ಕನ್ನಡ ಒ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada o aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಒ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( i Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ  ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( o Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ಇ ಕನ್ನಡದ ಹೃಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರ. ನಾಮಿಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಮತ್ತು ಈ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒ ಅಕ್ಷರದ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ.

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯದು. ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಲಂಬರೇಖೆಯ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳತುದಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮೂಲೆಗಳು ಗುಂಡಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ದೊರಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ 12ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಇದರ ರೂಪ ಹೇಗಿದ್ದಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗಿರುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಹುಸಮೀಪವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೂಪ ಹೊಯ್ಸಳ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದು ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಕ್ಷರದ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ರೂಪಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ದೀರ್ಘವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಕನ್ನಡ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಗಳ ರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಿಪಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಪಶ್ಚ ಅರ್ಧಸಂವೃತ ಗೋಲ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಒಕ್ಕಟ್ಟು
 2. ಒಕ್ಕಣಿಸು
 3. ಒಕ್ಕಣೆ
 4. ಒಕ್ಕನ್ನಡಕ
 5. ಒಕ್ಕಲತನ
 6. ಒಕ್ಕಲಾಗಬಲ್ಲ
 7. ಒಕ್ಕಲಾಗು
 8. ಒಕ್ಕಲಿಗ
 9. ಒಕ್ಕಲಿರು
 10. ಒಕ್ಕಲಿರುವವನು
 11. ಒಕ್ಕಲು
 12. ಒಕ್ಕಲುಗಳು
 13. ಒಕ್ಕಲುತನ
 14. ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸು
 15. ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ
 16. ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ
 17. ಒಕ್ಕಳಿಸು
 18. ಒಕ್ಕಾಲು
 19. ಒಕ್ಕು
 20. ಒಕ್ಕುದು
 21. ಒಕ್ಕೂಟ
 22. ಒಕ್ಕೂಟಗಳು
 23. ಒಕ್ಕೂಟದ
 24. ಒಕ್ಕೂಟದ-ಸದಸ್ಯ
 25. ಒಕ್ಕೂಟದಬ್ಬ
 26. ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಬೇಕೆ?
 27. ಒಕ್ಕೂಟವಾಗುವಿಕೆ
 28. ಒಕ್ಕೆಲದ
 29. ಒಕ್ಕೊರಲಿನ
 30. ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ
 31. ಒಗಟನ್ನು
 32. ಒಗಟು
 33. ಒಗಟುಗಳನ್ನು
 34. ಒಗಟುಗಳು
 35. ಒಗಟುಗಾರ
 36. ಒಗಡಿಕೆ
 37. ಒಗಡಿಸು
 38. ಒಗತ
 39. ಒಗರಾದ
 40. ಒಗರು
 41. ಒಗರೆ
 42. ಒಗಸುಗ
 43. ಒಗು
 44. ಒಂಗು
 45. ಒಗೆ
 46. ಒಗೆತ
 47. ಒಗೆದ
 48. ಒಗೆದುಬಿಡು
 49. ಒಗೆಯಿರಿ
 50. ಒಗೆಯು
 51. ಒಗೆಯುವಿಕೆ
 52. ಒಗೆಯುವುದು
 53. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವುದು
 54. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ
 55. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ
 56. ಒಗ್ಗಟ್ಟು
 57. ಒಗ್ಗಡ
 58. ಒಗ್ಗಡನಂಬಿ
 59. ಒಗ್ಗದ
 60. ಒಗ್ಗದಿಕೆ
 61. ಒಗ್ಗದಿರು
 62. ಒಗ್ಗದೆದುರು
 63. ಒಗ್ಗಿಕೊ
 64. ಒಗ್ಗಿದ
 65. ಒಗ್ಗಿಸಿಕೆ
 66. ಒಗ್ಗಿಸು
 67. ಒಗ್ಗು
 68. ಒಗ್ಗುವ
 69. ಒಗ್ಗುವಿಕೆ
 70. ಒಗ್ಗೂಡಿ
 71. ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ
 72. ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಾದ
 73. ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ
 74. ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ
 75. ಒಗ್ಗೂಡಿಸು
 76. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ
 77. ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಿದೆ
 78. ಒಗ್ಗೆರೆಯ
 79. ಒಚ್ಚತ
 80. ಒಚ್ಚಯ
 81. ಒಚ್ಚಿ
 82. ಒಚ್ಚಿಯ
 83. ಒಚ್ಚೀರು
 84. ಒಚ್ಚೀರುಗಳು
 85. ಒಜ್ಜರ
 86. ಒಂಟಿ
 87. ಒಂಟಿಗ
 88. ಒಂಟಿಗತನ
 89. ಒಂಟಿಗನಾದ
 90. ಒಂಟಿಜೀವಿ
 91. ಒಂಟಿತನ
 92. ಒಂಟಿಮನೆ
 93. ಒಂಟಿಮಾಡು
 94. ಒಂಟಿಮಾತು
 95. ಒಂಟಿಯಾಗಿ
 96. ಒಂಟಿಯಾಗಿರು
 97. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ
 98. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು
 99. ಒಂಟಿಯಾಗಿಸು
 100. ಒಂಟಿಯಾದ
 101. ಒಂಟಿಯಿರುಕ
 102. ಒಂಟಿವುರುಳು
 103. ಒಂಟಿಸಲಗ
 104. ಒಂಟು
 105. ಒಂಟೆ
 106. ಒಟ್ಟಜೆ
 107. ಒಟ್ಟಭಿಪ್ರಾಯ
 108. ಒಟ್ಟಯಿಸು
 109. ಒಟ್ಟಯಿಸುವಂತ
 110. ಒಟ್ಟರ್ಥ
 111. ಒಟ್ಟಲೊಯ್ಯುಗೆ
 112. ಒಟ್ಟವಿಸು
 113. ಒಟ್ಟಾಗಿ
 114. ಒಟ್ಟಾಗಿರದ
 115. ಒಟ್ಟಾಗು
 116. ಒಟ್ಟಾದ
 117. ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯ
 118. ಒಟ್ಟಾರೆ
 119. ಒಟ್ಟಾರೆಯ
 120. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 121. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದುದು
 122. ಒಟ್ಟಿಕೆ
 123. ಒಟ್ಟಿಗಿರು
 124. ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ
 125. ಒಟ್ಟಿಗೆ
 126. ಒಟ್ಟಿಗೆಸೇರಿಸು
 127. ಒಟ್ಟಿಗೆಸೇರು
 128. ಒಟ್ಟಿತನ
 129. ಒಟ್ಟಿನ
 130. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
 131. ಒಟ್ಟಿಲು
 132. ಒಟ್ಟಿಸು
 133. ಒಟ್ಟು
 134. ಒಟ್ಟುಕ
 135. ಒಟ್ಟುಕುಟುಂಬ
 136. ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ
 137. ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆಯಾದ
 138. ಒಟ್ಟುಗೂಡದ
 139. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ
 140. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆ
 141. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ
 142. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ
 143. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕೆ
 144. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ
 145. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು
 146. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ
 147. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಂತೆ
 148. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು
 149. ಒಟ್ಟುಗೂಡು
 150. ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ
 151. ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ
 152. ಒಟ್ಟುನೋಟ
 153. ಒಟ್ಟುಪಟ್ಟಿಗಳು
 154. ಒಟ್ಟುಬೆರೆ
 155. ಒಟ್ಟುಮಾಡು
 156. ಒಟ್ಟುಲಾಭ
 157. ಒಟ್ಟುಸೇರಿದ
 158. ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸು
 159. ಒಟ್ಟುಸೇರು
 160. ಒಟ್ಟುಹಾಕು
 161. ಒಟ್ಟೂ
 162. ಒಟ್ಟೆಣಿಕೆ
 163. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ
 164. ಒಡಕಟ್ಟು
 165. ಒಡಕಲಿಕೆಯ
 166. ಒಡಕಲು
 167. ಒಡಕಿಲ್ಲದಿರು
 168. ಒಡಕು
 169. ಒಡಕೋಣೆಗಾರ
 170. ಒಡಗತೆ
 171. ಒಡಗೂಡದಿರು
 172. ಒಡಗೂಡು
 173. ಒಡಗೆಯ್ಯುಗ
 174. ಒಡಗೆಲಸ
 175. ಒಡಗೊಳ್ಳು
 176. ಒಡತಂಗುಗ
 177. ಒಡತಿ
 178. ಒಡನಂಟು
 179. ಒಡನಾಟ
 180. ಒಡನಾಡಿ
 181. ಒಡನಾಡಿಗಳಿಲ್ಲದ
 182. ಒಡನಾಡಿಗಳು
 183. ಒಡನಾಡಿನ
 184. ಒಡನಾಡಿಯಾಗು
 185. ಒಡನಾಡು
 186. ಒಡನಿನಿತ
 187. ಒಡನಿರುವವನು
 188. ಒಡನುಡಿ
 189. ಒಡನುಲಿ
 190. ಒಡನೆ
 191. ಒಡನೆಯ
 192. ಒಡನೆಯೆ
 193. ಒಡನೆಯೇ
 194. ಒಡನೆಸಕ
 195. ಒಡನೋಟ
 196. ಒಡನೋಡುವ
 197. ಒಡನೋದಿ
 198. ಒಡಪು
 199. ಒಡಪೊತ್ತಿನ
 200. ಒಡಂಬಡಲಾಗದ
 201. ಒಡಂಬಡಿಕೆ
 202. ಒಡಂಬಡಿಸು
 203. ಒಡಂಬಡು
 204. ಒಡಬಳಗ
 205. ಒಡಮಾಡುಗೆ
 206. ಒಡಮಾತಾಡಬಲ್ಲ
 207. ಒಡಮೆ
 208. ಒಡಮೆಯಳಿಸು
 209. ಒಡಮ್ಬಡಿಕೆ
 210. ಒಡರು
 211. ಒಡರ‍್ಚು
 212. ಒಡಲಚ್ಚು
 213. ಒಡಲನುಡಿ
 214. ಒಡಲರಿಮೆ
 215. ಒಡಲಿನಳವು
 216. ಒಡಲಿನಿಟ್ಟಳ
 217. ಒಡಲು
 218. ಒಡಲೊಳಿತರಿಮೆ
 219. ಒಡಲೊಳಿತು
 220. ಒಡಲ್ಕಟ್ಟುಕ
 221. ಒಡಲ್ಗಟ್ಟುಕ
 222. ಒಡಲ್ಗುರುತು
 223. ಒಡವಯ್ಯಿಕೆ
 224. ಒಡವಯ್ಯು
 225. ಒಡವರು
 226. ಒಡವರುಹುಬಲ್ಲ
 227. ಒಡವಾಗುನಂಟು
 228. ಒಡವಾತಾಡಬಲ್ಲ
 229. ಒಡವುಟ್ಟಿ
 230. ಒಡವೆ
 231. ಒಡವೆಗಳು
 232. ಒಡವೆನೆರಪೆಡೆ
 233. ಒಡವೆಮನೆ
 234. ಒಡಸೆರಗ
 235. ಒಡಸೆರಗು
 236. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನು
 237. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ
 238. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಂತಿರುವವರ
 239. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವಳು
 240. ಒಡಹುಟ್ಟುಗ
 241. ಒಡಹೊಂದಾಣಿಕೆ
 242. ಒಡಹೊಂದು
 243. ಒಡಹೋಗು
 244. ಒಡಹೋಗುವ
 245. ಒಡಿ
 246. ಒಂಡಿ
 247. ಒಡಿಗಟ್ಟು
 248. ಒಡೆ
 249. ಒಡೆಕ
 250. ಒಡೆಕಸಿ
 251. ಒಡೆಗತ್ತರಿ
 252. ಒಡೆತ
 253. ಒಡೆತನ
 254. ಒಡೆತನದ
 255. ಒಡೆತನದೊಲವಿನ
 256. ಒಡೆದ
 257. ಒಡೆದವು
 258. ಒಡೆದಾಟ
 259. ಒಡೆದುಹಾಕು
 260. ಒಡೆದುಹೋಗು
 261. ಒಡೆದುಳಿಕೆ
 262. ಒಡೆಯ
 263. ಒಡೆಯದ
 264. ಒಡೆಯನಾಗಿರು
 265. ಒಡೆಯಬಹುದಾದ
 266. ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 267. ಒಡೆಯು
 268. ಒಡೆಯುವ
 269. ಒಡೆಯುವಿಕೆ
 270. ಒಡೆಸು
 271. ಒಡ್ಡ
 272. ಒಡ್ಡಕೆಲಸಗಾರ
 273. ಒಡ್ಡತನದ
 274. ಒಡ್ಡಪಡೆಗ
 275. ಒಡ್ಡಯಿಸು
 276. ಒಡ್ಡರು
 277. ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 278. ಒಡ್ಡಲ್ಪಡುವುದು
 279. ಒಡ್ಡವ
 280. ಒಡ್ಡಾದ
 281. ಒಡ್ಡಿ
 282. ಒಡ್ಡು
 283. ಒಡ್ಡುತನ
 284. ಒಡ್ಡುದಾರಿ
 285. ಒಡ್ಡುನಂಬಿಕೆ
 286. ಒಡ್ಡುನಂಬುಗ
 287. ಒಡ್ಡುವಿಕೆ
 288. ಒಡ್ಡುವುದು
 289. ಒಡ್ಡೊಡ್ಡಾಗಿ
 290. ಒಡ್ಡೊಡ್ಡಾದ
 291. ಒಡ್ಡೋಲಗ
 292. ಒಡ್ದವ
 293. ಒಡ್ಯಾಣ
 294. ಒಣ
 295. ಒಣಕಲು
 296. ಒಣಕಾಪಾಡಿಕೆ
 297. ಒಣಕೆಮ್ಮು
 298. ಒಣಕೊರೆತ
 299. ಒಣಗದಿರುವ
 300. ಒಣಗರ್ಜನೆ
 301. ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿತು
 302. ಒಣಗಿಕೆ
 303. ಒಣಗಿದ
 304. ಒಣಗಿಲು
 305. ಒಣಗಿಸಿ
 306. ಒಣಗಿಸಿದ
 307. ಒಣಗಿಸು
 308. ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ
 309. ಒಣಗಿಹೋಗು
 310. ಒಣಗು
 311. ಒಣಗೊಂಚೆ
 312. ಒಣಜಂಬ
 313. ಒಣತಿಳಿವಿಗ
 314. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
 315. ಒಣಪಂಡಿತ
 316. ಒಣರಬಲ್ಲ
 317. ಒಣರಿಕೆ
 318. ಒಣರು
 319. ಒಣರೊಟ್ಟಿ
 320. ಒಣರ‍್ಕೆ
 321. ಒಣವೊತ್ತಡ
 322. ಒಣಸೀವುಳಿ
 323. ಒಣಹುಲ್ಲು
 324. ಒಣಹೆಮ್ಮೆ
 325. ಒಂತನ
 326. ಒತ್ತಗಂಟು
 327. ಒತ್ತಟ್ಟ
 328. ಒತ್ತಟ್ಟು
 329. ಒತ್ತಡ
 330. ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು
 331. ಒತ್ತಡಗಳು
 332. ಒತ್ತಡತಿಟ್ಟ
 333. ಒತ್ತಡದ
 334. ಒತ್ತಡದ-ಪ್ರಮಾಣ
 335. ಒತ್ತಡದಡುಕ
 336. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ
 337. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು
 338. ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ
 339. ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ
 340. ಒತ್ತಡಪಡೆಕ
 341. ಒತ್ತಡಮಿಡಿಕ
 342. ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ
 343. ಒತ್ತಡಳಕ
 344. ಒತ್ತಂಬದ
 345. ಒತ್ತಂಬರ
 346. ಒತ್ತರ
 347. ಒತ್ತರದೇರಿಕೆ
 348. ಒತ್ತರಬಂಡಿ
 349. ಒತ್ತರಿಸು
 350. ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ
 351. ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ
 352. ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ
 353. ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ
 354. ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ
 355. ಒತ್ತಲೆಶೂಲೆ
 356. ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 357. ಒತ್ತಾಗಿರುವ
 358. ಒತ್ತಾಗಿಲ್ಲದ
 359. ಒತ್ತಾಟ
 360. ಒತ್ತಾದ
 361. ಒತ್ತಾಯ
 362. ಒತ್ತಾಯತರು
 363. ಒತ್ತಾಯದ
 364. ಒತ್ತಾಯದಿಂದಾದ
 365. ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸು
 366. ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವಿಕೆ
 367. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ
 368. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
 369. ಒತ್ತಾಯಮಾಡು
 370. ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕೆ
 371. ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
 372. ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು
 373. ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ
 374. ಒತ್ತಾಯಿಸು
 375. ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ
 376. ಒತ್ತಾಯಿಸುವ
 377. ಒತ್ತಾಸೆ
 378. ಒತ್ತಾಸೆಗಾರ
 379. ಒತ್ತಾಸೆಯ
 380. ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರು
 381. ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗು
 382. ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗುವ
 383. ಒತ್ತಾಸೆಯಿಲ್ಲದ
 384. ಒತ್ತಾಳು
 385. ಒತ್ತಿ
 386. ಒತ್ತಿ-ತಳ್ಳುಕ
 387. ಒತ್ತಿಕೆ
 388. ಒತ್ತಿಡಿಕೆ
 389. ಒತ್ತಿತುಂಬು
 390. ಒತ್ತಿದಾಗ
 391. ಒತ್ತಿನ
 392. ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿರು
 393. ಒತ್ತಿಬೇಳು
 394. ಒತ್ತಿಹಿಡಿ
 395. ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ
 396. ಒತ್ತಿಹೇಳು
 397. ಒತ್ತಿಳಿಕೆ
 398. ಒತ್ತು
 399. ಒತ್ತುಕ
 400. ಒತ್ತುಕಳೆತ
 401. ಒತ್ತುಕಾಗದ
 402. ಒತ್ತುಕೊಡು
 403. ಒತ್ತುಗ
 404. ಒತ್ತುಗಂಟು
 405. ಒತ್ತುಗುಂಡಿ
 406. ಒತ್ತುಗುರುತು
 407. ಒತ್ತುಗೂಡಿರುವ
 408. ಒತ್ತುಬೆರಳು
 409. ಒತ್ತುಬೇಯುಕ
 410. ಒತ್ತುವರಿ
 411. ಒತ್ತುವರಿಗಳು
 412. ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿ
 413. ಒತ್ತುವರಿಯಿರಿ
 414. ಒತ್ತುವರಿಯಿಲ್ಲ
 415. ಒತ್ತುವರಿಸು
 416. ಒತ್ತುವಿಕೆ
 417. ಒತ್ತುವಿಕೆಗಳು
 418. ಒತ್ತುವುದು
 419. ಒತ್ತುಸಿರು
 420. ಒತ್ತುಹಾಕು
 421. ಒತ್ತೆ
 422. ಒತ್ತೆದಾರ
 423. ಒತ್ತೆಬಿಡಿಸು
 424. ಒತ್ತೆಯಾಳು
 425. ಒತ್ತೆಯಿಡು
 426. ಒತ್ತೇರು
 427. ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವ
 428. ಒತ್ತೊತ್ತಾದ
 429. ಒಂದಕ್ಕೆ
 430. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
 431. ಒದಗಣೆ
 432. ಒದಗದ
 433. ಒದಗದಿರು
 434. ಒದಗಿಕೆ
 435. ಒದಗಿಸದೆ
 436. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
 437. ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 438. ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 439. ಒದಗಿಸಲಾದ
 440. ಒದಗಿಸಲಿರುವ
 441. ಒದಗಿಸಿದ
 442. ಒದಗಿಸಿದವರು
 443. ಒದಗಿಸು
 444. ಒದಗಿಸುಗ
 445. ಒದಗಿಸುವ
 446. ಒದಗಿಸುವವನು
 447. ಒದಗಿಸುವವರು
 448. ಒದಗಿಸುವಾಗ
 449. ಒದಗಿಸುವಿಕೆ
 450. ಒದಗಿಸುವಿಕೆಗಳು
 451. ಒದಗಿಸುವಿಕೆಗಳು
 452. ಒದಗಿಸುವುದು
 453. ಒದಗು
 454. ಒದಗುಗೆ
 455. ಒದಗುಪುಡಿ
 456. ಒದಗುವ
 457. ಒಂದರಮೇಲೊಂದು
 458. ಒಂದರಮೇಲೊಂದು-ಪಸರಿಸು
 459. ಒಂದರಹಾಗೆ
 460. ಒದರಾಟ
 461. ಒದರಾಡು
 462. ಒಂದರಿ
 463. ಒದರಿಬಿಡು
 464. ಒಂದರಿಯಾಡು
 465. ಒದರು
 466. ಒಂದಲ್ಲದಿಕೆ
 467. ಒದವಿ
 468. ಒದವಿಗ
 469. ಒದವಿಪಡೆದ
 470. ಒಂದಷ್ಟು
 471. ಒಂದಾಗಿ
 472. ಒಂದಾಗಿರು
 473. ಒಂದಾಗಿರುವಿಕೆ
 474. ಒಂದಾಗಿಸು
 475. ಒಂದಾಗಿಸುವ
 476. ಒಂದಾಗು
 477. ಒಂದಾಗುವಿಕೆ
 478. ಒಂದಾಣಿಕೆ
 479. ಒಂದಾದ
 480. ಒಂದಿಕೆ
 481. ಒಂದಿಕೆಯ
 482. ಒಂದಿಗಿರು
 483. ಒಂದಿಗೆ
 484. ಒಂದಿರುಳಿನ
 485. ಒಂದಿಷ್ಟು
 486. ಒಂದು
 487. ಒಂದುಗೂಡಿದ
 488. ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ
 489. ಒಂದುಗೂಡಿಸು
 490. ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು
 491. ಒಂದುಗೂಡು
 492. ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆ
 493. ಒಂದುಗೆ
 494. ಒಂದುಬಿಟ್ಟುಮತ್ತೊಂದು
 495. ಒಂದುಮಾಡು
 496. ಒದೆ
 497. ಒದೆತ
 498. ಒದೆತಗಳು
 499. ಒದೆದಿದೆ
 500. ಒದೆಯುತ್ತಿರುವ
 501. ಒದೆಯುವುದು
 502. ಒದೆಸು
 503. ಒಂದೇ
 504. ಒಂದೇ-ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
 505. ಒಂದೇತರದ
 506. ಒಂದೇತರವಿಲ್ಲದ
 507. ಒಂದೇರಾಗ
 508. ಒಂದೇರೀತಿಯ
 509. ಒಂದೇಸಮನೆ
 510. ಒಂದೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿತರುವುದು
 511. ಒಂದೊ
 512. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ
 513. ಒಂದೊಂದು
 514. ಒಂದೊಂದೂ
 515. ಒಂದೊಂದೇ
 516. ಒದ್ದಾಟ
 517. ಒದ್ದಾಡು
 518. ಒದ್ದೆ
 519. ಒದ್ದೆತಡೆ
 520. ಒದ್ದೆತಡೆಯುವ
 521. ಒದ್ದೆನೆಲ
 522. ಒದ್ದೆಮಾಡು
 523. ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದು
 524. ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸು
 525. ಒದ್ದೆಯಾಗು
 526. ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತೆ
 527. ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು
 528. ಒದ್ದೆಯಾದ
 529. ಒದ್ದೆಯಾದರೂ
 530. ಒದ್ದೆಯಾದವು
 531. ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ
 532. ಒನಕೆ
 533. ಒನಪು
 534. ಒನಪುಗಾತಿ
 535. ಒನಪುದಾಣ
 536. ಒನೆ
 537. ಒನ್ನಡುವಿನ
 538. ಒನ್ನಾಡಿಗ
 539. ಒಂಪದ
 540. ಒಪೆರಾ
 541. ಒಪ್ಪ
 542. ಒಪ್ಪಓರಣಗೊಳಿಸಿದ
 543. ಒಪ್ಪಓರಣದ
 544. ಒಪ್ಪಓರಣವಿಲ್ಲದ
 545. ಒಪ್ಪಂಗಿ
 546. ಒಪ್ಪಗೆಡಿಸು
 547. ಒಪ್ಪಗೊಳಿಸು
 548. ಒಪ್ಪತಕ್ಕ
 549. ಒಪ್ಪತಕ್ಕುಮೆ
 550. ಒಪ್ಪಂದ
 551. ಒಪ್ಪದ
 552. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ
 553. ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು
 554. ಒಪ್ಪಂದಗಳು
 555. ಒಪ್ಪಂದದ
 556. ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ
 557. ಒಪ್ಪದವನು
 558. ಒಪ್ಪದವರು
 559. ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು
 560. ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ
 561. ಒಪ್ಪಂದವಾಯಿತು
 562. ಒಪ್ಪದಿಕೆ
 563. ಒಪ್ಪದಿರು
 564. ಒಪ್ಪದಿರುವಿಕೆ
 565. ಒಪ್ಪಬಲ್ಲ
 566. ಒಪ್ಪಮಾಡು
 567. ಒಪ್ಪಯಿಸು
 568. ಒಪ್ಪಲಾಗದ
 569. ಒಪ್ಪಲಾಗದು
 570. ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ
 571. ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ
 572. ಒಪ್ಪವಾದ
 573. ಒಪ್ಪವಿಡು
 574. ಒಪ್ಪವಿಲ್ಲದ
 575. ಒಪ್ಪಹಾಕು
 576. ಒಪ್ಪಾರಿ
 577. ಒಪ್ಪಾಳು
 578. ಒಪ್ಪಾಳುತನ
 579. ಒಪ್ಪಿಕೊ
 580. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ
 581. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು
 582. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು
 583. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು
 584. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ
 585. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು
 586. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ
 587. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
 588. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 589. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
 590. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ
 591. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
 592. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು
 593. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
 594. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು
 595. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?
 596. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?
 597. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 598. ಒಪ್ಪಿಕೋ
 599. ಒಪ್ಪಿಗೆ
 600. ಒಪ್ಪಿಗೆಕೊಡು
 601. ಒಪ್ಪಿಗೆದಾರ
 602. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದವ
 603. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗು
 604. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ
 605. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ
 606. ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ
 607. ಒಪ್ಪಿಗೆಯ್ಯು
 608. ಒಪ್ಪಿಗೆರುಜು
 609. ಒಪ್ಪಿತ
 610. ಒಪ್ಪಿತಕೋಣೆ
 611. ಒಪ್ಪಿತಕ್ಕಿಡುವುದು
 612. ಒಪ್ಪಿತಗಾರ
 613. ಒಪ್ಪಿತಗೂಡು
 614. ಒಪ್ಪಿತದೆಡೆ
 615. ಒಪ್ಪಿತದೆಣಿಕೆ
 616. ಒಪ್ಪಿತನೀಡಿಕೆ
 617. ಒಪ್ಪಿತಮನೆ
 618. ಒಪ್ಪಿದ
 619. ಒಪ್ಪಿದವ
 620. ಒಪ್ಪಿದೆ
 621. ಒಪ್ಪಿನಿತ
 622. ಒಪ್ಪಿರುವ
 623. ಒಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲ
 624. ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 625. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು
 626. ಒಪ್ಪಿಸಿದ
 627. ಒಪ್ಪಿಸು
 628. ಒಪ್ಪಿಸುಗೆ
 629. ಒಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ
 630. ಒಪ್ಪಿಸುವುದು
 631. ಒಪ್ಪೀಳ್ಯಾ
 632. ಒಪ್ಪು
 633. ಒಪ್ಪುಕೂಟ
 634. ಒಪ್ಪುಡುಗೆ
 635. ಒಪ್ಪುಡುಪು
 636. ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ
 637. ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ
 638. ಒಪ್ಪುನೀಡಿಕೆ
 639. ಒಪ್ಪುಮಾತು
 640. ಒಪ್ಪುವ
 641. ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ
 642. ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನು
 643. ಒಪ್ಪೆರ್ಮೆ
 644. ಒಪ್ಪೆಸಕ
 645. ಒಪ್ಪೆಸಗುಕ
 646. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ
 647. ಒಪ್ಪೋಲೆ
 648. ಒಂಬತ್ತನೇ
 649. ಒಂಬತ್ತು
 650. ಒಬ್ಬ
 651. ಒಬ್ಬಂಟಿ
 652. ಒಬ್ಬಂಟಿಗ
 653. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾದ
 654. ಒಬ್ಬಂಟಿತನ
 655. ಒಬ್ಬದಿಯ
 656. ಒಬ್ಬನ
 657. ಒಬ್ಬನ-ಊಟ
 658. ಒಬ್ಬನದಾಗಿಸು
 659. ಒಬ್ಬನಾಗಿಲ್ಲದ
 660. ಒಬ್ಬನಾಳ್ವಿಕೆ
 661. ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ
 662. ಒಬ್ಬನಿಗೆ
 663. ಒಬ್ಬನಿಗೊಬ್ಬ
 664. ಒಬ್ಬನೇ
 665. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
 666. ಒಬ್ಬಳೇ
 667. ಒಬ್ಬಾತನ
 668. ಒಬ್ಬುಳಿ
 669. ಒಬ್ಬುಳಿಯಳಿಕೆ
 670. ಒಬ್ಬೆ
 671. ಒಬ್ಬೊಂಟಿಯಾದ
 672. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ
 673. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೂ
 674. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ
 675. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು
 676. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳೂ
 677. ಒಮ್ಟಿಗ
 678. ಒಮ್ಡು
 679. ಒಮ್ದಿಕೆ
 680. ಒಮ್ದು
 681. ಒಮ್ದುಗೂಡು
 682. ಒಮ್ಮತ
 683. ಒಮ್ಮತದ
 684. ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
 685. ಒಮ್ಮದ
 686. ಒಮ್ಮನ
 687. ಒಮ್ಮಾರ್ಗದ
 688. ಒಮ್ಮು
 689. ಒಮ್ಮುಖವಾಗು
 690. ಒಮ್ಮುಗೆ
 691. ಒಮ್ಮುಗೆಯ
 692. ಒಮ್ಮುತ
 693. ಒಮ್ಮುವ
 694. ಒಮ್ಮುವಿಕೆ
 695. ಒಮ್ಮೆ
 696. ಒಮ್ಮೆಗಿನ
 697. ಒಮ್ಮೆಗೆ
 698. ಒಮ್ಮೆಗೇ
 699. ಒಮ್ಮೆಯೂ
 700. ಒಮ್ಮೆಲೆ
 701. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
 702. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಯ
 703. ಒಯ್ಕನೆ
 704. ಒಯ್ಕೆ
 705. ಒಯ್ಚೀಲ
 706. ಒಯ್ಯ
 707. ಒಯ್ಯಗನಲ್ಲದ
 708. ಒಯ್ಯನಿರು
 709. ಒಯ್ಯನೆ
 710. ಒಯ್ಯಬಲ್ಲ
 711. ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ
 712. ಒಯ್ಯಲಾಗುವ
 713. ಒಯ್ಯಲಾದವರು
 714. ಒಯ್ಯವಿಕೆ
 715. ಒಯ್ಯಾಟ
 716. ಒಯ್ಯಾರ
 717. ಒಯ್ಯಾರದ
 718. ಒಯ್ಯಾರಿ
 719. ಒಯ್ಯಿ
 720. ಒಯ್ಯಿಕೆ
 721. ಒಯ್ಯು
 722. ಒಯ್ಯುಗ
 723. ಒಯ್ಯುಗೆ
 724. ಒಯ್ಯುವ
 725. ಒರಕು
 726. ಒರಕುತೂಗುವ
 727. ಒರಕುನಡಿಗೆ
 728. ಒರಕೆಡೆ
 729. ಒರಗದಿರುವಿಕೆ
 730. ಒರಗಿಕುಳಿತ
 731. ಒರಗಿದ
 732. ಒರಗಿಸು
 733. ಒರಗಿಸುವ
 734. ಒರಗು
 735. ಒರಗುದಾಣ
 736. ಒರಗುಹಲಿಗೆ
 737. ಒರಟ
 738. ಒರಟಾಗಿ
 739. ಒರಟಾಗಿದ್ದರೂ
 740. ಒರಟಾಗಿರುವ
 741. ಒರಟಾಗು
 742. ಒರಟಾಗುವುದು
 743. ಒರಟಾದ
 744. ಒರಟಿಲ್ಲದ
 745. ಒರಟು
 746. ಒರಟು-ಜವಾಬು
 747. ಒರಟುತನ
 748. ಒರಟುತನದ
 749. ಒರಟೊರಟಾದ
 750. ಒರತೆ
 751. ಒರಪು
 752. ಒರಲು
 753. ಒರಸಿಬಿಡು
 754. ಒರಸು
 755. ಒರಸುಗೆ
 756. ಒರಸುವುದು
 757. ಒರಳು
 758. ಒರಳುಕಲ್ಲು
 759. ಒರಾಕಲ್
 760. ಒರಿಸ್ಸಾ
 761. ಒರೆ
 762. ಒರೆಗ
 763. ಒರೆಗಲ್ಲು
 764. ಒರೆಗುಂಡು
 765. ಒರೆತ
 766. ಒರೆದುನೋಡು
 767. ಒರೆಮಣೆ
 768. ಒರೆಯೋಡಿಸಿಕೆ
 769. ಒರೆಸಬಲ್ಲುದಾದ
 770. ಒರೆಸಿಬಿಡು
 771. ಒರೆಸು
 772. ಒರೆಸುವುದು
 773. ಒರೆಸೆಲವು
 774. ಒರೆಸ್
 775. ಒರೆಹಚ್ಚಲಿರುವ
 776. ಒರೆಹಚ್ಚು
 777. ಒರೆಹಚ್ಚುಕ
 778. ಒರೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ
 779. ಒರೆಹೊತ್ತು
 780. ಒರ‍್ಕಲ್ಲು
 781. ಒರ‍್ಗುರಿಯ
 782. ಒರ್ಗೆರೆಯ
 783. ಒರ್ಪದ
 784. ಒರ‍್ಪಿನ
 785. ಒರ‍್ಬಗೆಯ
 786. ಒರ‍್ಬಗೆಯಾಗಿಸು
 787. ಒರ್ವೆಮ್ಮೆ
 788. ಒರ್ವೆರ್ಮೆ
 789. ಒರ್ಸಕ್ಕರೆ
 790. ಒರ್ಸಿ
 791. ಒರ್ಸೀರು
 792. ಒರ‍್ಸೂಟಿಯ
 793. ಒರ‍್ಸೂಳು
 794. ಒಲಪು
 795. ಒಲವಿಗ
 796. ಒಲವಿನ
 797. ಒಲವಿರು
 798. ಒಲವಿಲ್ಲದ
 799. ಒಲವಿಲ್ಲದಿರು
 800. ಒಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
 801. ಒಲವು
 802. ಒಲವುಕುರುಹು
 803. ಒಲವುತೋರು
 804. ಒಲವುಳ್ಳ
 805. ಒಲಿ
 806. ಒಲಿಕೆ
 807. ಒಲಿದ
 808. ಒಲಿದವ
 809. ಒಲಿದವಳು
 810. ಒಲಿದಿದೆ
 811. ಒಲಿಯದಿರು
 812. ಒಲಿಸಪೂನು
 813. ಒಲಿಸಬಲ್ಲ
 814. ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 815. ಒಲಿಸು
 816. ಒಲಿಸುವಿಕೆ
 817. ಒಲುಮೆ
 818. ಒಲುಮೆಗಳಿಸದ
 819. ಒಲೆ
 820. ಒಲೆಗಳು
 821. ಒಲೆದಾಡು
 822. ಒಲೆಬದಿ
 823. ಒಲೈಸುವವರು
 824. ಒಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
 825. ಒಲ್ಲದಿರು
 826. ಒಲ್ಲು
 827. ಒಲ್ಲೆನೆನ್ನು
 828. ಒಸಗೆ
 829. ಒಸಡು
 830. ಒಸಡುಗಳು
 831. ಒಸಡುಸೋಕು
 832. ಒಸರು
 833. ಒಸೆ
 834. ಒಸೆವ
 835. ಒಸ್ಸ್ಯುಸ್ಯಾಂಟ್ಗಳು
 836. ಒಳ
 837. ಒಳಅರಿವು
 838. ಒಳಅಂಶ
 839. ಒಳಉಡುಪು
 840. ಒಳಒಳಗೆ
 841. ಒಳಕಟ್ಟಲೆ
 842. ಒಳಕಟ್ಟಿದ
 843. ಒಳಕಡಲ್ಗೊಳವೆ
 844. ಒಳಕವಚ
 845. ಒಳಕಸುವಿನ
 846. ಒಳಕಸುವು
 847. ಒಳಕಾಣ್ಕೆ
 848. ಒಳಕಾಲುವೆ
 849. ಒಳಕಿವಿ
 850. ಒಳಕುಬುಸ
 851. ಒಳಕೂಟ
 852. ಒಳಕೂರಿಸು
 853. ಒಳಕೊಳ್ಳು
 854. ಒಳಕೋಣೆ
 855. ಒಳಕ್ಕೆ
 856. ಒಳಕ್ಕೆ-ಹೋಗುವುದು
 857. ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳು
 858. ಒಳಗಡೆ
 859. ಒಳಗಡೆಗೆ
 860. ಒಳಗಡೆಯ
 861. ಒಳಗಣ
 862. ಒಳಗಾಗು
 863. ಒಳಗಾಗುವ
 864. ಒಳಗಾಗುವಿಕೆ
 865. ಒಳಗಾದ
 866. ಒಳಗಿಕ್ಕುಕೆ
 867. ಒಳಗಿನ
 868. ಒಳಗಿನರಿಮೆ
 869. ಒಳಗಿನವನು
 870. ಒಳಗಿನವರಿಗೆ
 871. ಒಳಗಿರುವ
 872. ಒಳಗಿವಿ
 873. ಒಳಗು
 874. ಒಳಗುಟ್ಟು
 875. ಒಳಗುತ್ತಿಗೆ
 876. ಒಳಗುದಿ
 877. ಒಳಗುಂಪು
 878. ಒಳಗೆ
 879. ಒಳಗೆಯೆ
 880. ಒಳಗೇಣಿ
 881. ಒಳಗೇಣಿದಾರ
 882. ಒಳಗೊಂಡ
 883. ಒಳಗೊಂಡಂತೆ:
 884. ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು
 885. ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
 886. ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
 887. ಒಳಗೊಂಡಿರದ
 888. ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು
 889. ಒಳಗೊಂಡಿರು
 890. ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
 891. ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
 892. ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು
 893. ಒಳಗೊಳಗಿನ
 894. ಒಳಗೊಳ್ಳಿಕೆ
 895. ಒಳಗೊಳ್ಳು
 896. ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 897. ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ
 898. ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು
 899. ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು
 900. ಒಳಗೋಡೆಗಳು
 901. ಒಳಚರಂಡಿ
 902. ಒಳಚರ್ಮ
 903. ಒಳಚಾಚುವಿಕೆ
 904. ಒಳಚಿಮ್ಮುಕ
 905. ಒಳಜಗಳ
 906. ಒಳಜಗಳದ
 907. ಒಳಜಜ್ಜು
 908. ಒಳಜುಬ್ಬ
 909. ಒಳಜೋಡಣೆ
 910. ಒಳತಡಿಕೆ
 911. ಒಳತಂತ್ರ
 912. ಒಳತಮ್ತ್ರ
 913. ಒಳತರು
 914. ಒಳತಳ್ಳು
 915. ಒಳತಿಳಿವು
 916. ಒಳತುಂಬು
 917. ಒಳತುಂಬುಕ
 918. ಒಳತೂರದ
 919. ಒಳತೂರಿಸು
 920. ಒಳತೂರು
 921. ಒಳತೊಗಟೆ
 922. ಒಳತೋಟ
 923. ಒಳದಾರಿ
 924. ಒಳದಾರಿಗಳು
 925. ಒಳದೃಷ್ಟಿ
 926. ಒಳದೇಶ
 927. ಒಳದೇಶದ
 928. ಒಳನಗರ
 929. ಒಳನಡೆ
 930. ಒಳನಾಡಿನ
 931. ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ
 932. ಒಳನಾಡು
 933. ಒಳನಿಯಮ
 934. ಒಳನೀರು
 935. ಒಳನುಗ್ಗಿಕೆ
 936. ಒಳನುಗ್ಗಿಸು
 937. ಒಳನುಗ್ಗು
 938. ಒಳನುಗ್ಗುವ
 939. ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ
 940. ಒಳನುಡಿ
 941. ಒಳನುಡಿಯರಿಮೆ
 942. ಒಳನೆತ್ತಿ
 943. ಒಳನೆಲೆಸಿದ
 944. ಒಳನೋಟ
 945. ಒಳಪಕ್ಕ
 946. ಒಳಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
 947. ಒಳಪಕ್ಷ
 948. ಒಳಪಂಗಡ
 949. ಒಳಪಟ್ಟ
 950. ಒಳಪಡಿಕೆ
 951. ಒಳಪಡಿಸು
 952. ಒಳಪಡು
 953. ಒಳಪಡುವ
 954. ಒಳಪಡುವಿಕೆ
 955. ಒಳಪತ್ತುಗೆ
 956. ಒಳಪದರಗಳು
 957. ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ
 958. ಒಳಪರಿಚೆ
 959. ಒಳಪಾವಡೆ
 960. ಒಳಪಿಡಿ
 961. ಒಳಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 962. ಒಳಪೊರುಳು
 963. ಒಳಪ್ರದೇಶ
 964. ಒಳಪ್ರದೇಶಗಳು
 965. ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿ
 966. ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿದ
 967. ಒಳಬಂದ
 968. ಒಳಬದಿಯಲ್ಲಿ
 969. ಒಳಬರು
 970. ಒಳಬರುವ
 971. ಒಳಬರುವು
 972. ಒಳಬಳಗ
 973. ಒಳಬಾಗಿದ
 974. ಒಳಬಾಗು
 975. ಒಳಬಿಡದ
 976. ಒಳಬಿಡು
 977. ಒಳಬೇನೆ
 978. ಒಳಬೇಹುಗಾರ
 979. ಒಳಭಾಗ
 980. ಒಳಭಾಗಗಳು
 981. ಒಳಭಾಗದ
 982. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ
 983. ಒಳಭಾಗದಿಂದ
 984. ಒಳಮಗ್ಗಲು
 985. ಒಳಮಣ್ಣು
 986. ಒಳಮದುವೆ
 987. ಒಳಮನಸ್ಸು
 988. ಒಳಮಾಡು
 989. ಒಳಮಾಳಿಗೆ
 990. ಒಳಮುಖ
 991. ಒಳಮುಖದ
 992. ಒಳಮುಟ್ಟು
 993. ಒಳಮುನಿಸಿನ
 994. ಒಳಮೈ
 995. ಒಳಯುದ್ಧ
 996. ಒಳರಚನೆ
 997. ಒಳರಿವಿನ
 998. ಒಳರು
 999. ಒಳರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ
 1000. ಒಳರೋಗಿಗಳು
 1001. ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿರಲಿ
 1002. ಒಳಲಂಗ
 1003. ಒಳವಿನ್ಯಾಸ
 1004. ಒಳವಿನ್ಯಾಸಗಳು
 1005. ಒಳವಿಷಯ
 1006. ಒಳವಿಷಯಗಳು
 1007. ಒಳವ್ಯಾಪಿಸು
 1008. ಒಳಶೀರ್ಷಿಕೆ
 1009. ಒಳಸಂಚು
 1010. ಒಳಸಂಚುಗಳು
 1011. ಒಳಸಂಚುಮಾಡು
 1012. ಒಳಸಂಪರ್ಕ
 1013. ಒಳಸಂಪರ್ಕಗಳು
 1014. ಒಳಸರಿದ
 1015. ಒಳಸಿಡಿಸು
 1016. ಒಳಸುರಿಕ
 1017. ಒಳಸುರಿವರಿಮೆ
 1018. ಒಳಸೇರಿಕೆ
 1019. ಒಳಸೇರಿದೆ
 1020. ಒಳಸೇರಿಸಲಾಗದ
 1021. ಒಳಸೇರಿಸಲಾಯಿತು
 1022. ಒಳಸೇರಿಸಿ
 1023. ಒಳಸೇರಿಸಿದ
 1024. ಒಳಸೇರಿಸು
 1025. ಒಳಸೇರಿಸುವ
 1026. ಒಳಸೇರು
 1027. ಒಳಸೇರುವ
 1028. ಒಳಸೋರು
 1029. ಒಳಸ್ಫೋಟ
 1030. ಒಳಹಡಗು
 1031. ಒಳಹರಡಬಲ್ಲ
 1032. ಒಳಹರಿಕೆ
 1033. ಒಳಹರಿಗೆ
 1034. ಒಳಹರಿವು
 1035. ಒಳಹರಿವು-
 1036. ಒಳಹರಿವು-
 1037. ಒಳಹಾಕು
 1038. ಒಳಹೀರಿಕೆ
 1039. ಒಳಹುರುಪು
 1040. ಒಳಹುರುಳಿರುವ
 1041. ಒಳಹೊಗಲಾಗದ
 1042. ಒಳಹೊಗಿಸು
 1043. ಒಳಹೊಗು
 1044. ಒಳಹೋಗುವುದು
 1045. ಒಳಳತೆ
 1046. ಒಳಾಂಗಗಳ
 1047. ಒಳಾಂಗಣ
 1048. ಒಳಾಂಗಣದ
 1049. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
 1050. ಒಳಾಡಳಿತ
 1051. ಒಳಾಡಳಿತದ
 1052. ಒಳಾಂಶಗಳು
 1053. ಒಳಾಳ್ವಿಕೆಯ
 1054. ಒಳಿತು
 1055. ಒಳಿತೆಡೆಯ
 1056. ಒಳೊಕ್ಕಲು
 1057. ಒಳೊಪ್ಪಂದ
 1058. ಒಳ್
 1059. ಒಳ್ಕು
 1060. ಒಳ್ಗು
 1061. ಒಳ್ತನದ
 1062. ಒಳ್ತನದರಿಮೆ
 1063. ಒಳ್ನಡತೆ
 1064. ಒಳ್ನುಡಿ
 1065. ಒಳ್ಪಿನ
 1066. ಒಳ್ಪು
 1067. ಒಳ್ಳೆ
 1068. ಒಳ್ಳೆಕೆಲಸ
 1069. ಒಳ್ಳೆನಡತೆ
 1070. ಒಳ್ಳೆನಡತೆಯ
 1071. ಒಳ್ಳೆಪ್ರದರ್ಶನ
 1072. ಒಳ್ಳೆಯ
 1073. ಒಳ್ಳೆಯಕಾಲ
 1074. ಒಳ್ಳೆಯತನ
 1075. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು
 1076. ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದ
 1077. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಸು
 1078. ಒಳ್ಳೆಯದಾದ
 1079. ಒಳ್ಳೆಯನಡತೆ
 1080. ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ
 1081. ಒಳ್ಳೆಯವನು
 1082. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಿ
 1083. ಒಳ್ಳೇತನ
 1084. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments