಲದ
 959. ತರಬೇಕು
 960. ತರಬೇತಿ
 961. ತರಬೇತಿಕೊಡು
 962. ತರಬೇತಿಗಳು
 963. ತರಬೇತು
 964. ತರಬೇತುದಾರ
 965. ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ
 966. ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ
 967. ತರಬೇತುದಾರರು
 968. ತರರೂಪ
 969. ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 970. ತರಲೆ
 971. ತರವಲ್ಲದ
 972. ತರಹ
 973. ತರಹರ
 974. ತರಹರಿಸು
 975. ತರಳಿದರು
 976. ತರಳು
 977. ತರಳೆ
 978. ತರಾಜು
 979. ತರಾತುರಿ
 980. ತರಾತುರಿಯ
 981. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ
 982. ತರಿ
 983. ತರಿತರಿಯಾದ
 984. ತರಿಸಣೆ
 985. ತರಿಸಲಗೆಯ್ಯದ
 986. ತರಿಸಲಗೆಯ್ಯು
 987. ತರಿಸಲಾದ
 988. ತರಿಸಲಿಸು
 989. ತರಿಸಲು
 990. ತರಿಸಲ್ಲು
 991. ತರಿಸಿಕೋ
 992. ತರಿಸು
 993. ತರೀಫಸಲು
 994. ತರು
 995. ತರುಡು
 996. ತರುಣ
 997. ತರುಣಾವಸ್ಥೆ
 998. ತರುಣಾವಸ್ಥೆ
 999. ತರುತ್ತಿರುವವರು
 1000. ತರುಮಾರ್ಪು
 1001. ತರುವ
 1002. ತರುವನು
 1003. ತರುವಲಿ
 1004. ತರುವಲಿಯಾದ
 1005. ತರುವಾಯ
 1006. ತರುವಾಯದ
 1007. ತರುವಾಯದವನು
 1008. ತರುವಾಯಬರುವ
 1009. ತರುವಾಯಾಗುಹ
 1010. ತರುಸಂದಾಯದ
 1011. ತರುಹ
 1012. ತರ್ಕ
 1013. ತರ್ಕಗಳು
 1014. ತರ್ಕದೋಷ
 1015. ತರ್ಕಪದ್ಧತಿ
 1016. ತರ್ಕಬದ್ಧ
 1017. ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸು
 1018. ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 1019. ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
 1020. ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು
 1021. ತರ್ಕಬದ್ಧತೆ
 1022. ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ
 1023. ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದವಾದ
 1024. ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ
 1025. ತರ್ಕಬಾಹಿರ
 1026. ತರ್ಕರಹಿತ
 1027. ತರ್ಕರಹಿತ-ನಿರ್ಣಯ
 1028. ತರ್ಕವಿಧಾನ
 1029. ತರ್ಕವಿರುದ್ಧ
 1030. ತರ್ಕವಿಲ್ಲದ
 1031. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
 1032. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 1033. ತರ್ಕಸಮ್ಮತ
 1034. ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾದ
 1035. ತರ್ಕಸರಣಿ
 1036. ತರ್ಕಹೀನ
 1037. ತರ್ಕಾತೀತ
 1038. ತರ್ಕಾಧಾರಿತ
 1039. ತರ್ಕಾಭಾಸ
 1040. ತರ್ಕಿಸು
 1041. ತರ್ಕೈಸು
 1042. ತರ್ಜನಿ
 1043. ತರ್ಜುಮೆ
 1044. ತರ್ಡು
 1045. ತರ್ಪಣ
 1046. ತರ್ಪಣನೀಡು
 1047. ತಲ
 1048. ತಲಪಿಸು
 1049. ತಲಪಿಸುವುದು
 1050. ತಲಪು
 1051. ತಲಪುದಾಣ
 1052. ತಲಪುವವರು
 1053. ತಲಬು
 1054. ತಲಮೆಯಲ್ಲದ
 1055. ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ
 1056. ತಲಹು
 1057. ತಲಾ
 1058. ತಲಾಕು
 1059. ತಲಾಖ್
 1060. ತಲಾಧಾರ
 1061. ತಲಾಶು
 1062. ತಲುಪದೆ
 1063. ತಲುಪಬಹುದು
 1064. ತಲುಪರಿತ
 1065. ತಲುಪಲಸಾಧ್ಯವಾದ
 1066. ತಲುಪಲಾಗದ
 1067. ತಲುಪಲು
 1068. ತಲುಪಿದಬಗ್ಗೆತಿಳಿಸು
 1069. ತಲುಪಿದವು
 1070. ತಲುಪಿದೆ
 1071. ತಲುಪಿದ್ದೂ
 1072. ತಲುಪಿಸಿದ್ದು
 1073. ತಲುಪಿಸು
 1074. ತಲುಪಿಸುವುದು
 1075. ತಲುಪು
 1076. ತಲುಪುತ್ತದೆ
 1077. ತಲುಪುತ್ತಿದೆ
 1078. ತಲುಪುದಾಣ
 1079. ತಲುಪುದೋರು
 1080. ತಲುಪುವ
 1081. ತಲುಪುವವರೆಗೂ
 1082. ತಲುಪುವಾಗ
 1083. ತಲುಪುವಿಕೆಗಳು
 1084. ತಲುಪುವುದು
 1085. ತಲುಪುವೆಡೆ
 1086. ತಲುಪೊತ್ತು
 1087. ತಲುಪೊಪ್ಪಿಗೆ
 1088. ತಲುಪೊಸಗೆ
 1089. ತಲುಬು
 1090. ತಲೆ
 1091. ತಲೆಕಡಿ
 1092. ತಲೆಕಡಿತ
 1093. ತಲೆಕಾಪು
 1094. ತಲೆಕೂದಲು
 1095. ತಲೆಕೂದಲುಗಳು
 1096. ತಲೆಕೆಟ್ಟ
 1097. ತಲೆಕೆಟ್ಟಿರುವ
 1098. ತಲೆಕೆಡಿಸು
 1099. ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ
 1100. ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸು
 1101. ತಲೆಕೆಳಗಾಗು
 1102. ತಲೆಕೆಳಗಾದ
 1103. ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು
 1104. ತಲೆಕೆಳಗು
 1105. ತಲೆಕೆಳಗೆ
 1106. ತಲೆಕೊಡು
 1107. ತಲೆಗಂದಾಯ
 1108. ತಲೆಗವಸು
 1109. ತಲೆಗಾಪು
 1110. ತಲೆಗಾಯಿ
 1111. ತಲೆಗಿಂಬು
 1112. ತಲೆಗೂದಲು
 1113. ತಲೆಗೆಯ್ಮೆ
 1114. ತಲೆಗೇಡು
 1115. ತಲೆಗೇರು
 1116. ತಲೆಗೊಂದರಂತೆ
 1117. ತಲೆಚಿಲುಕ
 1118. ತಲೆಚೀಟಿ
 1119. ತಲೆಚೆಂಡು
 1120. ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿದ
 1121. ತಲೆತಗ್ಗಿಸು
 1122. ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂಥ
 1123. ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿಕೊ
 1124. ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು
 1125. ತಲೆತಿರುಗು
 1126. ತಲೆತಿರುಗುವ
 1127. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
 1128. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗಳು
 1129. ತಲೆತೆಗೆ
 1130. ತಲೆತೆಗೆತ
 1131. ತಲೆತೆರಿಗೆ
 1132. ತಲೆತೊಗಲು
 1133. ತಲೆದಿಂಪುಗಳು
 1134. ತಲೆದಿಂಬು
 1135. ತಲೆದೂಗು
 1136. ತಲೆದೋರು
 1137. ತಲೆದೋರುವುದು
 1138. ತಲೆನರೆತ
 1139. ತಲೆನಳಿಕೆ
 1140. ತಲೆನೆರೆತ
 1141. ತಲೆನೋವಿನ
 1142. ತಲೆನೋವು
 1143. ತಲೆಪರಿಗೆ
 1144. ತಲೆಪಾಂಗಿಗ
 1145. ತಲೆಬಗ್ಗಿಸು
 1146. ತಲೆಬರಹ
 1147. ತಲೆಬಲ
 1148. ತಲೆಬಾಗಿಲು
 1149. ತಲೆಬಾಗಿಸು
 1150. ತಲೆಬಾಗು
 1151. ತಲೆಬಾಗುವ
 1152. ತಲೆಬಾಗುವಿಕೆ
 1153. ತಲೆಬಾಗುವುದು
 1154. ತಲೆಬಾಗುಹ
 1155. ತಲೆಬಾಚದ
 1156. ತಲೆಬುರುಡೆ
 1157. ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು
 1158. ತಲೆಬೆಲೆ
 1159. ತಲೆಬೋಳಿಸು
 1160. ತಲೆಭಾರ
 1161. ತಲೆಭಾರದ
 1162. ತಲೆಮಡು
 1163. ತಲೆಮಣಿಹ
 1164. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ
 1165. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳು
 1166. ತಲೆಮರೆಸಿಕೋ
 1167. ತಲೆಮಾರು
 1168. ತಲೆಮಾರುಗಳ
 1169. ತಲೆಮಾರುಗಳು
 1170. ತಲೆಮಾರೆಡೆ
 1171. ತಲೆಮೇಲೆ
 1172. ತಲೆಮೊರೆಕ
 1173. ತಲೆಯಂತೆ
 1174. ತಲೆಯತ್ತು
 1175. ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ
 1176. ತಲೆಯಾಡಿಸಿದೆ
 1177. ತಲೆಯಾಡು
 1178. ತಲೆಯಾಳಾಗು
 1179. ತಲೆಯಾಳು
 1180. ತಲೆಯುಡಿಗೆ
 1181. ತಲೆಯೆಣಿಕೆ
 1182. ತಲೆಯೆತ್ತಿತು
 1183. ತಲೆಯೆತ್ತು
 1184. ತಲೆಯೆರೆಯ
 1185. ತಲೆಯೋಡು
 1186. ತಲೆರಕ್ಷೆ
 1187. ತಲೆವಾಗದ
 1188. ತಲೆವಾಡು
 1189. ತಲೆಶೂಲೆ
 1190. ತಲೆಸಿಬ್ಬು
 1191. ತಲೆಸುತ್ತು
 1192. ತಲೆಸುತ್ತುವ
 1193. ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ
 1194. ತಲೆಸೊಡರು
 1195. ತಲೆಹರಟೆ
 1196. ತಲೆಹರಟೆಯ
 1197. ತಲೆಹರುಕ
 1198. ತಲೆಹಾಕದ
 1199. ತಲೆಹಾಕು
 1200. ತಲೆಹಿಡುಕ
 1201. ತಲೆಹೊಟ್ಟು
 1202. ತಲೆಹೋಕ
 1203. ತಲ್ಲಣ
 1204. ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು
 1205. ತಲ್ಲಣಗೊಂಡ
 1206. ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸು
 1207. ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳದ
 1208. ತಲ್ಲಣಿಸಿತು
 1209. ತಲ್ಲಣಿಸು
 1210. ತಲ್ಲಣಿಸುವ
 1211. ತಲ್ಲಳಿಸುವ
 1212. ತಲ್ಲೀನ
 1213. ತಲ್ಲೀನತೆ
 1214. ತಲ್ಲೀನತೆಯ
 1215. ತಲ್ಲೀನನಾಗು
 1216. ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 1217. ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರು
 1218. ತಲ್ಲೀನವಾಗು
 1219. ತಲ್ಲೀನವಾದ
 1220. ತವಕ
 1221. ತವಕದ
 1222. ತವಕಪಡುವ
 1223. ತವಕಿಸು
 1224. ತವಕಿಸುವ
 1225. ತವಗ
 1226. ತವಂಗ
 1227. ತವರ
 1228. ತವರದ-ಹಾಳೆ
 1229. ತವರದಡಬ್ಬಿ
 1230. ತವರದಪಾತ್ರೆ
 1231. ತವರಹಾಳೆ
 1232. ತವರು
 1233. ತವಳಿಸು
 1234. ತವಾಕ್ಷೀರ
 1235. ತವಿಲು
 1236. ತವಿಲುಗೆರೆ
 1237. ತವಿಸು
 1238. ತವು
 1239. ತವುಂಕು
 1240. ತವುಡು
 1241. ತವೆ
 1242. ತಸ್ಕರ
 1243. ತಹಕೂಪು
 1244. ತಹತಹಿಸು
 1245. ತಹಲ್ವರೆಗೆ
 1246. ತಹಲ್‌ವರೆಗೆ
 1247. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
 1248. ತಹಸಿಲ್
 1249. ತಹಿಕಾರ
 1250. ತಳ
 1251. ತಳಕಚ್ಚು
 1252. ತಳಕಟ್ಟಾಗಿರು
 1253. ತಳಕಟ್ಟೊಲವು
 1254. ತಳಕು
 1255. ತಳಗುಟ್ಟು
 1256. ತಳತಳಿಸು
 1257. ತಳತೂತು
 1258. ತಳದಲ್ಲಿ
 1259. ತಳದಲ್ಲಿರುವ
 1260. ತಳಪಾಯ
 1261. ತಳಭಾಗ
 1262. ತಳಮಟ್ಟದ
 1263. ತಳಮಳ
 1264. ತಳಮಳಗೊಂಡ
 1265. ತಳಮಳಗೊಳಿಸು
 1266. ತಳಮಳಗೊಳಿಸುವ
 1267. ತಳಮಳಗೊಳ್ಳು
 1268. ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುವ
 1269. ತಳಮಳಿಸು
 1270. ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿರು
 1271. ತಳಮಳಿಸುವ
 1272. ತಳಮುಟ್ಟಿದ
 1273. ತಳಮುಟ್ಟು
 1274. ತಳರು
 1275. ತಳಲು
 1276. ತಳವೂರು
 1277. ತಳಸೇರು
 1278. ತಳಹದಿ
 1279. ತಳಾತಳ
 1280. ತಳಾರ
 1281. ತಳಾರನೆ
 1282. ತಳಾರೆಬಡಿತ
 1283. ತಳಾರ್ಬಡಿತ
 1284. ತಳಿ
 1285. ತಳಿಕುದುರೆ
 1286. ತಳಿಗ
 1287. ತಳಿಗಾರರು
 1288. ತಳಿಗೆ
 1289. ತಳಿಯಚ್ಚು
 1290. ತಳಿಯರಿಮೆ
 1291. ತಳಿಯಿಳಿಕೆ
 1292. ತಳಿರು
 1293. ತಳಿವಿಜ್ಞಾನ
 1294. ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದ
 1295. ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ
 1296. ತಳಿಹೋರಿ
 1297. ತಳುಕು
 1298. ತಳುಗು
 1299. ತಳೆ
 1300. ತಳ್ಕು
 1301. ತಳ್ಪಡಿ
 1302. ತಳ್ಪು
 1303. ತಳ್ಪೊಯ್ಯು
 1304. ತಳ್ಳಂಕ
 1305. ತಳ್ಳಬೇಕು
 1306. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 1307. ತಳ್ಳಾಟ
 1308. ತಳ್ಳಿ
 1309. ತಳ್ಳಿಕಾರ
 1310. ತಳ್ಳಿಬಿಡು
 1311. ತಳ್ಳಿಮಾತು
 1312. ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗದ
 1313. ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿ
 1314. ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು
 1315. ತಳ್ಳಿಹಾಕು
 1316. ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು
 1317. ತಳ್ಳು
 1318. ತಳ್ಳುಕ
 1319. ತಳ್ಳುಗಾಡಿ
 1320. ತಳ್ಳುಗುಂಡಿ
 1321. ತಳ್ಳುಗುಬ್ಬಿ
 1322. ತಳ್ಳುಗೆ
 1323. ತಳ್ಳುಪಡಿ
 1324. ತಳ್ಳುವಾಗ
 1325. ತಳ್ಳುವಿಕೆ
 1326. ತಳ್ಳುವುದು
 1327. ತಳ್ಳುವೆಡೆ
 1328. ತಳ್ಳೆಡೆ
 1329. ತಾ
 1330. ತಾಕತ್ತು
 1331. ತಾಕಿಸಿಕೊ
 1332. ತಾಕೀತು
 1333. ತಾಕು
 1334. ತಾಕುವಿಕೆ
 1335. ತಾಗದ
 1336. ತಾಗಿಕೆ
 1337. ತಾಗಿದಂತಿರು
 1338. ತಾಗು
 1339. ತಾಂಗು
 1340. ತಾಂಗುಗೆ
 1341. ತಾಗುಡಿ
 1342. ತಾಗುಡಿದಾಳಿ
 1343. ತಾಗುವ
 1344. ತಾಗುಳದ
 1345. ತಾಜಾ
 1346. ತಾಜಾತನ
 1347. ತಾಟಕಿ
 1348. ತಾಟಸ್ಥ್ಯ
 1349. ತಾಟು
 1350. ತಾಡನ
 1351. ತಾಣ
 1352. ತಾಣಗಳನ್ನು
 1353. ತಾಣಗಳು
 1354. ತಾಣಗುರ್ತ
 1355. ತಾಣವು
 1356. ತಾತ
 1357. ತಾತನ
 1358. ತಾಂತೇರು
 1359. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
 1360. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ-ಉನ್ಮಾದ
 1361. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ-ನಿಬಂಧನೆ
 1362. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ-ನಿವಾಸ
 1363. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ-ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 1364. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ/ಹಂಗಾಮಿ
 1365. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಹೊರದೂಡು
 1366. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ
 1367. ತಾತ್ಪರ್ಯ
 1368. ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ
 1369. ತಾಂತ್ರಿಕ
 1370. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ
 1371. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು
 1372. ತಾಂತ್ರಿಕನಿಪುಣತೆ
 1373. ತಾಂತ್ರಿಕಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
 1374. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ
 1375. ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ
 1376. ತಾತ್ವಿಕ
 1377. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ
 1378. ತಾತ್ವಿಕವಾದ
 1379. ತಾತ್ಸಾರ
 1380. ತಾತ್ಸಾರದ
 1381. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ
 1382. ತಾನಾಗಿಯೇ
 1383. ತಾನು
 1384. ತಾನುರಿತ
 1385. ತಾನ್ತೊಡಗಿ
 1386. ತಾನ್ತೊಡಗುಗ
 1387. ತಾನ್ನೀಡುಚೂಟಿ
 1388. ತಾನ್ಮರುನುಡಿ
 1389. ತಾನ್ಮರುನುಡಿಕ
 1390. ತಾನ್ಮರುನುಡಿಗೆ
 1391. ತಾನ್ಮರುನುಡಿಸು
 1392. ತಾನ್ಯಾರಲ್ಲಿ
 1393. ತಾನ್ವೊಂದು
 1394. ತಾನ್ಹಸನು
 1395. ತಾಪ
 1396. ತಾಪಕತಂತಿ
 1397. ತಾಪಜ್ವಲನದ
 1398. ತಾಪದ
 1399. ತಾಪನ
 1400. ತಾಪಮಾನ
 1401. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ
 1402. ತಾಪಮಾನವನ್ನು
 1403. ತಾಪಸಹಿಷ್ಣುವಾದ
 1404. ತಾಪಾಭೇದ್ಯ
 1405. ತಾಪಾಳು
 1406. ತಾಬೇದಾರ
 1407. ತಾಮರೆ
 1408. ತಾಮಸ
 1409. ತಾಮ್ರ
 1410. ತಾಮ್ರಕಾರ
 1411. ತಾಮ್ರದ
 1412. ತಾಮ್ರದಂತೆ
 1413. ತಾಮ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ
 1414. ತಾಮ್ರವಿರುವ
 1415. ತಾಯತ
 1416. ತಾಯಿ
 1417. ತಾಯಿತ
 1418. ತಾಯಿನಾಡು
 1419. ತಾಯಿಬೇರು
 1420. ತಾಯಿಯ
 1421. ತಾಯಿಯ-ಗುಣ
 1422. ತಾಯಿಯಂತಹ
 1423. ತಾಯಿಯಂತಿರು
 1424. ತಾಯಿಯಾಗಲು
 1425. ತಾಯಿಯಾಗುವಾಸೆ
 1426. ತಾಯಿಯಾಗುವೆ
 1427. ತಾಯಿಯಾಳಿಕೆ
 1428. ತಾಯಿಯೇ?
 1429. ತಾಯಿಯೇ?
 1430. ತಾಯ್ಕೊಲೆ
 1431. ತಾಯ್ಗೊಲೆ
 1432. ತಾಯ್ತನ
 1433. ತಾಯ್ತನದ
 1434. ತಾಯ್ನಾಡು
 1435. ತಾಯ್ನುಡಿ
 1436. ತಾರಡಿ
 1437. ತಾರತಮ್ಯ
 1438. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು
 1439. ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆಯೆ
 1440. ತಾರಸ್ಥಾಯಿಯ
 1441. ತಾರಸ್ವರ
 1442. ತಾರಾಗಣ
 1443. ತಾರಾಪಟ್ಟ
 1444. ತಾರಾಪುಂಜ
 1445. ತಾರಾಬಲ
 1446. ತಾರಾಮಂಡಲ
 1447. ತಾರಾಮಾರು
 1448. ತಾರಾಲಯ
 1449. ತಾರಿ
 1450. ತಾರೀಕು
 1451. ತಾರೀಖು
 1452. ತಾರೀಪು
 1453. ತಾರು
 1454. ತಾರುಣ್ಯ
 1455. ತಾರುಣ್ಯೋಚಿತ
 1456. ತಾರುಮಾರಾದ
 1457. ತಾರುಮಾರು
 1458. ತಾರೆ
 1459. ತಾರೆಯಾಗಿರು
 1460. ತಾರ್ಕಣೆ
 1461. ತಾರ್ಕಿಕ
 1462. ತಾರ್ಕಿಕತೆ
 1463. ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು
 1464. ತಾರ್ಕಿಕಾಧಾರ
 1465. ತಾಲವ್ಯ
 1466. ತಾಲೀಮು
 1467. ತಾಲು
 1468. ತಾವರೆ
 1469. ತಾವು
 1470. ತಾಸು
 1471. ತಾಹೆ
 1472. ತಾಳ
 1473. ತಾಳತಪ್ಪು
 1474. ತಾಳದಿರು
 1475. ತಾಳಬದ್ಧತೆ
 1476. ತಾಳಲಾಗದ
 1477. ತಾಳಲಾರದ
 1478. ತಾಳಲಾರದೆ
 1479. ತಾಳವಾದ್ಯ
 1480. ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು
 1481. ತಾಳಹಾಕು
 1482. ತಾಳಿಕಟ್ಟು
 1483. ತಾಳಿಕೆ
 1484. ತಾಳಿಕೊ
 1485. ತಾಳಿಕೊಂಡರು
 1486. ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು
 1487. ತಾಳಿಕೊಳ್ಳು
 1488. ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ
 1489. ತಾಳಿಕೋ
 1490. ತಾಳಿದ
 1491. ತಾಳಿಸರ
 1492. ತಾಳು
 1493. ತಾಳುಗಿಡ
 1494. ತಾಳುಗೆ
 1495. ತಾಳುತ್ತಾಳೆ
 1496. ತಾಳುವ
 1497. ತಾಳುವಿಕೆ
 1498. ತಾಳೆ
 1499. ತಾಳೆಗರಿ
 1500. ತಾಳೆನೋಡು
 1501. ತಾಳೆನೋಡುವುದು
 1502. ತಾಳೆಬೀಳುವ
 1503. ತಾಳೆಮರ
 1504. ತಾಳೆಯ
 1505. ತಾಳೆಯಂಥ
 1506. ತಾಳೆಯಾಗು
 1507. ತಾಳೆಲೆಕ್ಕ
 1508. ತಾಳೇಪಟ್ಟಿ
 1509. ತಾಳ್ಮೆ
 1510. ತಾಳ್ಮೆಗೆಡದ
 1511. ತಾಳ್ಮೆಗೆಡಿಸುವಂಥದು
 1512. ತಾಳ್ಮೆಗೆಡು
 1513. ತಾಳ್ಮೆಯ
 1514. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ
 1515. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು
 1516. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು
 1517. ತಾಳ್ಮೆಯಿರಲಿ
 1518. ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ
 1519. ತಿಕ
 1520. ತಿಕ್ಕಲ
 1521. ತಿಕ್ಕಲಾದ
 1522. ತಿಕ್ಕಲಿನ
 1523. ತಿಕ್ಕಲು
 1524. ತಿಕ್ಕಾಟ
 1525. ತಿಕ್ಕು
 1526. ತಿಕ್ಕುವಿಕೆ
 1527. ತಿಕ್ಕುವುದು
 1528. ತಿಕ್ತ
 1529. ತಿಗಣೆ
 1530. ತಿಂಗಳ
 1531. ತಿಂಗಳಬಿಲ್ಲು
 1532. ತಿಂಗಳವರೆಗೆ
 1533. ತಿಂಗಳು
 1534. ತಿಗುಡು
 1535. ತಿಗುರು
 1536. ತಿಜೋರಿ
 1537. ತಿಂಟ
 1538. ತಿಟ್ಟ
 1539. ತಿಟ್ಟಕಡತ
 1540. ತಿಟ್ಟಗಾರ
 1541. ತಿಟ್ಟಗುರುತು
 1542. ತಿಟ್ಟದಂತಿರುವ
 1543. ತಿಟ್ಟಬರೆ
 1544. ತಿಟ್ಟಮಟ್ಟ
 1545. ತಿಟ್ಟವಿಡು
 1546. ತಿಟ್ಟಾಗು
 1547. ತಿಟ್ಟು
 1548. ತಿಟ್ಟುಕ
 1549. ತಿಟ್ಟೆ
 1550. ತಿಂಡಿ
 1551. ತಿಂಡಿಚೂರು
 1552. ತಿಂಡಿತಿನಿಸು
 1553. ತಿಂಡಿಪೋತ
 1554. ತಿಂಡಿಪೋತತನ
 1555. ತಿಂಡಿಪೋತನಾದ
 1556. ತಿಂಡಿಬಾಕ
 1557. ತಿಂಡಿಮನೆ
 1558. ತಿಣಿ
 1559. ತಿಣಿಕು
 1560. ತಿಣುಕು
 1561. ತಿಣುಕುವ
 1562. ತಿಣ್ಣ
 1563. ತಿಣ್ಮೆ
 1564. ತಿಣ್ಮೆಯಳಕ
 1565. ತಿತಿಕ್ಷೆ
 1566. ತಿಂತಿಣಿ
 1567. ತಿಂತಿಣಿಸು
 1568. ತಿತ್ತಿರಿ
 1569. ತಿಥಿ
 1570. ತಿಂದನು
 1571. ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ?
 1572. ತಿಂದು
 1573. ತಿಂದುಬಿಟ್ಟದ್ದು
 1574. ತಿಂದುಬಿಡು
 1575. ತಿಂದುಹಾಕು
 1576. ತಿದ್ದಬಲ್ಲ
 1577. ತಿದ್ದಲಾಗದ
 1578. ತಿದ್ದಾಣಿಕೆ
 1579. ತಿದ್ದಿಕೆ
 1580. ತಿದ್ದಿಕೊ
 1581. ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
 1582. ತಿದ್ದಿಕೋ
 1583. ತಿದ್ದಿಬರೆ
 1584. ತಿದ್ದಿಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
 1585. ತಿದ್ದು
 1586. ತಿದ್ದುಪಡಿ
 1587. ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು
 1588. ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ
 1589. ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು
 1590. ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡು
 1591. ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು
 1592. ತಿದ್ದುಪಡಿಯು
 1593. ತಿದ್ದುಪಾಟು
 1594. ತಿದ್ದುವ
 1595. ತಿದ್ದುವಕ್ರಿಯೆ
 1596. ತಿದ್ದುವಕ್ರಿಯೆಗಳು
 1597. ತಿದ್ದುವವನು
 1598. ತಿದ್ದುವುದು
 1599. ತಿದ್ದೋಲೆ
 1600. ತಿನಾಳಿ
 1601. ತಿನಿಸರಿಗ
 1602. ತಿನಿಸು
 1603. ತಿನಿಸುಗೊಳವೆ
 1604. ತಿನಿಸುಪಟ್ಟಿ
 1605. ತಿನ್ನತಕ್ಕ
 1606. ತಿನ್ನದಿಕೆ
 1607. ತಿನ್ನದಿರು
 1608. ತಿನ್ನಬಹುದಾದ
 1609. ತಿನ್ನರಿಗ
 1610. ತಿನ್ನಲನರ್ಹ
 1611. ತಿನ್ನಲರ್ಹವಾದ
 1612. ತಿನ್ನಲಾಗದ
 1613. ತಿನ್ನಲಾಗುವ
 1614. ತಿನ್ನಲಾದೀತೆ?
 1615. ತಿನ್ನಾಳಿ
 1616. ತಿನ್ನಿಸು
 1617. ತಿನ್ನು
 1618. ತಿನ್ನುಗ
 1619. ತಿನ್ನುವವರು
 1620. ತಿನ್ನುವವರೆಗೂ
 1621. ತಿನ್ನುವುದು
 1622. ತಿಪ್ಪರಲಾಗ
 1623. ತಿಪ್ಪೆ
 1624. ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ
 1625. ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ
 1626. ತಿಪ್ಪೆಯೇರಿಸು
 1627. ತಿಪ್ಪೆಹಾಕು
 1628. ತಿಬ್ಬಳಿಗ
 1629. ತಿಮಿಂಗಿಲ
 1630. ತಿಮಿರ
 1631. ತಿಮಿಳ
 1632. ತಿಮ್ಡಿ
 1633. ತಿಮ್ಡಿಪೋತ
 1634. ತಿಮ್ಡಿಪೋತತನ
 1635. ತಿರಸ್ಕರಣೀಯ
 1636. ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 1637. ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು
 1638. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರಜೆ
 1639. ತಿರಸ್ಕರಿಸು
 1640. ತಿರಸ್ಕಾರ
 1641. ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 1642. ತಿರಸ್ಕಾರದ
 1643. ತಿರಸ್ಕಾರಾರ್ಹ
 1644. ತಿರಸ್ಕೃತ
 1645. ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ
 1646. ತಿರಿ
 1647. ತಿರಿಚು
 1648. ತಿರಿಚುಳಿ
 1649. ತಿರಿಜೆ
 1650. ತಿರಿಳು
 1651. ತಿರು
 1652. ತಿರುಕ
 1653. ತಿರುಕಳಿ
 1654. ತಿರುಕಾವು
 1655. ತಿರುಕುಳಿ
 1656. ತಿರುಗಣೆ
 1657. ತಿರುಗರೆ
 1658. ತಿರುಗಾಟ
 1659. ತಿರುಗಾಟದ
 1660. ತಿರುಗಾಡು
 1661. ತಿರುಗಾಣಿ
 1662. ತಿರುಗಾಣಿಯ
 1663. ತಿರುಗಿ
 1664. ತಿರುಗಿತು
 1665. ತಿರುಗಿದರೂ
 1666. ತಿರುಗಿದರೆ
 1667. ತಿರುಗಿದೆ
 1668. ತಿರುಗಿಬೀಳು
 1669. ತಿರುಗಿಬೀಳುವ
 1670. ತಿರುಗಿಬೀಳುವಿಕೆ
 1671. ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1672. ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವ
 1673. ತಿರುಗಿಸಲಾದ
 1674. ತಿರುಗಿಸಿ
 1675. ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು
 1676. ತಿರುಗಿಸು
 1677. ತಿರುಗಿಸುವಾಗ
 1678. ತಿರುಗು
 1679. ತಿರುಗುಗೂಟ
 1680. ತಿರುಗುಗೆ
 1681. ತಿರುಗುಣಿ
 1682. ತಿರುಗುತ್ತ
 1683. ತಿರುಗುತ್ತದೆ
 1684. ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ
 1685. ತಿರುಗುಬಲ
 1686. ತಿರುಗುಬೆಣೆ
 1687. ತಿರುಗುಮುರುಗು
 1688. ತಿರುಗುವ
 1689. ತಿರುಗುವಂತೆ
 1690. ತಿರುಗುವಿಕೆ
 1691. ತಿರುಗುವಿಕೆಗಳು
 1692. ತಿರುಗುವೆಡೆ
 1693. ತಿರುಗುವ್ಯಾಪಾರಿ
 1694. ತಿರುಗುಸಿಂಬಿ
 1695. ತಿರುಗುಹರದ
 1696. ತಿರುಗೆ
 1697. ತಿರುಗೇಟು
 1698. ತಿರುಗೋಲು
 1699. ತಿರುಚಿಕೊಂಡಿರುವ
 1700. ತಿರುಚಿದ
 1701. ತಿರುಚಿಮುರುಚು
 1702. ತಿರುಚು
 1703. ತಿರುಚುಬಳಸಿ
 1704. ತಿರುಚುವ
 1705. ತಿರುಚುಳಿ
 1706. ತಿರುಡಿ
 1707. ತಿರುಪು
 1708. ತಿರುಪುಮೊಳೆ
 1709. ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು
 1710. ತಿರುಪುಳಿ
 1711. ತಿರುಪೆ
 1712. ತಿರುವಾಗಿ
 1713. ತಿರುವಾಡಿಸು
 1714. ತಿರುವಾದಿಕ
 1715. ತಿರುವಿಹಾಕು
 1716. ತಿರುವು
 1717. ತಿರುವು-ಮರುವು
 1718. ತಿರುವುಕೀ
 1719. ತಿರುವುತ್ತದೆ
 1720. ತಿರುವುಮುರುವಾದ
 1721. ತಿರುವುಮುರುವು
 1722. ತಿರುಳಿನ
 1723. ತಿರುಳಿಲ್ಲದ
 1724. ತಿರುಳಿಸಿಕೆ
 1725. ತಿರುಳಿಳಿಕೆ
 1726. ತಿರುಳಿಳಿಸು
 1727. ತಿರುಳು
 1728. ತಿರುಳುಪಡೆ
 1729. ತಿರುಳುಳ್ಳ
 1730. ತಿರೋಗಮನ
 1731. ತಿರ್ಗ-ಮರ್ಗ
 1732. ತಿವಿ
 1733. ತಿವಿತ
 1734. ತಿವಿದು
 1735. ತಿವಿಬಸಿತ
 1736. ತಿವಿಮೊನೆ
 1737. ತಿಳಿ
 1738. ತಿಳಿಒಳಗು
 1739. ತಿಳಿಗೇಡಿ
 1740. ತಿಳಿಗೇಡಿತನ
 1741. ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ
 1742. ತಿಳಿಗೇಡಿಯ
 1743. ತಿಳಿಗೇಡಿಯಾದ
 1744. ತಿಳಿಗೊಳಿಸು
 1745. ತಿಳಿತಿಟ್ಟ
 1746. ತಿಳಿದ
 1747. ತಿಳಿದಾಗ
 1748. ತಿಳಿದಿಕೊ
 1749. ತಿಳಿದಿತ್ತು
 1750. ತಿಳಿದಿದೆ
 1751. ತಿಳಿದಿರಬೇಕು
 1752. ತಿಳಿದಿರು
 1753. ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ
 1754. ತಿಳಿದಿರುವ
 1755. ತಿಳಿದಿರುವಿಕೆ
 1756. ತಿಳಿದಿರುವುದು
 1757. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
 1758. ತಿಳಿದುಕೊ
 1759. ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
 1760. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ
 1761. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
 1762. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
 1763. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು
 1764. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ
 1765. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 1766. ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ
 1767. ತಿಳಿದುಬರು
 1768. ತಿಳಿನನ್ನಿ
 1769. ತಿಳಿನಲಿಕೆ
 1770. ತಿಳಿನೀಲಿ
 1771. ತಿಳಿಬಣ್ಣ
 1772. ತಿಳಿಮಜ್ಜಿಗೆ
 1773. ತಿಳಿಮೆ
 1774. ತಿಳಿಯದ
 1775. ತಿಳಿಯದಿರು
 1776. ತಿಳಿಯದೆ
 1777. ತಿಳಿಯಪಡಿಸು
 1778. ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ
 1779. ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ
 1780. ತಿಳಿಯಬಲ್ಲುದಾಗಿ
 1781. ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ
 1782. ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದಿರು
 1783. ತಿಳಿಯಲಾಗದ
 1784. ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದು
 1785. ತಿಳಿಯಲಾಗುವ
 1786. ತಿಳಿಯಲು
 1787. ತಿಳಿಯಲ್ಲದ
 1788. ತಿಳಿಯಹೇಳು
 1789. ತಿಳಿಯಾಗು
 1790. ತಿಳಿಯಾದ
 1791. ತಿಳಿಯಾಸೆ
 1792. ತಿಳಿಯಿರಿ
 1793. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ
 1794. ತಿಳಿಯುವ
 1795. ತಿಳಿಯುವಿಕೆ
 1796. ತಿಳಿಯುವುದು
 1797. ತಿಳಿವಳಿಕಸ್ಥ
 1798. ತಿಳಿವಳಿಕೆ
 1799. ತಿಳಿವಳಿಕೆ-ಕೊಡು
 1800. ತಿಳಿವಳಿಕೆಮೂಡಿದ
 1801. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ
 1802. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1803. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ
 1804. ತಿಳಿವಾದ
 1805. ತಿಳಿವಿಗ
 1806. ತಿಳಿವಿರದ
 1807. ತಿಳಿವಿಲ್ಲದ
 1808. ತಿಳಿವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
 1809. ತಿಳಿವು
 1810. ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ
 1811. ತಿಳಿಸಲಾಗದ
 1812. ತಿಳಿಸಾರು
 1813. ತಿಳಿಸಿ
 1814. ತಿಳಿಸಿದೆ
 1815. ತಿಳಿಸಿಹೇಳು
 1816. ತಿಳಿಸು
 1817. ತಿಳಿಸುಗ
 1818. ತಿಳಿಸುವ
 1819. ತಿಳಿಸುವಿಕೆ
 1820. ತಿಳಿಸುವುದು
 1821. ತಿಳಿಸುವೆ
 1822. ತಿಳಿಹ
 1823. ತಿಳಿಹತಿಟ್ಟ
 1824. ತಿಳಿಹದರಿಮೆ
 1825. ತಿಳಿಹು
 1826. ತಿಳಿಹುಗ
 1827. ತಿಳಿಹೇಳಿ
 1828. ತಿಳಿಹೇಳು
 1829. ತಿಳಿಹೇಳುವಿಕೆ
 1830. ತಿಳಿಹೇಳುವಿಕೆಯ
 1831. ತಿಳುವಳಿಕೆ
 1832. ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ
 1833. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ
 1834. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1835. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ
 1836. ತಿಳುಹಿಕೆ
 1837. ತಿಳುಹು
 1838. ತಿಳ್ಳು
 1839. ತೀಕಾಟ
 1840. ತೀಕುಗೊತ್ತುಗೆ
 1841. ತೀಕ್ಷ್ಣ
 1842. ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸು
 1843. ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ
 1844. ತೀಕ್ಷ್ಣದೃಷ್ಟಿಯ
 1845. ತೀಕ್ಷ್ಣನೋಟದ
 1846. ತೀಕ್ಷ್ಣಬುದ್ಧಿ
 1847. ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿಯ
 1848. ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿಯಾದ
 1849. ತೀಕ್ಷ್ಣವಲ್ಲದ
 1850. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
 1851. ತೀಟ
 1852. ತೀಟೆ
 1853. ತೀಟೆ-ಮಾಡು
 1854. ತೀಡು
 1855. ತೀಡುವಿಕೆ
 1856. ತೀನಿ
 1857. ತೀನಿತೊಟ್ಟಿ
 1858. ತೀನಿಯರಿಗ
 1859. ತೀನ್
 1860. ತೀರ
 1861. ತೀರಚಿಕ್ಕ
 1862. ತೀರದ
 1863. ತೀರಮೆ
 1864. ತೀರಸಣ್ಣ
 1865. ತೀರಸ್ಕಾರ
 1866. ತೀರಾ
 1867. ತೀರಾಕಡಮೆಯ
 1868. ತೀರಾಕಡಮೆಯಾದ
 1869. ತೀರಿ
 1870. ತೀರಿಕೆ
 1871. ತೀರಿಕೆಯರಿಪು
 1872. ತೀರಿಕೊ
 1873. ತೀರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ
 1874. ತೀರಿಕೊಳ್ಳು
 1875. ತೀರಿದ
 1876. ತೀರಿಬಿಡಲಾಗದ
 1877. ತೀರಿಸದ
 1878. ತೀರಿಸಬೇಕಾದ
 1879. ತೀರಿಸಿಬಿಡು
 1880. ತೀರಿಸು
 1881. ತೀರಿಹೋಗು
 1882. ತೀರಿಹೋದ
 1883. ತೀರು
 1884. ತೀರುವಳಿ
 1885. ತೀರುವೆ
 1886. ತೀರ‍್ಕಣೆ
 1887. ತೀರ್ಥ
 1888. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ
 1889. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
 1890. ತೀರ್ಥಾಟನೆ
 1891. ತೀರ್ನಾಳು
 1892. ತೀರ್ಪಿಗೆ
 1893. ತೀರ್ಪಿನ
 1894. ತೀರ್ಪು
 1895. ತೀರ‍್ಪು
 1896. ತೀರ‍್ಪುಕೊಡಬಲ್ಲ
 1897. ತೀರ್ಪುಕೊಡು
 1898. ತೀರ‍್ಪುಕೊಡು
 1899. ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು
 1900. ತೀರ್ಪುಗಳು
 1901. ತೀರ್ಪುಗಾರ
 1902. ತೀರ‍್ಪುಗಾರ
 1903. ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗು
 1904. ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೆಯೇ
 1905. ತೀರ್ಪುಗಾರರು
 1906. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ?
 1907. ತೀರ‍್ಪುಗಾರಿಕೆ
 1908. ತೀರ‍್ಪುಜಗಲಿ
 1909. ತೀರ್ಪುನೀಡಿಕೆ
 1910. ತೀರ್ಪುನೀಡು
 1911. ತೀರ್ಮಾನ
 1912. ತೀರ‍್ಮಾನ
 1913. ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು
 1914. ತೀರ್ಮಾನಗಳು
 1915. ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ
 1916. ತೀರ್ಮಾನಮಾಡು
 1917. ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು-ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 1918. ತೀರ‍್ಮಾನವಾಗದ
 1919. ತೀರ್ಮಾನವಾಗದ
 1920. ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ
 1921. ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿಲ್ಲದ
 1922. ತೀರ್ಮಾನವಿಲ್ಲದ
 1923. ತೀರ್ಮಾನವು
 1924. ತೀರ‍್ಮಾನಿಸದ
 1925. ತೀರ್ಮಾನಿಸದ
 1926. ತೀರ‍್ಮಾನಿಸಬಲ್ಲ
 1927. ತೀರ‍್ಮಾನಿಸಲಾಗದ
 1928. ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
 1929. ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ
 1930. ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ
 1931. ತೀರ‍್ಮಾನಿಸಿದ
 1932. ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು
 1933. ತೀರ್ಮಾನಿಸು
 1934. ತೀರ‍್ಮಾನಿಸು
 1935. ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ
 1936. ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ
 1937. ತೀರ‍್ಮಾನಿಸುವ
 1938. ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು
 1939. ತೀರ್ವವಾದ
 1940. ತೀರ್ವೆ
 1941. ತೀವಿದ
 1942. ತೀವು
 1943. ತೀವುವ
 1944. ತೀವ್ರ
 1945. ತೀವ್ರಕೋಪ
 1946. ತೀವ್ರಕ್ರಮ
 1947. ತೀವ್ರಗತಿ
 1948. ತೀವ್ರಗಾಮಿ
 1949. ತೀವ್ರಗಾಮಿತ್ವ
 1950. ತೀವ್ರಗೊಂಡ
 1951. ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ
 1952. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 1953. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 1954. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1955. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1956. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ
 1957. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ
 1958. ತೀವ್ರಗೊಳಿಸು
 1959. ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 1960. ತೀವ್ರತೆ
 1961. ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು
 1962. ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ
 1963. ತೀವ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ
 1964. ತೀವ್ರದಾಳಿ
 1965. ತೀವ್ರಪ್ರಯತ್ನ
 1966. ತೀವ್ರಭಯ
 1967. ತೀವ್ರಭಾವನೆ
 1968. ತೀವ್ರಯಾತನೆ
 1969. ತೀವ್ರವಲ್ಲದ
 1970. ತೀವ್ರವಾಗಿ
 1971. ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ
 1972. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ
 1973. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ
 1974. ತೀವ್ರವಾಗು
 1975. ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1976. ತೀವ್ರವಾದ
 1977. ತೀವ್ರವಾದಿ
 1978. ತೀವ್ರವಾಯಿತು
 1979. ತೀವ್ರಸಂಕಟ
 1980. ತೀವ್ರಸ್ಪರ್ಧೆ
 1981. ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿ
 1982. ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು
 1983. ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿಯ
 1984. ತೀವ್ರೋತ್ಕರ್ಷ
 1985. ತುಕಡಿ
 1986. ತುಕಡಿದಳ
 1987. ತುಕ್ಕು
 1988. ತುಕ್ಕುಹಿಡಿ
 1989. ತುಂಗಾತು
 1990. ತುಂಗುಬಿಡಾರ
 1991. ತುಂಗ್ವಿನ್ಗಳು
 1992. ತುಚ್ಛ
 1993. ತುಚ್ಛವಾಗಿಸು
 1994. ತುಚ್ಛಾರ್ಥಕ
 1995. ತುಚ್ಛೀಕರಿಸದ
 1996. ತುಚ್ಛೀಕರಿಸು
 1997. ತುಚ್ಛೀಕರಿಸುವುದು
 1998. ತುಚ್ಛೆಯಂತೆ
 1999. ತುಂಟ
 2000. ತುಂಟತನ
 2001. ತುಂಟತನದ
 2002. ತುಂಟಾಟ
 2003. ತುಟಿ
 2004. ತುಟಿಗೆ
 2005. ತುಟಿಯ
 2006. ತುಂಟುತನ
 2007. ತುಂಟುದೆವ್ವ
 2008. ತುಟ್ಟಿ
 2009. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ
 2010. ತುಟ್ಟಿಯಾದ
 2011. ತುಟ್ಟಿಸು
 2012. ತುಂಡರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
 2013. ತುಂಡರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2014. ತುಂಡರಿಸಿತ್ತು
 2015. ತುಂಡರಿಸಿತ್ತು
 2016. ತುಂಡರಿಸಿತ್ತು
 2017. ತುಂಡರಿಸಿದ
 2018. ತುಂಡರಿಸಿರುವುದು
 2019. ತುಂಡರಿಸು
 2020. ತುಂಡಾಗದ
 2021. ತುಂಡಾಗು
 2022. ತುಂಡಾಯಿತು
 2023. ತುಡಿ
 2024. ತುಡಿಕೆ
 2025. ತುಡಿಗೆ
 2026. ತುಡಿತ
 2027. ತುಂಡಿಸದ
 2028. ತುಂಡಿಸಲಾಗದ
 2029. ತುಂಡಿಸು
 2030. ತುಂಡು
 2031. ತುಂಡು-ತುಂಡಾಗಿ
 2032. ತುಂಡುಕಾಗದ
 2033. ತುಡುಕು
 2034. ತುಂಡುಕೆಲಸ
 2035. ತುಡುಗ
 2036. ತುಂಡುಗಳಂತೆ
 2037. ತುಂಡುಗಳಾಗಿ
 2038. ತುಂಡುಗಳು
 2039. ತುಡುಗು
 2040. ತುಂಡುತುಕಡಿ
 2041. ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ
 2042. ತುಂಡುತುಂಡು
 2043. ತುಂಡುತುಂಡುಮಾಡು
 2044. ತುಂಡುಮಾಡು
 2045. ತುಂಡುಲಂಗ
 2046. ತುಣುಕನ್ನು
 2047. ತುಣುಕು
 2048. ತುಣುಕುಗಳಂತೆ
 2049. ತುಣುಕುಗಳನ್ನು
 2050. ತುಣುಕುಪದರ
 2051. ತುಂತು
 2052. ತುಂತುರು
 2053. ತುತ್ತತುದಿ
 2054. ತುತ್ತತುದಿಯ
 2055. ತುತ್ತಾಗು
 2056. ತುತ್ತಾಯಿತು
 2057. ತುತ್ತು
 2058. ತುತ್ತೂರಿ
 2059. ತುದಾ
 2060. ತುದಿ
 2061. ತುದಿಕುತ್ತದರಿಮೆ
 2062. ತುದಿಗಾಲು
 2063. ತುದಿತಾಕು
 2064. ತುದಿನೆಡಿಗೆ
 2065. ತುದಿಬೆರಳು
 2066. ತುದಿಮೊದಲು
 2067. ತುದಿವೊಳಲು
 2068. ತುದಿಸಿಕೆ
 2069. ತುಪಾಕಿ
 2070. ತುಪ್ಪ
 2071. ತುಪ್ಪಟ
 2072. ತುಪ್ಪಳದಂತೆ
 2073. ತುಪ್ಪುಳ
 2074. ತುಪ್ಪುಳಿಗ
 2075. ತುಪ್ಪುಳು-ಮೆತ್ತೆ
 2076. ತುಫಾನು
 2077. ತುಂಬ
 2078. ತುಂಬಂಕೆ
 2079. ತುಂಬಬೇಕು
 2080. ತುಂಬಲಾಗದ
 2081. ತುಂಬಾ
 2082. ತುಂಬಾಹಿಗ್ಗಿಸು
 2083. ತುಂಬಾಹೆಚ್ಚಿಸು
 2084. ತುಂಬಿ
 2085. ತುಂಬಿಕೊ
 2086. ತುಂಬಿಕೊಡಿಕೆ
 2087. ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರದ
 2088. ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು
 2089. ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ
 2090. ತುಂಬಿಕೊಂಡು
 2091. ತುಂಬಿಕೊಡು
 2092. ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು
 2093. ತುಂಬಿಡು
 2094. ತುಂಬಿತು
 2095. ತುಂಬಿತುಳುಕಿತು
 2096. ತುಂಬಿತುಳುಕು
 2097. ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದೆ
 2098. ತುಂಬಿತುಳುಕುವ
 2099. ತುಂಬಿದ
 2100. ತುಂಬಿದವರು
 2101. ತುಂಬಿದಿರಿ
 2102. ತುಂಬಿದಿರಿ
 2103. ತುಂಬಿದೆ
 2104. ತುಂಬಿರಲಿ
 2105. ತುಂಬಿರಿಸು
 2106. ತುಂಬಿರು
 2107. ತುಂಬಿರುವ
 2108. ತುಂಬಿಸು
 2109. ತುಂಬಿಹರಿ
 2110. ತುಂಬಿಹರಿಯುವಿಕೆ
 2111. ತುಂಬು
 2112. ತುಂಬುಕ
 2113. ತುಂಬುಕಡುಬು
 2114. ತುಂಬುಕೋನದಳಕ
 2115. ತುಂಬುತ್ತದೆ
 2116. ತುಂಬುಪಾಲು
 2117. ತುಂಬುವಿಕೆಗಳು
 2118. ತುಂಬುವುದು
 2119. ತುಂಬುವೆರೆ
 2120. ತುಂಬುಹರೆಯಿಲ್ಲದವ
 2121. ತುಂಬೆ
 2122. ತುಂಬೆಣಿ
 2123. ತುಬ್ಬರಿಮೆ
 2124. ತುಬ್ಬರಿಮೆಯ
 2125. ತುಬ್ಬು
 2126. ತುಬ್ಬುಗಾರ
 2127. ತುಬ್ಬುನಾಯಿ
 2128. ತುಬ್ಬೆಲೆ
 2129. ತುಬ್ಬೆಲೆಯೇರ್ಪಾಟು
 2130. ತುಮುಲ
 2131. ತುಮುಳು
 2132. ತುಮ್ಟತನ
 2133. ತುಮ್ಬ
 2134. ತುಯಿ
 2135. ತುಯಿತ
 2136. ತುಯ್ತ
 2137. ತುಯ್ದಾಡು
 2138. ತುಯ್ಯಲು
 2139. ತುಯ್ಯಿ
 2140. ತುಯ್ಯು
 2141. ತುರಂಗ
 2142. ತುರಮ್ಗ
 2143. ತುರಾಯಿ
 2144. ತುರಿ
 2145. ತುರಿಕೆ
 2146. ತುರಿಕೆಯ
 2147. ತುರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 2148. ತುರಿಕೆಯಾಯಿತು
 2149. ತುರಿಗಜ್ಜಿ
 2150. ತುರಿದ
 2151. ತುರಿದಿರುವುದು
 2152. ತುರಿದಿರುವುದು
 2153. ತುರಿದಿರುವುದು
 2154. ತುರಿದುಕೊಂಡು
 2155. ತುರಿಸಿಕೆ
 2156. ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 2157. ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 2158. ತುರಿಸಿತ್ತು
 2159. ತುರಿಸು
 2160. ತುರಿಸುತ್ತಿದೆ
 2161. ತುರಿಸುವ
 2162. ತುರಿಹತ್ತು
 2163. ತುರು
 2164. ತುರುಕಾರ
 2165. ತುರುಕು
 2166. ತುರುಗ
 2167. ತುರುಗಾಹಿ
 2168. ತುರುತು
 2169. ತುರುಪು
 2170. ತುರುಬು
 2171. ತುರುವು
 2172. ತುರ್ತಾಗಿ
 2173. ತುರ್ತಾದ
 2174. ತುರ್ತಿನ
 2175. ತುರ್ತು
 2176. ತುರ್ತು-ಚೀಟಿ
 2177. ತುರ್ತುಕರೆ
 2178. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ
 2179. ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ
 2180. ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳು
 2181. ತುರ್ತೂಟ
 2182. ತುಲನ
 2183. ತುಲನಾತ್ಮಕ
 2184. ತುಲನಾತ್ಮಕತೆ
 2185. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 2186. ತುಲನೆ
 2187. ತುಲನೆಮಾಡು
 2188. ತುಲಾಜಾತ
 2189. ತುಲಾಭಾರವಾದ
 2190. ತುಲಾಭಾರವಾದರೂ
 2191. ತುಲಾಮಾಸ
 2192. ತುಲಾರಾಶಿ
 2193. ತುಲ್ಯ
 2194. ತುಲ್ಯತೆ
 2195. ತುಷಾರ
 2196. ತುಷ್ಟ
 2197. ತುಷ್ಟೀಕರಣ
 2198. ತುಸು
 2199. ತುಸುನಿದ್ದೆಗೇಡು
 2200. ತುಸುಹೊತ್ತಿಗೆ
 2201. ತುಸುಹೊತ್ತಿನ
 2202. ತುಳಸಿ
 2203. ತುಳಿ
 2204. ತುಳಿಗೆ
 2205. ತುಳಿತ
 2206. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ
 2207. ತುಳಿದು
 2208. ತುಳಿದುಬಿಡು
 2209. ತುಳಿದುಹಾಕು
 2210. ತುಳಿಬಂಡಿ
 2211. ತುಳಿಯದಿರು
 2212. ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ
 2213. ತುಳಿಲಾಳು
 2214. ತುಳಿಲು
 2215. ತುಳಿಸನ್ನೆ
 2216. ತುಳುಕಿಸು
 2217. ತುಳುಕು
 2218. ತುಳುಕುವಷ್ಟು
 2219. ತುಳುಕುವುದು
 2220. ತುಳ್ಳು
 2221. ತೂಕ
 2222. ತೂಕҦ
 2223. ತೂಕಗಳು
 2224. ತೂಕಡಿಕೆ
 2225. ತೂಕಡಿಸು
 2226. ತೂಕಡಿಸುವ
 2227. ತೂಕದ
 2228. ತೂಕಪಟ್ಟಿ
 2229. ತೂಕಮಾಡು
 2230. ತೂಕವಾದ
 2231. ತೂಕವಿಲ್ಲದ
 2232. ತೂಕವಿಲ್ಲಮೆ
 2233. ತೂಕಹಾಕು
 2234. ತೂಗಾಟ
 2235. ತೂಗಾಡಿಕೆ
 2236. ತೂಗಾಡಿಸು
 2237. ತೂಗಾಡು
 2238. ತೂಗಾಡುವನು
 2239. ತೂಗಾಡುವಿಕೆ
 2240. ತೂಗಾಡುವುದು
 2241. ತೂಗಿಕೆ
 2242. ತೂಗಿನೋಡು
 2243. ತೂಗಿಸು
 2244. ತೂಗು
 2245. ತೂಗುಕುದುರೆ
 2246. ತೂಗುಗುಂಡು
 2247. ತೂಗುಗೋಡೆ
 2248. ತೂಗುತೇದಿ
 2249. ತೂಗುತೊಂಗಲು
 2250. ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು
 2251. ತೂಗುತ್ತಿದೆ
 2252. ತೂಗುತ್ತಿರುವಂತೆ
 2253. ತೂಗುದೀಪಗಳು
 2254. ತೂಗುಪಟ್ಟಿ
 2255. ತೂಗುಪತ್ರ
 2256. ತೂಗುಬಂಡೆ
 2257. ತೂಗುಬೆಳಕು
 2258. ತೂಗುಮಂಚ
 2259. ತೂಗುಯಂತ್ರ
 2260. ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ
 2261. ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಾಟ
 2262. ತೂಗುರುಬು
 2263. ತೂಗುವ
 2264. ತೂಗುವಿಕೆ
 2265. ತೂಗುವುದು
 2266. ತೂಗುಸೇತುವೆ
 2267. ತೂಗುಹಾಕು
 2268. ತೂಗುಹಾಕುವಿಕೆ
 2269. ತೂಗುಹಾಕುವಿಕೆ
 2270. ತೂಗುಹಾಕುವಿಕೆ
 2271. ತೂಗುಹಾಕುವಿಕೆ
 2272. ತೂಣ
 2273. ತೂಣೀರ
 2274. ತೂತಿಡು
 2275. ತೂತು
 2276. ತೂತುಕೊರೆ
 2277. ತೂತುಗಳಿರುವ
 2278. ತೂತುತೂತಾದ
 2279. ತೂತುಮಾಡು
 2280. ತೂದೆಸೆ
 2281. ತೂದೆಸೆತ
 2282. ತೂಪರು
 2283. ತೂಫಾನು
 2284. ತೂಬು
 2285. ತೂರದ
 2286. ತೂರಲು
 2287. ತೂರಾಟ
 2288. ತೂರಾಡು
 2289. ತೂರಾಡುವ
 2290. ತೂರಿಕೆ
 2291. ತೂರಿತೆಗೆತ
 2292. ತೂರಿಸಲಾಗಿದೆ
 2293. ತೂರಿಸಲಾದ
 2294. ತೂರಿಸಿದ
 2295. ತೂರಿಸು
 2296. ತೂರಿಸುವಿಕೆ
 2297. ತೂರಿಹೋಗು
 2298. ತೂರು
 2299. ತೂರುದೋರುಕ
 2300. ತೂರುವ
 2301. ತೂರ್ನೋಟದ
 2302. ತೂಲತಲ್ಪ
 2303. ತೂಳಗ
 2304. ತೂಳು
 2305. ತೂಳುವ
 2306. ತೃಣಮೂಲ
 2307. ತೃಣಸಮಾನ
 2308. ತೃಣಿಕರಿಸು
 2309. ತೃಣಿಕರೀಸು
 2310. ತೃಣೀಕರಿಸು
 2311. ತೃತೀಯ
 2312. ತೃಪ್ತ
 2313. ತೃಪ್ತನಾಗು
 2314. ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ
 2315. ತೃಪ್ತಿ
 2316. ತೃಪ್ತಿಕರ
 2317. ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ
 2318. ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ
 2319. ತೃಪ್ತಿಕೊಡದ
 2320. ತೃಪ್ತಿಕೊಡು
 2321. ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡ
 2322. ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವ
 2323. ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸು
 2324. ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ
 2325. ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗದ
 2326. ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸು
 2327. ತೃಪ್ತಿಪಡು
 2328. ತೃಪ್ತಿಪಡೆದ
 2329. ತೃಪ್ತಿಯಾಗು
 2330. ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು
 2331. ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು-ಊಟ
 2332. ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದು
 2333. ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು
 2334. ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದ
 2335. ತೃಷೆ
 2336. ತೃಷ್ಣೆ
 2337. ತೆಂಕಣನಾಡು
 2338. ತೆಂಕು-ಮೂಡು
 2339. ತೆಕ್ಕಿಕೆ
 2340. ತೆಕ್ಕಿಸು
 2341. ತೆಕ್ಕು
 2342. ತೆಕ್ಕೆ
 2343. ತೆಕ್ಕೆಗಟ್ಟು
 2344. ತೆಗಲೆ
 2345. ತೆಗಹಿಕ್ಕು
 2346. ತೆಗಹು
 2347. ತೆಗಳತಕ್ಕ
 2348. ತೆಗಳಲಾಗದ
 2349. ತೆಗಳಿ
 2350. ತೆಗಳಿಕೆ
 2351. ತೆಗಳಿಗೆ
 2352. ತೆಗಳು
 2353. ತೆಗಳುತ್ತಿರುವವರು
 2354. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
 2355. ತೆಂಗಿನಮಟ್ಟೆ
 2356. ತೆಂಗು
 2357. ತೆಂಗುಹ
 2358. ತೆಗೆ
 2359. ತೆಗೆತ
 2360. ತೆಗೆದ
 2361. ತೆಗೆದದ್ದು
 2362. ತೆಗೆದಿಡು
 2363. ತೆಗೆದು
 2364. ತೆಗೆದುಕೊ
 2365. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
 2366. ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು
 2367. ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ
 2368. ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು
 2369. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ
 2370. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 2371. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ
 2372. ತೆಗೆದುಕೊಡು
 2373. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರು
 2374. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
 2375. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
 2376. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
 2377. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2378. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
 2379. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 2380. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು
 2381. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 2382. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 2383. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 2384. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ
 2385. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು
 2386. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ
 2387. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು
 2388. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 2389. ತೆಗೆದುಕೋ
 2390. ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ
 2391. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗದ
 2392. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ
 2393. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2394. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2395. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2396. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2397. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2398. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2399. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2400. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2401. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2402. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2403. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2404. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2405. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2406. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2407. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2408. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2409. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2410. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2411. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2412. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2413. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ
 2414. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು
 2415. ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ
 2416. ತೆಗೆದುಹಾಕು
 2417. ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
 2418. ತೆಗೆದುಹಾಕುವ
 2419. ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ
 2420. ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಗಳು
 2421. ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
 2422. ತೆಗೆದೆ
 2423. ತೆಗೆದೆಸೆ
 2424. ತೆಗೆಯದೇ
 2425. ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ
 2426. ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
 2427. ತೆಗೆಯಲಾದ
 2428. ತೆಗೆಯಿಸು
 2429. ತೆಗೆಯುವಾಗ
 2430. ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
 2431. ತೆಗೆಯುವಿಕೆಗಳು
 2432. ತೆಗೆಲೆ
 2433. ತೆಗೆಸಿಕೊ
 2434. ತೆಗೆಹಾಳೆ
 2435. ತೆಟ್ಟೆ
 2436. ತೆಟ್ಟೆಯಾದ
 2437. ತೆಂಡಿಸು
 2438. ತೆತ್ತದು
 2439. ತೆತ್ತಿಗ
 2440. ತೆತ್ತು
 2441. ತೆತ್ತುಬಿಡು
 2442. ತೆತ್ತೆರಹು
 2443. ತೆನೆ
 2444. ತೆನೆಬಿಡು
 2445. ತೆಂಪಡು
 2446. ತೆಪರ
 2447. ತೆಪ್ಪ
 2448. ತೆಪ್ಪಗಿರು
 2449. ತೆಪ್ಪಗೆ
 2450. ತೆಪ್ಪತ್ತ
 2451. ತೆಪ್ಪರಿಸದ
 2452. ತೆಪ್ಪರು
 2453. ತೆಂಬಡು
 2454. ತೆಬ್ಬು
 2455. ತೆಮರು
 2456. ತೆಮ್ಮಲು
 2457. ತೆಮ್ಮೂಡಲು
 2458. ತೆಮ್ಮೂಡು
 2459. ತೆಯ್ಯಂಪಾಡಿ
 2460. ತೆರ
 2461. ತೆರತೋರುಕ
 2462. ತೆರಪಾಗು
 2463. ತೆರಪಾದ
 2464. ತೆರಪಿರುವ
 2465. ತೆರಪು
 2466. ತೆರಪುಗೊಡು
 2467. ತೆರಪುಮಾಡು
 2468. ತೆರಯಿಸು
 2469. ತೆರವಾಗಿರುವ
 2470. ತೆರವಾಗಿರುವುದು
 2471. ತೆರವಿಲ್ಲದೇ
 2472. ತೆರವು
 2473. ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ
 2474. ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 2475. ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ
 2476. ತೆರವುಗೊಳಿಸು
 2477. ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 2478. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
 2479. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು
 2480. ತೆರವುಳ್ಳ
 2481. ತೆರವೆ
 2482. ತೆರಹಿನಾಗುಹ
 2483. ತೆರಹು
 2484. ತೆರಹುದೋರು
 2485. ತೆರಳಿಕೆ
 2486. ತೆರಳು
 2487. ತೆರಳೆ
 2488. ತೆರಳ್ಕೆ
 2489. ತೆರಿಗರದಾರ
 2490. ತೆರಿಗೆ
 2491. ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು
 2492. ತೆರಿಗೆಗಳು
 2493. ತೆರಿಗೆಗಳ್ಳ
 2494. ತೆರಿಗೆದಾರ
 2495. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ
 2496. ತೆರಿಗೆದಾರರೇ?
 2497. ತೆರಿಗೆರಹಿತ
 2498. ತೆರಿಗೆವಾಗಿಲು
 2499. ತೆರಿಗೆಹಾಕು
 2500. ತೆರುಹ
 2501. ತೆರೆ
 2502. ತೆರೆಕಯ್
 2503. ತೆರೆಗಳು
 2504. ತೆರೆಗೂಡು
 2505. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2506. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2507. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2508. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2509. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2510. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2511. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2512. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2513. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2514. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2515. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2516. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2517. ತೆರೆಚಿತ್ರ
 2518. ತೆರೆಚಿತ್ರಗಳು
 2519. ತೆರೆತೋರುಗ
 2520. ತೆರೆದ
 2521. ತೆರೆದಮನಸ್ಸಿನ
 2522. ತೆರೆದಮಾಳಿಗೆ
 2523. ತೆರೆದರು
 2524. ತೆರೆದಾಗ
 2525. ತೆರೆದಿಟ್ಟರು
 2526. ತೆರೆದಿಡಿ
 2527. ತೆರೆದಿಡು
 2528. ತೆರೆದಿಡುವುದು
 2529. ತೆರೆದಿದೆ
 2530. ತೆರೆದಿದ್ದ
 2531. ತೆರೆದಿದ್ದು
 2532. ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ
 2533. ತೆರೆದಿರುವ
 2534. ತೆರೆದಿರುವುದು
 2535. ತೆರೆದುಕೊ
 2536. ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು
 2537. ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳು
 2538. ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 2539. ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 2540. ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 2541. ತೆರೆದೇ
 2542. ತೆರೆಬರಹ
 2543. ತೆರೆಬಾಣ
 2544. ತೆರೆಮರೆ
 2545. ತೆರೆಯಚ್ಚು
 2546. ತೆರೆಯದೆ
 2547. ತೆರೆಯಬೇಕು
 2548. ತೆರೆಯಮೇಲೆಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು
 2549. ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ
 2550. ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2551. ತೆರೆಯಲಾಯಿತು
 2552. ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
 2553. ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 2554. ತೆರೆಯಿತು
 2555. ತೆರೆಯಿರಿ
 2556. ತೆರೆಯು
 2557. ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
 2558. ತೆರೆಯುಲಿ
 2559. ತೆರೆಯುವ
 2560. ತೆರೆಯುವಿಕೆ
 2561. ತೆರೆಯುವುದು
 2562. ತೆರೆಯುಳಿಸುಕ
 2563. ತೆರೆಯೇಳು
 2564. ತೆರೆಯೊರೆ
 2565. ತೆರೆಸೆರೆ
 2566. ತೆರೆಹಾಕು
 2567. ತೆರ‍್ಪು
 2568. ತೆಲ್ಲಟಿ
 2569. ತೆಲ್ಲಮ್ಟಿ
 2570. ತೆವರು
 2571. ತೆವಲು
 2572. ತೆವಳೀಜು
 2573. ತೆವಳು
 2574. ತೆವಳುವಿಕೆ
 2575. ತೆವಳುವುದು
 2576. ತೆವಳೆ
 2577. ತೆಳು
 2578. ತೆಳು-ಚರ್ಮ
 2579. ತೆಳುಕೇಕ್ಗಳು
 2580. ತೆಳುಗಾತ್ರಗಳು
 2581. ತೆಳುಚಕ್ಕೆ
 2582. ತೆಳುಚೀಲ
 2583. ತೆಳುತೊಗಲು
 2584. ತೆಳುದೇಹದ
 2585. ತೆಳುಪರೆ
 2586. ತೆಳುಪೊರೆಯಂತಹ
 2587. ತೆಳುಬಟ್ಟೆ
 2588. ತೆಳುಮಂಜು
 2589. ತೆಳುವಲ್ಲದ
 2590. ತೆಳುವಾಗಿರೋ
 2591. ತೆಳುವಾಗಿಸು
 2592. ತೆಳುವಾಗುತ್ತವೆ
 2593. ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿರಿ
 2594. ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿವೆ
 2595. ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿವೆ
 2596. ತೆಳುವಾದ
 2597. ತೆಳುಸೆಳ್ಳು
 2598. ತೆಳುಹೊದಿಕೆ
 2599. ತೆಳ್ಪು
 2600. ತೆಳ್ಳಗಾಗಿಸು
 2601. ತೆಳ್ಳಗಾಗು
 2602. ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು
 2603. ತೆಳ್ಳಗಿನ
 2604. ತೆಳ್ಳಗೆ
 2605. ತೆಳ್ಳನೆಯ
 2606. ತೇಕು
 2607. ತೇಗ
 2608. ತೇಗಿನಮರ
 2609. ತೇಗು
 2610. ತೇಂಗು
 2611. ತೇಜಃಪುಂಜವಾದ
 2612. ತೇಜಸ್ವಿ
 2613. ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರು
 2614. ತೇಜಸ್ಸಿರುವ
 2615. ತೇಜಸ್ಸು
 2616. ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ
 2617. ತೇಜಿ
 2618. ತೇಜೋಭಮ್ಗ
 2619. ತೇಜೋಮಯ
 2620. ತೇಜೋವಧೆ
 2621. ತೇಜೋವಧೆಗೊಂಡ
 2622. ತೇಜೋವಧೆಮಾಡು
 2623. ತೇಜೋಹಾನಿ
 2624. ತೇಜೋಹಾನಿಗೊಳ್ಳು
 2625. ತೇಟ
 2626. ತೇಟಿಲ್ಲದ
 2627. ತೇಟೆ
 2628. ತೇದಿ
 2629. ತೇದಿಹೂಡಿಕೆ
 2630. ತೇದಿಹೂಡು
 2631. ತೇದುಹೋಗು
 2632. ತೇನ
 2633. ತೇಪೆ
 2634. ತೇಪೆಕೆಲಸ
 2635. ತೇಮಾನ
 2636. ತೇಯು
 2637. ತೇಯುವಿಕೆ
 2638. ತೇಯ್ಯೆಲೆ
 2639. ತೇರಬಲ್ಲ
 2640. ತೇರಮೆ
 2641. ತೇರಯಿಸು
 2642. ತೇರು
 2643. ತೇರೊರೆ
 2644. ತೇರ್ಗಡೆ
 2645. ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗು
 2646. ತೇರ್ನುಡಿ
 2647. ತೇರ್ಮಳಿಗೆ
 2648. ತೇರ್ವು
 2649. ತೇಲಳವು
 2650. ತೇಲಾಡಿಸು
 2651. ತೇಲಾಡು
 2652. ತೇಲಾಡುತ್ತಿರು
 2653. ತೇಲಿಕೆ
 2654. ತೇಲಿಬಿಡು
 2655. ತೇಲಿಸು
 2656. ತೇಲಿಹೋಗು
 2657. ತೇಲು
 2658. ತೇಲುಕೊಳೆ
 2659. ತೇಲುಗಣ್ಣು
 2660. ತೇಲುತ್ತ
 2661. ತೇಲುತ್ತದೆ
 2662. ತೇಲುಪಟ್ಟಿ
 2663. ತೇಲುಬುರುಡೆ
 2664. ತೇಲುವ
 2665. ತೇಲುವುದು
 2666. ತೇಲ್ನೀರು
 2667. ತೇವ
 2668. ತೇವಕಳೆ
 2669. ತೇವಗೊಂಡ
 2670. ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ
 2671. ತೇವದ
 2672. ತೇವಮಾಡು
 2673. ತೇವವಾಗದ
 2674. ತೇವವಾದ
 2675. ತೇವವಿರುವ
 2676. ತೇವವಿಲ್ಲದ
 2677. ತೇವಾಂಶ
 2678. ತೇಳು
 2679. ತೈನಾತಿ
 2680. ತೈಪೊಂಗಲ್
 2681. ತೈಲ
 2682. ತೈಲಕೂಪ
 2683. ತೈಲಕ್ಷೇತ್ರ
 2684. ತೈಲಗಣಿ
 2685. ತೈಲಗಳು
 2686. ತೈಲನೌಕೆ
 2687. ತೈಲಪಟಲ
 2688. ತೈಲಬಾವಿ
 2689. ತೈಲಮರ್ದನ
 2690. ತೈಲಯಂತ್ರ
 2691. ತೈಲಲೇಪನ
 2692. ತೈಲವರ್ಣ
 2693. ತೈಲವರ್ಣಚಿತ್ರ
 2694. ತೈಲವರ್ಣಚಿತ್ರಣ
 2695. ತೈಲಾನ್ವೇಷಣೆ
 2696. ತೊಕ್ಕು
 2697. ತೊಗಟೆ
 2698. ತೊಗರು
 2699. ತೊಗಲನೋವು
 2700. ತೊಗಲರಿಗ
 2701. ತೊಗಲರಿಮೆ
 2702. ತೊಗಲಿನ
 2703. ತೊಗಲಿನೊಳಗು
 2704. ತೊಗಲು
 2705. ತೊಂಗಲು
 2706. ತೊಗಲುಗಳು
 2707. ತೊಗಲುಗಾರ
 2708. ತೊಗಲುನಾಟಿಕೆ
 2709. ತೊಗಲುಪೆರೆ
 2710. ತೊಗಲುಬೇನೆ
 2711. ತೊಗಲುರಿತ
 2712. ತೊಂಗು
 2713. ತೊಂಗುಜಡೆ
 2714. ತೊಂಗುತ್ತಿರು
 2715. ತೊಂಗುವ
 2716. ತೊಂಗೆ
 2717. ತೊಟೆಸರು
 2718. ತೊಟ್ಟಿ
 2719. ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿಸು
 2720. ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕು
 2721. ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವುದು
 2722. ತೊಟ್ಟಿತೋಡು
 2723. ತೊಟ್ಟಿಲು
 2724. ತೊಟ್ಟು
 2725. ತೊಟ್ಟುಕ
 2726. ತೊಟ್ಟುಕೊ
 2727. ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು
 2728. ತೊಡಕ
 2729. ತೊಡಕಾದ
 2730. ತೊಡಕಿನ
 2731. ತೊಡಕಿಲ್ಲದ
 2732. ತೊಡಕಿಲ್ಲದೇ
 2733. ತೊಡಕು
 2734. ತೊಡಕುಗಳನ್ನು
 2735. ತೊಡಕುಗಳು
 2736. ತೊಡಕುಂಟುಮಾಡು
 2737. ತೊಡಕುಬಿಡಿಸಿಕೆ
 2738. ತೊಡಕುಬಿಡಿಸು
 2739. ತೊಡಕುಮಾಡು
 2740. ತೊಡಕುಸರಿಪಡಿಕೆ
 2741. ತೊಡಕುಸರಿಪಡಿಸು
 2742. ತೊಡಗಿಕೆ
 2743. ತೊಡಗಿಕೆಯ
 2744. ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ
 2745. ತೊಡಗಿರು
 2746. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
 2747. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 2748. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 2749. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 2750. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 2751. ತೊಡಗಿಸು
 2752. ತೊಡಗು
 2753. ತೊಡಗುಗ
 2754. ತೊಡಗುವ
 2755. ತೊಡಗುವಿಕೆ
 2756. ತೊಡಗುಹ
 2757. ತೊಡಂಬೆ
 2758. ತೊಡರಿಸು
 2759. ತೊಡರು
 2760. ತೊಂಡಲೆಯುವ
 2761. ತೊಡವು
 2762. ತೊಡಿಗೆ
 2763. ತೊಡಿಸು
 2764. ತೊಡು
 2765. ತೊಂಡು
 2766. ತೊಡುಗೆ
 2767. ತೊಡುಗೆಗಳು
 2768. ತೊಂಡುತನದ
 2769. ತೊಡುಪು
 2770. ತೊಡೆ
 2771. ತೊಂಡೆ
 2772. ತೊಡೆಗಳು
 2773. ತೊಡೆದುಹಾಕಲಾಗದ
 2774. ತೊಡೆದುಹಾಕಲು
 2775. ತೊಡೆದುಹಾಕು
 2776. ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು
 2777. ತೊಡೆಮೂಳೆ
 2778. ತೊಡೆಯಲಾಗದ
 2779. ತೊಡೆಯಿಸು
 2780. ತೊಡೆಯು
 2781. ತೊಡೆಯೆಲುಬು
 2782. ತೊಡೆಯೊಡ್ಡುವ
 2783. ತೊಡೆಸಂದು
 2784. ತೊಣಚಿ
 2785. ತೊಣಚೆ
 2786. ತೊಣೆ
 2787. ತೊಣೆಗೆಡುಹ
 2788. ತೊಂತು
 2789. ತೊತ್ತಿಗ
 2790. ತೊತ್ತಿಗತನದ
 2791. ತೊತ್ತಿಗಪಡೆ
 2792. ತೊತ್ತು
 2793. ತೊತ್ತುಡುಪು
 2794. ತೊತ್ತುಳಿ
 2795. ತೊಂದರೆ
 2796. ತೊಂದರೆಕೊಡು
 2797. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು
 2798. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು-ನಿಭಾಯಿಸು
 2799. ತೊಂದರೆಗಳಾದವು
 2800. ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ
 2801. ತೊಂದರೆಗಳು
 2802. ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗದ
 2803. ತೊಂದರೆಗೊಡ್ಡು
 2804. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದ
 2805. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ
 2806. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 2807. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ
 2808. ತೊಂದರೆಪಡದೆ
 2809. ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವ
 2810. ತೊಂದರೆಯ
 2811. ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ
 2812. ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರು
 2813. ತೊಂದರೆಯಾದ
 2814. ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ
 2815. ತೊದಲ
 2816. ತೊದಲು
 2817. ತೊದಲು
 2818. ತೊದಲುತ್ತ
 2819. ತೊದಲುನುಡಿ
 2820. ತೊದಲುನುಡಿಗ
 2821. ತೊದಲುಮಾತು
 2822. ತೊದಲುಮಾತುಗಾರ
 2823. ತೊದಲುವಿಕೆ
 2824. ತೊನೆ
 2825. ತೊನೆತ
 2826. ತೊನೆದಾಡು
 2827. ತೊನೆವ
 2828. ತೊನ್ನು
 2829. ತೊಪ್ಪಲು
 2830. ತೊಪ್ಪೆ
 2831. ತೊಂಬತ್ತು
 2832. ತೊಂಬಾರ
 2833. ತೊಂಬೆ
 2834. ತೊಮ್ದರೆಪಡು
 2835. ತೊಯ್ದ
 2836. ತೊರವಿ
 2837. ತೊರವಿಗ
 2838. ತೊರವಿಮನೆ
 2839. ತೊರಳೆ
 2840. ತೊರೆ
 2841. ತೊರೆಗ
 2842. ತೊರೆಗಳಾಚೆ
 2843. ತೊರೆಗಳು
 2844. ತೊರೆತ
 2845. ತೊರೆದ
 2846. ತೊರೆದುಬಿಡು
 2847. ತೊರೆಯ
 2848. ತೊರೆಯಲ್ಪಡುವುದು
 2849. ತೊರೆಯು
 2850. ತೊರೆಯುವಾಗ
 2851. ತೊರೆಹ
 2852. ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು
 2853. ತೊಲಗಿಸು
 2854. ತೊಲಗಿಸುವ
 2855. ತೊಲಗು
 2856. ತೊಲೆ
 2857. ತೊಲೆಗಳು
 2858. ತೊವಲು
 2859. ತೊಳಗು
 2860. ತೊಳಪು
 2861. ತೊಳಲಾಡು
 2862. ತೊಳಲಿಕೆ
 2863. ತೊಳಲು
 2864. ತೊಳಸಂಬಟ್ಟೆ
 2865. ತೊಳಸು
 2866. ತೊಳೆ
 2867. ತೊಳೆಗಾಲು
 2868. ತೊಳೆಗುಂಡಿ
 2869. ತೊಳೆಚೂಟಿ
 2870. ತೊಳೆದು
 2871. ತೊಳೆನೀರು
 2872. ತೊಳೆಮರಿಗೆ
 2873. ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2874. ತೊಳೆಯಿರಿ
 2875. ತೊಳೆಯು
 2876. ತೊಳೆಯುವ
 2877. ತೊಳೆಯುವವರು
 2878. ತೊಳೆಯುವಿಕೆ
 2879. ತೊಳೆಯುವುದು
 2880. ತೊಳೆಯುವೆಡೆ
 2881. ತೊಳ್ಳೆ
 2882. ತೋಕು
 2883. ತೋಕುಳಿ
 2884. ತೋಕೆ
 2885. ತೋಚಿಕೆ
 2886. ತೋಚಿಕೆಯ
 2887. ತೋಚು
 2888. ತೋಜಿ
 2889. ತೋಟ
 2890. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ
 2891. ತೋಟಗಳು
 2892. ತೋಟಗಾರ
 2893. ತೋಟಗಾರಿಕೆ
 2894. ತೋಟದಮನೆ
 2895. ತೋಟದೂಟ
 2896. ತೋಟಾ
 2897. ತೋಟಿ
 2898. ತೋಟೆ
 2899. ತೋಡಿಕೊಳ್ಳು
 2900. ತೋಡು
 2901. ತೋಡುಕ
 2902. ತೋಡುಗಯ್
 2903. ತೋಡುದೋಣಿ
 2904. ತೋದು
 2905. ತೋಪಡ
 2906. ತೋಪಡೆ
 2907. ತೋಪು
 2908. ತೋಪುಖಾನೆ
 2909. ತೋಪುಗಳು
 2910. ತೋಬರಿ
 2911. ತೋಯಿಸು
 2912. ತೋಯಿಸುವುದು
 2913. ತೋಯು
 2914. ತೋಯುವಿಕೆ
 2915. ತೋರ
 2916. ತೋರಗೊಡು
 2917. ತೋರಡ
 2918. ತೋರಣ
 2919. ತೋರಣಕಟ್ಟು
 2920. ತೋರಂಬು
 2921. ತೋರಹಾಲ್ರಸಗಂತಿ
 2922. ತೋರಿಕೆ
 2923. ತೋರಿಕೆಯ
 2924. ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲದ
 2925. ತೋರಿಕೆಯಾಯಿತು
 2926. ತೋರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 2927. ತೋರಿಕೆಯುಂಟಾಯಿತು
 2928. ತೋರಿದ
 2929. ತೋರಿದಂತೆ
 2930. ತೋರಿಸತಕ್ಕ
 2931. ತೋರಿಸದೆ
 2932. ತೋರಿಸಬೇಕೆ
 2933. ತೋರಿಸಬೇಕೆ
 2934. ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
 2935. ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ
 2936. ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 2937. ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 2938. ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2939. ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ
 2940. ತೋರಿಸಲಾದ
 2941. ತೋರಿಸಲಾದದ್ದು
 2942. ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 2943. ತೋರಿಸಿ
 2944. ತೋರಿಸಿಕೆ
 2945. ತೋರಿಸಿಕೊಡು
 2946. ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 2947. ತೋರಿಸಿದ
 2948. ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ
 2949. ತೋರಿಸು
 2950. ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
 2951. ತೋರಿಸುವ
 2952. ತೋರಿಸುವಾಗ
 2953. ತೋರಿಸುವಿಕೆ
 2954. ತೋರು
 2955. ತೋರುಕ
 2956. ತೋರುಗ
 2957. ತೋರುಗೂಡು
 2958. ತೋರುಗೆಯಿರ್ಪು
 2959. ತೋರುಗೋಲು
 2960. ತೋರುಚಿತ್ತಾರ
 2961. ತೋರುತಿಟ್ಟ
 2962. ತೋರುತ್ತಿದೆ
 2963. ತೋರುದಾರಿ
 2964. ತೋರುನಾಳು
 2965. ತೋರುಪಾಪೆ
 2966. ತೋರುಬಾನು
 2967. ತೋರುಬಿಲ್ಲೆ
 2968. ತೋರುಬೆರಳು
 2969. ತೋರುಬೆಲೆ
 2970. ತೋರುಮನೆ
 2971. ತೋರುಮುಳ್ಳು
 2972. ತೋರುಮೊಗ
 2973. ತೋರುವಂತೆ
 2974. ತೋರುಹೂಟ
 2975. ತೋರೆಣಿಕೆ
 2976. ತೋರೆಲೆ
 2977. ತೋರ‍್ಕದಿರಮಾಂಜುಗೆ
 2978. ತೋರ್ಕೆ
 2979. ತೋರ‍್ಕೆ
 2980. ತೋರ‍್ಕೆಗ
 2981. ತೋರ್ಕೆಯ
 2982. ತೋರ‍್ಗಣೆ
 2983. ತೋರ‍್ಗಂಬ
 2984. ತೋರ್ಗಂಬ
 2985. ತೋರ‍್ಗುರುತು
 2986. ತೋರ‍್ನೆಲೆ
 2987. ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊ
 2988. ತೋರ‍್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 2989. ತೋರ್ಪಡಿಸು
 2990. ತೋರ‍್ಪಡಿಸು
 2991. ತೋರ್ಪಡು
 2992. ತೋರ‍್ಪು
 2993. ತೋರ‍್ಪುಮಾರ‍್ಪು
 2994. ತೋರ‍್ಬಾಣ
 2995. ತೋರ‍್ಮಿಂನೆಲೆ
 2996. ತೋಲು
 2997. ತೋಲೆ
 2998. ತೋಹಿನ
 2999. ತೋಹು
 3000. ತೋಹುಗ
 3001. ತೋಳ
 3002. ತೋಳಬಂತು
 3003. ತೋಳಿಲ್ಲದ
 3004. ತೋಳು
 3005. ತೋಳುಗಳು
 3006. ತೋಳುಬಂದಿ
 3007. ತೋಳುಹಾಳೆ
 3008. ತೌಡು
 3009. ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆ
 3010. ತ್ಯಜಿಸಿದ
 3011. ತ್ಯಜಿಸಿದರು
 3012. ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು
 3013. ತ್ಯಜಿಸು
 3014. ತ್ಯಜಿಸುತ್ತದೆ
 3015. ತ್ಯಜಿಸುವ
 3016. ತ್ಯಜಿಸುವವ
 3017. ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ
 3018. ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ
 3019. ತ್ಯಜಿಸುವುದು
 3020. ತ್ಯಾಗ
 3021. ತ್ಯಾಗಗಳು
 3022. ತ್ಯಾಗದ
 3023. ತ್ಯಾಗಮಯಿ
 3024. ತ್ಯಾಗರಾಜ
 3025. ತ್ಯಾಗರಾಜರು
 3026. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ
 3027. ತ್ಯಾಗಶೀಲ
 3028. ತ್ಯಾಗಿ
 3029. ತ್ಯಾಜ್ಯ
 3030. ತ್ರಪ್ತಿಕರ
 3031. ತ್ರಯ
 3032. ತ್ರಯರಾಶಿ
 3033. ತ್ರಾಣ
 3034. ತ್ರಾಣಗುಂದಿದ
 3035. ತ್ರಾಣದಾನ
 3036. ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ
 3037. ತ್ರಾಸ
 3038. ತ್ರಾಸಕೊಡು
 3039. ತ್ರಾಸದಾಯಕ
 3040. ತ್ರಾಸಾದ
 3041. ತ್ರಾಸು
 3042. ತ್ರಿ
 3043. ತ್ರಿಕ
 3044. ತ್ರಿಕಾಲಭಾದಿತ
 3045. ತ್ರಿಕೂಟ
 3046. ತ್ರಿಕೋಣ
 3047. ತ್ರಿಕೋಣದ
 3048. ತ್ರಿಕೋನ
 3049. ತ್ರಿಕೋನಗಳು
 3050. ತ್ರಿಗುಣ
 3051. ತ್ರಿಗುಣಗೊಳಿಸು
 3052. ತ್ರಿಜ್ಯ
 3053. ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ
 3054. ತ್ರಿಪತಿ
 3055. ತ್ರಿಪಾತ್ರ
 3056. ತ್ರಿಪ್ರತಿ
 3057. ತ್ರಿಬಾಹು
 3058. ತ್ರಿಭುಜ
 3059. ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಗಳು
 3060. ತ್ರಿಮಾಸ
 3061. ತ್ರಿವರ್ಣ
 3062. ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜ
 3063. ತ್ರಿವಳಿಗಳಂತೆ
 3064. ತ್ರಿಶತಕ
 3065. ತ್ರಿಶೂಲ
 3066. ತ್ರೈ
 3067. ತ್ರೈಪಾಕ್ಷಿಕ
 3068. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
 3069. ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ
 3070. ತ್ರೈರಾಶಿ
 3071. ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ
 3072. ತ್ರೈವಾಷಿಕ
 3073. ತ್ವಚಾರೋಮ
 3074. ತ್ವಚೆ
 3075. ತ್ವರಣ
 3076. ತ್ವರಿತ
 3077. ತ್ವರಿತಕ್ರಮ
 3078. ತ್ವರಿತಗತಿ
 3079. ತ್ವರಿತಗತಿಯ
 3080. ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿ
 3081. ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದ
 3082. ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸು
 3083. ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 3084. ತ್ವರಿತತೆ
 3085. ತ್ವರಿತದ
 3086. ತ್ವರಿತವಾಗಿ
 3087. ತ್ವರೆ
 3088. ತ್ವರೆಗೊಳಿಸು
 3089. ತ್ವರೆಗೊಳಿಸುವವನು
 3090. ತ್ವರೆಮಾಡು
 3091. ತ್ವರೆಯ
 3092. ತ್ವರೆಯಾಗಿ
 3093. ತ್ವರೆಯಿಂದ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ತ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments