ಕನ್ನಡ ಬ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ba aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಬ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ba Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ba Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಬ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ-ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ , ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ .

ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಕಾರ ಚೌಕನಾದ್ದು. ಇದೇ ರೂಪವೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಮೂಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಗಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಕೊಂಡಿಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದ ಈ ಕೊಂಡಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಹವಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೂಪವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಬಕಪಕ್ಷಿ
 2. ಬಕರ
 3. ಬಂಕರ್
 4. ಬಕಾಸುರನಂಥ
 5. ಬಕೀಟು
 6. ಬಂಕೆ
 7. ಬಕೆಟ್
 8. ಬಕ್ಕುಡಿ
 9. ಬಕ್ಕುಡಿಗೆಯ್ಯು
 10. ಬಕ್ಕೆ
 11. ಬಖೈರು
 12. ಬಂಗಲೆಗಳು
 13. ಬಂಗಾರ
 14. ಬಂಗಿ
 15. ಬಗಿ
 16. ಬಗುಳು
 17. ಬಗೆ
 18. ಬಗೆಕಡೆತ
 19. ಬಗೆಕೆಡಿಕೆ
 20. ಬಗೆಗಳು
 21. ಬಗೆಗಾಣ್ಕೆ
 22. ಬಗೆಗುಂದು
 23. ಬಗೆಗೆ
 24. ಬಗೆಗೆಡು
 25. ಬಗೆಗೇಡು
 26. ಬಗೆಗೊಳ್ಳು
 27. ಬಗೆತ
 28. ಬಗೆತೋರುಕ
 29. ಬಗೆದರಿ
 30. ಬಗೆದೊರೆತ
 31. ಬಗೆಬಗೆತನ
 32. ಬಗೆಬಗೆಯ
 33. ಬಗೆಬೀರಿಕೆ
 34. ಬಗೆಬೀರು
 35. ಬಗೆಮೊಗ
 36. ಬಗೆಯಬಲ್ಲ
 37. ಬಗೆಯರಿ
 38. ಬಗೆಯಲಾಗದ
 39. ಬಗೆಯಿರುವು
 40. ಬಗೆಯೆಣಿಕೆ
 41. ಬಗೆಯೊತ್ತು
 42. ಬಗೆಯೋದು
 43. ಬಗೆವರು
 44. ಬಗೆಸೆಳೆ
 45. ಬಗೆಹರಿಕೆ
 46. ಬಗೆಹರಿಯದ
 47. ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ
 48. ಬಗೆಹರಿವು
 49. ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲ
 50. ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ
 51. ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದದ್ದನ್ನು
 52. ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ
 53. ಬಗೆಹರಿಸಿಕೆ
 54. ಬಗೆಹರಿಸು
 55. ಬಗ್ಗಡ
 56. ಬಗ್ಗಡವಾಗಿರುವಿಕೆ
 57. ಬಗ್ಗಣೆ
 58. ಬಗ್ಗದ
 59. ಬಗ್ಗದಿರು
 60. ಬಗ್ಗರಿ
 61. ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರು
 62. ಬಗ್ಗಿತಗ್ಗಿರು
 63. ಬಗ್ಗಿನಿಲ್ಲು
 64. ಬಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲ
 65. ಬಗ್ಗಿಸಲಾಗದ
 66. ಬಗ್ಗಿಸು
 67. ಬಗ್ಗು
 68. ಬಗ್ಗುಬಡಿ
 69. ಬಗ್ಗುವ
 70. ಬಗ್ಗೆ
 71. ಬಚӍಚಲಕೊಳವೆ
 72. ಬಚಾಯಿಸು
 73. ಬಚಾವಾಗು
 74. ಬಚಾವು
 75. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ
 76. ಬಚ್ಚಲು
 77. ಬಚ್ಚಲೆ
 78. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ
 79. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ
 80. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊ
 81. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು
 82. ಬಚ್ಚಿಡು
 83. ಬಚ್ಚಿಡುವಿಕೆ
 84. ಬಚ್ಚಿಡುವುದು
 85. ಬಚ್ಚು
 86. ಬಚ್ಚುಗೂಡು
 87. ಬಂಜರಾದ
 88. ಬಂಜರು
 89. ಬಂಜರುತನ
 90. ಬಂಜರುಭೂಮಿ
 91. ಬಜಾರಿ
 92. ಬಜಾರು
 93. ಬಜಾರ್
 94. ಬಂಜೆ
 95. ಬಂಜೆಗೊಳಿಸುವುದು
 96. ಬಜೆಟ್
 97. ಬಂಜೆತನ
 98. ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ
 99. ಬಂಜೆಯಾದ
 100. ಬಜ್ಜಿ
 101. ಬಂಟ
 102. ಬಟವಾಡೆ
 103. ಬಟವಾಡೆಮಾಡು
 104. ಬಟವಾಡೆಯಾಗದ
 105. ಬಟಾಟೆ
 106. ಬಟಾಣಿ
 107. ಬಟಾಣಿಕಾಳು
 108. ಬಟಾಣಿಯಾಕಾರದ
 109. ಬಟಾಲಿಯನ್
 110. ಬಟಾವಡೆ
 111. ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್
 112. ಬಟ್ಟ
 113. ಬಟ್ಟಲು
 114. ಬಟ್ಟಲುಗಳು
 115. ಬಟ್ಟಿ
 116. ಬಟ್ಟಿಪಾತ್ರೆ
 117. ಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಸು
 118. ಬಟ್ಟು
 119. ಬಟ್ಟೆ
 120. ಬಟ್ಟೆಕಟ್ಟು
 121. ಬಟ್ಟೆಕಳಚು
 122. ಬಟ್ಟೆಕಳೆದ
 123. ಬಟ್ಟೆಗಳು
 124. ಬಟ್ಟೆಗೂಡು
 125. ಬಟ್ಟೆಚೂರು
 126. ಬಟ್ಟೆತೊಡಿಸು
 127. ಬಟ್ಟೆತೊಡು
 128. ಬಟ್ಟೆತೊಳೆ
 129. ಬಟ್ಟೆಬರೆ
 130. ಬಟ್ಟೆಬಿಚ್ಚು
 131. ಬಟ್ಟೆಮಾರಾಳಿ
 132. ಬಟ್ಟೆಯ
 133. ಬಂಡ
 134. ಬಡ
 135. ಬಡಕಲಾಗಿದೆ
 136. ಬಡಕಲಾಗಿರುವ
 137. ಬಡಕಲಾದ
 138. ಬಡಕಲು
 139. ಬಡಕುಟುಂಬ
 140. ಬಡಕುಟುಂಬಗಳು
 141. ಬಡಗಚುಕ್ಕಿ
 142. ಬಡಗಿ
 143. ಬಡಗಿಗಳಂತೆ
 144. ಬಡಗುದಿಕ್ಕು
 145. ಬಡತನ
 146. ಬಂಡತನ
 147. ಬಡತನಕ್ಕೀಡುಮಾಡು
 148. ಬಡತನಗೆರೆ
 149. ಬಡತನದ
 150. ಬಡತನದಲ್ಲಿ
 151. ಬಡತಿ
 152. ಬಡಪಡುವಣ
 153. ಬಡಪಾಯಿ
 154. ಬಡಬಡ
 155. ಬಡಬಡಿಕೆ
 156. ಬಡಬಡಿಸಿದ
 157. ಬಡಬಡಿಸು
 158. ಬಡಮೂಡು
 159. ಬಡಮ್ಮ
 160. ಬಡರೈತ
 161. ಬಡರೋಗಿಗಳು
 162. ಬಡರೋಗಿಗಳು
 163. ಬಡವ
 164. ಬಡವನನ್ನಾಗಿಸು
 165. ಬಡವನಾದ
 166. ಬಡವರ
 167. ಬಡವರನ್ನು
 168. ಬಡವರಾಗಿಸಿದರು
 169. ಬಡವರಾಗುವುದು
 170. ಬಡವರಾದರು
 171. ಬಡವರು
 172. ಬಡವರ್ಗದ
 173. ಬಡವಾಗಿದ್ದರೂ
 174. ಬಡವಾಗು
 175. ಬಂಡವಾಳ
 176. ಬಂಡವಾಳಖರ್ಚು
 177. ಬಂಡವಾಳಗಾರ
 178. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು
 179. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ
 180. ಬಡಾಯ
 181. ಬಂಡಾಯ
 182. ಬಂಡಾಯಗಳು
 183. ಬಂಡಾಯಗಾರ
 184. ಬಂಡಾಯಗಾರರು
 185. ಬಡಾಯಿ
 186. ಬಡಾಯಿಕೋರ
 187. ಬಡಾವಣೆ
 188. ಬಂಡಿ
 189. ಬಡಿ
 190. ಬಡಿಗ
 191. ಬಡಿಗಲ್ಲು
 192. ಬಂಡಿಗಳು
 193. ಬಡಿಗಿ
 194. ಬಡಿಗೆ
 195. ಬಡಿಗೋಲು
 196. ಬಡಿತ
 197. ಬಂಡಿತೋರುಗೆ
 198. ಬಡಿದಾಟ
 199. ಬಡಿದಿದೆ
 200. ಬಂಡಿಯೇರು
 201. ಬಂಡಿಯೋಟ
 202. ಬಡಿಸಿ
 203. ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 204. ಬಡಿಸಿದ
 205. ಬಡಿಸು
 206. ಬಡಿಸುಗ
 207. ಬಡಿಸೇಪು
 208. ಬಂಡಿಹುಳ
 209. ಬಡು
 210. ಬಂಡು
 211. ಬಂಡುಕೋರ
 212. ಬಂಡುಖೋರ
 213. ಬಂಡುಮುಟ್ಟಿಸು
 214. ಬಂಡೆ
 215. ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು
 216. ಬಂಡೆಗಲ್ಲು
 217. ಬಂಡೆಗಳು
 218. ಬಂಡೆನೆಲೆ
 219. ಬಂಡೆಯಂಥ
 220. ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿನ-ಬಿರುಕು
 221. ಬಡೆಸಪ್ಪು
 222. ಬಡ್ಡಿ
 223. ಬಡ್ಡಿದರ
 224. ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೆ
 225. ಬಡ್ಡಿರಹಿತ
 226. ಬಡ್ಡಿವ್ಯಾಪಾರಿ
 227. ಬಡ್ಡಿಹರದ
 228. ಬಡ್ಡು
 229. ಬಡ್ತಿ
 230. ಬಣ
 231. ಬಣಗಳು
 232. ಬಣವಿ
 233. ಬಣವೆ
 234. ಬಣ್ಣ
 235. ಬಣ್ಣಕಟ್ಟು
 236. ಬಣ್ಣಗಳು
 237. ಬಣ್ಣಗಾರ
 238. ಬಣ್ಣಗುಂದು
 239. ಬಣ್ಣಗುರುಡು
 240. ಬಣ್ಣಗೆಡು
 241. ಬಣ್ಣಗೆಲಸ
 242. ಬಣ್ಣಚುಕ್ಕೆಯ
 243. ಬಣ್ಣತಟ್ಟೆ
 244. ಬಣ್ಣತುಂಬು
 245. ಬಣ್ಣದ
 246. ಬಣ್ಣದಂಡ
 247. ಬಣ್ಣದೆಣ್ನೆ
 248. ಬಣ್ಣನೆ
 249. ಬಣ್ಣನೆಗಾರ
 250. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ
 251. ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ
 252. ಬಣ್ಣವೂರಿಸು
 253. ಬಣ್ಣವೊಡೆಕ
 254. ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದಕಾರರು
 255. ಬಣ್ಣಹಚ್ಚು
 256. ಬಣ್ಣಹಚ್ಚುವುದು
 257. ಬರೆಯಲು
 258. ಬರೆಯಲೇಬೇಕು
 259. ಬರೆಯುವ
 260. ಬರೆಯುವವನು
 261. ಬರೆಯುವವರೆಗೂ
 262. ಬರೆಯುವಾಗ
 263. ಬರೆಯುವಿಕೆ
 264. ಬರೆಯುವಿಕೆಗಳು
 265. ಬರೆಯುವಿಕೆಗಳು
 266. ಬರೆಯುವಿಕೆಗಳು
 267. ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ
 268. ಬರೆಯುವೆ
 269. ಬರೆವಣಿಗ
 270. ಬರೆವಣಿಗೆ
 271. ಬರೆಸುವಿಕೆ
 272. ಬರೆಹ
 273. ಬರೆಹಲಗೆ
 274. ಬರೆಹಾಕು
 275. ಬರೆಹೆಸರು
 276. ಬರೆಹೇಳಿಕೆ
 277. ಬರ್ಕ್ಟಿವ್
 278. ಬರ‍್ಚಣೆ
 279. ಬರ‍್ತನ
 280. ಬರ್ತು
 281. ಬರ್ದಿನ
 282. ಬರ್ದಿಲ
 283. ಬರ‍್ದಿಲ
 284. ಬರ‍್ದಿಲನಾಡು
 285. ಬರ್ದು
 286. ಬರ‍್ದು
 287. ಬರ್ದುಗ
 288. ಬರ್ದುಗತನ
 289. ಬರ್ನಿಂಗ್
 290. ಬರ್ಬರ
 291. ಬರ್ಬರವಾಗಿರುವಂತೆ
 292. ಬರ್ಸ್ಟ್ಸ್
 293. ಬಲ
 294. ಬಲಕೆಂಪು
 295. ಬಲಕೊಡು
 296. ಬಲಕೊಡುವ
 297. ಬಲಕ್ಕೆ
 298. ಬಲಗಡೆ
 299. ಬಲಗಡೆಯ
 300. ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ
 301. ಬಲಗುಂದು
 302. ಬಲಗೆಟ್ಟ
 303. ಬಲಗೆಟ್ಟ/ಅಶಕ್ತ
 304. ಬಲಗೈ
 305. ಬಲಗೈಯ
 306. ಬಲಗೈಯನ್ನು
 307. ಬಲಗೊಂಡವರು
 308. ಬಲಗೊಂಡಿತು
 309. ಬಲಗೊಳಿಸು
 310. ಬಲಗೊಳ್ಳು
 311. ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 312. ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು
 313. ಬಲಗ್ರ್ರಹಣ
 314. ಬಲಚ
 315. ಬಲತಿರುವಿನಿಂದ
 316. ಬಲತಿರುವು
 317. ಬಲತ್ಕಾರ
 318. ಬಲತ್ಕಾರಪಡಿಸು
 319. ಬಲಪಕ್ಕ
 320. ಬಲಪಕ್ಕದ
 321. ಬಲಪಕ್ಷ
 322. ಬಲಪಡಿಸಲಾಯಿತು
 323. ಬಲಪಡಿಸಿ
 324. ಬಲಪಡಿಸು
 325. ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
 326. ಬಲಪಡಿಸುವುದು
 327. ಬಲಪಡು
 328. ಬಲಪಂಥ
 329. ಬಲಪಂಥಿ
 330. ಬಲಪಂಥೀಯ
 331. ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ
 332. ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ
 333. ಬಲಪ್ರದಾನಮಾಡು
 334. ಬಲಪ್ರಯೋಗ
 335. ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ
 336. ಬಲಪ್ರಯೋಗವಾಯಿತು
 337. ಬಲಬದಿ
 338. ಬಲಭಾಗ
 339. ಬಲಭಾಗದ
 340. ಬಲಮುರಿ
 341. ಬಲಯುಕ್ತನಾದ
 342. ಬಲವಂತ
 343. ಬಲವಂತದ
 344. ಬಲವಂತದಿಂದ
 345. ಬಲವಂತಪಡಿಸು
 346. ಬಲವಂತಮಾಡು
 347. ಬಲವಂತವಾಗಿ
 348. ಬಲವರ್ಧಕ
 349. ಬಲವರ್ಧಕಗಳು
 350. ಬಲವರ್ಧನೆ
 351. ಬಲವರ್ಧನೆಗಳು
 352. ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ
 353. ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಂಡ
 354. ಬಲವರ್ಧನೆಯಾಯಿತು
 355. ಬಲವರ್ಧಿತ
 356. ಬಲವರ್ಧಿಸು
 357. ಬಲವಾಗಿ
 358. ಬಲವಾಗಿ-ಹಿಸುಕು
 359. ಬಲವಾಗು
 360. ಬಲವಾದ
 361. ಬಲವಿಡಿಯಂಕಿ
 362. ಬಲವಿಡಿಯೆಣಿ
 363. ಬಲಶಾಲಿ
 364. ಬಲಶಾಲಿಯಾದ
 365. ಬಲಸಕ್ಕರೆ
 366. ಬಲಸುತ್ತು
 367. ಬಲಹೀನ
 368. ಬಲಹೀನತೆ
 369. ಬಲಹೀನನಾದ
 370. ಬಲಾತ್ಕರಿಸು
 371. ಬಲಾತ್ಕಾರ
 372. ಬಲಾತ್ಕಾರದ
 373. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ
 374. ಬಲಿ
 375. ಬಲಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ
 376. ಬಲಿಕೊಡಲು
 377. ಬಲಿಕೊಡು
 378. ಬಲಿಕೊಡುವುದು
 379. ಬಲಿತ
 380. ಬಲಿತಿಲ್ಲದ
 381. ಬಲಿಪಶು
 382. ಬಲಿಪಶುಗಳು
 383. ಬಲಿಪಶುಮಾಡು
 384. ಬಲಿಪಶುವಾಗಿರಲಿ
 385. ಬಹುತ್ವವಾದಿ
 386. ಬಹುದಾದ
 387. ಬಹುದಿಕೆ
 388. ಬಹುದೀರ್ಘವಾಗಿ
 389. ಬಹುದೂರದ
 390. ಬಹುದೂರದಲಿ
 391. ಬಹುದೊಡ್ಡ
 392. ಬಹುನಿಧಾನಿ
 393. ಬಹುನಿಷ್ಣಾತ
 394. ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ
 395. ಬಹುಪತಿತ್ವ
 396. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ
 397. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವೋ?
 398. ಬಹುಪತ್ನೀಕ
 399. ಬಹುಪರಾಕ್
 400. ಬಹುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ
 401. ಬಹುಪಾದಿ
 402. ಬಹುಪ್ರಿಯವಾದ
 403. ಬಹುಪ್ರೀತಿ
 404. ಬಹುಬೆಲೆಯ
 405. ಬಹುಭಯಪಡು
 406. ಬಹುಭವಿಷ್ಯ
 407. ಬಹುಭಾಷಾಕೌಶಲ
 408. ಬಹುಭಾಷಾವಿದ
 409. ಬಹುಭಾಷಿಕ
 410. ಬಹುಭಾಷೆ
 411. ಬಹುಭಾಷೆಗಳ
 412. ಬಹುಭುಜೀಯ
 413. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ
 414. ಬಹುಮತ
 415. ಬಹುಮತದ
 416. ಬಹುಮತದತ್ತ
 417. ಬಹುಮತಾಭಿಪ್ರಾಯ
 418. ಬಹುಮಂದಿ
 419. ಬಹುಮಹಡಿಗಳ
 420. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ
 421. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳು
 422. ಬಹುಮಾನ
 423. ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು
 424. ಬಹುಮಾನಗಳು
 425. ಬಹುಮಾನದ
 426. ಬಹುಮಾನಯೋಗ್ಯ
 427. ಬಹುಮುಖ
 428. ಬಹುಮುಖದ
 429. ಬಹುಮುಖಿ
 430. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ
 431. ಬಹುಮೂಲ್ಯ
 432. ಬಹುಮೌಲಿಕ
 433. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
 434. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯನಾಗಿ
 435. ಬಹುರೂಪಿ
 436. ಬಹುವಚನ
 437. ಬಹುವಚನಗಳು
 438. ಬಹುವರ್ಣೀಯ
 439. ಬಹುವಾಗಿ
 440. ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ
 441. ಬಹುವಿಧ
 442. ಬಹುವಿಧಗಳು
 443. ಬಹುವಿಧದ
 444. ಬಹುವಿಷಯಕ
 445. ಬಹುಶಃ
 446. ಬಹುಶ:
 447. ಬಹುಶ್ರುತ
 448. ಬಹುಶ್ರುತತ್ವ
 449. ಬಹುಶ್ರುತನಾದ
 450. ಬಹುಷಃ
 451. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ
 452. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು
 453. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ
 454. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ
 455. ಬಹುಸಣ್ಣ
 456. ಬಹುಸಮರ್ಥ
 457. ಬಹುಸ್ವಲ್ಪ
 458. ಬಹುಹಿಂದಿನ
 459. ಬಹುಹಿಂದೆ
 460. ಬಹುಳಿದು
 461. ಬಹೂದ್ದೇಶ
 462. ಬಹೂದ್ದೇಶಿತ
 463. ಬಹೂಪಯೋಗಿ
 464. ಬಹ್ವಂಶಗಳುಳ್ಳ
 465. ಬಳಕ
 466. ಬಳಕಟ್ಟಲೆ
 467. ಬಳಕಾವಗಸುವು
 468. ಬಳಕಾವಳವು
 469. ಬಳಕೆ
 470. ಬಳಕೆಗಾಗುವ
 471. ಬಳಕೆಗಾರ
 472. ಬಳಕೆಗೆ
 473. ಬಳಕೆತನ
 474. ಬಳಕೆತಪ್ಪದ
 475. ಬಳಕೆತಪ್ಪಿದ
 476. ಬಳಕೆತಪ್ಪು
 477. ಬಳಕೆದಾರ
 478. ಬಳಕೆದಾರನಲ್ಲಿ
 479. ಬಳಕೆದಾರನು
 480. ಬಳಕೆದಾರರು
 481. ಬಳಕೆಮಾಡುವವ
 482. ಬಳಕೆಮಾಡುವಿಕೆ
 483. ಬಳಕೆಮಾತಿನ
 484. ಬಳಕೆಯ
 485. ಬಳಕೆಯರಿವು
 486. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ
 487. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ
 488. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ
 489. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರು
 490. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ
 491. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ
 492. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದುದು
 493. ಬಳಕೆಯವಸ್ತು
 494. ಬಳಕೆಯಾಗು
 495. ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
 496. ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು
 497. ಬಳಕೆಯಾದ
 498. ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದ
 499. ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದಿಕೆ
 500. ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದಿರು
 501. ಬಳಗ
 502. ಬಳಗದವನು
 503. ಬಳಪ
 504. ಬಳಪನೆಪ್ಪು
 505. ಬಳಲದ
 506. ಬಳಲಿಕೆ
 507. ಬಳಲಿದ
 508. ಬಳಲಿಸು
 509. ಬಳಲಿಸುವ
 510. ಬಳಲಿಹೋದ
 511. ಬಳಲು
 512. ಬಳಲುತ್ತಿದೆ
 513. ಬಳಲುವ
 514. ಬಳಲುವರು
 515. ಬಳವಿಗುಂದಿದ
 516. ಬಳವು
 517. ಬಳಸದ
 518. ಬಳಸದಿರು
 519. ಬಳಸಬಲ್ಲ
 520. ಬಳಸಬಹುದಾದ
 521. ಬಳಸಲಾಗದ
 522. ಬಳಸಲಾಗಿದೆ
 523. ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 524. ಬಳಸಲಾದ
 525. ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ
 526. ಬಳಸಾದ
 527. ಬಳಸಿ
 528. ಬಳಸಿಕೊ
 529. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 530. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು
 531. ಬಳಸಿತುಂಡು
 532. ಬಳಸಿದ
 533. ಬಳಸಿದಾಗ
 534. ಬಳಸಿಬಿಡು
 535. ಬಳಸಿಯೆಳೆ
 536. ಬಳಸಿಯೊಡೆಕ
 537. ಬಳಸಿರದ
 538. ಬಳಸು
 539. ಬಳಸುಗ
 540. ಬಳಸುತನ
 541. ಬಳಸುತ್ತಿದೆ
 542. ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು
 543. ಬಳಸುದಾರಿ
 544. ಬಳಸುದಾರಿಯ
 545. ಬಳಸುನುಡಿ
 546. ಬಳಸುಪಟ್ಟಿ
 547. ಬಳಸುಮಾತು
 548. ಬಳಸುವಿಕೆ
 549. ಬಳಸುವುದು
 550. ಬಳಸುಹೇಳಿಕೆ
 551. ಬಳಿ
 552. ಬಳಿಕ
 553. ಬಳಿಗೆಕಳುಹಿಸು
 554. ಬಳಿಗೊಳ್ಳು
 555. ಬಳಿದಿಕೊ
 556. ಬಳಿಬೇಡದ
 557. ಬಳಿಯ
 558. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ
 559. ಬಳಿಯವ
 560. ಬಳಿಯುವಿಕೆ
 561. ಬಳಿಯುವುದು
 562. ಬಳಿಯೊಯ್ಯುಕ
 563. ಬಳಿಸಾರು
 564. ಬಳುಕದ
 565. ಬಳುಕು
 566. ಬಳುಕುವ
 567. ಬಳುವಳಿ
 568. ಬಳುವಳಿಕೆ
 569. ಬಳೆ
 570. ಬಳೆಗಾರ
 571. ಬಳೆಶಬ್ದ
 572. ಬಳ್ಳಿ
 573. ಬಳ್ಳಿಮನೆ
 574. ಬಳ್ಳಿಯಾಸರೆ
 575. ಬಳ್ಳು
 576. ಬಾ
 577. ಬಾಕಿ
 578. ಬಾಕಿಗಳನ್ನು
 579. ಬಾಕಿತೀರಿಕೆ
 580. ಬಾಕಿನಿಂತಿರುವ
 581. ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ
 582. ಬಾಕಿಯಿರುವ
 583. ಬಾಕಿವಿವರಣಪಟ್ಟಿ
 584. ಬಾಕು
 585. ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು
 586. ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು
 587. ಬಾಗದ
 588. ಬಾಂಗಲ್ಲು
 589. ಬಾಗಿಕೆ
 590. ಬಾಗಿದ
 591. ಬಾಗಿನಿಲ್ಲು
 592. ಬಾಗಿರು
 593. ಬಾಗಿರುವಿಕೆ
 594. ಬಾಗಿಲಾಳು
 595. ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ
 596. ಬಾಗಿಲು
 597. ಬಾಗಿಲುಗಳ
 598. ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು
 599. ಬಾಗಿಲುಗಳು
 600. ಬಾಗಿಲ್ಲದ
 601. ಬಾಗಿಸಬಹುದಾದ
 602. ಬಾಗಿಸು
 603. ಬಾಗು
 604. ಬಾಗುಕತ್ತಿ
 605. ಬಾಗುತ್ತದೆ
 606. ಬಾಗುಮಾಡು
 607. ಬಾಗುಮೆತ್ತೆ
 608. ಬಾಗುವ
 609. ಬಾಗುಹ
 610. ಬಾಚಣಿಕೆ
 611. ಬಾಚಣಿಗೆ
 612. ಬಾಚಿ
 613. ಬಾಚಿಕೊ
 614. ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳು
 615. ಬಾಚು
 616. ಬಾಜಿ
 617. ಬಾಜಿಕಟ್ಟು
 618. ಬಾಜಿಗಾರ
 619. ಬಾಟಲಿ
 620. ಬಾಟಲ್
 621. ಬಾಟಲ್ಗಳು
 622. ಬಾಟಲ್ಗಳು
 623. ಬಾಟಲ್ಡ್
 624. ಬಾಡಲಿ
 625. ಬಾಡಿಗೆ
 626. ಬಾಡಿಗೆಗಳು
 627. ಬಾಡಿಗೆಗೆ
 628. ಬಾಡಿಗೆಗೆತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದಜಾಗ
 629. ಬಾಡಿಗೆಗೆತೆಗೆದುಕೋ
 630. ಬಾಡಿಗೆದಾರ
 631. ಬಾಡಿಗೆದಾರರ
 632. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು
 633. ಬಾಡಿಗೆಬಂಡಿ
 634. ಬಾಡಿಗೆಮನೆ
 635. ಬಾಡಿಗೆಯಾಲು
 636. ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ
 637. ಬಾಡಿಗೆರಹಿತ
 638. ಬಾಡಿದ
 639. ಬಾಡಿದಂತೆ
 640. ಬಾಡಿದವರು
 641. ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸು
 642. ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸುವ
 643. ಬಾಯಿಯ
 644. ಬಾಯಿಯುಂಟು
 645. ಬಾಯಿವಾದ್ಯ
 646. ಬಾಯಿಹಾಕು
 647. ಬಾಯು
 648. ಬಾಯೊಣಗಿದ
 649. ಬಾಯ್ಗೂಡು
 650. ಬಾಯ್ತುಂಬು
 651. ಬಾಯ್ಮಾಡು
 652. ಬಾಯ್ಲರ್
 653. ಬಾಯ್ಸ್
 654. ಬಾರದಿರು
 655. ಬಾರಿ
 656. ಬಾರಿಯೆಣಿಕೆ
 657. ಬಾರಿಸು
 658. ಬಾರಿಸುಗ
 659. ಬಾರಿಸುವುದು
 660. ಬಾರು
 661. ಬಾರುಕೋಲು
 662. ಬಾರುಗೋಲು
 663. ಬಾರುಹಿಡಿಕ
 664. ಬಾರೆ
 665. ಬಾರೇಟು
 666. ಬಾರ್ಗಳು
 667. ಬಾರ್ಡರ್ಸ್
 668. ಬಾರ್ಬೆಲ್ಟ್
 669. ಬಾರ್ಲಿ
 670. ಬಾರ್ಲಿಯಾದರೂ
 671. ಬಾಲ
 672. ಬಾಲಕ
 673. ಬಾಲಕರಿಗೆ
 674. ಬಾಲಕರು
 675. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ
 676. ಬಾಲಕಿ
 677. ಬಾಲಕಿಯರು
 678. ಬಾಲಚಂದ್ರ
 679. ಬಾಲಚುಕ್ಕಿ
 680. ಬಾಲಪ್ರೌಢ
 681. ಬಾಲಬಡಿಕ
 682. ಬಾಲವನ
 683. ಬಾಲವಾಡಿ
 684. ಬಾಲಾಪರಾಧ
 685. ಬಾಲಾಪರಾಧಿ
 686. ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
 687. ಬಾಲಿಕೆ
 688. ಬಾಲಿಶ
 689. ಬಾಲಿಶತನ
 690. ಬಾಲಿಶವಾದ
 691. ಬಾಲೆ
 692. ಬಾಲೋಚಿತ
 693. ಬಾಲ್ಕನಿ
 694. ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು
 695. ಬಾಲ್ಡ್
 696. ಬಾಲ್ಯ
 697. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ
 698. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ
 699. ಬಾಲ್ಯರೋಗ
 700. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ
 701. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ
 702. ಬಾವಲಿ
 703. ಬಾವಿ
 704. ಬಾವು
 705. ಬಾವುಗ
 706. ಬಾವುಟ
 707. ಬಾವುಟಗಳು
 708. ಬಾವುತೆಗೆ
 709. ಬಾವುಲಿ
 710. ಬಾಷಾಟಿ
 711. ಬಾಷ್ಪ
 712. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ
 713. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗಳು
 714. ಬಾಸುಂಡೆ
 715. ಬಾಸ್ಕೆಟ್
 716. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಲಿಂಗ್
 717. ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್
 718. ಬಾಹಿರ
 719. ಬಾಹು
 720. ಬಾಹುಮೂಲ
 721. ಬಾಹುಳ್ಯ
 722. ಬಾಹುಳ್ಯವುಳ್ಳ
 723. ಬಾಹ್ಯ
 724. ಬಾಹ್ಯ-ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ
 725. ಬಾಹ್ಯಕಾಂತಿ
 726. ಬಾಹ್ಯಕಾಶ
 727. ಬಾಹ್ಯಕೋಶ
 728. ಬಾಹ್ಯಜ
 729. ಬಾಹ್ಯತಮ
 730. ಬಾಹ್ಯದೊಂದಿಗೆ
 731. ಬಾಹ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ
 732. ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ
 733. ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳು
 734. ಬಾಹ್ಯಲಕ್ಷಣ
 735. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ
 736. ಬಾಹ್ಯಾಕಾರ
 737. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
 738. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ
 739. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶನೌಕೆ
 740. ಬಾಹ್ಯಾಚಾರ
 741. ಬಾಹ್ಯೋಪಚಾರ
 742. ಬಾಳ
 743. ಬಾಳಪರಿ
 744. ಬಾಳಬಗೆ
 745. ಬಾಳರೀತಿ
 746. ಬಾಳವರಸೆ
 747. ಬಾಳಸವಿ
 748. ಬಾಳಳವುಕ
 749. ಬಾಳಿಕೆ
 750. ಬಾಳಿಕೆಯ
 751. ಬಾಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 752. ಬಾಳು
 753. ಬಾಳುಕ
 754. ಬಾಳುಕಟ್ಟುಕ
 755. ಬಾಳುವ
 756. ಬಾಳುವೆ
 757. ಬಾಳುಹಣ
 758. ಬಾಳುಳುಪು
 759. ಬಾಳೆ
 760. ಬಾಳೆಗೊನೆ
 761. ಬಾಳೆಸಸಿ
 762. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ
 763. ಬಾಳ್ಕೆ
 764. ಬಾಳ್ತನ
 765. ಬಾಳ್ತೆ
 766. ಬಾಳ್ಮೆ
 767. ಬಾಳ್ವಿಕೆ
 768. ಬಾಳ್ವೆಪಡಿ
 769. ಬಿಡಲಾಗದ
 770. ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
 771. ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 772. ಬಿಡಲು
 773. ಬಿಡಾರ
 774. ಬಿಡಾರಹೂಡು
 775. ಬಿಡಿ
 776. ಬಿಡಿಕಾರ್ಮಿಕ
 777. ಬಿಡಿಕೂಲಿ
 778. ಬಿಡಿಕೆ
 779. ಬಿಡಿಕೆಲಸ
 780. ಬಿಡಿಗಾಲಿ
 781. ಬಿಡಿಗೂಲಿ
 782. ಬಿಡಿಗೆ
 783. ಬಿಡಿಗೆಲಸ
 784. ಬಿಡಿತ
 785. ಬಿಡಿತನ
 786. ಬಿಡಿತೆ
 787. ಬಿಡಿದರ
 788. ಬಿಡಿನೋಟ
 789. ಬಿಡಿನೋಟದ
 790. ಬಿಡಿನೋಡು
 791. ಬಿಡಿನೋಡುಕ
 792. ಬಿಡಿನೋಡುಗ
 793. ಬಿಡಿಪ್ರತಿ
 794. ಬಿಡಿಬಿಡಿ
 795. ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ
 796. ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ
 797. ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಯಿತು
 798. ಬಿಡಿಬೆಳೆತದರಿಮೆ
 799. ಬಿಡಿಭಾಗ
 800. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
 801. ಬಿಡಿಮುದ್ರಣ
 802. ಬಿಡಿಯಾದ
 803. ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ
 804. ಬಿಡಿಸಲಾಗದ
 805. ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ
 806. ಬಿಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 807. ಬಿಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 808. ಬಿಡಿಸಲಾದ
 809. ಬಿಡಿಸಾಟಿಯಿಡಿ
 810. ಬಿಡಿಸಿಕೆ
 811. ಬಿಡಿಸಿಕೊ
 812. ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
 813. ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ
 814. ಬಿಡಿಸಿಡಲಾಗದ
 815. ಬಿಡಿಸಿನೋಡು
 816. ಬಿಡಿಸಿಹೇಳಲಾಗದ
 817. ಬಿಡಿಸಿಹೇಳಿಕೆ
 818. ಬಿಡಿಸಿಹೇಳು
 819. ಬಿಡಿಸು
 820. ಬಿಡು
 821. ಬಿಡುಕಾವಿನ
 822. ಬಿಡುಕು
 823. ಬಿಡುಗಡೆ
 824. ಬಿಡುಗಡೆಗಳು
 825. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ
 826. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು
 827. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 828. ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡು
 829. ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವವ
 830. ಬಿಡುಗಡೆಯ
 831. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ
 832. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗು
 833. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವರು
 834. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು
 835. ಬಿಡುಗಡೆಯು
 836. ಬಿಡುಗಯ್ಯ
 837. ಬಿಡುಗಿತ್ತಿ
 838. ಬಿಡುಗೆಲಸ
 839. ಬಿಡುತೆ
 840. ಬಿಡುತ್ತಾರೆ
 841. ಬಿಡುದಾಣ
 842. ಬಿಡುದಿನ
 843. ಬಿಡುಬೆಳೆ
 844. ಬಿಡುವ
 845. ಬಿಡುವವರೆಗೂ
 846. ಬಿಡುವಾಗ
 847. ಬಿಡುವಿನ
 848. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ
 849. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
 850. ಬಿಡುವು
 851. ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
 852. ಬಿಡುವುದು
 853. ಬಿಡುವುಪಡೆ
 854. ಬಿಡುವುಪಡೆದ
 855. ಬಿಡುವುಸಂಬಳ
 856. ಬಿಡುವೋಲೆ
 857. ಬಿಡುಹ
 858. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್
 859. ಬಿಡ್ದಾರರು
 860. ಬಿಣತೆ
 861. ಬಿಣಿಗವಸು
 862. ಬಿಣಿಗೆ
 863. ಬಿಣಿಗೆಯರಿಗ
 864. ಬಿಣಿತೆ
 865. ಬಿಣ್
 866. ಬಿಣ್ಪು
 867. ಬಿತ್ತ
 868. ಬಿತ್ತದೆ
 869. ಬಿತ್ತರಿಸು
 870. ಬಿತ್ತಿದ
 871. ಬಿತ್ತಿದವರು
 872. ಬಿತ್ತು
 873. ಬಿತ್ತುವ
 874. ಬಿತ್ತುವವನಾಗ
 875. ಬಿತ್ತುವವನು
 876. ಬಿತ್ತುವವನು
 877. ಬಿತ್ತುವವರು
 878. ಬಿತ್ತುವಿಕೆ
 879. ಬಿತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು
 880. ಬಿತ್ತುಹರಿಕ
 881. ಬಿತ್ತೆಣಿಕೆಯರಿಮೆ
 882. ಬಿತ್ತೊರೆ
 883. ಬಿಂದಿಗೆ
 884. ಬಿದಿರಿನ
 885. ಬಿದಿರಿನಂತೆ
 886. ಬಿದಿರಿನಂತೆ
 887. ಬಿದಿರು
 888. ಬಿಂದು
 889. ಬಿಂದುಗಳು
 890. ಬಿದುರು
 891. ಬಿಂದುರೇಖೆ
 892. ಬಿದ್ದ
 893. ಬಿದ್ದಣ
 894. ಬಿದ್ದರೆ
 895. ಬಿದ್ದವರು
 896. ಬಿದ್ದಿನವನಾಗಿರು
 897. ಬಿಸಿಲುಕೊಡೆ
 898. ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆ
 899. ಬಿಸಿಲುಂಡ
 900. ಬಿಸಿಲುತಡೆ
 901. ಬಿಸಿಲುಬಿದ್ದ
 902. ಬಿಸಿಲುಮರೆ
 903. ಬಿಸಿಲೆದ್ದಿದೆ
 904. ಬಿಸಿಲೋ
 905. ಬಿಸಿಲ್ಗುದುರೆ
 906. ಬಿಸುಡು
 907. ಬಿಸುಪಳಕ
 908. ಬಿಸುಪು
 909. ಬಿಸುವಳಕ
 910. ಬಿಸುಹಳತೆ
 911. ಬಿಸುಹು
 912. ಬಿಳಿ
 913. ಬಿಳಿಗಾರ
 914. ಬಿಳಿಗಾವು
 915. ಬಿಳಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 916. ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ
 917. ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವ
 918. ಬಿಳಿಚಿದ
 919. ಬಿಳಿಚು
 920. ಬಿಳಿಚು-ಪುಡಿ
 921. ಬಿಳಿಜೇಡಿ
 922. ಬಿಳಿಜೇಡಿನ
 923. ಬಿಳಿಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ
 924. ಬಿಳಿಜೇಡಿಮಣ್ಣು
 925. ಬಿಳಿದ್ರವ
 926. ಬಿಳಿನೆತ್ತರು
 927. ಬಿಳಿಪಟ್ಟಿಕೆಗಳು
 928. ಬಿಳಿಬದನೆ
 929. ಬಿಳಿಬೇರು
 930. ಬಿಳಿಮಾಡುವಿಕೆ
 931. ಬಿಳಿಯ
 932. ಬಿಳಿಯ-ಚರ್ಮದ
 933. ಬಿಳಿಯರಂತೆ
 934. ಬಿಳಿಯರಲ್ಲಿ
 935. ಬಿಳಿಯರು
 936. ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ
 937. ಬಿಳಿಲೋಹ
 938. ಬಿಳಿಹೊನ್ನು
 939. ಬಿಳುಚು
 940. ಬಿಳುಪಾದ
 941. ಬಿಳುಪಿನ
 942. ಬಿಳುಪು
 943. ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ
 944. ಬೀಕಲು
 945. ಬೀಗ
 946. ಬೀಗಗಳು
 947. ಬೀಗಮುದ್ರೆ
 948. ಬೀಗಹಾಕು
 949. ಬೀಗಿ
 950. ಬೀಗಿದ
 951. ಬೀಗಿಸು
 952. ಬೀಗು
 953. ಬೀಗುವ
 954. ಬೀಚು
 955. ಬೀಜ
 956. ಬೀಜಕೃಷಿ
 957. ಬೀಜಕೋಶ
 958. ಬೀಜಗಣಕಗಳು
 959. ಬೀಜಗಣಿತ
 960. ಬೀಜಗಳು
 961. ಬೀಜಪ್ರಸಾರಣೆ
 962. ಬೀಜಮಯ
 963. ಬೀಜವೊಡೆ
 964. ಬೀಜಾಂಕುರ
 965. ಬೀಜಾಣು
 966. ಬೀಜಾರೋಪಣ
 967. ಬೀಜೋತ್ಪಾದಕಗಳು
 968. ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ
 969. ಬೀಟಲ್ಸ್
 970. ಬೀಟು
 971. ಬೀಟೆ
 972. ಬೀಟೆಮರ
 973. ಬೀಟ್
 974. ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು
 975. ಬೀಡಿಕೆ
 976. ಬೀಡು
 977. ಬೀಡುಕಬ್ಬಿಣ
 978. ಬೀಡುಬಿಡು
 979. ಬೀಡುಬಿಡುವುದು
 980. ಬೀಡೆ
 981. ಬೀದಿ
 982. ಬೀದಿಕೊಳಾಯಿ
 983. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ
 984. ಬೀದಿಗಳಾದವು
 985. ಬೀದಿಗಳು
 986. ಬೀದಿಗುಡಿಸುವವನು
 987. ಬೀದಿಗೆ
 988. ಬೀದಿಜಗಳಾಟ
 989. ಬೀದಿಬದಿಗಳು
 990. ಬೀದಿಮಾತು
 991. ಬೀದಿವ್ಯಾಪಾರಿ
 992. ಬೀಪ್
 993. ಬೀಫ್ಸ್
 994. ಬೀಭತ್ಸ
 995. ಬೀರಿಕೆ
 996. ಬೀರು
 997. ಬೀರುಗೆರೆ
 998. ಬೀರುನೆಲೆ
 999. ಬೀರುಬಗೆಯ
 1000. ಬೀರುಮೆಯ
 1001. ಬೀರ್ನಗೆ
 1002. ಬೀವರ್ನಲ್ಲಿ
 1003. ಬೀವು
 1004. ಬೀಸಣಿಗೆ
 1005. ಬೀಸರ
 1006. ಬೀಸಿಬಿಸಾಡು
 1007. ಬೀಸಿಹಾಕು
 1008. ಬೀಸಿಹೊಡೆ
 1009. ಬೀಸು
 1010. ಬೀಸುಗಾಲು
 1011. ಬೀಸುಗಾಲುಹಾಕು
 1012. ಬೀಸುಹೊಡೆತ
 1013. ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿತು
 1014. ಬೀಳಾಗು
 1015. ಬೀಳಾದ
 1016. ಬೀಳಿಸು
 1017. ಬೀಳು
 1018. ಬೀಳುತ್ತವೆ
 1019. ಬೀಳುತ್ತಿದೆ
 1020. ಬೀಳುಪಟ್ಟಿ
 1021. ಬೀಳುಬಿದ್ದ
 1022. ಬೀಳುವ
 1023. ಬೀಳುವಂತಿರು
 1024. ಬೀಳುವವರೆಗೂ
 1025. ಬೂಶ್ಟೆ
 1026. ಬೂಷ್ಟಿಯಂತೆ
 1027. ಬೂಷ್ಟಿಯಂತೆ
 1028. ಬೂಷ್ಟು
 1029. ಬೂಷ್ಟುಹತ್ತಿದ
 1030. ಬೂಷ್ಟುಹಿಡಿ
 1031. ಬೂಸರು
 1032. ಬೂಸು
 1033. ಬೂಸ್ಟರ್ಡ್
 1034. ಬೃಂದಾವನದಂತೆ
 1035. ಬೃಷ್ಟಾಚಾರನಿರೋಧ
 1036. ಬೃಹತ್
 1037. ಬೃಹತ್-ಗಾತ್ರ
 1038. ಬೃಹತ್ಗಣಕ
 1039. ಬೃಹತ್‌ಗಣಕ
 1040. ಬೃಹತ್ತಾದ
 1041. ಬೃಹತ್ತಾರೆ
 1042. ಬೃಹತ್ತು
 1043. ಬೃಹತ್ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ
 1044. ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದ
 1045. ಬೃಹತ್ಯೋಜನೆ
 1046. ಬೃಹತ್ಸಂಪುಟ
 1047. ಬೃಹತ್ಸಮಾವೇಶ
 1048. ಬೃಹದಾಕಾರ
 1049. ಬೃಹದಾಕಾರದ
 1050. ಬೃಹದ್ಗಾತ್ರದ
 1051. ಬೃಹದ್ಗ್ರಂಥ
 1052. ಬೃಹದ್ಯೋಜನೆ
 1053. ಬೃಹನ್ನಗರ
 1054. ಬೃಹ್ಮಚಾರಿ
 1055. ಬೆಂಕಾಡು
 1056. ಬೆಂಕಿ
 1057. ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ
 1058. ಬೆಂಕಿಕೊಳ್ಳಿ
 1059. ಬೆಂಕಿಕೋಳಿ
 1060. ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ
 1061. ಬೆಂಕಿಗೂಡು
 1062. ಬೆಂಕಿಗೆ
 1063. ಬೆಂಕಿಪಾರು
 1064. ಬೆಂಕಿಬಂಡಿ
 1065. ಬೆಂಕಿಮಳೆ
 1066. ಬೆಂಕಿಯ
 1067. ಬೆಂಕಿಯಳಿಬಂಡಿ
 1068. ಬೆಂಕಿಯಾಟ
 1069. ಬೆಂಕಿಯಿಡು
 1070. ಬೆಂಕಿಯಿಡುವ
 1071. ಬೆಂಕಿಯಿಡುವಿಕೆ
 1072. ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
 1073. ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚುವುದು
 1074. ಬೆಂಕಿಹತ್ತದ
 1075. ಬೆಂಕಿಹತ್ತು
 1076. ಬೆಂಕಿಹಿಡಿಯುವುದು
 1077. ಬೆಕ್ಕಟ
 1078. ಬೆಕ್ಕಸ
 1079. ಬೆಕ್ಕಸಬೆರಗು
 1080. ಬೆಕ್ಕಿನಂತಹ
 1081. ಬೆಕ್ಕಿನಂಥ
 1082. ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ
 1083. ಬೆಕ್ಕು
 1084. ಬೆಕ್ಕುಮೀನು
 1085. ಬೆಗಡು
 1086. ಬೆಂಗಾಡಾದ
 1087. ಬೆಂಗಾಡು
 1088. ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿರು
 1089. ಬೆಂಗಾವಲು
 1090. ಬೆಂಗೆ
 1091. ಬೆಂಗೊಡು
 1092. ಬೆಂಚು
 1093. ಬೆಂಚುಗಳು
 1094. ಬೆಂಚ್
 1095. ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು
 1096. ಬೆಚ್ಚಗಾಗು
 1097. ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ
 1098. ಬೆಚ್ಚಗಿನ
 1099. ಬೆಚ್ಚಗಿರಲಿ
 1100. ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ
 1101. ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತಾ
 1102. ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ
 1103. ಬೆಚ್ಚಗಿರುವವರು
 1104. ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಿಕೆ
 1105. ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದು
 1106. ಬೆಚ್ಚಗೆ
 1107. ಬೆಚ್ಚನೆಯ
 1108. ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ
 1109. ಬೆಚ್ಚಳಿಸು
 1110. ಬೆಚ್ಚಿಕೆ
 1111. ಬೆಚ್ಚಿಗ
 1112. ಬೆಚ್ಚಿದೆ
 1113. ಬೆಚ್ಚಿನಿಲ್ಲು
 1114. ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತು
 1115. ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು
 1116. ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ
 1117. ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು
 1118. ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ
 1119. ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳು
 1120. ಬೆಚ್ಚಿಸು
 1121. ಬೆಚ್ಚಿಸುವ
 1122. ಬೆಚ್ಚು
 1123. ಬೆಚ್ಚುಗೆ
 1124. ಬೆಚ್ಚುಗೊಂಬೆ
 1125. ಬೆಚ್ಚುಡುಪು
 1126. ಬೆಚ್ಚುವುದು
 1127. ಬೆಚ್‍ನಂತೆ
 1128. ಬೆಜ್ಜೆ
 1129. ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗಳು
 1130. ಬೆಟ್ಟ
 1131. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು
 1132. ಬೆಟ್ಟದಾಕಾರದ
 1133. ಬೆಟ್ಟನೆ
 1134. ಬೆಟ್ಟರಿಮೆ
 1135. ಬೆಟ್ಟು
 1136. ಬೆಟ್ಟುಕಲೆತ
 1137. ಬೆಟ್ಟುಗೆ
 1138. ಬೆಟ್ಟೆ
 1139. ಬೆಡಗಿನ
 1140. ಬೆಡಗಿರದ
 1141. ಬೆಡಗು
 1142. ಬೆಡಗುಗಾರ
 1143. ಬೆಡಗುದಾಣ
 1144. ಬೆಡಗುವೆಡೆ
 1145. ಬೆಂಡಾದ
 1146. ಬೆಂಡಿನ
 1147. ಬೆಂಡಿನಂಥ
 1148. ಬೆಂಡು
 1149. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
 1150. ಬೆಂಡೆಗಿಡ
 1151. ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು
 1152. ಬೆಣೆ
 1153. ಬೆರಳಕಾಪು
 1154. ಬೆರಳಚ್ಚಿಸುವುದು
 1155. ಬೆರಳಚ್ಚು
 1156. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ
 1157. ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ
 1158. ಬೆರಳತುದಿ
 1159. ಬೆರಳು
 1160. ಬೆರಳುಗಳ
 1161. ಬೆರಳುಗಳು
 1162. ಬೆರಳುಂಗುರ
 1163. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು
 1164. ಬೆರಳೊತ್ತು
 1165. ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು
 1166. ಬೆರೆ
 1167. ಬೆರೆಕೆಯ
 1168. ಬೆರೆತುಹೋಗು
 1169. ಬೆರೆಯದ
 1170. ಬೆರೆಯುವವನು
 1171. ಬೆರೆಸು
 1172. ಬೆರ್ರಿ
 1173. ಬೆರ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್
 1174. ಬೆಲನೊವ್
 1175. ಬೆಲೀಫ
 1176. ಬೆಲೆ
 1177. ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ
 1178. ಬೆಲೆಕಟ್ಟಾಣ್ಕೆ
 1179. ಬೆಲೆಕಟ್ಟು
 1180. ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವವ
 1181. ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವವನು
 1182. ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವಿಕೆ
 1183. ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವುದು
 1184. ಬೆಲೆಕೂಗುಗ
 1185. ಬೆಲೆಕೂಗುವವ
 1186. ಬೆಲೆಕೇಳದ
 1187. ಬೆಲೆಕೊಡು
 1188. ಬೆಲೆಕೊಡುವಿಕೆ
 1189. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ
 1190. ಬೆಲೆಗಳು
 1191. ಬೆಲೆಗಾಣಿಸು
 1192. ಬೆಲೆಗೆತಕ್ಕಂತೆ
 1193. ಬೆಲೆಚೀಟಿ
 1194. ಬೆಲೆತಗ್ಗಿಸು
 1195. ಬೆಲೆತೂಗು
 1196. ಬೆಲೆತೆರು
 1197. ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿ
 1198. ಬೆಲೆಬಾಳು
 1199. ಬೆಲೆಬಾಳುವ
 1200. ಬೆಲೆಬೀಳು
 1201. ಬೆಲೆಯ
 1202. ಬೆಲೆಯಾಗು
 1203. ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ
 1204. ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ
 1205. ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆ
 1206. ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು
 1207. ಬೆಲೆಸೂಚಿ
 1208. ಬೆಲೆಹಾಕದ
 1209. ಬೆಲೆಹಾಕು
 1210. ಬೆಲೆಹೆಚ್ಚು
 1211. ಬೆಲೆಹೇಳು
 1212. ಬೆಲ್ಲ
 1213. ಬೆವರಿಕೆ
 1214. ಬೆವರು
 1215. ಬೆವರು-ಸುರಿಸು
 1216. ಬೆವರು-ಹರಿಸು
 1217. ಬೆವರುವಿಕೆ
 1218. ಬೆವರುವುದು
 1219. ಬೆಸ
 1220. ಬೆಸಲಾಗು
 1221. ಬೆಸಲು
 1222. ಬೆಸವು
 1223. ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯ
 1224. ಬೆಸಸು
 1225. ಬೆಸಸುವ
 1226. ಬೆಸಳಿಗೆ
 1227. ಬೆಸುಗೆ
 1228. ಬೆಸುಗೆಕಾರ
 1229. ಬೆಸುಗೆಗಳನ್ನು
 1230. ಬೆಸುಗೆಗಳು
 1231. ಬೆಸುಗೆಹಾಕು
 1232. ಬೆಸೆ
 1233. ಬೆಸ್ತ
 1234. ಬೆಳಕ
 1235. ಬೆಳಕಲೆ
 1236. ಬೆಳಕಾದ
 1237. ಬೆಳಕಿಗೆ-ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
 1238. ಬೆಳಕಿಂಡಿ
 1239. ಬೆಳಕಿನಕೆತ್ತನೆ
 1240. ಬೆಳಕಿನಂಜಿಕೆ
 1241. ಬೆಳಕಿನಂತೆ
 1242. ಬೆಳಕಿನರಿಮೆ
 1243. ಬೆಳಕಿನವರೆಗೆ
 1244. ಬೆಳಕಿನವರ್ಷ
 1245. ಬೆಳಕಿನಹೆಸರಾಗಿ
 1246. ಬೆಳಕಿನಳಕ
 1247. ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
 1248. ಬೆಳಕಿನೇಡು
 1249. ಬೆಳಕಿರ್ಪರಿಮೆ
 1250. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ
 1251. ಬೆಳಕೀಸುಗೆ
 1252. ಬೆಳಕು
 1253. ಬೆಳಕುತಡೆ
 1254. ಬೆಳಕುಬಿಡುವ
 1255. ಬೆಳಕುಮನೆ
 1256. ಬೆಳಕುಮಿಂಚಿನ
 1257. ಬೆಳಕುವಡೆಕ
 1258. ಬೆಳಕೊಡೆಕ
 1259. ಬೆಳಕೊಯ್ಯಿಕ
 1260. ಬೆಳಕೊಯ್ಯುಕ
 1261. ಬೆಳಗಿತು
 1262. ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ
 1263. ಬೆಳಗಿಸು
 1264. ಬೆಳಗಿಸುವ
 1265. ಬೆಳಗು
 1266. ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ
 1267. ಬೆಳಗುವ
 1268. ಬೆಳಗುವುದು
 1269. ಬೆಳಗ್ಗೆ
 1270. ಬೆಳದಿಂಗಳು
 1271. ಬೆಳಮಿನ್ಕೆಯ
 1272. ಬೆಳರಿದ
 1273. ಬೆಳರು
 1274. ಬೆಳವಣಿಗೆ
 1275. ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು
 1276. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
 1277. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಯಿತು
 1278. ಬೆಳವಿಗೆ
 1279. ಬೆಳಸಾರಿಕೆ
 1280. ಬೆಳಸು
 1281. ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆ
 1282. ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆ
 1283. ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆ
 1284. ಬೇರ್ಪಡಕ
 1285. ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ
 1286. ಬೇರ‍್ಪಡಿಕೆ
 1287. ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲ
 1288. ಬೇರ‍್ಪಡಿಸಬಲ್ಲ
 1289. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ
 1290. ಬೇರ‍್ಪಡಿಸಲಾಗದ
 1291. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ
 1292. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
 1293. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1294. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1295. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1296. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1297. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದ
 1298. ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
 1299. ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ
 1300. ಬೇರ‍್ಪಡಿಸು
 1301. ಬೇರ್ಪಡಿಸು
 1302. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ
 1303. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು
 1304. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
 1305. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು
 1306. ಬೇರ‍್ಪಡು
 1307. ಬೇರ್ಪಡು
 1308. ಬೇರ‍್ಪಡುಗೆ
 1309. ಬೇರ್ಪಡುಗೆಯ
 1310. ಬೇರ್ಪಡುವುದು
 1311. ಬೇರ್ಪಡೆ
 1312. ಬೇರ್ಪು
 1313. ಬೇರ್ಮೆ
 1314. ಬೇರ್ಮೆಬಗೆಹರಿಕೆ
 1315. ಬೇಲಿ
 1316. ಬೇಲಿಗಳು
 1317. ಬೇಲಿಹಾಕು
 1318. ಬೇಲೂರಿರ್ಪು
 1319. ಬೇವಸ
 1320. ಬೇವಾರ್ಸಿ
 1321. ಬೇವಾರ್ಸಿಗಳು
 1322. ಬೇವು
 1323. ಬೇಷರತ್
 1324. ಬೇಷರತ್ತಾದ
 1325. ಬೇಷರತ್ತಿನ
 1326. ಬೇಸತ್ತ
 1327. ಬೇಸರ
 1328. ಬೇಸರಗೊಂಡ
 1329. ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವ
 1330. ಬೇಸರದ
 1331. ಬೇಸರಪಡಿಸು
 1332. ಬೇಸರಬರಿಸುವ
 1333. ಬೇಸರವಾಗಿರುವ
 1334. ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1335. ಬೇಸರವಾಗುವಂತೆ
 1336. ಬೇಸರವಾಯಿತು
 1337. ಬೇಸರಿಕೆ
 1338. ಬೇಸರಿಕೆಯ
 1339. ಬೇಸರಿಸು
 1340. ಬೇಸರಿಸುವ
 1341. ಬೇಸರು
 1342. ಬೇಸಾಯ
 1343. ಬೇಸಾಯಗಾರ
 1344. ಬೇಸಾಯಮಾಡು
 1345. ಬೇಸಿಕ
 1346. ಬೇಸಿಕ್ಸ್
 1347. ಬೇಸಿಗೆ
 1348. ಬೇಸಿಗೆಯ
 1349. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ
 1350. ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ
 1351. ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು
 1352. ಬೇಸ್ಡ್
 1353. ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ
 1354. ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ
 1355. ಬೇಸ್ಬಾಲ್
 1356. ಬೇಹ
 1357. ಬೇಹು
 1358. ಬೇಹುಗಾರ
 1359. ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ
 1360. ಬೇಹುಮಾಡು
 1361. ಬೇಹುಷಾರಿನ
 1362. ಬೇಳು
 1363. ಬೇಳುವೆ
 1364. ಬೇಳುವೆಗೊಳಿಸು
 1365. ಬೇಳುವೆಗೊಳ್ಳು
 1366. ಬೈಕ್
 1367. ಬೈಗಳು
 1368. ಬೈಗು
 1369. ಬೈಗುಳ
 1370. ಬೈಗುಳದ
 1371. ಬೈಗುಳದಂತೆ
 1372. ಬೈಗುಳು
 1373. ಬೈಠಕ್ಕು
 1374. ಬೈಂಡಿಂಗ್
 1375. ಬೈತಲೆ
 1376. ಬೈದರು
 1377. ಬೈದಿದ್ದರು
 1378. ಬೈಪಾಸ್
 1379. ಬೈಬಲ್
 1380. ಬೈಯಿಂಗ್
 1381. ಬೈಯು
 1382. ಬೈಯ್ದರು
 1383. ಬೈಯ್ಯು
 1384. ಬೈಯ್ಯುವುದು
 1385. ಬೈರಾಗಿ
 1386. ಬೈರಾಸು
 1387. ಬೈರಿಗೆ
 1388. ಬೈಸಿಕಲ್
 1389. ಬೈಸಿಕಲ್ಲು
 1390. ಬೊಂಕು
 1391. ಬೊಕ್ಕಸ
 1392. ಬೊಕ್ಕೆ
 1393. ಬೊಕ್ಕೆಗಳ
 1394. ಬೊಗಳು
 1395. ಬೊಗಳುವಿಕೆ
 1396. ಬೊಗಳೆ
 1397. ಬೊಗ್ಗಿ
 1398. ಬೊಜ್ಜಣ್ಣ
 1399. ಬೊಜ್ಜಿನ
 1400. ಬೊಜ್ಜು
 1401. ಬೊಜ್ಜುಬೆಳೆದ
 1402. ಬೊಜ್ಜುಮೈಯ
 1403. ಬೊಟುಲಿನೊಕ್ಸಿನ್
 1404. ಬೊಟ್ಟು
 1405. ಬೊಟ್ಟುಬೊಟ್ಟಾಗಿರುವ
 1406. ಬೊಡ್ಡಿ
 1407. ಬೊಡ್ಡೆ
 1408. ಬೊಂತೆ
 1409. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ
 1410. ಬ್ರಹ್ಮಗುರು
 1411. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ
 1412. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
 1413. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು
 1414. ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವುದು
 1415. ಬ್ರಹ್ಮನ್
 1416. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ
 1417. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ
 1418. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ
 1419. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ
 1420. ಬ್ರಾಂಕಿಕ್ಯಾಕ್
 1421. ಬ್ರಾಕೆಟ್
 1422. ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್
 1423. ಬ್ರಾಂಕೈಟ್ಸ್
 1424. ಬ್ರಾಂಕೈವ್ಸ್
 1425. ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್
 1426. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್
 1427. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಸ್ಟ್
 1428. ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್
 1429. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ
 1430. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರು
 1431. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
 1432. ಬ್ರಿಗೇಡ್
 1433. ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಶಾಸನಭವನ
 1434. ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್
 1435. ಬ್ರೆಸಿಸಿಐಸ್
 1436. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್
 1437. ಬ್ರೇಕು
 1438. ಬ್ರೇಕ್
 1439. ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ
 1440. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್
 1441. ಬ್ರೈಟ್
 1442. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್
 1443. ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತೆ
 1444. ಬ್ರೋಕರು
 1445. ಬ್ರೋಕರ್
 1446. ಬ್ರೋಡೆಟ್ಸ್
 1447. ಬ್ರೋಷರುಗಳು
 1448. ಬ್ರೋಷರ್ಗಳು
 1449. ಬ್ರೋಷರ್ಗಳು
 1450. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
 1451. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
 1452. ಬ್ಲಾಕ್
 1453. ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು
 1454. ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು
 1455. ಬ್ಲಾಂಡ್
 1456. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್
 1457. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್
 1458. ಬ್ಲೀಚ್
 1459. ಬ್ಲೀಚ್ಗಳು
 1460. ಬ್ಲೂ
 1461. ಬ್ಲೂಮ್ಸ್
 1462. ಬ್ಲೂಲಿಶ್
 1463. ಬ್ಲೂಶ್ಮೆಂಟ್
 1464. ಬ್ಲೆಚಿಂಗ್
 1465. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್
 1466. ಬ್ಲೇಡು
 1467. ಬ್ಲೇಡ್
 1468. ಬ್ಲೈಂಡಿಂಗ್
 1469. ಬ್ಲೈಂಡ್
 1470. ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಳು

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಬ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments