ಕನ್ನಡ ದ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada da aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ದ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( da Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( da Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ದ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ತ-ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಕ್ಷರದ ಬಲಗಡೆಯ ಬಾಗು ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಲಕಟ್ಟೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಳು ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ರೂಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ರೂಪ ಖಚಿತವಾಗುವುದು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ದಕ್ಕಾಗಿರು
 2. ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 3. ದಕ್ಕು
 4. ದಕ್ಷ
 5. ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದ
 6. ದಕ್ಷತೆ
 7. ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ
 8. ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು
 9. ದಕ್ಷತೆಯಿಲ್ಲದ
 10. ದಕ್ಷನಲ್ಲದ
 11. ದಕ್ಷನಾದ
 12. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆ
 13. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ
 14. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
 15. ದಕ್ಷಿಣದ
 16. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ
 17. ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ
 18. ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಗಳು
 19. ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಗಳು
 20. ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಗಳು
 21. ದಃಖಕರ
 22. ದಗದ
 23. ದಗದಗಿಸು
 24. ದಗಲೆ
 25. ದಗಲ್ಬಾಜಿ
 26. ದಗಾ
 27. ದಗಾಕೋರ
 28. ದಂಗಾಗಿಸುವ
 29. ದಂಗುಬಡಿಸು
 30. ದಂಗುಬಡಿಸುವ
 31. ದಂಗೆ
 32. ದಂಗೆಕೋರ
 33. ದಂಗೆಕೋರತನ
 34. ದಂಗೆಕೋರತನ
 35. ದಂಗೆಕೋರರು
 36. ದಂಗೆಗಳು
 37. ದಂಗೆಯನ್ನು
 38. ದಂಗೆಯೆದ್ದಿತು
 39. ದಂಗೆಯೆಬ್ಬಿಸುವ
 40. ದಂಗೆಯೇಳು
 41. ದಂಗೆಯೇಳುತ್ತದೆ
 42. ದಂಗೆಯೇಳುವ
 43. ದಜಾರ
 44. ದಟವಾಗಿ
 45. ದಂಟು
 46. ದಟ್ಟ
 47. ದಟ್ಟಣೆ
 48. ದಟ್ಟಣೆಗಳು
 49. ದಟ್ಟಣೆಯಳಕ
 50. ದಟ್ಟದರಿದ್ರ
 51. ದಟ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯ
 52. ದಟ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯದ
 53. ದಟ್ಟಮೋಡ
 54. ದಟ್ಟವಲ್ಲದ
 55. ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ
 56. ದಟ್ಟವಾಗಿಸು
 57. ದಟ್ಟವಾಗಿಸುವಿಕೆಯ
 58. ದಟ್ಟವಾಗು
 59. ದಟ್ಟವಾದ
 60. ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ
 61. ದಟ್ಟಾರಣ್ಯಗಳು
 62. ದಟ್ಟು
 63. ದಂಡ
 64. ದಡ
 65. ದಂಡ-ಆದೇಶ
 66. ದಂಡಕ್ಕೆ-ಒಳಗಾದ
 67. ದಂಡಗಳು
 68. ದಂಡತೆರಿಗೆ
 69. ದಂಡತೆರು
 70. ದಂಡನಾರ್ಹ
 71. ದಂಡನೀತಿ
 72. ದಂಡನೀಯ
 73. ದಂಡನೆ
 74. ದಂಡನೆಯ
 75. ದಂಡನ್ಯಾಯ
 76. ದಂಡಪಾಣಿ
 77. ದಡಬಡ
 78. ದಂಡಯಾತ್ರೆ
 79. ದಂಡಯಾತ್ರೆಯು
 80. ದಂಡರೂಪದ
 81. ದಂಡಸಂಹಿತೆ
 82. ದಂಡಾದೇಶ
 83. ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
 84. ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 85. ದಡಾರ
 86. ದಡಾರದಂತೆ
 87. ದಡಾರವಾದರೂ
 88. ದಂಡಾರ್ಹ
 89. ದಂಡಿ
 90. ದಂಡಿಯಾಗಿರು
 91. ದಂಡಿಸು
 92. ದಂಡಿಸುವ
 93. ದಂಡಿಸುವುದು
 94. ದಂಡು
 95. ದಂಡುನೆಲೆ
 96. ದಡೂತಿಯಾದ
 97. ದಂಡೆ
 98. ದಂಡೆತ್ತಿಹೋಗು
 99. ದಡ್ಡ
 100. ದಡ್ಡತನ
 101. ದಡ್ಡತನದ
 102. ದಡ್ಡನಾಗು
 103. ದಡ್ಡನಾದ
 104. ದಡ್ಡಿ
 105. ದಡ್ಡು
 106. ದಣಿ
 107. ದಣಿದ
 108. ದಣಿದಿದೆ
 109. ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ
 110. ದಣಿದಿರುವ
 111. ದಣಿದಿರುವುದು
 112. ದಣಿವರಿಯದ
 113. ದಣಿವರಿಯದೆ
 114. ದಣಿವರಿಯುತ್ತಿದೆ
 115. ದಣಿವಾಗು
 116. ದಣಿವಾಗುವುದು
 117. ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 118. ದಣಿವಾರಿಸಿದ
 119. ದಣಿವಾರಿಸು
 120. ದಣಿವಿನ
 121. ದಣಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು
 122. ದಣಿವಿಲ್ಲದ
 123. ದಣಿವು
 124. ದಣಿವುಕಳೆತ
 125. ದಣಿಸು
 126. ದಣಿಸುವ
 127. ದಂತ
 128. ದಂತಕಥೆ
 129. ದಂತಕಥೆಗಳು
 130. ದಂತಕಥೆಯ
 131. ದಂತಕವಚ
 132. ದಂತಕವಚಗಳು
 133. ದಂತಕ್ಷಯಗಳು
 134. ದಂತಕ್ಷಯಗಳು
 135. ದಂತಗೋಪುರ
 136. ದಂತಚಿಕಿತ್ಸಕ
 137. ದಂತಚಿಕಿತ್ಸೆ
 138. ದಂತಚಿಕಿತ್ಸೆ
 139. ದಂತಚಿಕಿತ್ಸೆ
 140. ದಂತಚಿಕಿತ್ಸೆ
 141. ದಂತಚೂರ್ಣ
 142. ದಂತದ
 143. ದಂತವರ್ಣ
 144. ದಂತವಿನ್ಯಾಸ
 145. ದಂತವೈದ್ಯ
 146. ದಂತವೈದ್ಯರು
 147. ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 148. ದಂತಾಂಕುರತೆ
 149. ದಂತುರ
 150. ದತ್ತ
 151. ದತ್ತಕ
 152. ದತ್ತಕೋಶ
 153. ದತ್ತವಾಹಕ
 154. ದತ್ತಸಂಗ್ರಹಣೆ
 155. ದತ್ತಸಂಚಯ
 156. ದತ್ತಸಂಚಯಗಳು
 157. ದತ್ತಾಂಶ
 158. ದತ್ತಾಂಶಗಳು
 159. ದತ್ತಿ
 160. ದತ್ತಿದಾರ
 161. ದತ್ತುತೆಗೆದುಕೊ
 162. ದತ್ತುಪುತ್ರ
 163. ದತ್ತುಸ್ವೀಕಾರ
 164. ದತ್ತುಹಕ್ಕು
 165. ದತ್ತೂರ
 166. ದತ್ತೂರಿ
 167. ದಂತ್ಯ
 168. ದಂದುಗ
 169. ದಂಧೆ
 170. ದನ
 171. ದನಕಾಯುವವರು
 172. ದನಕಾಯುವವರು
 173. ದನಗಳು
 174. ದನಗಳ್ಳ
 175. ದನಿ
 176. ದನಿಗುಂದಿಸು
 177. ದನಿಯಡಗಿಸು
 178. ದನಿಯಮಗಳು
 179. ದನಿಯೆತ್ತು
 180. ದಂಪತಿ
 181. ದಂಪತಿಗಳು
 182. ದಂಪತಿಯಾಗು
 183. ದಪ್ಪ
 184. ದಪ್ಪಕಂಬ
 185. ದಪ್ಪಗಾಗು
 186. ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು
 187. ದಪ್ಪತುದಿ
 188. ದಪ್ಪದ
 189. ದಪ್ಪದೇಹದ
 190. ದಪ್ಪನಾದ
 191. ದಪ್ಪನಾದಳು
 192. ದಪ್ಪಮಯ್ಯ
 193. ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ
 194. ದಪ್ಪವಾಗಿಸಿ
 195. ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವುದು
 196. ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ
 197. ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಿದೆ
 198. ದಪ್ಪವಾಗುವುದು
 199. ದಪ್ಪವಾದ
 200. ದಪ್ಪಹಗ್ಗ
 201. ದಪ್ಪಾಗು
 202. ದಫೇದಾರ
 203. ದಫ್ತರು
 204. ದಬಾಯಿಸು
 205. ದಬಾವಣೆ
 206. ದಬ್ಬಳಮಾಂಜುಗೆ
 207. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ
 208. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರ
 209. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರರು
 210. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ
 211. ದಬ್ಬು
 212. ದಬ್ಬುವುದು
 213. ದಬ್ಬುಹಾಕು
 214. ದಬ್ಬೆ
 215. ದಮನ
 216. ದಮನಗೊಳಿಸು
 217. ದಮನಮಾಡು
 218. ದಮನಿತ
 219. ದಮ್ಗಾಗು
 220. ದಮ್ಗು
 221. ದಮ್ಗುಬಡಿಸು
 222. ದಮ್ಡನಾಯಕ
 223. ದಮ್ಡನೀತಿ
 224. ದಮ್ತಕಥೆ
 225. ದಮ್ತಿ
 226. ದಮ್ದುಗ
 227. ದಮ್ಮಸು
 228. ದಮ್ಮಸುಮಾಡು
 229. ದಮ್ಮು
 230. ದಯ
 231. ದಯನೀಯ
 232. ದಯಪಾಲಿಸು
 233. ದಯಮಾಡು
 234. ದಯವಿಟ್ಟು
 235. ದಯಾಕಟಾಕ್ಷ
 236. ದಯಾಪರ
 237. ದಯಾಪರತೆ
 238. ದಯಾಮಯ
 239. ದಯಾಮಯಿಯಾದ
 240. ದಯಾಮರಣ
 241. ದಯಾರ್ದ್ರ
 242. ದಯಾಶೀಲ
 243. ದಯಾಹತ್ಯೆ
 244. ದಯಾಹೀನ
 245. ದಯಾಳು
 246. ದಯಾಳುತ್ವ
 247. ದಯೆ
 248. ದಯೆತೋರು
 249. ದಯೆಯಿಂದ
 250. ದಯೆಯುಳ್ಳ
 251. ದರ
 252. ದರಒಪ್ಪಂದ
 253. ದರಕಾದ
 254. ದರಕು
 255. ದರಖಾಶ್ತು
 256. ದರಖಾಸ್ತು
 257. ದರಖಾಸ್ತುದಾರ
 258. ದರಗಳು
 259. ದರಗುತ್ತಿಗೆ
 260. ದರಪಟ್ಟಿ
 261. ದರಿ
 262. ದರಿದ್ರ
 263. ದರಿದ್ರನಂತೆ
 264. ದರಿದ್ರನನ್ನಾಗಿಸು
 265. ದರಿದ್ರರು
 266. ದರಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
 267. ದರೋಡೆ
 268. ದರೋಡೆಕಾರ
 269. ದರೋಡೆಕೋರ
 270. ದರೋಡೆಕೋರರು
 271. ದರ್ಜಿ
 272. ದರ್ಜೆ
 273. ದರ್ಜೆಯ
 274. ದರ್ಪ
 275. ದರ್ಪಣ
 276. ದರ್ಪದ
 277. ದರ್ಪಿಷ್ಠ
 278. ದರ್ಬಾರು
 279. ದರ್ಶನ
 280. ದರ್ಶನವಾಯಿತು
 281. ದರ್ಶನೀಯ
 282. ದರ್ಶಿ
 283. ದರ್ಶಿಗಳು
 284. ದರ್ಶಿಸು
 285. ದಲಾಲ
 286. ದಲಿತ
 287. ದಲ್ಲಾಳಿ
 288. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು
 289. ದವಡೆ
 290. ದವಡೆಹಲ್ಲು
 291. ದವಸ
 292. ದವಾಖಾನೆ
 293. ದಶಕ
 294. ದಶಪುಷ್ಪ
 295. ದಶಮಭಾಗ
 296. ದಶಮಾನ
 297. ದಶಮಾಂಶ
 298. ದಶಮಾಂಶದ
 299. ದಶಮುಖ
 300. ದಶಲಕ್ಷ
 301. ದಶವಾರ್ಷಿಕ
 302. ದಶಾಂಶ
 303. ದಶಾಸ್ತ್ರ
 304. ದಶೆ
 305. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ
 306. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರುವ
 307. ದಸಿ
 308. ದಸಿಗೋಡೆ
 309. ದಸಿಬೇಲಿ
 310. ದಸ್ಕತ್ತು
 311. ದಸ್ತಗಿರಿ
 312. ದಸ್ತಗಿರಿಮಾಡು
 313. ದಸ್ತಾವೇಜಿ
 314. ದಸ್ತಾವೇಜು
 315. ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು
 316. ದಹನ
 317. ದಹಿಸಿಬಿಡು
 318. ದಹಿಸು
 319. ದಹ್ಯ
 320. ದಳ
 321. ದಳಪತಿ
 322. ದಳಮುಖ
 323. ದಳವಾಯಿ
 324. ದಳೆ
 325. ದಳ್ದಳಿ
 326. ದಳ್ಳಾಳಿ
 327. ದಳ್ಳಿಸು
 328. ದಳ್ಳುರಿ
 329. ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ
 330. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
 331. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದಿರು
 332. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ
 333. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯರಹಿತ
 334. ದಾಖಲಾಗಿದೆ
 335. ದಾಖಲಾಗು
 336. ದಾಖಲಾತಿ
 337. ದಾಖಲಾತಿಕಛೇರಿ
 338. ದಾಖಲಾತಿಗಳು
 339. ದಾಖಲಿಸದ
 340. ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
 341. ದಾಖಲಿಸಲಾದ
 342. ದಾಖಲಿಸಿದ
 343. ದಾಖಲಿಸು
 344. ದಾಖಲಿಸುವಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 345. ದಾಖಲೀಕರಣ
 346. ದಾಖಲು
 347. ದಾಖಲುಗೊಳಿಸುವುದು
 348. ದಾಖಲುಮಾಡು
 349. ದಾಖಲೆ
 350. ದಾಖಲೆಗಳ
 351. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
 352. ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ
 353. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ
 354. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ
 355. ದಾಖಲೆಗಳು
 356. ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳು
 357. ದಾಖಲೆಪುಸ್ತಕ
 358. ದಾಖಲೆಯ
 359. ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ
 360. ದಾಖಲೆಯಾಗದ
 361. ದಾಟದೆ
 362. ದಾಟದೇ
 363. ದಾಟಬಲ್ಲ
 364. ದಾಟಲಾಗದ
 365. ದಾಟಲಿದೆ
 366. ದಾಟಿ
 367. ದಾಟಿ-ಹೋಗು
 368. ದಾಟಿತು
 369. ದಾಟಿಸು
 370. ದಾಟಿಹೋಗು
 371. ದಾಟು
 372. ದಾಟುಗ
 373. ದಾಟುಗಳು
 374. ದಾಟುತ್ತವೆ
 375. ದಾಟುತ್ತಿದೆ
 376. ದಾಂಟುಮರ
 377. ದಾಟುವುದು
 378. ದಾಟುಸುಂಕದೆಡೆ
 379. ದಾಟೋಲೆ
 380. ದಾಡಿ
 381. ದಾಂಡಿಗ
 382. ದಾಂಡು
 383. ದಾಣ
 384. ದಾತ
 385. ದಾತಾರ
 386. ದಾತೃ
 387. ದಾದನಂತೆ
 388. ದಾದಿ
 389. ದಾಂಧಲೆ
 390. ದಾನ
 391. ದಾನಕೊಡು
 392. ದಾನಗುಣ
 393. ದಾನಗ್ರಾಹಿ
 394. ದಾನಧರ್ಮ
 395. ದಾನಧರ್ಮಗಳು
 396. ದಾನಪರ
 397. ದಾನಮಾಡು
 398. ದಾನವ
 399. ದಾನಶೀಲ
 400. ದಾನಶೀಲತೆ
 401. ದಾನಶೀಲತ್ವ
 402. ದಾನಿ
 403. ದಾನಿಗಳು
 404. ದಾಂಪತ್ಯ
 405. ದಾಂಪತ್ಯದ
 406. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ
 407. ದಾಂಪತ್ಯದ್ರೋಹ
 408. ದಾಪು
 409. ದಾಪುಗಾಲಿಗ್ಗು
 410. ದಾಮಾಷಾ
 411. ದಾಮೋದರ
 412. ದಾಯಗ್ರಾಹಕ
 413. ದಾಯಾದಿ
 414. ದಾಯಿ
 415. ದಾಯಿತ್ವ
 416. ದಾರ
 417. ದಾರದಿಂದ-ಕಟ್ಟು
 418. ದಾರಿ
 419. ದಾರಿಕಾಯು
 420. ದಾರಿಕಾರ
 421. ದಾರಿಕೆಡಿಸು
 422. ದಾರಿಗ
 423. ದಾರಿಗಟ್ಟು
 424. ದಾರಿಗಟ್ಟುವುದು
 425. ದಾರಿಗಡ್ಡಲಾಗು
 426. ದಾರಿಗತಂಡ
 427. ದಾರಿಗಳು
 428. ದಾರಿಗಳ್ಳ
 429. ದಾರಿಗೆಟ್ಟ
 430. ದಾರಿಗೆಡಿಸು
 431. ದಾರಿಗೆಡು
 432. ದಾರಿತಡೆ
 433. ದಾರಿತಪ್ಪಿ
 434. ದಾರಿತಪ್ಪಿದ
 435. ದಾರಿತಪ್ಪಿನಡೆಯುವುದು
 436. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸು
 437. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದು
 438. ದಾರಿತಪ್ಪು
 439. ದಾರಿತಿಟ್ಟ
 440. ದಾರಿತಿರುಗು
 441. ದಾರಿತೋರಿಸು
 442. ದಾರಿತೋರಿಸುವ
 443. ದಾರಿತೋರುಗ
 444. ದಾರಿತೋರುವಿಕೆ
 445. ದಾರಿದೀಪ
 446. ದಾರಿದೀಪದಂತೆ
 447. ದಾರಿದ್ರ್ಯ
 448. ದಾರಿದ್ರ್ಯದ
 449. ದಾರಿಪಟ
 450. ದಾರಿಬಿಟ್ಟ
 451. ದಾರಿಬಿಟ್ಟು
 452. ದಾರಿಬಿಟ್ಟುಹೋಗು
 453. ದಾರಿಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದು
 454. ದಾರಿಬಿಡು
 455. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
 456. ದಾರಿಯಾಗಿರು
 457. ದಾರಿಸುಂಕ
 458. ದಾರಿಹಕ್ಕು
 459. ದಾರಿಹೋಕ
 460. ದಾರು
 461. ದಾರುಣ
 462. ದಾರುಣತೆ
 463. ದಾರುಣವಾಗಿ
 464. ದಾರ್ಢ್ಯ
 465. ದಾರ್ಢ್ಯತೆ
 466. ದಾರ್ಶನಿಕ
 467. ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ
 468. ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯದ
 469. ದಾಲ್ಛಿನ್ನಿ
 470. ದಾವಾ
 471. ದಾವಾಹಾಕು
 472. ದಾವೆ
 473. ದಾವೆಹೂಡು
 474. ದಾವೇದಾರ
 475. ದಾಷ್ಟಿಕದ
 476. ದಾಷ್ಟೀಕ
 477. ದಾಷ್ಟೀಕದ
 478. ದಾಸ
 479. ದಾಸನಾಗಿರುವುದು
 480. ದಾಸಯ್ಯ
 481. ದಾಸವಾಳ
 482. ದಾಸವಿಕ್ರಯ
 483. ದಾಸಿ
 484. ದಾಸ್ತಾನು
 485. ದಾಸ್ತಾನುಗಳು
 486. ದಾಸ್ತಾನುಗಾರ
 487. ದಾಸ್ತಾನುಮಾಡು
 488. ದಾಸ್ಯ
 489. ದಾಸ್ಯತ್ವ
 490. ದಾಸ್ಯದ
 491. ದಾಸ್ಯಭಾವದ
 492. ದಾಸ್ಯಮನೋಭಾವ
 493. ದಾಸ್ಯಮನೋಭಾವದ
 494. ದಾಸ್ಯವೃತ್ತಿ
 495. ದಾಹ
 496. ದಾಹಕ
 497. ದಾಹದ
 498. ದಾಳ
 499. ದಾಳಗಳು
 500. ದಾಳಹಾಕು
 501. ದಾಳಿ
 502. ದಾಳಿಕಾರ
 503. ದಾಳಿಕೋರರು
 504. ದಾಳಿಗಳಾದವು
 505. ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗದ
 506. ದಾಳಿಬರಹ
 507. ದಾಳಿಮಾಡು
 508. ದಾಳಿಮಾಡುವ
 509. ದಾಳಿಯಿಡು
 510. ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ
 511. ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿಸು
 512. ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗು
 513. ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾದ
 514. ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
 515. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ
 516. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು
 517. ದಿಕ್ಕುಗಳು
 518. ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸು
 519. ದಿಕ್ಕುಗೆಡು
 520. ದಿಕ್ಕುಗೆಡುವುದು
 521. ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪು
 522. ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪುವಿಕೆ
 523. ದಿಕ್ಕುತೋಚದ
 524. ದಿಕ್ಕುಪಾಲು
 525. ದಿಕ್ಕುಬದಲಾವಣೆ
 526. ದಿಕ್ಕುಸೂಚಿ
 527. ದಿಕ್ಪ್ರದೇಶ
 528. ದಿಕ್ಸೂಚಿ
 529. ದಿಗಂತ
 530. ದಿಗಂಬರ
 531. ದಿಗಿಲಿಗ
 532. ದಿಗಿಲು
 533. ದಿಗಿಲುಕೋರತನ
 534. ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸು
 535. ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸುಗ
 536. ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸುವ
 537. ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳು
 538. ದಿಗಿಲುಂಟುಮಾಡು
 539. ದಿಗಿಲುಪಡಿಸುವ
 540. ದಿಗಿಲುಪಡು
 541. ದಿಗಿಲುಬಿದ್ದ
 542. ದಿಗಿಲುಬೀಳು
 543. ದಿಗಿಲುಬೀಳುವ
 544. ದಿಗ್ದರ್ಶಕ
 545. ದಿಗ್ದರ್ಶನ
 546. ದಿಗ್ಬಂಧ
 547. ದಿಗ್ಬಂಧನವಾಯಿತು
 548. ದಿಗ್ಬಂಧಿತ
 549. ದಿಗ್ಬಮ್ಧನ
 550. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ
 551. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ
 552. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸು
 553. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ
 554. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಹಿಡಿಸು
 555. ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ
 556. ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದ
 557. ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ
 558. ದಿಗ್ಭ್ರಾಮ್ತ
 559. ದಿಟ
 560. ದಿಟವಾಗಿ
 561. ದಿಟವಾದ
 562. ದಿಟ್ಟ
 563. ದಿಟ್ಟತನ
 564. ದಿಟ್ಟತನದ
 565. ದಿಟ್ಟಿ
 566. ದಿಟ್ಟಿಸಿತು
 567. ದಿಟ್ಟಿಸಿದೆ
 568. ದಿಟ್ಟಿಸು
 569. ದಿಟ್ಟಿಸುವ
 570. ದಿಟ್ಟಿಸುವುದು
 571. ದಿಂಡಾಳು
 572. ದಿಡೀರ‍್ದಾಳಿ
 573. ದಿಂಡು
 574. ದಿಂಡೆ
 575. ದಿಡ್ಡಿ
 576. ದಿಡ್ಡಿಗೋಡೆ
 577. ದಿಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು
 578. ದಿಢೀರನೆ
 579. ದಿಢೀರ್
 580. ದಿಢೀರ್ಮುಷ್ಕರ
 581. ದಿಣ್ಣೆ
 582. ದಿಣ್ಣೆಯಾಗು
 583. ದಿನ
 584. ದಿನಕರ
 585. ದಿನಕಳೆ
 586. ದಿನಗಳು
 587. ದಿನಗೂಲಿ
 588. ದಿನಗೆಲಸ
 589. ದಿನಚರಿ
 590. ದಿನಚರ್ಯೆ
 591. ದಿನದಾಟ
 592. ದಿನದಿನಕ್ಕೆ
 593. ದಿನನಿತ್ಯದ
 594. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ
 595. ದಿನಪುಸ್ತಕ
 596. ದಿನಂಪ್ರತಿ
 597. ದಿನಂಪ್ರತಿಯ
 598. ದಿನಭತ್ಯ
 599. ದಿನವಹಿ
 600. ದಿನಸಿ
 601. ದಿನಾಂಕ
 602. ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು
 603. ದಿನಾಂಕದಿಂದ
 604. ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದ
 605. ದಿನೇಶ
 606. ದಿನ್ನೆ
 607. ದಿಂಬು
 608. ದಿಂಬುಗಳಂತೆ
 609. ದಿಂಬುಗಳು
 610. ದಿಬ್ಬ
 611. ದಿಬ್ಬಗಳಂತೆ
 612. ದಿಬ್ಯ
 613. ದಿಮ್ಮಿ
 614. ದಿಮ್ಮಿದ
 615. ದಿಮ್ಮಿವೇಟ
 616. ದಿಮ್ಮು
 617. ದಿರಸು
 618. ದಿಲ್ಶಾನ್ವೇಷಣೆ
 619. ದಿಲ್ಸ್ಟ್
 620. ದಿವಂಗತ
 621. ದಿವಂಗತನಾಗು
 622. ದಿವಸ
 623. ದಿವಸ್ಪತಿ
 624. ದಿವಾಕರ
 625. ದಿವಾಂಧ
 626. ದಿವಾನಖಾನೆ
 627. ದಿವಾನಪದವಿ
 628. ದಿವಾನಿ
 629. ದಿವಾಳಿ
 630. ದಿವಾಳಿತನ
 631. ದಿವಾಳಿಯಾಗು
 632. ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು
 633. ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತೆ
 634. ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ
 635. ದಿವಾಳಿಯಾದ
 636. ದಿವಾಳಿಯಾದರು
 637. ದಿವಾಳಿಯಾಯಿತು
 638. ದಿವಿಜ
 639. ದಿವ್ಯ
 640. ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ
 641. ದಿವ್ಯತೆ
 642. ದಿವ್ಯದರ್ಶನ
 643. ದಿವ್ಯದೃಷ್ಠಿ
 644. ದಿವ್ಯನಾಮ
 645. ದಿವ್ಯವಾಗಿ
 646. ದಿವ್ಯವಾದ
 647. ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು
 648. ದಿವ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ
 649. ದಿವ್ಯಶೇಷ
 650. ದಿವ್ಯಸಂದೇಶ
 651. ದಿವ್ಯೋಪದೇಶ
 652. ದಿವ್ಯೌಷಧ
 653. ದಿಶಾತಾರೆ
 654. ದಿಸೆ
 655. ದೀಕ್ಷಾದಾನ
 656. ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧ
 657. ದೀಕ್ಷಾಬಂಧನ
 658. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ
 659. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಯಿತು
 660. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಯಿತು
 661. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಯಿತು
 662. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದೆ
 663. ದೀಕ್ಷಿತ
 664. ದೀಕ್ಷಿತನಾದ
 665. ದೀಕ್ಷೆ
 666. ದೀಕ್ಷೆಕೊಡು
 667. ದೀಟು
 668. ದೀನ
 669. ದೀನತೆ
 670. ದೀನತೆಯಾಗುವುದು
 671. ದೀನನಾನುತನ
 672. ದೀನರಕ್ಷಾಶೌರ್ಯ
 673. ದೀನರಾಗಿರಿ
 674. ದೀನರಾಗಿರಿ
 675. ದೀನಾವಸ್ಥೆ
 676. ದೀಪ
 677. ದೀಪಗಳು
 678. ದೀಪಗೃಹ
 679. ದೀಪಸ್ತಂಭ
 680. ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು
 681. ದೀಪಹಚ್ಚು
 682. ದೀಪಾಲಂಕಾರ
 683. ದೀಪಾವಳಿ
 684. ದೀಪ್ತ
 685. ದೀಪ್ತಿ
 686. ದೀರ್ಘ
 687. ದೀರ್ಘಕಾಲ
 688. ದೀರ್ಘಕಾಲದ
 689. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
 690. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ
 691. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ
 692. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ
 693. ದೀರ್ಘಗೀತ
 694. ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸು
 695. ದೀರ್ಘಚತುರಸ್ರ
 696. ದೀರ್ಘಜೀವಿ
 697. ದೀರ್ಘದರ್ಶನ
 698. ದೀರ್ಘದೇಹಿ
 699. ದೀರ್ಘದ್ವೇಷದ
 700. ದೀರ್ಘನಿದ್ರೆ
 701. ದೀರ್ಘಬಿಡುವು
 702. ದೀರ್ಘಮಾಡು
 703. ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ
 704. ದೀರ್ಘರಜೆ
 705. ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ
 706. ದೀರ್ಘವಾದ
 707. ದೀರ್ಘವೃತ್ತ
 708. ದೀರ್ಘಾಕಾರದ
 709. ದೀರ್ಘಾಕಾರಾದ
 710. ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು
 711. ದೀರ್ಘಾಯುವಾಗಿದ್ದ
 712. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ
 713. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು
 714. ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು
 715. ದೀರ್ಘಾವಕಾಶ
 716. ದೀರ್ಘಾವಧಿ
 717. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
 718. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು
 719. ದೀವ
 720. ದೀವಟಿಗೆ
 721. ದೀವಿಗೆ
 722. ದುಃಖ
 723. ದುಃಖಕರ
 724. ದುಃಖಕರವಾದ
 725. ದುಃಖತಪ್ತ
 726. ದುಃಖದ
 727. ದುಃಖದವರೆಗೂ
 728. ದುಃಖದಾಯಕ-ಪ್ರಸಂಗ
 729. ದುಃಖಪಡು
 730. ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ
 731. ದುಃಖವಾಯಿತು
 732. ದುಃಖವಿದೆ
 733. ದುಃಖವೂ
 734. ದುಃಖಸಹಿಷ್ಣು
 735. ದುಃಖಿ
 736. ದುಃಖಿತ
 737. ದುಃಖಿತನನ್ನಾಗಿಸು
 738. ದುಃಖಿತನಾದ
 739. ದುಃಖಿತೆಯಾದ
 740. ದುಃಖಿಯಾದ
 741. ದುಃಖಿಸು
 742. ದುಖಿಃಸು
 743. ದುಃಖಿಸುವುದು
 744. ದುಗುಡ
 745. ದುಗುಡಗೊಂಡ
 746. ದುಗುಡಗೊಳ್ಳು
 747. ದುಗುಡದಂತೆ
 748. ದುಗುಡವಿಲ್ಲದ
 749. ದುಗುಲ
 750. ದುಗ್ಧಕೋಶಗಳು
 751. ದುಗ್ಧಗ್ರಂಥಿ
 752. ದುಗ್ಧಮಾಪಕ
 753. ದುಗ್ಧರಸ
 754. ದುಗ್ಧರಸದ
 755. ದುಂಟು
 756. ದುಂಡಗಿನ
 757. ದುಂಡಗೆ
 758. ದುಂಡನೆಯ
 759. ದುಂಡಳಕ
 760. ದುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
 761. ದುಂಡಾದವರು
 762. ದುಡಿ
 763. ದುಂಡಿ
 764. ದುಡಿತ
 765. ದುಡಿಮೆ
 766. ದುಡಿಮೆಗಳು
 767. ದುಡಿಮೆಗಾರ
 768. ದುಡಿಮೆದಿನಗಳು
 769. ದುಡಿಮೆಯ
 770. ದುಡಿಯಲಾರದ
 771. ದುಡಿಯುವ
 772. ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 773. ದುಡಿಸು
 774. ದುಡಿಸುವವನು
 775. ದುಂಡು
 776. ದುಡುಕದ
 777. ದುಂಡುಕಲೆಮನೆ
 778. ದುಡುಕಿನ
 779. ದುಡುಕು
 780. ದುಡುಕುತನ
 781. ದುಡುಕುವ
 782. ದುಂಡುಕೂಟ
 783. ದುಂಡುಕೋನದಳಕ
 784. ದುಂಡುದುಂಡಾಗಿರುವ
 785. ದುಂಡುದುಂಡಾದ
 786. ದುಂಡುಪಟ್ಟಿ
 787. ದುಂಡುಮಟ್ಟಿ
 788. ದುಂಡುಮಾಡು
 789. ದುಂಡುಮೊಳೆಗಳು
 790. ದುಂಡೆ
 791. ದುಡ್ಡಿನ
 792. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದ
 793. ದುಡ್ಡು
 794. ದುಂದಿನ
 795. ದುಂದು
 796. ದುಂದುಗಾರಿಕೆ
 797. ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ
 798. ದುಂದುಮಾಡದ
 799. ದುಂದುಮಾಡು
 800. ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಾರ
 801. ದುಂದುವೆಚ್ಚದ
 802. ದುಂದುವೆಚ್ಚಮಾಡು
 803. ದುನ್ದು
 804. ದುಂಪ
 805. ದುಪ್ಪಟಿ
 806. ದುಪ್ಪಟಿಗಳು
 807. ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು
 808. ದುಪ್ಪಟ್ಟು
 809. ದುಪ್ಪನೆ
 810. ದುಪ್ರತಿ
 811. ದುಬಾರಿ
 812. ದುಬಾರಿಯ
 813. ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ
 814. ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
 815. ದುಬಾರಿಯಾದ
 816. ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು
 817. ದುಂಬಿ
 818. ದುಬಿಕ್ಷ
 819. ದುಂಬಿಗಳಂತೆ
 820. ದುಂಬಿಮರಿ
 821. ದುಂಬುತೊಡಪ
 822. ದುಭಾಷಿ
 823. ದುಮ್ಡು
 824. ದುಮ್ಮಾನ
 825. ದುರಂತ
 826. ದುರಂತಗಳು
 827. ದುರಂತದ
 828. ದುರಂತದಂತೆ
 829. ದುರಂತವೆಂದರೆ
 830. ದುರದೃಷ್ಟ
 831. ದುರದೃಷ್ಟಕರ
 832. ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ
 833. ದುರದೃಷ್ಟದ
 834. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್
 835. ದುರನ್ವಯ
 836. ದುರಭಿಪ್ರಾಯ
 837. ದುರಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
 838. ದುರಭಿಮಾನ
 839. ದುರಭಿಮಾನದ
 840. ದುರಭಿಮಾನಿ
 841. ದುರಭಿಸಂಧಿ
 842. ದುರಭ್ಯಾಸ
 843. ದುರವಸ್ಥೆ
 844. ದುರವಸ್ಥೆಯ
 845. ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
 846. ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು
 847. ದುರವಸ್ಥೆಯಾಗಿ
 848. ದುರವಾಣಿ
 849. ದುರಸ್ತಿ
 850. ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 851. ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 852. ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ
 853. ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸು
 854. ದುರಸ್ತಿಮಾಡುವಂತಹ
 855. ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಡು
 856. ದುರಸ್ತುಮಾಡು
 857. ದುರಹಂಕಾರ
 858. ದುರಹಂಕಾರದ
 859. ದುರಹಮ್ಕಾರ
 860. ದುರಹಮ್ಕಾರಿ
 861. ದುರಾಕರ್ಷಣೆ
 862. ದುರಾಕ್ರಮಣ
 863. ದುರಾಕ್ರಮಣಕಾರ
 864. ದುರಾಕ್ರಮಣದ
 865. ದುರಾಕ್ರಮಣಮಾಡು
 866. ದುರಾಕ್ರಮಿಸು
 867. ದುರಾಗ್ರಹ
 868. ದುರಾಗ್ರಹದ
 869. ದುರಾಗ್ರಹಿ
 870. ದುರಾಚರಣೆ
 871. ದುರಾಚಾರ
 872. ದುರಾಚಾರಿ
 873. ದುರಾಡಳಿತ
 874. ದುರಾತ್ಮ
 875. ದುರಾತ್ಮಗಳು
 876. ದುರಾದೃಷ್ಟ
 877. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್
 878. ದುರಾದೃಷ್ಠ
 879. ದುರಾದ್ರಷ್ಟದ
 880. ದುರಾಲೋಚನೆ
 881. ದುರಾಶಾಪ್ರವೃತ್ತಿಯ
 882. ದುರಾಶೆ
 883. ದುರಾಸೆ
 884. ದುರಾಸೆಯ
 885. ದುರಾಸೆಯಾಗುವುದು
 886. ದುರಿತ
 887. ದುರುಗುಟ್ಟು
 888. ದುರುದ್ದೇಶ
 889. ದುರುದ್ದೇಶದ
 890. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ
 891. ದುರುದ್ದೇಶಿತ
 892. ದುರುಪಯೋಗ
 893. ದುರುಪಯೋಗಮಾಡು
 894. ದುರುಪಯೋಗಿಸು
 895. ದುರುಳ
 896. ದುರುಳತನ
 897. ದುರ್
 898. ದುರ್ಗ
 899. ದುರ್ಗತಿ
 900. ದುರ್ಗತಿಯ
 901. ದುರ್ಗಂಧ
 902. ದುರ್ಗಂಧದ
 903. ದುರ್ಗಂಧಹರ
 904. ದುರ್ಗಮ
 905. ದುರ್ಗಮಗೊಳಿಸು
 906. ದುರ್ಗಮವಾದ
 907. ದುರ್ಗಸೇನೆ
 908. ದುರ್ಗುಣ
 909. ದುರ್ಗೋಲ್
 910. ದುರ್ಗ್ರಾಹ್ಯ
 911. ದುರ್ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರು
 912. ದುರ್ಘಟನೆ
 913. ದುರ್ಜನ
 914. ದುರ್ಜ್ಞೇಯ
 915. ದುರ್ದಿನ
 916. ದುರ್ದೆಸೆ
 917. ದುರ್ದೈವ
 918. ದುರ್ದೈವದ
 919. ದುರ್ನಡತೆ
 920. ದುರ್ನಡತೆಯವನು
 921. ದುರ್ನಾತ
 922. ದುರ್ನಾತದ
 923. ದುರ್ನಿಮಿತ್ತ
 924. ದುರ್ನೀತಿ
 925. ದುರ್ನೀತಿಯ
 926. ದುರ್ಬಲ
 927. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ
 928. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು
 929. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ
 930. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರೂ
 931. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು
 932. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು
 933. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 934. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 935. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ
 936. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸು
 937. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ
 938. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 939. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು
 940. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ
 941. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು
 942. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 943. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 944. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 945. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 946. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 947. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 948. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 949. ದುರ್ಬಲತೆ
 950. ದುರ್ಬಲತೆಗಳು
 951. ದುರ್ಬಲನಾಗು
 952. ದುರ್ಬಲನಾದ
 953. ದುರ್ಬಲಪಡಿಸು
 954. ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಿ
 955. ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಿ
 956. ದುರ್ಬಲರಾಗುವ
 957. ದುರ್ಬಲರು
 958. ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ
 959. ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ
 960. ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ
 961. ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು
 962. ದುರ್ಬಲವಾಗು
 963. ದುರ್ಬಲವಾದ
 964. ದುರ್ಬಲವ್ಯಕ್ತಿ
 965. ದುರ್ಬಳಕೆ
 966. ದುರ್ಬೀನು
 967. ದುರ್ಬೋಧನೆ
 968. ದುರ್ಬೋಧಿಸು
 969. ದುರ್ಭರ
 970. ದುರ್ಭರವಾದ
 971. ದುರ್ಭಾಗ್ಯ
 972. ದುರ್ಭಾವನೆ
 973. ದುರ್ಭಾವನೆಯ
 974. ದುರ್ಭಾಷಣ
 975. ದುರ್ಭಾಷಿ
 976. ದುರ್ಭಾಷೆ
 977. ದುರ್ಭಾಷೆಯ
 978. ದುರ್ಭಿಕ್ಷ
 979. ದುರ್ಮಂತ್ರಿ
 980. ದುರ್ಮರಣ
 981. ದುರ್ಮರಣ-ವಿಚಾರಕ
 982. ದುರ್ಮಾಗದ
 983. ದುರ್ಮಾರ್ಗ
 984. ದುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಳಿದ
 985. ದುರ್ಮಾರ್ಗದ
 986. ದುರ್ಮಾಂಸ
 987. ದುರ್ಮೆದಸ್ಸು
 988. ದುರ್ಮೋಹ
 989. ದುರ್ಲಕ್ಷಣ
 990. ದುರ್ಲಂಘ್ಯ
 991. ದುರ್ಲಭ
 992. ದುರ್ಲಭತೆ
 993. ದುರ್ಲಭವಾದ
 994. ದುರ್ವರ್ತನೆ
 995. ದುರ್ವರ್ತನೆಕ್ರಿಯೆ
 996. ದುರ್ವಾಸನೆ
 997. ದುರ್ವಾಸನೆಗಳೆಕ
 998. ದುರ್ವಾಸನೆಯ
 999. ದುರ್ವಾಸಿ
 1000. ದುರ್ವಿಚಾರ
 1001. ದುರ್ವಿತರಣೆ
 1002. ದುರ್ವಿಧಿ
 1003. ದುರ್ವಿಧಿಯ
 1004. ದುರ್ವಿನಯ
 1005. ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ
 1006. ದುರ್ವಿಮರ್ಶೆ
 1007. ದುರ್ವೈದ್ಯ
 1008. ದುರ್ವ್ಯಯ
 1009. ದುರ್ವ್ಯಯಿ
 1010. ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ
 1011. ದುರ್ವ್ಯಸನ
 1012. ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
 1013. ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರ
 1014. ದುಶ್ಚಟ
 1015. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ
 1016. ದುಶ್ಚಟಗಳು
 1017. ದುಶ್ಚರಿತ್ರ
 1018. ದುಶ್ಚೇಷ್ಟೆ
 1019. ದುಶ್ಶೀಲ
 1020. ದುಷ್ಕರ್ಮ
 1021. ದುಷ್ಕರ್ಮಿ
 1022. ದುಷ್ಕಾರ್ಯ
 1023. ದುಷ್ಕಾರ್ಯಸಹಾಯಕ
 1024. ದುಷ್ಕೂಟ
 1025. ದುಷ್ಕೃತ್ಯ
 1026. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು
 1027. ದುಷ್ಟ
 1028. ದುಷ್ಟಕೂಟ
 1029. ದುಷ್ಟತನ
 1030. ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ
 1031. ದುಷ್ಟತನದ
 1032. ದುಷ್ಟತನವಿದೆ
 1033. ದುಷ್ಟತೆ
 1034. ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ
 1035. ದುಷ್ಟವಾದ
 1036. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ
 1037. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು
 1038. ದುಷ್ಟಾತ್ಮ
 1039. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ
 1040. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು
 1041. ದುಷ್ಪ್ರೀತಿ
 1042. ದುಷ್ಪ್ರೇರಕ
 1043. ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ
 1044. ದುಷ್ಪ್ರೇರಿಸು
 1045. ದುಸ್ತರ
 1046. ದುಸ್ತರವಾದ
 1047. ದುಸ್ಥಿತಿ
 1048. ದುಃಸ್ಥಿತಿ
 1049. ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ
 1050. ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
 1051. ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು
 1052. ದುಃಸ್ವಪ್ನ
 1053. ದುಸ್ವಪ್ನ
 1054. ದುಸ್ವಭಾವ
 1055. ದುಃಸ್ವಭಾವದವ
 1056. ದುಸ್ವಭಾವಿ
 1057. ದುಸ್ವಾದ
 1058. ದುಸ್ಸಹ
 1059. ದುಸ್ಸಾಧ್ಯ
 1060. ದುಃಸ್ಸಾಧ್ಯ
 1061. ದುಸ್ಸಾಹಸ
 1062. ದುಸ್ಸಾಹಸದ
 1063. ದುಸ್ಸಾಹಸಿ
 1064. ದುಹ್‌ಖಿತ
 1065. ದೂಕರಿಸು
 1066. ದೂಟು
 1067. ದೂಡು
 1068. ದೂತ
 1069. ದೂತಕರ್ಮ
 1070. ದೂತವರ್ಗ
 1071. ದೂತವಾಸ
 1072. ದೂತಾವಾಸ
 1073. ದೂರ
 1074. ದೂರ-ಕಾರ್ಯ
 1075. ದೂರ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
 1076. ದೂರಕ್ಕೆ
 1077. ದೂರಗಾಮಿ
 1078. ದೂರದ
 1079. ದೂರದ-ಜಾಗ
 1080. ದೂರದರುಹು
 1081. ದೂರದರ್ಶಕ
 1082. ದೂರದರ್ಶನ
 1083. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
 1084. ದೂರದರ್ಶಿ
 1085. ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ
 1086. ದೂರದರ್ಶಿಯಾದ
 1087. ದೂರದಲಿ
 1088. ದೂರದಲ್ಲಿ
 1089. ದೂರದವರೆಗೂ
 1090. ದೂರದವರೆಗೆ
 1091. ದೂರದಹತೋಟಿ
 1092. ದೂರದಾಚೆಗೆ
 1093. ದೂರದಿಂದ
 1094. ದೂರದೂರ
 1095. ದೂರದೂರದ
 1096. ದೂರದೂರಮಾಡು
 1097. ದೂರದೂರವಾದ
 1098. ದೂರದೂರು
 1099. ದೂರದೃಷ್ಟಿ
 1100. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ
 1101. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ
 1102. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ
 1103. ದೂರನೋಟ
 1104. ದೂರಪ್ರಯಾಣ
 1105. ದೂರಮಾಡು
 1106. ದೂರಮಾಡುವಿಕೆ
 1107. ದೂರಮಾಪಕ
 1108. ದೂರಮಾಪನ
 1109. ದೂರಮುದ್ರಕ
 1110. ದೂರವರ್ತಿ
 1111. ದೂರವರ್ತಿಯಾದ
 1112. ದೂರವಾಗಿ
 1113. ದೂರವಾಗಿರು
 1114. ದೂರವಾಗಿರುವ
 1115. ದೂರವಾಗು
 1116. ದೂರವಾಗುವಿಕೆ
 1117. ದೂರವಾಣಿ
 1118. ದೂರವಾಣಿಗಳು
 1119. ದೂರವಾದ
 1120. ದೂರವಿಡು
 1121. ದೂರವಿಡುವಿಕೆ
 1122. ದೂರವಿಡುವುದು
 1123. ದೂರವಿದೆ
 1124. ದೂರವಿರು
 1125. ದೂರವಿರುವ
 1126. ದೂರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
 1127. ದೂರಸರಿ
 1128. ದೂರಸ್ಥ
 1129. ದೂರಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ
 1130. ದೂರಹೋಗು
 1131. ದೂರಾಲೋಚನೆ
 1132. ದೂರಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ
 1133. ದೂರಿಡು
 1134. ದೂರಿಡುವ
 1135. ದೂರಿನಲ್ಲಿ
 1136. ದೂರೀಕರಿಸು
 1137. ದೂರು
 1138. ದೂರುಗಳು
 1139. ದೂರುಗಾರ
 1140. ದೂರುದಾರ
 1141. ದೂರುದಾರನೇ?
 1142. ದೂರುದಾರರಾದರೂ
 1143. ದೂರುಮಾಡು
 1144. ದೂರುವ
 1145. ದೂರುವುದು
 1146. ದೂರೇರಿಸು
 1147. ದೂಲ
 1148. ದೂಲೆ
 1149. ದೂಷಕ
 1150. ದೂಷಣೀಯ
 1151. ದೂಷಣೆ
 1152. ದೂಷಣೆಗಳು
 1153. ದೂಷಣೆಮಾಡು
 1154. ದೂಷಿತ
 1155. ದೂಷಿತಗೊಳಿಸು
 1156. ದೂಷಿಸು
 1157. ದೂಷ್ಯ
 1158. ದೂಸರರಿಮೆ
 1159. ದೂಸರು
 1160. ದೂಳಿ
 1161. ದೃಕ್ಯಂತ್ರಕಾರ
 1162. ದೃಗುಪಕರಣಕಾರ
 1163. ದೃಗ್ಗೋಚರ
 1164. ದೃಗ್ಗೋಚರತೆ
 1165. ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ
 1166. ದೃಡೀಕೃತವಿಲ್ಲದ
 1167. ದೃಢ
 1168. ದೃಢಕಾಯ
 1169. ದೃಢಕಾಯದ
 1170. ದೃಢಕಾಯನಾದ
 1171. ದೃಢಕ್ರಮ
 1172. ದೃಢಚಿತ್ತ
 1173. ದೃಢಚಿತ್ತತೆ
 1174. ದೃಢತೆ
 1175. ದೃಢತೆಯಾಗುವುದು
 1176. ದೃಢತ್ವ
 1177. ದೃಢನಿರ್ಣಾಯಕ
 1178. ದೃಢನಿರ್ಧಾರ
 1179. ದೃಢನಿಲುವಿನ
 1180. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ
 1181. ದೃಢನಿಶ್ಚಯಗಳು
 1182. ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ
 1183. ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ
 1184. ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
 1185. ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
 1186. ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
 1187. ದೃಢನಿಷ್ಠೆ
 1188. ದೃಢನಿಷ್ಠೆಯ
 1189. ದೃಢಪಡಿಸದ
 1190. ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
 1191. ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು
 1192. ದೃಢಪಡಿಸಿದ
 1193. ದೃಢಪಡಿಸಿದರು
 1194. ದೃಢಪಡಿಸು
 1195. ದೃಢಪಡಿಸುವ
 1196. ದೃಢಪಡಿಸುವಿಕೆ
 1197. ದೃಢಪಡಿಸುವಿಕೆ
 1198. ದೃಢಪಡು
 1199. ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ
 1200. ದೃಢಭರವಸೆ
 1201. ದೃಢಮನಸ್ಸಿನ
 1202. ದೃಢಮುಷ್ಟಿ
 1203. ದೃಢಮುಷ್ಠಿ
 1204. ದೃಢರಾಗಿ
 1205. ದೃಢರಾಗಿರ್ರಿ
 1206. ದೃಢವಲ್ಲದ
 1207. ದೃಢವಾಗಿ
 1208. ದೃಢವಾಗಿದೆ
 1209. ದೃಢವಾಗಿರದ
 1210. ದೃಢವಾಗಿರು
 1211. ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲದ
 1212. ದೃಢವಾಗಿಹೇಳು
 1213. ದೃಢವಾಗುತ್ತಾ
 1214. ದೃಢವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1215. ದೃಢವಾಗುವವರೆಗೆ
 1216. ದೃಢವಾದ
 1217. ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ
 1218. ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಿ
 1219. ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ
 1220. ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ
 1221. ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಮಾಡು
 1222. ದೃಢಸಂಕೇತಿತ
 1223. ದೃಢೀಕರಣ
 1224. ದೃಢೀಕರಣ-ಪತ್ರ
 1225. ದೃಢೀಕರಣಗಳು
 1226. ದೃಢೀಕರಿಸದ
 1227. ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 1228. ದೃಢೀಕರಿಸಲು
 1229. ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 1230. ದೃಢೀಕರಿಸಿ
 1231. ದೃಢೀಕರಿಸಿದ
 1232. ದೃಢೀಕರಿಸು
 1233. ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
 1234. ದೃಢೀಕರಿಸುವಾಗ
 1235. ದೃಢೀಕೃತವಾಗದ
 1236. ದೃಶ್ಯ
 1237. ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ
 1238. ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು
 1239. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
 1240. ದೃಶ್ಯಗಳು
 1241. ದೃಶ್ಯತೆ
 1242. ದೃಶ್ಯದ
 1243. ದೃಶ್ಯಭಂಗಿ
 1244. ದೃಶ್ಯಮುದ್ರಣಪಟಲ
 1245. ದೃಶ್ಯವನ್ನು
 1246. ದೃಶ್ಯವು
 1247. ದೃಶ್ಯಸಾಧನ
 1248. ದೃಶ್ಯಾವಳಿ
 1249. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು
 1250. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು
 1251. ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 1252. ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
 1253. ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು
 1254. ದೃಷ್ಟಾಂತ
 1255. ದೃಷ್ಟಾಂತಕಾರ
 1256. ದೃಷ್ಟಾಂತಪಡಿಸು
 1257. ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಸು
 1258. ದೃಷ್ಟಾಮ್ತ
 1259. ದೃಷ್ಟಿ
 1260. ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ
 1261. ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
 1262. ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು
 1263. ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ
 1264. ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ
 1265. ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು
 1266. ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ
 1267. ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತೆ
 1268. ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಸಾಧನ
 1269. ದೃಷ್ಟಿತಾಗು
 1270. ದೃಷ್ಟಿಭ್ರಮೆ
 1271. ದೃಷ್ಟಿಭ್ರಾಂತಿ
 1272. ದೃಷ್ಟಿಮಾಪಕ
 1273. ದೃಷ್ಟಿಯ
 1274. ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು
 1275. ದೃಷ್ಟಿಯಿಡು
 1276. ದೃಷ್ಟಿಸು
 1277. ದೃಷ್ಟಿಸೆಳೆಯುವ
 1278. ದೆವ್ವ
 1279. ದೆವ್ವಗಳಂತೆಯೇ
 1280. ದೆವ್ವದಂತಹ
 1281. ದೆಸೆ
 1282. ದೇಕೀಜು
 1283. ದೇಕು
 1284. ದೇಕುತ್ತಾ
 1285. ದೇಕುವಿಕೆ
 1286. ದೇಗುಲಗಳು
 1287. ದೇಣಿ
 1288. ದೇಣಿಗೆ
 1289. ದೇಣಿಗೆದಾರರೇ?
 1290. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ
 1291. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ
 1292. ದೇಯಾಂಶ
 1293. ದೇವ
 1294. ದೇವತಾ-ವಿಗ್ರಹ
 1295. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ
 1296. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 1297. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು
 1298. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ
 1299. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
 1300. ದೇವತೆ
 1301. ದೇವತೆಗಳು
 1302. ದೇವದೂತ
 1303. ದೇವದೂತನು
 1304. ದೇವದೂತರು
 1305. ದೇವನಗರಿ
 1306. ದೇವಪುರಿ
 1307. ದೇವಪುಷ್ಪ
 1308. ದೇವಮಂದಿರ
 1309. ದೇವರ
 1310. ದೇವರಂಥ
 1311. ದೇವರದಯೆ
 1312. ದೇವರರಿಮೆ
 1313. ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ
 1314. ದೇವರಾಣೆ
 1315. ದೇವರಾಣೆಗೂ
 1316. ದೇವರು
 1317. ದೇವಲೋಕ
 1318. ದೇವಲೋಕದ
 1319. ದೇವವಾಣಿ
 1320. ದೇವಸಂಕುಲ
 1321. ದೇವಸ್ತುತಿ
 1322. ದೇವಸ್ಥಾನ
 1323. ದೇವಾನುದೇವ
 1324. ದೇವಾನುದೇವ
 1325. ದೇವಾನುದೇವತೆ
 1326. ದೇವಾನುದೇವತೆ
 1327. ದೇವಾನುದೇವತೆ
 1328. ದೇವಾಲಯ
 1329. ದೇವಾಲಯಗಳು
 1330. ದೇವಾಲಯವಿದೆ
 1331. ದೇವಾವೇಶ
 1332. ದೇವಿ
 1333. ದೇವಿಗೆ
 1334. ದೇಶ
 1335. ದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ
 1336. ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
 1337. ದೇಶಗಳು
 1338. ದೇಶದ
 1339. ದೇಶದಲ್ಲಿ
 1340. ದೇಶದವನು
 1341. ದೇಶದವರೆಗೂ
 1342. ದೇಶದೊಳಗಿನ
 1343. ದೇಶದ್ರೋಹ
 1344. ದೇಶದ್ರೋಹಿ
 1345. ದೇಶಧರ್ಮ
 1346. ದೇಶಪ್ರೇಮ
 1347. ದೇಶಪ್ರೇಮಿ
 1348. ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು
 1349. ದೇಶಬಿಟ್ಟು
 1350. ದೇಶಭಕ್ತ
 1351. ದೇಶಭಕ್ತಿ
 1352. ದೇಶಭಕ್ತಿಯೂ
 1353. ದೇಶಭಾಷೆ
 1354. ದೇಶಭೃಷ್ಟಮಾಡು
 1355. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ
 1356. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸು
 1357. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟತೆ
 1358. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಸು
 1359. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿಸುವಿಕೆ
 1360. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರು
 1361. ದೇಶವನ್ನು
 1362. ದೇಶವಾಸಿ
 1363. ದೇಶವಿದೆ
 1364. ದೇಶಸ್ಥ
 1365. ದೇಶಾಚಾರ
 1366. ದೇಶಾಟನೆ
 1367. ದೇಶಾಂತರ
 1368. ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ
 1369. ದೇಶಾದ್ಯಂತ
 1370. ದೇಶಾನುಸಾರ
 1371. ದೇಶಾಭಿಮಾನ
 1372. ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ
 1373. ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು
 1374. ದೇಶಿಯ
 1375. ದೇಶೀಕರಣ
 1376. ದೇಶೀಯ
 1377. ದೇಶೀಯಗೊಳಿಸು
 1378. ದೇಶೀಯತಾವಾದಿ
 1379. ದೇಶೀಯತೆ
 1380. ದೇಶೀಯವಾಗಿ
 1381. ದೇಶ್ಯ
 1382. ದೇಸಿಗ
 1383. ದೇಹಗಳು
 1384. ದೇಹಗಾತ್ರ
 1385. ದೇಹದ
 1386. ದೇಹದಂಡನೆ
 1387. ದೇಹದಂತೆ
 1388. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ
 1389. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಗಳು
 1390. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಗಳು
 1391. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಗಳು
 1392. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಗಳು
 1393. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯವುಳ್ಳ
 1394. ದೇಹಧಾತುಗಳು
 1395. ದೇಹನಾಶ
 1396. ದೇಹಪೀಡನೆ
 1397. ದೇಹಪುಷ್ಟಿ
 1398. ದೇಹಪ್ರಕೃತಿಯ
 1399. ದೇಹಬಲ
 1400. ದೇಹಮಲ
 1401. ದೇಹರಚನೆ
 1402. ದೇಹರಹಿತ
 1403. ದೇಹಸ್ಥಿತಿ
 1404. ದೇಹಾರೋಗ್ಯ
 1405. ದೇಹಾಲಸ್ಯ
 1406. ದೈತ್ಯ
 1407. ದೈತ್ಯನಂತೆ
 1408. ದೈತ್ಯಪ್ರಮಾಣದ
 1409. ದೈತ್ಯವೇಷ
 1410. ದೈತ್ಯಶೃಂಗಿ
 1411. ದೈತ್ಯಾಕಾರದ
 1412. ದೈನಂದಿನ
 1413. ದೈನಂದಿನದ
 1414. ದೈನಿಕ
 1415. ದೈನ್ಯ
 1416. ದೈನ್ಯತೆಯ
 1417. ದೈನ್ಯಭಾವದ
 1418. ದೈನ್ಯಾವಸ್ಥೆ
 1419. ದೈವ
 1420. ದೈವಕೃಪೆ
 1421. ದೈವಗುಣ
 1422. ದೈವಜ್ಞ
 1423. ದೈವತ್ವ
 1424. ದೈವದತ್ತ
 1425. ದೈವದ್ರೋಹ
 1426. ದೈವನಿಂದೆ
 1427. ದೈವನಿಯತಿ
 1428. ದೈವನಿಯಾಮಕ
 1429. ದೈವನಿಯಾಮಕದ
 1430. ದೈವಪ್ರೇರಿತ
 1431. ದೈವಭಕ್ತರು
 1432. ದೈವಭಕ್ತಿ
 1433. ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
 1434. ದೈವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ
 1435. ದೈವಭೀತಿಯುಳ್ಳ
 1436. ದೈವಲೀಲೆ
 1437. ದೈವವಿಧಿ
 1438. ದೈವವ್ಯವಸ್ಥೆ
 1439. ದೈವಶಿಕ್ಷೆ
 1440. ದೈವಸಂಕಲ್ಪ
 1441. ದೈವಸಂಕಲ್ಪದ
 1442. ದೈವಸಂಕಲ್ಪಿತವಾದ
 1443. ದೈವಾನುಗ್ರಹ
 1444. ದೈವಾಯತ್ವ
 1445. ದೈವಿ
 1446. ದೈವಿಕ
 1447. ದೈವಿಕತೆ
 1448. ದೈವಿಕವಾಗಿದೆಯೆ?
 1449. ದೈವೀ
 1450. ದೈವೀಕರಿಸು
 1451. ದೈವೀಘಟನೆ
 1452. ದೈವೀಸ್ಫೂರ್ತಿ
 1453. ದೈವೇಚ್ಛೆ
 1454. ದೈಹಿಕ
 1455. ದೈಹಿಕ-ಶಕ್ತಿ
 1456. ದೈಹಿಕ-ಶ್ರಮ
 1457. ದೈಹಿಕವಾಗಿ
 1458. ದೊಗರು
 1459. ದೊಗಲೆ
 1460. ದೊಡ್ಡ
 1461. ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲು
 1462. ದೊಡ್ಡಕ್ಕ
 1463. ದೊಡ್ಡಂಗಡಿ
 1464. ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ
 1465. ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ
 1466. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ
 1467. ದೊಡ್ಡಣ್ಣನವರು
 1468. ದೊಡ್ಡತನ
 1469. ದೊಡ್ಡತನವೆಂದರೆ
 1470. ದೊಡ್ಡತೂಕೆತ್ತುಕ
 1471. ದೊಡ್ಡತೊಟ್ಟಿ
 1472. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ
 1473. ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು
 1474. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ
 1475. ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿ
 1476. ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿದೆ
 1477. ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸು
 1478. ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವಿಕೆ
 1479. ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವಿಕೆ
 1480. ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವಿಕೆ
 1481. ದೊಡ್ಡದಾಗು
 1482. ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು
 1483. ದೊಡ್ಡದಾದ
 1484. ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು
 1485. ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ
 1486. ದೊಡ್ಡದು
 1487. ದೊಡ್ಡದುಮಾಡು
 1488. ದೊಡ್ಡನೆರೆ
 1489. ದೊಡ್ಡಪಿಟೀಲು
 1490. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ
 1491. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ
 1492. ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದ
 1493. ದೊಡ್ಡಬೆಳಕು
 1494. ದೊಡ್ಡಮನಸ್ಸಿನ
 1495. ದೊಡ್ಡಮನೆ
 1496. ದೊಡ್ಡಮಳೆ
 1497. ದೊಡ್ಡಮಿಳ್ಳಿ
 1498. ದೊಡ್ಡಮೆರೆತ
 1499. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
 1500. ದೊಡ್ಡರಸು
 1501. ದೊಡ್ಡರಾಶಿಯ
 1502. ದೊಡ್ಡರೋಗ
 1503. ದೊಡ್ಡವನಂತೆ
 1504. ದೊಡ್ಡವನಾಗು
 1505. ದೊಡ್ಡವನಾಗುವುದು
 1506. ದೊಡ್ಡವನಾಗುವುದು
 1507. ದೊಡ್ಡವನಾದ
 1508. ದೊಡ್ಡವನಾದನು
 1509. ದೊಡ್ಡವನು
 1510. ದೊಡ್ಡವರ-ಬೆನ್ನಾಳು
 1511. ದೊಡ್ಡವರು
 1512. ದೊಡ್ಡವಾಹನ
 1513. ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ
 1514. ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ
 1515. ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ
 1516. ದೊಡ್ಡಹಂಡೆ
 1517. ದೊಡ್ಡಾಟ
 1518. ದೊಡ್ಡಾಟವಾಡಿದ
 1519. ದೊಡ್ಡಿ
 1520. ದೊಡ್ಡೋಟ
 1521. ದೊಣೆ
 1522. ದೊಣ್ಣೆ
 1523. ದೊಣ್ಣೆಮೆಣಸು
 1524. ದೊಂದಣಿ
 1525. ದೊಂದಿ
 1526. ದೊದ್ದೆ
 1527. ದೊಂಬ
 1528. ದೊಂಬರವನು
 1529. ದೊಂಬರಾಟ
 1530. ದೊಂಬಿ
 1531. ದೊಂಬಿಮಾಡು
 1532. ದೊಂಬಿಯ
 1533. ದೊಮ್ಮಳಿಸು
 1534. ದೊರಕದ
 1535. ದೊರಕಲಾರದ
 1536. ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 1537. ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 1538. ದೊರಕಿಸು
 1539. ದೊರಕು
 1540. ದೊರಕುವ
 1541. ದೊರಕುವುದು
 1542. ದೊರಗಾಗು
 1543. ದೊರಗಾದ
 1544. ದೊರತೆ
 1545. ದೊರೆ
 1546. ದೊರೆಗಳು
 1547. ದೊರೆಗೆಟ್ಟ
 1548. ದೊರೆಗೊಳಿಸು
 1549. ದೊರೆತ
 1550. ದೊರೆತನ
 1551. ದೊರೆತಿದೆ
 1552. ದೊರೆತಿರುವ
 1553. ದೊರೆಮಾರಾಳು
 1554. ದೊರೆಯದ
 1555. ದೊರೆಯಲ್ಲದ
 1556. ದೊರೆಯಾಗಿರು
 1557. ದೊರೆಯಾಳ್ವಿಕೆ
 1558. ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ
 1559. ದೊರೆಯಿಲ್ಲದಿಕೆ
 1560. ದೊರೆಯಿಸಿಗ
 1561. ದೊರೆಯುವ
 1562. ದೊರೆಯುವಿಕೆ
 1563. ದೊರೆವಡೆದ
 1564. ದೊರೆಹುಲ್ಲು
 1565. ದೊಷ
 1566. ದೊಸರು
 1567. ದೊಳೆ
 1568. ದೋಚಲಾಗಿದೆ
 1569. ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುವ
 1570. ದೋಚಿದ
 1571. ದೋಚು
 1572. ದೋಚುಗ
 1573. ದೋಚುಗೆ
 1574. ದೋಟಿ
 1575. ದೋಣಿ
 1576. ದೋಣಿಗಳು
 1577. ದೋಣಿತಂಡ
 1578. ದೋಣಿದರ
 1579. ದೋಣಿಯ-ಮೂತಿ
 1580. ದೋರು
 1581. ದೋರೆ
 1582. ದೋಲಶಿಲೆ
 1583. ದೋಲಿ
 1584. ದೋವಿಲ
 1585. ದೋವಿಲಿನ
 1586. ದೋವಿಲು
 1587. ದೋಶದಿಂದಮುಕ್ತಗೊಳಿಸು
 1588. ದೋಷ
 1589. ದೋಷಕಾರಕ
 1590. ದೋಷಗಳನ್ನು
 1591. ದೋಷಗಳು
 1592. ದೋಷದರ್ಶಿ
 1593. ದೋಷನಿದಾನ
 1594. ದೋಷನಿಯಂತ್ರಕ
 1595. ದೋಷನಿವಾರಕ
 1596. ದೋಷನಿವಾರಣೆ
 1597. ದೋಷಪಡಿಸು
 1598. ದೋಷಪೂರಿತ
 1599. ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ
 1600. ದೋಷಪೂರ್ಣ
 1601. ದೋಷಮುಕ್ತ
 1602. ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ
 1603. ದೋಷಮುಕ್ತನಾಗಿಸು
 1604. ದೋಷಮುಕ್ತಮಾಡು
 1605. ದೋಷಯುಕ್ತ
 1606. ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ
 1607. ದೋಷಯುತ
 1608. ದೋಷರಹಿತ
 1609. ದೋಷರಾಹಿತ್ಯ
 1610. ದೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು
 1611. ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ
 1612. ದೋಷವಾಗುವುದು
 1613. ದೋಷವಿದ್ದರೂ
 1614. ದೋಷವಿಮುಕ್ತವಾಗಿಸು
 1615. ದೋಷವಿಲ್ಲದ
 1616. ದೋಷವೆಂದರೆ
 1617. ದೋಷವೇ?
 1618. ದೋಷಾತೀತ
 1619. ದೋಷಾತ್ಮಕವಾದ
 1620. ದೋಷಾರೋಪ
 1621. ದೋಷಾರೋಪಣಮಾಡು
 1622. ದೋಷಾರೋಪಣೆ
 1623. ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳು
 1624. ದೋಷಾರೋಪಿಸು
 1625. ದೋಷಾಸ್ಪದವಾದ
 1626. ದೋಷಿ
 1627. ದೋಷಿಗಳು
 1628. ದೋಷಿಸಬೇಕೆ
 1629. ದೋಷೈಕದರ್ಶಿ
 1630. ದೋಸೆ
 1631. ದೋಹಿಲು
 1632. ದೌಡಾಯಿಸು
 1633. ದೌತ್ಯ
 1634. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ
 1635. ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು
 1636. ದೌರ್ಬಲ್ಯ
 1637. ದೌರ್ಬಲ್ಯದ
 1638. ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
 1639. ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಯಿತು
 1640. ದೌರ್ಬಾಗ್ಯ
 1641. ದೌರ್ಭಲ್ಯ
 1642. ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
 1643. ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ
 1644. ದೌಲತ್ತಿನ-ಆಡಳಿತ
 1645. ದೌಲತ್ತು
 1646. ದೌಷ್ಟ್ಯ
 1647. ದ್ಯುಟಿಲೈವ್
 1648. ದ್ಯುತಿರಂದ್ರಗಳು
 1649. ದ್ಯೂತ
 1650. ದ್ಯೂತವಾಡು
 1651. ದ್ಯೋತ
 1652. ದ್ಯೋತಕ
 1653. ದ್ಯೋತಿ
 1654. ದ್ರವ
 1655. ದ್ರವಗಳು
 1656. ದ್ರವಪದಾರ್ಥ
 1657. ದ್ರವಪದಾರ್ಥಗಳು
 1658. ದ್ರವವಾಗಿದೆಯೆ
 1659. ದ್ರವವಾಗಿಸು
 1660. ದ್ರವಾಂಕ
 1661. ದ್ರವಾವಸ್ಥೆ
 1662. ದ್ರವಿಸು
 1663. ದ್ರವಿಸುವ
 1664. ದ್ರವೀಕರಣ
 1665. ದ್ರವೀಕರಿಸು
 1666. ದ್ರವೀಕೃತ
 1667. ದ್ರವ್ಯ
 1668. ದ್ರವ್ಯನಾಶ
 1669. ದ್ರವ್ಯರೂಪದ
 1670. ದ್ರವ್ಯಲಾಭ
 1671. ದ್ರವ್ಯಸಹಾಯ
 1672. ದ್ರವ್ಯಾಪಹರಣ
 1673. ದ್ರಾಕ್ಷಾಗಾರ
 1674. ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ
 1675. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ
 1676. ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆ
 1677. ದ್ರಾಕ್ಷಿ
 1678. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಂತೆ
 1679. ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ
 1680. ದ್ರಾಕ್ಷಿಬೆಣ್ಣೆ
 1681. ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣು
 1682. ದ್ರಾಬೆಕಳೆಯ
 1683. ದ್ರಾವಕ
 1684. ದ್ರಾವಕಗಳು
 1685. ದ್ರಾವಣ
 1686. ದ್ರಾವಣಿ
 1687. ದ್ರಾವಿಡ
 1688. ದ್ರಾವಿಡಾವರ್ತ
 1689. ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ
 1690. ದ್ರುಮ
 1691. ದ್ರೋಹ
 1692. ದ್ರೋಹದ
 1693. ದ್ರೋಹವೆಸಗು
 1694. ದ್ರೋಹಿ
 1695. ದ್ವಂದ್ವ
 1696. ದ್ವಂದ್ವಭಾವ
 1697. ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ
 1698. ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥತೆ
 1699. ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ
 1700. ದ್ವಮ್ದ್ವ
 1701. ದ್ವಮ್ದ್ವಯುದ್ಧ
 1702. ದ್ವಮ್ದ್ವಾರ್ಥ
 1703. ದ್ವಯಾರ್ಥ
 1704. ದ್ವಾರ
 1705. ದ್ವಾರಪಾಲಕ
 1706. ದ್ವಾರಮಂಟಪ
 1707. ದ್ವಾರಾ
 1708. ದ್ವಿ-ಪಾತ್ರ
 1709. ದ್ವಿ-ಪಾತ್ರ
 1710. ದ್ವಿಗುಣ
 1711. ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 1712. ದ್ವಿಗುಣನ
 1713. ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿ
 1714. ದ್ವಿಗುಣವಾದ
 1715. ದ್ವಿಗುಣಿಸು
 1716. ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ
 1717. ದ್ವಿಜನ್ಮಿ
 1718. ದ್ವಿತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ
 1719. ದ್ವಿತೀಯ
 1720. ದ್ವಿತೀಯಕ
 1721. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ
 1722. ದ್ವಿದಳ
 1723. ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯದ
 1724. ದ್ವಿದೇವತಾವಾದ
 1725. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ
 1726. ದ್ವಿಪತಿತ್ವ
 1727. ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ
 1728. ದ್ವಿಪಾತ್ರ
 1729. ದ್ವಿಪೌರತ್ವ
 1730. ದ್ವಿಪ್ರತಿ
 1731. ದ್ವಿಪ್ರತಿಮಾಡು
 1732. ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಂತ್ರ
 1733. ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ
 1734. ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ
 1735. ದ್ವಿಭಜನ
 1736. ದ್ವಿಭಾಷೀಯ
 1737. ದ್ವಿಮಾನಕ
 1738. ದ್ವಿಮಾರ್ಗ
 1739. ದ್ವಿಮುಖ
 1740. ದ್ವಿಲಿಂಗಿಗಳು
 1741. ದ್ವಿಶಿರ
 1742. ದ್ವಿಸದನದ
 1743. ದ್ವೀಪ
 1744. ದ್ವೀಪಕಲ್ಪಿತ
 1745. ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ
 1746. ದ್ವೀಪಗಳಂತೆ
 1747. ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ
 1748. ದ್ವೀಪಗಳು
 1749. ದ್ವೀಪದಂಥ
 1750. ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ
 1751. ದ್ವೇಷ
 1752. ದ್ವೇಷದ
 1753. ದ್ವೇಷಪೂರಿತ
 1754. ದ್ವೇಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 1755. ದ್ವೇಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 1756. ದ್ವೇಷಪೂರ್ಣ
 1757. ದ್ವೇಷವಿದೆ
 1758. ದ್ವೇಷಿ
 1759. ದ್ವೇಷಿಸಿದರೂ
 1760. ದ್ವೇಷಿಸು

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ದ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments