ಕನ್ನಡ ಔ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ov aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಔ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ov Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಔ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( oo Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಔ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ.

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 14ಯದು. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೊರಕುವುದು ಅಪುರ್ವ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಈಗಿರುವಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿ ಯಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಬದಲಾವಣಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಔಚಿತ್ಯ
 2. ಔಚಿತ್ಯಜ್ಞಾನ
 3. ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು
 4. ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣತೆ
 5. ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣತೆ
 6. ಔಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ
 7. ಔಟ್ಪುಟ್
 8. ಔಟ್ಪುಟ್ನಿಂದ
 9. ಔಟ್ಲಿಪ್ಸ್
 10. ಔಟ್ಲುಕ್
 11. ಔಟ್ಲುಕ್ಗಳು
 12. ಔಟ್ಲೆಟ್
 13. ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು
 14. ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು
 15. ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು
 16. ಔಟ್ಲೈನ್
 17. ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳು
 18. ಔಟ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್
 19. ಔಟ್ವೆಂಡರ್
 20. ಔಡು
 21. ಔತಣ
 22. ಔತಣಕೂಟ
 23. ಔತಣಂಗಣ
 24. ಔದಾರ್ಯ
 25. ಔದಾಸೀನ್ಯ
 26. ಔದಾಸೀನ್ಯದ
 27. ಔದ್ಧತ್ಯ
 28. ಔದ್ಯಮಿಕ
 29. ಔದ್ಯಮೀಕರಣ
 30. ಔದ್ಯೋಗಿಕ
 31. ಔದ್ಯೋಗಿಕ-ಕುಶಲತೆ
 32. ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ
 33. ಔದ್ಯೋಗೀಕರಿಸು
 34. ಔನ್ನತ್ಯ
 35. ಔನ್ಸು
 36. ಔಪಚಾರಿಕ
 37. ಔಪಚಾರಿಕತೆ
 38. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ
 39. ಔಪಚಾರಿಕಸೂಚನೆ
 40. ಔರಸ
 41. ಔರಸತ್ವ
 42. ಔರಾಫೆರಸ್
 43. ಔಷಧ
 44. ಔಷಧಗಳು
 45. ಔಷಧದ
 46. ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ
 47. ಔಷಧಾಲಯ
 48. ಔಷಧಾಲಯಗಳು
 49. ಔಷಧಿಕಲ್ಪ
 50. ಔಷಧಿಕಾರ
 51. ಔಷಧೀಕರಣ
 52. ಔಷಧೀಯ
 53. ಔಷಧೋಪಚಾರಕಗಳು
 54. ಔಂಕಿಸು
 55. ಔಂಕು
 56. ಔಂಚು
 57. ಔಂಡು
 58. ಔಂಡು
 59. ಔಂಡುಗರ್ಚು
 60. ಔಕ್
 61. ಔಕಣ
 62. ಔಕಾಟ
 63. ಔಕಾರ
 64. ಔಕು
 65. ಔಕ್ಷಕ
 66. ಔಗಾಮು
 67. ಔಗು
 68. ಔಗು
 69. ಔಘ
 70. ಔಚಿತಿ
 71. ಔಚಿತ್ಯ
 72. ಔಚು
 73. ಔಚು
 74. ಔಜಸ
 75. ಔಜ್ಜ್ವಲ್ಯ
 76. ಔಟು
 77. ಔಡಲ
 78. ಔಡಲೆಣ್ಣೆ
 79. ಔಡವ
 80. ಔಡವ
 81. ಔಡವ ಗೀತ
 82. ಔಡವ ಷಾಡವ
 83. ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ
 84. ಔಡು
 85. ಔಡು
 86. ಔಡು
 87. ಔಡು
 88. ಔಡುಗಚ್ಚು
 89. ಔಡುಗಚ್ಚು
 90. ಔಡುಗಡಿ
 91. ಔಡುಗರ್ಚು
 92. ಔಡೊತ್ತು
 93. ಔಡೊತ್ತು
 94. ಔತಣ
 95. ಔತಣಕೂಟ
 96. ಔತಣವಿಕ್ಕು
 97. ಔತಣಿಸು
 98. ಔತನ
 99. ಔತಳ
 100. ಔತಿ
 101. ಔತೆ
 102. ಔತ್ತಮ್ಯ
 103. ಔತ್ತರೇಯ
 104. ಔತ್ತರೇಯಪಾಠ
 105. ಔತ್ತಾನಪಾದ
 106. ಔತ್ತಾನಪಾದಿ
 107. ಔತ್ವ
 108. ಔತ್ಸುಕ್ಯ
 109. ಔದನಿಕ
 110. ಔದರಿಕ
 111. ಔದರಿಕ
 112. ಔದಲೆಗಾಣ್
 113. ಔದಾರಿಕ
 114. ಔದಾರಿಯ
 115. ಔದಾರ್ಯ
 116. ಔದಾಸೀನ
 117. ಔದಾಸೀನ್ಯ
 118. ಔದಾಸ್ಯ
 119. ಔದುಂಬರ
 120. ಔದುಂಬರ
 121. ಔದುಂಬರಕುಷ್ಠ
 122. ಔದ್ಧತ್ಯ
 123. ಔದ್ಯಮಿಕ
 124. ಔದ್ಯಮೀಕರಿಸು
 125. ಔದ್ಯೋಗಿಕ
 126. ಔದ್ಯೋಗಿಕಶಿಕ್ಷಣ
 127. ಔದ್ವಾಹಿಕ
 128. ಔನ್ನತೆ
 129. ಔನ್ನತ್ಯ
 130. ಔನ್ನತ್ಯಾಂತರಮಾಪಕ
 131. ಔಪಚಾರಿಕ
 132. ಔಪಚಾರಿಕತೆ
 133. ಔಪಚ್ಛಂದಸಿಕ
 134. ಔಪದಾಹ್ಯ
 135. ಔಪನಿಷದ
 136. ಔಪನಿಷದಿಕ
 137. ಔಪಮ್ಯ
 138. ಔಪಯಿಕ
 139. ಔಪಯೋಗಿಕ
 140. ಔಪರಿಷ್ಟಕ
 141. ಔಪಲ
 142. ಔಪವಾಹ್ಯ
 143. ಔಪಶ್ಲೇಷಿಕ
 144. ಔಪಶ್ಲೇಷಿಕ
 145. ಔಪಹಾಸಿಕ
 146. ಔಪಾಖ್ಯಾನ
 147. ಔಪಾಧಿಕ
 148. ಔಪಾಧಿಕತೆ
 149. ಔಪಾಸನ
 150. ಔಪಾಸನೆ
 151. ಔಮೀನ
 152. ಔಮ್ಯ
 153. ಔರಂಗಾಬಾದಿ
 154. ಔರಭ್ರ
 155. ಔರಭ್ರಕ
 156. ಔರಸ
 157. ಔರಸ
 158. ಔರಸತ್ವ
 159. ಔರಸಪುತ್ರ
 160. ಔರಸಸಂಪತ್ತು
 161. ಔರಸೀಕರಣ
 162. ಔಧ್ರ್ವದೇಹಿಕ
 163. ಔರ್ವ
 164. ಔರ್ವ
 165. ಔರ್ವಜ್ವಲನ
 166. ಔರ್ವಜ್ವಳನ
 167. ಔರ್ವಶೀಯಪ್ರಿಯ
 168. ಔರ್ವಶೇಯಪ್ರಿಯ
 169. ಔರ್ವಾಗ್ನಿ
 170. ಔರ್ವಾನಲ
 171. ಔಶರ
 172. ಔಶೀರ
 173. ಔಷಧ
 174. ಔಷಧಂಗೊಳ್
 175. ಔಷಧಮಂಜರಿ
 176. ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ
 177. ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 178. ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ
 179. ಔಷಧಾಚಾರ್ಯ
 180. ಔಷಧಾಲಯ
 181. ಔಷಧಿ
 182. ಔಷಧಿಕ
 183. ಔಷಧಿಶಾಸ್ತ್ರ
 184. ಔಷಧಿಸು
 185. ಔಷಧೀಯ
 186. ಔಷ್ಟ್ರಕ
 187. ಔಷ್ಟ್ರಕ
 188. ಔಷ್ಠ್ಯ
 189. ಔಷ್ಠ್ಯ
 190. ಔಷ್ಠ್ಯವರ್ಣ
 191. ಔಸದ

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments