ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada amm aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( amm Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( oo Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಅಂ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ.

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 14ಯದು. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೊರಕುವುದು ಅಪುರ್ವ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಈಗಿರುವಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿ ಯಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಬದಲಾವಣಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಂ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಅಂಕ
 2. ಅಂಕಣಕ
 3. ಅಂಕಣದ
 4. ಅಂಕಣದೊಳಗಿಹ
 5. ಅಂಕಣವು
 6. ಅಂಕದ
 7. ಅಂಕದಲಿ
 8. ಅಂಕದಲುದಿಸಿದ
 9. ಅಂಕದಲ್ಯಾರೋಪಿತನಾಗೆ
 10. ಅಂಕದಲ್ಲಿ
 11. ಅಂಕದಲ್ಲಿಪ್ಪ
 12. ಅಂಕದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ
 13. ಅಂಕದಿ
 14. ಅಂಕದೊಳಾಡೋ
 15. ಅಂಕದೊಳಿಟ್ಟು
 16. ಅಂಕದೊಳೆತ್ತುವಡೊಂಕನಾದ
 17. ಅಂಕನ
 18. ಅಂಕನವ
 19. ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರಕೆ
 20. ಅಂಕನಾಥ
 21. ಅಂಕರಲಿ
 22. ಅಂಕವಿಧದೊಳೆಸೆವ
 23. ಅಂಕಾ
 24. ಅಂಕಾರೋಹಿತ
 25. ಅಂಕಿತ
 26. ಅಂಕಿತ-ಕೃಷ್ಣ
 27. ಅಂಕಿತ-ಗಿರಿಧರಕಂದ
 28. ಅಂಕಿತ-ಗಿರಿಧರಸುತ
 29. ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣ
 30. ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣಸುತ
 31. ಅಂಕಿತ-ಗುರುಶ್ರೀಪತಿ
 32. ಅಂಕಿತ-ತಾತ
 33. ಅಂಕಿತ-ವೆಂಕಟ
 34. ಅಂಕಿತ-ಶ್ರೀಗುರುಕೃಷ್ಣ
 35. ಅಂಕಿತಕೊಟ್ಟು
 36. ಅಂಕಿತಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು
 37. ಅಂಕಿತಕ್ಕೆಐವತ್ತು
 38. ಅಂಕಿತಗಳ
 39. ಅಂಕಿತಗಳಿತ್ತೂದಾಸ
 40. ಅಂಕಿತದ
 41. ಅಂಕಿತದಂತೆ
 42. ಅಂಕಿತದಲ್ಲೂ
 43. ಅಂಕಿತದಿ
 44. ಅಂಕಿತನಾಮ
 45. ಅಂಕಿತನೆಗಾಂಗೇಯಚೈಲತ-
 46. ಅಂಕಿತಪದ
 47. ಅಂಕಿತಪದಪ್ರಸನ್ನ
 48. ಅಂಕಿತಯುಕ್ತ
 49. ಅಂಕಿತರಹಿತ
 50. ಅಂಕಿತವ
 51. ಅಂಕಿತವಆಪ್ತ
 52. ಅಂಕಿತವಕತೃಸಿರಿ
 53. ಅಂಕಿತವಕಾದುಕೋ
 54. ಅಂಕಿತವಕೊಂಡ29ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯಪರಮದಯಮಾಡಿಆ
 55. ಅಂಕಿತವಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭ
 56. ಅಂಕಿತವದಲ್ಲದೆ
 57. ಅಂಕಿತವನಿತ್ತರು
 58. ಅಂಕಿತವನಿತ್ತಾ
 59. ಅಂಕಿತವನಿತ್ತು
 60. ಅಂಕಿತವನಿತ್ತೂ
 61. ಅಂಕಿತವನಿತ್ತೆ
 62. ಅಂಕಿತವನಿತ್ತೆಮರುತಾಂತರಾತ್ಮಕನೆ
 63. ಅಂಕಿತವನಿವಗೇ
 64. ಅಂಕಿತವನುಪದೇಷಿಸಿದೆ
 65. ಅಂಕಿತವನೂ
 66. ಅಂಕಿತವನೆರವಿನಾ
 67. ಅಂಕಿತವನ್ನೆ
 68. ಅಂಕಿತವಮಾಜದಲೆ
 69. ಅಂಕಿತವಯೋಜಿಸಿಹೆ
 70. ಅಂಕಿತವಸಾರ್ಥಕೆನಿಪುದು
 71. ಅಂಕಿತವಸುಪ್ತೀಶ
 72. ಅಂಕಿತವಾ
 73. ಅಂಕಿತವಾಅಂದ
 74. ಅಂಕಿತವಾಗಳವಡಿಸಿ
 75. ಅಂಕಿತವಾದ
 76. ಅಂಕಿತವಾಮಾಜದಲೆ
 77. ಅಂಕಿತವಿತ್ತರಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನು
 78. ಅಂಕಿತವಿತ್ತರು
 79. ಅಂಕಿತವಿತ್ತಿರಿ
 80. ಅಂಕಿತವಿತ್ತು
 81. ಅಂಕಿತವಿತ್ತುಧೀರ
 82. ಅಂಕಿತವಿತ್ತೆತಂದೆ
 83. ಅಂಕಿತವಿದನು
 84. ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದಾ
 85. ಅಂಕಿತವು
 86. ಅಂಕಿತವುಳ್ಳ
 87. ಅಂಕಿತವೃತ್ತಿ
 88. ಅಂಕಿತವೆ
 89. ಅಂಕಿತವೆನಗೆ
 90. ಅಂಕಿತಸಂದಿತು
 91. ಅಂಕಿತಿಟ್ಟು
 92. ಅಂಕಿತಿಲ್ಲದ
 93. ಅಂಕಿತೋಪ
 94. ಅಂಕಿತೋಪದೇಶವನು
 95. ಅಂಕೀತವಿಲ್ಲದ
 96. ಅಂಕುಡೊಂಕಿಲ್ಲದ
 97. ಅಂಕುರ
 98. ಅಂಕುರಗಳೆದ್ದಲ್ಲಿ
 99. ಅಂಕುರದಿಂದೆ
 100. ಅಂಕುರನೆ
 101. ಅಂಕುರವ
 102. ಅಂಕುರವಾ
 103. ಅಂಕುರವಾಗುವ
 104. ಅಂಕುರವಿಲ್ಲಾ
 105. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ
 106. ಅಂಕುರಾವು
 107. ಅಂಕುರಿತ
 108. ಅಂಕುರಿಸಕ್ಷರ
 109. ಅಂಕುರಿಸದೆ
 110. ಅಂಕುರಿಸೆನ್ನೊಳಾತಂಕತಾರದೆ
 111. ಅಂಕುರುವು
 112. ಅಂಕುಶ
 113. ಅಂಕುಶಆಯುಧ
 114. ಅಂಕುಶದಲಿ
 115. ಅಂಕುಶದಾರನೇ
 116. ಅಂಕುಶದೊಜ್ರ
 117. ಅಂಕುಶಧರ
 118. ಅಂಕುಶಧ್ವಜ
 119. ಅಂಕುಶಪಾಶ
 120. ಅಂಕುಶವಿತ್ತು
 121. ಅಂಕುಶಾಯುಧ
 122. ಅಂಕೂಶಾ
 123. ಅಂಕೆ
 124. ಅಂಕೆಗಳನು
 125. ಅಂಕೆಯ
 126. ಅಂಕೆಯವನೆಂದು
 127. ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಿರೆ
 128. ಅಂಕೆರಹಿತ
 129. ಅಂಗ
 130. ಅಂಗ-
 131. ಅಂಗದಲ್ಲಿ
 132. ಅಂಗಕರಣಗಳ
 133. ಅಂಗಕೆ
 134. ಅಂಗಕ್ಕೆ
 135. ಅಂಗಗಳ
 136. ಅಂಗಗಳನೊರೆಸುತಲಿ
 137. ಅಂಗಗಳಲಿ
 138. ಅಂಗಗಳಿಂದ
 139. ಅಂಗಗಳು
 140. ಅಂಗಗಳೊಳ್
 141. ಅಂಗಗೂಡು
 142. ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ
 143. ಅಂಗಜ
 144. ಅಂಗಜಕೋಟಿ
 145. ಅಂಗಜಕೋಟಿರೂಪ
 146. ಅಂಗಜಕೋಟೀರನೆ
 147. ಅಂಗಜಗಳು
 148. ಅಂಗಜಜನಕ
 149. ಅಂಗಜಜನಕನ
 150. ಅಂಗಜಜನಕನೆ
 151. ಅಂಗಜಜನಕವಿಲಾಸನ
 152. ಅಂಗಜಜನಕಾ
 153. ಅಂಗಜಜನಕಾದ್ಭುತ
 154. ಅಂಗಜಜನನಿಯ
 155. ಅಂಗಜತಾತ
 156. ಅಂಗಜತಾಪವ
 157. ಅಂಗಜದರು
 158. ಅಂಗಜದೂರನೆ
 159. ಅಂಗಜನ
 160. ಅಂಗಜನಜನನಿಗೆ
 161. ಅಂಗಜನನು
 162. ಅಂಗಜನಪಿತ
 163. ಅಂಗಜನಪಿತಗೆ
 164. ಅಂಗಜನಯ್ಯ
 165. ಅಂಗಜನಯ್ಯಗೆ
 166. ಅಂಗಜನಯ್ಯನ
 167. ಅಂಗಜನಯ್ಯನೆ
 168. ಅಂಗಜನಯ್ಯಾ
 169. ಅಂಗಜನಾ
 170. ಅಂಗಜನಾಟಕೆ
 171. ಅಂಗಜನಿಭ
 172. ಅಂಗಜನುರುಹಿದ
 173. ಅಂಗಜನೈಯನು
 174. ಅಂಗಜನೈಯ್ಯಗೀಯುತೆ
 175. ಅಂಗಜನ್ನೆನೆಸಿ
 176. ಅಂಗಜನ್ವಶನಾದೆ
 177. ಅಂಗಜಪಿತ
 178. ಅಂಗಜಪಿತಕಾಳಿಂಗಮಥನಸಂಗೀತ
 179. ಅಂಗಜಪಿತಚರಣಂಗಳ
 180. ಅಂಗಜಪಿತನ
 181. ಅಂಗಜಪಿತನಾಜ್ಞೆ
 182. ಅಂಗಜಪಿತನಿಗೆ
 183. ಅಂಗಜಪಿತನೆ
 184. ಅಂಗಜಪಿತನೆಂಬ
 185. ಅಂಗಜಮದಹರನೇ
 186. ಅಂಗಜರಿಪು
 187. ಅಂಗಜರಿಪುಗಳ
 188. ಅಂಗಜರೂಪಗೆ
 189. ಅಂಗಜರೂಪೆಗೆ
 190. ಅಂಗಜವಶವಾದರು
 191. ಅಂಗಜವೈರಿ
 192. ಅಂಗಜಶತರೂಪೆ
 193. ಅಂಗಜಹ
 194. ಅಂಗಜಹತನಾಶಿವನುತ
 195. ಅಂಗಜಹರ
 196. ಅಂಗಜಾ
 197. ಅಂಗಜಾಗ್ನಿಯ
 198. ಅಂಗಜಾಜನನಿ
 199. ಅಂಗಜಾತ
 200. ಅಂಗಜಾತನ
 201. ಅಂಗಜಾದಿ
 202. ಅಂಗಜಾಪಿತಾ
 203. ಅಂಗಜಾರಿ
 204. ಅಂಗಜಾರಿಪ್ರಿಯತುರಂಗ
 205. ಅಂಗಜಾರಿಯ
 206. ಅಂಗಜಾರಿಯು
 207. ಅಂಗಡಿ
 208. ಅಂಗಡಿಗಳನು
 209. ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತಿಹವು
 210. ಅಂಗಡಿಗುಂಪು
 211. ಅಂಗಡಿಗೆ
 212. ಅಂಗಡಿನೀ
 213. ಅಂಗಡಿಯ
 214. ಅಂಗಡಿಯನು
 215. ಅಂಗಡಿಯಲಿ
 216. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಶಿಕ್ಷಿಸೀದ
 217. ಅಂಗಡಿಯು
 218. ಅಂಗಡಿಯೆಕೋಪವೆಂಬ
 219. ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ
 220. ಅಂಗಣದಲಿ
 221. ಅಂಗಣದೊಳಗೆ
 222. ಅಂಗಣದೊಳು
 223. ಅಂಗದ
 224. ಅಂಗದಗೊಲಿದಾನಂದವನಿತ್ತು
 225. ಅಂಗದನ
 226. ಅಂಗದಂಬರವ
 227. ಅಂಗದಯುಗಳಕರವಲಯಾಂಗುಲಿಮುದ್ರಿಕೆ
 228. ಅಂಗದರ
 229. ಅಂಗದರುಶನವೆನಗೆ
 230. ಅಂಗದಲಿ
 231. ಅಂಗದಲಿ-
 232. ಅಂಗದಲ್ಲಿ
 233. ಅಂಗದಲ್ಲಿ
 234. ಅಂಗದಲ್ಲೆ
 235. ಅಂಗದಾದಿ
 236. ಅಂಗದಿ
 237. ಅಂಗದಿಂದ
 238. ಅಂಗದಿಂದಾಗಲೆ
 239. ಅಂಗದಿದ್ದುಕೊಂಡು
 240. ಅಂಗದಿಂಮಾಡು
 241. ಅಂಗದಿರವೆಯಾಗಿ
 242. ಅಂಗದಿಸುರಿದು
 243. ಅಂಗದೊಸನವ
 244. ಅಂಗದೊಳಗ
 245. ಅಂಗದೊಳಗಿಹ
 246. ಅಂಗದೊಳಗೆ
 247. ಅಂಗದೊಳಗೈಕ್ಯಾ
 248. ಅಂಗದೊಳಡಗಿದ್ದುದೀ
 249. ಅಂಗದೊಳಿಟ್ಟಂತೆ
 250. ಅಂಗದೊಳಿದ್ದ
 251. ಅಂಗದೊಳಿದ್ದು
 252. ಅಂಗದೊಳಿಹ
 253. ಅಂಗದ್ವಸ್ತ್ರವಬಿಟ್ಟ
 254. ಅಂಗಧ
 255. ಅಂಗನಮಣಿ
 256. ಅಂಗನಾ
 257. ಅಂಗನಾಕುಲ
 258. ಅಂಗನಾಕುಲಮಣಿ
 259. ಅಂಗನಾಂಬರಹರಣಾನುಪಮ
 260. ಅಂಗನಾಮಣಿ
 261. ಅಂಗನಾಮಣಿಯನ್ನು
 262. ಅಂಗನಾಮಣಿಯರಿಗೆ
 263. ಅಂಗನಾಮಣಿಯರೆ
 264. ಅಂಗನಾಮಣೀ
 265. ಅಂಗನಾಮೋಹದಿ
 266. ಅಂಗನಿಗೆ
 267. ಅಂಗನಿಂದ
 268. ಅಂಗನಿಯಳಿಗೆ
 269. ಅಂಗನೆ
 270. ಅಂಗನೆಗಧಿಕವ್ಯಾಕೆ
 271. ಅಂಗನೆಗೆ
 272. ಅಂಗನೆಗೊಲಿಯಿತು
 273. ಅಂಗನೆನಿಸದೆ
 274. ಅಂಗನೆಯ
 275. ಅಂಗನೆಯನು
 276. ಅಂಗನೆಯರ
 277. ಅಂಗನೆಯರಉತ್ತುಂಗಕುಚದಲಿಟ್ಟ
 278. ಅಂಗನೆಯರಡಗಿಸಿದರೆಂದು
 279. ಅಂಗನೆಯರನಟ್ಟಿದಳು
 280. ಅಂಗನೆಯರನು
 281. ಅಂಗನೆಯರಬಗೆ
 282. ಅಂಗನೆಯರಬಾಧೆಬಿಡಿಸೊ
 283. ಅಂಗನೆಯರಲ್ಲಿ
 284. ಅಂಗನೆಯರಿಗೆ
 285. ಅಂಗನೆಯರು
 286. ಅಂಗನೆಯರೆ
 287. ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ
 288. ಅಂಗನೆಯರೆಡ
 289. ಅಂಗನೆಯರೆಡಬಲ
 290. ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ
 291. ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲರು
 292. ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲರೂ
 293. ಅಂಗನೆಯರೊತ್ತುವುದೀ
 294. ಅಂಗನೆಯರ್ಹಸೆಗೆ
 295. ಅಂಗನೆಯಳ
 296. ಅಂಗನೆಯಾಗಿ
 297. ಅಂಗನೆಯು
 298. ಅಂಗನೆಯೊಳು
 299. ಅಂಗನೆರ
 300. ಅಂಗನೆಲಕುಮಿಯ
 301. ಅಂಗನೇಯರ
 302. ಅಂಗನೇಯರು
 303. ಅಂಗನೇರಿಗೆ
 304. ಅಂಗನೇರು
 305. ಅಂಗಪುನೀತ
 306. ಅಂಗಪುರೀಯೆನಬಹುದಣ್ಣಾ
 307. ಅಂಗಭಂಗವ
 308. ಅಂಗಭವ
 309. ಅಂಗಭೂತ
 310. ಅಂಗಭೇದ
 311. ಅಂಗಮಘಮಘಿಸುವ
 312. ಅಂಗಮರೆತು
 313. ಅಂಗಮಾಟಗಳು
 314. ಅಂಗಮೋಹವ
 315. ಅಂಗಯಿಸುವರಾರು?
 316. ಅಂಗಯ್ಯ
 317. ಅಂಗಯ್ಯಲೊರೆಸಿಬಿಸಜಾಕ್ಷಿ
 318. ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ
 319. ಅಂಗರಾಗ
 320. ಅಂಗರಾಗದ
 321. ಅಂಗರಾಗಾರ್ಪಣವನೆಲ್ಲ
 322. ಅಂಗಲಾಚಿ
 323. ಅಂಗಲಾಚಿಸೀ
 324. ಅಂಗವ
 325. ಅಂಗವಟೆ
 326. ಅಂಗವದಂಡಿಸಿ
 327. ಅಂಗವನು
 328. ಅಂಗವನುಕೊಸರಿ
 329. ಅಂಗವನುಜ್ಜಿ
 330. ಅಂಗವನೊದ್ದ
 331. ಅಂಗವಯ್ಯೋ
 332. ಅಂಗವಲ್ಲದೆ
 333. ಅಂಗವಸ್ತ್ರÀವನೆಲ್ಲ
 334. ಅಂಗವಾದ
 335. ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ
 336. ಅಂಗವಿಹೀನರಿಗಂಗವ
 337. ಅಂಗವು
 338. ಅಂಗವುಳ್ಳವ
 339. ಅಂಗವೆ
 340. ಅಂಗವೆನಿಸಬಲ್ಲನೆಲಿಂಗ
 341. ಅಂಗವೆರಡಾಗುವುದುಬಡತನ
 342. ಅಂಗವೆಲ್ಲ
 343. ಅಂಗವೇ
 344. ಅಂಗವ್ರತವೆಲ್ಲ
 345. ಅಂಗಸಂಗ
 346. ಅಂಗಸಂಗಕೆ
 347. ಅಂಗಸಂಗಕ್ಕೆ
 348. ಅಂಗಸಂಗಗಳಿಂದ
 349. ಅಂಗಸಂಗಗೆ
 350. ಅಂಗಸಂಗದ
 351. ಅಂಗಸಂಗದಿ
 352. ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ
 353. ಅಂಗಸಂಗವ
 354. ಅಂಗಸಂಗವನಿತ್ತ
 355. ಅಂಗಸಂಗಾದವಗ
 356. ಅಂಗಸಹಿತವಾಗಿ
 357. ಅಂಗಸಾಯುಜ್ಯವು
 358. ಅಂಗಸುಖವ
 359. ಅಂಗಹೀನನದಾಗಿ
 360. ಅಂಗಹೀನರಿಗೆ
 361. ಅಂಗಹೀನರೆ
 362. ಅಂಗಳ
 363. ಅಂಗಳಕಹಂದರಗಳ್ಹಾಕಿದ
 364. ಅಂಗಳಕೆ
 365. ಅಂಗಳದಲಿ
 366. ಅಂಗಳದಿ
 367. ಅಂಗಳದೊಳಗಾಡುತಿಹ
 368. ಅಂಗಳದೊಳಗಿನ್ನು
 369. ಅಂಗಳದೊಳಗಿಹ
 370. ಅಂಗಳದೊಳಗೆ
 371. ಅಂಗಳದೊಳಾಡಿದಗೆ
 372. ಅಂಗಳದೊಳು
 373. ಅಂಗಳದೋಳ್
 374. ಅಂಗಳವುಉಡುಪಿ
 375. ಅಂಗಳಿಗಾತ್ಮ
 376. ಅಂಗಳಿಗೆ
 377. ಅಂಗಾ
 378. ಅಂಗಾಂಗ
 379. ಅಂಗಾಂಗದ
 380. ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ
 381. ಅಂಗಾಂಗಿ
 382. ಅಂಗಾಜ
 383. ಅಂಗಾದಿ
 384. ಅಂಗಾಧಿ
 385. ಅಂಗಾಧಿಪತಿಯಂತೆ
 386. ಅಂಗಾನೆ
 387. ಅಂಗಾನೇರು
 388. ಅಂಗಾಭರಣವಿಟ್ಟು
 389. ಅಂಗಾರ
 390. ಅಂಗಾರಕ
 391. ಅಂಗಾರಕನ
 392. ಅಂಗಾರದ
 393. ಅಂಗಾರದಕ್ಷತೆ
 394. ಅಂಗಾರದಲಿ
 395. ಅಂಗಾರವ
 396. ಅಂಗಾರವನೆ
 397. ಅಂಗಾಲಿಲ್ಯವನು
 398. ಅಂಗಾಲು
 399. ಅಂಗಿ
 400. ಅಂಗಿಕುಲಾವಿ
 401. ಅಂಗಿಟೊಪ್ಪಿಗೆ
 402. ಅಂಗಿತೊಟ್ಟು
 403. ಅಂಗಿನೀಗಲಿ
 404. ಅಂಗಿಯ
 405. ಅಂಗಿಯನು
 406. ಅಂಗಿಯಾದ
 407. ಅಂಗಿಯು
 408. ಅಂಗಿಯುಅ
 409. ಅಂಗಿರಸಾಂಗಿರಾ
 410. ಅಂಗಿರಾವುತನನ್ನು
 411. ಅಂಗಿವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ
 412. ಅಂಗಿಸಜ್ಜು
 413. ಅಂಗೀ
 414. ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
 415. ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ
 416. ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರಾ
 417. ಅಂಗೀರ
 418. ಅಂಗೀರಸ
 419. ಅಂಗುಟ
 420. ಅಂಗುಟದಲಿ
 421. ಅಂಗುಟದಿಂ
 422. ಅಂಗುಟವನು
 423. ಅಂಗುಟಾಗ್ರದಿ
 424. ಅಂಗುಟಾಗ್ರದಿಂದ
 425. ಅಂಗುಟಾಗ್ರದೊಳಖಿಳಪಾವನ
 426. ಅಂಗುಲ
 427. ಅಂಗುಲಿ
 428. ಅಂಗುಲಿಗಳಿಗೆ
 429. ಅಂಗುಲಿಗೆಲ್ಲ
 430. ಅಂಗುಲಿಯನುಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ
 431. ಅಂಗುಲಿಯೂರುವ
 432. ಅಂಗುಲಿಲಿ
 433. ಅಂಗುಲೀಕವನಿತ್ತಯ್ಯ6
 434. ಅಂಗುಲೀಗಳುಅನುಕೂಲಗಳಾಗಾಲು
 435. ಅಂಗುಲೀಯಕವೀಯೆ
 436. ಅಂಗುಲ್ಯಾಗ್ರದಲ್ಲಿ
 437. ಅಂಗುಷ್ಟ
 438. ಅಂಗುಷ್ಟದ
 439. ಅಂಗುಷ್ಟದÀಷ್ಟು
 440. ಅಂಗುಷ್ಟದಿ
 441. ಅಂಗುಷ್ಟದಿಸುಲಲಿತಸುಮನಸ
 442. ಅಂಜಾದೆ
 443. ಅಂಜಾನಮ್ಮಪಾಪ
 444. ಅಂಜಾನಮ್ಮಮೇಣು
 445. ಅಂಜಾನಿಯ
 446. ಅಂಜಾನೆ
 447. ಅಂಜಾನೆತನಯಧ
 448. ಅಂಜಿ
 449. ಅಂಜಿಕಿ
 450. ಅಂಜಿಕಿನ್ನೇತಕಯ್ಯ
 451. ಅಂಜಿಕಿನ್ನ್ಯಾಕೆ
 452. ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲ
 453. ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲದೆ
 454. ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲಮ್ಮ
 455. ಅಂಜಿಕೆ
 456. ಅಂಜಿಕೆಂಬುದು
 457. ಅಂಜಿಕೆಯ
 458. ಅಂಜಿಕೆಯಾಕೆ
 459. ಅಂಜಿಕೆಯಾಗುತಿದೆ
 460. ಅಂಜಿಕೆಯಾಗುತಿದೆಮಂಜಿನಂದದ
 461. ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ
 462. ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
 463. ಅಂಜಿಕೆಯು
 464. ಅಂಜಿಕೇನವನೊಳು
 465. ಅಂಜಿಕೊಂಡು
 466. ಅಂಜಿಕೊಂಡುಚಂದ್ರ
 467. ಅಂಜಿಕೊಂಡುಬಲಿಯ
 468. ಅಂಜಿಕ್ಯಾತಕಮ್ಮ
 469. ಅಂಜಿಕ್ಯಾತಕೆ
 470. ಅಂಜಿಕ್ಯಾತಕೇ
 471. ಅಂಜಿಕ್ಯಾರಿಸಿತು
 472. ಅಂಜಿಗುದ್ದುಹೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲೊ
 473. ಅಂಜಿದ
 474. ಅಂಜಿದಗೆ
 475. ಅಂಜಿದಂತೆ
 476. ಅಂಜಿದವನಂತೋಡುವ
 477. ಅಂಜಿದಾಸಿ
 478. ಅಂಜಿದೆನೊ
 479. ಅಂಜಿದೆವಯ್ಯ
 480. ಅಂಜಿದೆವಯ್ಯಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ
 481. ಅಂಜಿದೆವೆ
 482. ಅಂಜಿದೆವೊ
 483. ಅಂಜಿದ್ದು
 484. ಅಂಜಿದ್ದು2ಧರಣಿ
 485. ಅಂಜಿದ್ದು4ವಾಮನ
 486. ಅಂಜಿನೀರೊಳಗೆ
 487. ಅಂಜಿಪ
 488. ಅಂಜಿಪುಷ್ಪಫಲವ
 489. ಅಂಜಿಲಿದೇವಿ
 490. ಅಂಜಿವರಾಹನಾಗಿ
 491. ಅಂಜಿಶೇಷ
 492. ಅಂಜಿಸಲುಕುಂದು
 493. ಅಂಜಿಸಲೇಕಮ್ಮಬಗೆಯ
 494. ಅಂಜಿಸಿ
 495. ಅಂಜಿಸಿದರೆ
 496. ಅಂಜಿಸುವ
 497. ಅಂಜಿಸುವುದ್ಯಾಕಮ್ಮ
 498. ಅಂಜಿಸೆ
 499. ಅಂಜಿಸೆಸಿರಿಯರಸನ
 500. ಅಂಜಿಸೇವೆಂದರೆಖರೆಯವಾಗಿದ್ದ
 501. ಅಂಜಿಸೊದ್ಯಾಕ‌‌ಘ
 502. ಅಂಜಿಸೋದ್ಯಾತಕಯ್ಯಾ
 503. ಅಂಜಿಹರಿಯ
 504. ಅಂಜುಜಾಕ್ಷನ
 505. ಅಂಜುತಲಿ
 506. ಅಂಜುತಲೆ
 507. ಅಂಜುತಲೆಅಮ್ಮಭಾರತಿರತಿಸಮ್ಮಿಸಿಟ್ಟಳಾ
 508. ಅಂಜುತೆ
 509. ಅಂಜುಬುರುಕಗ್ವೀರತ್ವ
 510. ಅಂಜುವ
 511. ಅಂಜುವಂಥ
 512. ಅಂಜುವದ್ಯಾಕಮ್ಮ
 513. ಅಂಜುವನಲ್ಲ
 514. ಅಂಜುವನಲ್ಲಕಿಂಕರನು
 515. ಅಂಜುವನಲ್ಲಸಾಧುಸತ್ಯದ
 516. ಅಂಜುವನಾ
 517. ಅಂಜುವನೆಂದು
 518. ಅಂಜುವರೇನ
 519. ಅಂಜುವರೇನೆ
 520. ಅಂಜುವಳಲ್ಲ
 521. ಅಂಜುವಳಲ್ಲಬೋಂಕನೆ
 522. ಅಂಜುವಳಲ್ಲೋ
 523. ಅಂಜುವಳೆ
 524. ಅಂಜುವಳೇ
 525. ಅಂಜುವಿ
 526. ಅಂಜುವೆ
 527. ಅಂಜುವೆನದಕೆ
 528. ಅಂಜುವೆನು
 529. ಅಂಜುವೆನೆ
 530. ಅಂಜುವೆನೆಂದ
 531. ಅಂಜುವೆನೇ
 532. ಅಂಜುವೆನೊಂದಕೆ
 533. ಅಂಜೂರ
 534. ಅಂಜೂರದ
 535. ಅಂಜೂರಿ
 536. ಅಂಜೆನು
 537. ಅಂಜೆನೂ
 538. ಅಂಜೆನೊ
 539. ಅಂಜೋದ್ಯಾತಕೆ
 540. ಅಂಜೋನಲ್ಲ
 541. ಅಂಜೋರೆ

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments