ಕನ್ನಡ ಲ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada la aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಲ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( la Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( la Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಲ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿದೆ. ದಂತ್ಯ ಘೋಷ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿ. ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವರ್ಗದ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರ.

ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಚೂಪಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ‘ಲ’ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ಸಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಅಗಲವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಇದ್ದ ರೂಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಖಂಡವೃತ್ತ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಖಂಡ ವೃತ್ತವೇ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೇ ರೂಪ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಲಕೋಟೆ
 2. ಲಕ್ವ
 3. ಲಕ್ಷ
 4. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆತರು
 5. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ
 6. ಲಕ್ಷಣ
 7. ಲಕ್ಷಣಗಳು
 8. ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ
 9. ಲಕ್ಷಣವಾದ
 10. ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ
 11. ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ
 12. ಲಕ್ಷಿಸದ
 13. ಲಕ್ಷಿಸದೆ
 14. ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ
 15. ಲಕ್ಷಿಸು
 16. ಲಕ್ಷ್ಮೀಚೇಳು
 17. ಲಕ್ಷ್ಯ
 18. ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟ್ಟ
 19. ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದ
 20. ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದೆ
 21. ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡು
 22. ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದ
 23. ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡದಿರು
 24. ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡು
 25. ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದ
 26. ಲಂಗ
 27. ಲಗತ್ತಾದ
 28. ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ
 29. ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 30. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ
 31. ಲಗತ್ತಿಸು
 32. ಲಗತ್ತು
 33. ಲಗತ್ತುಗಳು
 34. ಲಂಗರು
 35. ಲಂಗರುಗಳಂತೆ
 36. ಲಂಗರುಗಳು
 37. ಲಂಗರುದಾಣ
 38. ಲಂಗರ್ಸ್
 39. ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ
 40. ಲಗಾಮು
 41. ಲಂಗುಲಗಾಮಿಲ್ಲದ
 42. ಲಂಗೋಗಳು
 43. ಲಂಗೋಟಿ
 44. ಲಗ್ಗೆ
 45. ಲಗ್ಗೆಹಾಕು
 46. ಲಗ್ನ
 47. ಲಗ್ನಮಾಡು
 48. ಲಗ್ನವಾಗು
 49. ಲಂಘನ
 50. ಲಂಘಿಸು
 51. ಲಘು
 52. ಲಘುಗಣಕ
 53. ಲಘುದೋಷ
 54. ಲಘುನಿಂದೆ
 55. ಲಘುಪಟ್ಟಿ
 56. ಲಘುಪ್ರವಾಸ
 57. ಲಘುಲೇಖನ
 58. ಲಘುವಾದ
 59. ಲಘುಶಬ್ದಕೋಶ
 60. ಲಘುಸ್ಪರ್ಶ
 61. ಲಂಚ
 62. ಲಂಚಕೊಡು
 63. ಲಂಚಕೋರ
 64. ಲಂಚಕೋರತನ
 65. ಲಂಚಕೋರತನದ
 66. ಲಂಚಕೋರನಾಗಿರು
 67. ಲಂಚಕೋರನಾದ
 68. ಲಂಚಗಾರಿಕೆ
 69. ಲಂಚಗುಳಿಯಾಗು
 70. ಲಂಚಗೋಳಿತನ
 71. ಲಜ್ಜಾವಂತ
 72. ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವಾದ
 73. ಲಜ್ಜಾಹೀನ
 74. ಲಜ್ಜೆ
 75. ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ
 76. ಲಜ್ಜೆಯಾಯಿತು
 77. ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದ
 78. ಲಜ್ಜೆಯುಳ್ಳ
 79. ಲಜ್ಜೆಹೊಂದು
 80. ಲಟ್ಟಣಿಗೆ
 81. ಲತಾಕುಂಜ
 82. ಲತಾಗೃಹ
 83. ಲತಾಮಂಟಪ
 84. ಲತೆ
 85. ಲತ್ತೆಗುಣಿ
 86. ಲದ್ದಿ
 87. ಲಂಪಟ
 88. ಲಂಪಟತನದ
 89. ಲಪಟಾಯಿಸು
 90. ಲಫಂಗ
 91. ಲಫಂಗನಂತೆ-ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ
 92. ಲಂಬ
 93. ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ
 94. ಲಂಬರೇಖೆ
 95. ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕೆ
 96. ಲಂಬವಾಗಿರುವ
 97. ಲಂಬವಾಗಿರುವ-ಆಧಾರಿತ
 98. ಲಂಬವಾದ
 99. ಲಂಬವಾದದ್ದು
 100. ಲಂಬವಾದವು
 101. ಲಂಬಸಾಲು
 102. ಲಂಬಸಾಲುಗಳು
 103. ಲಂಬಿಸಲಾದ
 104. ಲಂಬಿಸಿದ
 105. ಲಂಬಿಸು
 106. ಲಂಬೋಕ್ತಿ
 107. ಲಬ್ಧ
 108. ಲಭಿಸು
 109. ಲಭ್ಯ
 110. ಲಭ್ಯ-ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
 111. ಲಭ್ಯತೆ
 112. ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
 113. ಲಭ್ಯವಾದ
 114. ಲಭ್ಯವಿದೆ
 115. ಲಭ್ಯವಿರುವ
 116. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
 117. ಲಮ್ಘನ
 118. ಲಮ್ಘಿಸು
 119. ಲಮ್ಚ
 120. ಲಯ
 121. ಲಯಬದ್ಧ
 122. ಲಯಬದ್ಧತೆ
 123. ಲಯಬದ್ಧವಲ್ಲದ
 124. ಲಲಾಟ
 125. ಲಲಿತ
 126. ಲಲಿತಕಲಾ
 127. ಲಲಿತಕಲಾಭಿಜ್ಞ
 128. ಲಲಿತಕಲೆಗಳು
 129. ಲಲಿತಪ್ರಬಮ್ಧ
 130. ಲಲ್ಲೆ
 131. ಲಲ್ಲೆಗರೆ
 132. ಲಲ್ಲೆಗಾತಿ
 133. ಲಲ್ಲೆಹೊಡೆ
 134. ಲವ
 135. ಲವಂಗ
 136. ಲವಂಗಪತ್ರ
 137. ಲವಣ
 138. ಲವಣತ್ವ
 139. ಲವಣಯುಕ್ತ
 140. ಲವಣಾಂಶಗಳು
 141. ಲವಲವಿಕೆ
 142. ಲವಲವಿಕೆಗೊಳಿಸು
 143. ಲವಲವಿಕೆಯ
 144. ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿರು
 145. ಲವಲವಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 146. ಲವಲವಿಕೆಯುಳ್ಳ
 147. ಲವಲೇಶ
 148. ಲಷ್ಕರು
 149. ಲಸಿಕೆ
 150. ಲಸಿಕೆಗಳು
 151. ಲಹರಿ
 152. ಲಾಕರು
 153. ಲಾಕ್ಷಣಿಕ
 154. ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ
 155. ಲಾಗ
 156. ಲಾಗ್-ಇನ್
 157. ಲಾಂಗ್ವೇಜ್
 158. ಲಾಂಗ್ವೇಂಡ್
 159. ಲಾಂಗ್ಹಾರ್ಡ್ಸ್
 160. ಲಾಘವ
 161. ಲಾಘವವಲ್ಲದ
 162. ಲಾಂಚರ್
 163. ಲಾಂಚು
 164. ಲಾಂಛನ
 165. ಲಾಂಛನಗಳು
 166. ಲಾಂಛನವಾಗಿ
 167. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
 168. ಲಾಟರಿ
 169. ಲಾಟೀನು
 170. ಲಾಠಿ
 171. ಲಾಡಿ
 172. ಲಾಡಿಹುಳು
 173. ಲಾಡ್ಗಳು
 174. ಲಾಂದ್ರ
 175. ಲಾಬಿಮಾಡುವುದು
 176. ಲಾಭ
 177. ಲಾಭ-ನಷ್ಟ
 178. ಲಾಭಕರ
 179. ಲಾಭಕರವಲ್ಲದ
 180. ಲಾಭಕರವಾಗಿರು
 181. ಲಾಭಕರವಾಗು
 182. ಲಾಭಕಾರಕ
 183. ಲಾಭಕಾರಿ
 184. ಲಾಭಕೋರ
 185. ಲಾಭಕೋರನಾಗಿರು
 186. ಲಾಭಗಳನ್ನು
 187. ಲಾಭಗಳಿಕೆ
 188. ಲಾಭಗಳಿಸಿದೆ
 189. ಲಾಭಗಳಿಸಿವೆ
 190. ಲಾಭಗಳಿಸಿವೆ
 191. ಲಾಭಗಳಿಸಿವೆ
 192. ಲಾಭಗಳಿಸು
 193. ಲಾಭಗಳು
 194. ಲಾಭತರು
 195. ಲಾಭದಾಯಕ
 196. ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ
 197. ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ
 198. ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ
 199. ಲಾಭದಾಯಕವಾಗು
 200. ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದು
 201. ಲಾಭದಾಯಕವಾದ
 202. ಲಾಭದೃಷ್ಟಿ
 203. ಲಾಭಪಡೆ
 204. ಲಾಭಪದ
 205. ಲಾಭಪ್ರದ
 206. ಲಾಭರಹಿತ
 207. ಲಾಭವಾಗುವುದೇ?
 208. ಲಾಭವಿಲ್ಲದ
 209. ಲಾಭವೇ?
 210. ಲಾಭಾಂಶ
 211. ಲಾಭಾಂಶಗಳು
 212. ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು
 213. ಲಾಭೋದ್ದೇಶ
 214. ಲಾಮ
 215. ಲಾಯ
 216. ಲಾಯರು
 217. ಲಾರಿ
 218. ಲಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ
 219. ಲಾರ್ಡ್ನಿಂದ
 220. ಲಾರ್ಡ್ಸ್
 221. ಲಾರ್ವಾ
 222. ಲಾಲನೆ
 223. ಲಾಲಸೆ
 224. ಲಾಲಾರಸ
 225. ಲಾಲಿತ್ಯ
 226. ಲಾಲಿಸು
 227. ಲಾವಕ್ಕಿ
 228. ಲಾವಣಿಗಾರ
 229. ಲಾವಣ್ಯ
 230. ಲಾವಣ್ಯದ
 231. ಲಾವಣ್ಯಯುತ
 232. ಲಾವಣ್ಯರಹಿತ
 233. ಲಾವಣ್ಯವತಿ
 234. ಲಾವಣ್ಯವಿಲ್ಲದ
 235. ಲಾವಾ
 236. ಲಾವಾಪ್ರವಾಹ
 237. ಲಾಸ್ಟ್
 238. ಲಾಳ
 239. ಲಾಳಿಕೆ
 240. ಲಿಕುಚ
 241. ಲಿಂಕ್ಗಳು
 242. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್
 243. ಲಿಂಕ್ಸ್
 244. ಲಿಖಿತ
 245. ಲಿಖಿತಗೊಳಿಸು
 246. ಲಿಖಿತಪತ್ರ
 247. ಲಿಖಿಸು
 248. ಲಿಂಗದಾದ್ಯಂತ
 249. ಲಿಂಗಭೇದ
 250. ಲಿಗರೇಚರ್
 251. ಲಿಂಗವೇ?
 252. ಲಿಟರಲ್
 253. ಲಿಟಲ್
 254. ಲಿಥಿಯಂನಂತೆ
 255. ಲಿಥುವೇನಿಯಾ
 256. ಲಿಪಿ
 257. ಲಿಪಿಕ
 258. ಲಿಪಿಕವಾದ
 259. ಲಿಪಿಕಾರ
 260. ಲಿಪಿಕೀಯ
 261. ಲಿಪಿಗಳು
 262. ಲಿಪಿಗಾರ
 263. ಲಿಪಿಡ್ಗಳು
 264. ಲಿಪಿಡ್ಗಳು
 265. ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ
 266. ಲಿಪ್ಯಂತರ
 267. ಲಿಪ್ಯಾಂತರ
 268. ಲಿಪ್ರಂತರ
 269. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು
 270. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್
 271. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು
 272. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್
 273. ಲಿಫ್ಟು
 274. ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು
 275. ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು
 276. ಲಿಫ್ಟ್ಸ್
 277. ಲಿಂಬಾವಳಿ
 278. ಲಿಂಬೆನಂತೆ
 279. ಲಿಂಬೆರಸದಂತೆ
 280. ಲಿಮಿಟೆಡ್
 281. ಲಿಮ್ಗ
 282. ಲಿಲಾವು
 283. ಲಿಲಾವುದಾರ
 284. ಲಿಲ್ಲಿಗಳಂತೆ
 285. ಲಿವರ್
 286. ಲಿವಿಂಗ್
 287. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್
 288. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಪರ್ಧೆ
 289. ಲೀಗ್ಗಳು
 290. ಲೀಟರ
 291. ಲೀಟರ್
 292. ಲೀಡ್ಸ್
 293. ಲೀನ
 294. ಲೀನಕಾರಿ
 295. ಲೀನಗೊಳ್ಳುವ
 296. ಲೀನರ್ಸ್
 297. ಲೀನರ್ಸ್
 298. ಲೀನವಾಗು
 299. ಲೀನವಾದ
 300. ಲೀಲಾ
 301. ಲೀಲಾಜಾಲ
 302. ಲೀಲೆ
 303. ಲುಕ್ಸಾನು
 304. ಲುಂಗಿ
 305. ಲುಪ್ತ
 306. ಲುಪ್ತಭಾಗ
 307. ಲೂಟಿ
 308. ಲೂಟಿಕೋರ
 309. ಲೂಟಿಗಾರ
 310. ಲೂಟಿಮಾಡು
 311. ಲೂಟಿಮಾಡುವ
 312. ಲೂಟೆ
 313. ಲೆಕ್ಕ
 314. ಲೆಕ್ಕಕೊಡಲಾಗದ
 315. ಲೆಕ್ಕಕೊಡು
 316. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಡು
 317. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ-ತೆಗೆದುಕೊ
 318. ಲೆಕ್ಕಗಳು
 319. ಲೆಕ್ಕಗುಮಾಸ್ತ
 320. ಲೆಕ್ಕಚಾರ
 321. ಲೆಕ್ಕಣಿಕ
 322. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ
 323. ಲೆಕ್ಕನೀಡು
 324. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
 325. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
 326. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು
 327. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾವರದಿ
 328. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
 329. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು
 330. ಲೆಕ್ಕಪರೀಕ್ಷೆಪ್ರೌಢ
 331. ಲೆಕ್ಕಮಾಡು
 332. ಲೆಕ್ಕವಿನಿಯೋಗ
 333. ಲೆಕ್ಕವಿಭಾಗ
 334. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
 335. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಶ್ಟು
 336. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು
 337. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ
 338. ಲೆಕ್ಕವಿವರಣೆ
 339. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
 340. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ
 341. ಲೆಕ್ಕಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
 342. ಲೆಕ್ಕಸಂಹಿತೆ
 343. ಲೆಕ್ಕಸಾರಾಂಶ
 344. ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದಾದ
 345. ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ
 346. ಲೆಕ್ಕಹಾಕು
 347. ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಿಕೆ
 348. ಲೆಕ್ಕಹೊಂದಾಣಿಕೆ
 349. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 350. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು
 351. ಲೆಕ್ಕಿಗ
 352. ಲೆಕ್ಕಿಸದ
 353. ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರು
 354. ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
 355. ಲೆಕ್ಕಿಸು
 356. ಲೆಕ್ಕಿಸುವ
 357. ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್
 358. ಲೆಜ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್
 359. ಲೆಟರ್ಗಳು
 360. ಲೆಟಿಸ್ನಂತೆ
 361. ಲೆಡ್
 362. ಲೆಡ್ಜರ್
 363. ಲೆವಿಯಟ್
 364. ಲೆವ್ಸ್
 365. ಲೆಸಿನ್ಸೈನ್ಸ್
 366. ಲೇಖ
 367. ಲೇಖಕ
 368. ಲೇಖಕರಾಗಲು
 369. ಲೇಖಕರಿಂದ
 370. ಲೇಖಕರು
 371. ಲೇಖಕರೇ?
 372. ಲೇಖನ
 373. ಲೇಖನಗಳು
 374. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ
 375. ಲೇಖನಮಾಲೆ
 376. ಲೇಖನಮಿತ್ರ
 377. ಲೇಖನಸಾಮಗ್ರಿ
 378. ಲೇಖನಾಮ
 379. ಲೇಖನಿ
 380. ಲೇಖಾಧಿಕಾರಿ
 381. ಲೇಖಾನುದಾನ
 382. ಲೇಖಾವಿಧಾನ
 383. ಲೇಖಾಶಾಸ್ತ್ರ
 384. ಲೇಖಿಸು
 385. ಲೇಟ್
 386. ಲೇಟ್‌
 387. ಲೇಟ್ಗಳು
 388. ಲೇಣೆದೇಣೆ
 389. ಲೇಪ
 390. ಲೇಪನ
 391. ಲೇಪನದ್ರವ್ಯ
 392. ಲೇಪಿಸು
 393. ಲೇಪು
 394. ಲೇಬಲ್
 395. ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು
 396. ಲೇಬಲ್ಗಳು
 397. ಲೇಬಲ್ಗಳು
 398. ಲೇಬಲ್ಗಳು
 399. ಲೇಬಲ್ಗಳು
 400. ಲೇಬಲ್ಲು
 401. ಲೇಯರ್
 402. ಲೇವಡಿ
 403. ಲೇವಡಿಗಾರ
 404. ಲೇವಡಿಯ
 405. ಲೇವಾದೇವಿ
 406. ಲೇವಾದೇವಿಗಾರ
 407. ಲೇಶ
 408. ಲೇಶಮಾತ್ರ
 409. ಲೇಶ್ವಿಸಿದ್ದ
 410. ಲೇಸರ್
 411. ಲೇಸರ್ಗಳು
 412. ಲೇಸು
 413. ಲೇಸ್ನಂತೆ
 414. ಲೈಂಗಿಕ
 415. ಲೈಂಗಿಕತೆ
 416. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿರುವುದು
 417. ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ
 418. ಲೈಟಿಂಗ್
 419. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್
 420. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್
 421. ಲೈಟ್ಸ್
 422. ಲೈನಕ್ಸ್
 423. ಲೈಬ್ರೆರಿ
 424. ಲೈಮ್ಗಿಕ
 425. ಲೈಮ್ಡ್
 426. ಲೈವ್
 427. ಲೈವ್ಲಿ
 428. ಲೈವ್ಸ್
 429. ಲೈಸನ್ಸು
 430. ಲೈಸನ್ಸ್
 431. ಲೈಸನ್ಸ್ದಾರ
 432. ಲೈಸೆನ್ಸು
 433. ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರ
 434. ಲೊಕೊಮೊಟಿವ್
 435. ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ಗಳು
 436. ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ
 437. ಲೊಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳು
 438. ಲೊಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳು
 439. ಲೊಕೋಮೋಟಿವ್‍ಗಳು
 440. ಲೊಟಗುಟ್ಟು
 441. ಲೊಟ್ಟ
 442. ಲೊಡ್ಡಾಗು
 443. ಲೊಡ್ಡಾದ
 444. ಲೊಡ್ಡು
 445. ಲೊಮೆಡ್ಡಿಯರ್
 446. ಲೋҕೋತ್ತರವಾದ
 447. ಲೋಕಜ್ಞಾನ
 448. ಲೋಕಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ
 449. ಲೋಕಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ
 450. ಲೋಕಪಾಲ
 451. ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
 452. ಲೋಕಪ್ರಿಯ
 453. ಲೋಕಭಕ್ತಿ
 454. ಲೋಕಸಭೆ
 455. ಲೋಕಹಿತೈಷಿ
 456. ಲೋಕಾಚಾರ
 457. ಲೋಕಾತೀತಪುರುಷ
 458. ಲೋಕಾಪವಾದ
 459. ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯ
 460. ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ
 461. ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾದ
 462. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
 463. ಲೋಕೋಕ್ತಿ
 464. ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ
 465. ಲೋಕೋಪಕಾರಿ
 466. ಲೋಗೊ
 467. ಲೋಚನ
 468. ಲೋಟ
 469. ಲೋಟಸ್ಪೀಠ
 470. ಲೋಡ್
 471. ಲೋಪ
 472. ಲೋಪದೋಷ
 473. ಲೋಪದೋಷಗಳು
 474. ಲೋಪಮಾಡು
 475. ಲೋಪವಾಗಿರು
 476. ಲೋಪವಾಗಿರುವ
 477. ಲೋಫ್ಡ್
 478. ಲೋಬ್ಗಳು
 479. ಲೋಭ
 480. ಲೋಭಿ
 481. ಲೋಭಿಗಳು
 482. ಲೋಭಿತನ
 483. ಲೋಭಿತನದ
 484. ಲೋಭಿಯಾದ
 485. ಲೋಮನಾಳ
 486. ಲೋಲಕ
 487. ಲೋಲುಪ
 488. ಲೋಲುಪತೆ
 489. ಲೋಲುಪನಾಗು
 490. ಲೋಶನ್ನು
 491. ಲೋಷನ್
 492. ಲೋಹ
 493. ಲೋಹಕೆಲಸ
 494. ಲೋಹಗವಚ
 495. ಲೋಹಚುಂಬಕ
 496. ಲೋಹದಣಿವು
 497. ಲೋಹಪಥ
 498. ಲೋಹಪಾತ್ರೆ
 499. ಲೋಹಲೇಪ
 500. ಲೋಹವಸ್ತು
 501. ಲೋಹವಿಜ್ಞಾನ
 502. ಲೋಹವಿದ್ಯೆ
 503. ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ
 504. ಲೋಹಾಕರ್ಷಕತ್ವ
 505. ಲೋಹೀಯ
 506. ಲೋಳೆ
 507. ಲೋಳೆಯಂತಾಗು
 508. ಲೋಳೆಯಾದ
 509. ಲೋಳೆರಸ
 510. ಲೌಕಿಕ
 511. ಲೌಕಿಕತೆ
 512. ಲೌಕಿಕರು
 513. ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು
 514. ಲೌಕಿಕವಾಯಿತು
 515. ಲ್ಯಾಕ್ಟರೇಟ್
 516. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
 517. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್
 518. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಗಳು
 519. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫೋಕಸ್
 520. ಲ್ಯಾಪ್
 521. ಲ್ಯಾಪ್ಸ್
 522. ಲ್ಯಾಂಬೋಮೀಟರ್
 523. ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್
 524. ಲ್ಯಾರಸ್ನಂತೆ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಲ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments