ಕನ್ನಡ ಥ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ttha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಥ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ttha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಥ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ttha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಥ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ತ-ವರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.ಮಹಾಪ್ರಾಣ.

ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದು ಒಂದು ವೃತ್ತವಾಗಿ ನಡುಬಿಂದುವಿನೊಡನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಗರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯಾಕಾರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗಿದ ತಲೆಕಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೀಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂದಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೂಪ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಥಟ್ಟನೆ
 2. ಥಟ್ಟನೆ-ಕಡಿ
 3. ಥಟ್ಟನೆಯ
 4. ಥಟ್ಟನೇರಿಕೆ
 5. ಥಂಡರ್ಡ್ಸ್
 6. ಥಂಡರ್ರಿಂಗ್
 7. ಥಂಡಿ
 8. ಥರಮಾಸ್
 9. ಥರ್ಮಾಮೀಟರು
 10. ಥರ್ಮೋಸೆಟ್
 11. ಥರ್ಮೋಸ್ಟೈಲ್ಸ್
 12. ಥಳಕಿನ
 13. ಥಳಕಿಸು
 14. ಥಳಕು
 15. ಥಳಕುಪಳಕು
 16. ಥಳಕುಬಳಕು
 17. ಥಳಗುಟ್ಟು
 18. ಥಳಥಳಿಸು
 19. ಥಳಥಳಿಸುವ
 20. ಥಳಥಳಿಸುವಿಕೆ
 21. ಥಳಿಸು
 22. ಥಳಿಸುವುದು
 23. ಥಳುಕಿನ
 24. ಥಾನ್ಸ್ಟ್
 25. ಥಾನ್ಸ್ಟ್
 26. ಥಾಲಿ
 27. ಥಿಯಸಾರಸ್
 28. ಥೀಮ್
 29. ಥೀಮ್ಗಳು
 30. ಥೀಮ್ಗಳು
 31. ಥೀಮ್ಗಳು
 32. ಥೀಮ್ಗಳು
 33. ಥೀಮ್ಗಳು
 34. ಥೀಮ್ಗಳು
 35. ಥೀಮ್ಗಳು
 36. ಥೀಮ್ಗಳು
 37. ಥೀಮ್ಗಳು
 38. ಥೀಮ್ಗಳು
 39. ಥೀಮ್ಗಳು
 40. ಥೀಮ್ಗಳು
 41. ಥೀಮ್ಗಳು
 42. ಥೂՠҾರ
 43. ಥೆರಪಿ
 44. ಥೇಮ್ಸ್ನಂತೆ
 45. ಥೈಲಿ
 46. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
 47. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
 48. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
 49. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
 50. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
 51. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
 52. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
 53. ಥ್ರಿಲ್ಗಳಂತೆ
 54. ಥ್ರಿಲ್ಗಳಂತೆ
 55. ಥ್ರಿಲ್ಡ್
 56. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 57. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 58. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 59. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 60. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 61. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 62. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 63. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 64. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 65. ಥ್ರಿಲ್ನಂತೆ
 66. ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್
 67. ಥ್ರೆಡ್
 68. ಥ್ರೆಡ್ಗಳಂತೆ
 69. ಥ್ರೆಡ್ಗಳಂತೆ
 70. ಥ್ರೆಡ್ಗಳು
 71. ಥ್ರೆಡ್ಗಳು
 72. ಥಂಡಿ
 73. ಥಕ
 74. ಥಕಥಾಕು
 75. ಥಕಪಕ
 76. ಥಕಾರ
 77. ಥಕಾಸು
 78. ಥಕ್ಕು
 79. ಥಟಕ್
 80. ಥಟಕ್ಕನೆ
 81. ಥಟ್ಟಣೆ
 82. ಥಟ್ಟನೆ
 83. ಥಟ್ಟಯಿಸು
 84. ಥಟ್ಟು
 85. ಥಟ್ಟು
 86. ಥಟ್ಟುಗಿ
 87. ಥಟ್ಟುಗೆಡಹು
 88. ಥಟ್ಟುಗೆಡು
 89. ಥಟ್ಟುಗೆಡೆ
 90. ಥಟ್ಟುಚ್ಚು
 91. ಥಟ್ಟುತಾಱು
 92. ಥಟ್ಟುವರಿಯಿಸು
 93. ಥಟ್ಟೈಸು
 94. ಥಟ್ಟೊಡ್ಡು
 95. ಥಡಿ
 96. ಥಣ್ಣಗೆ
 97. ಥಣ್ಣನೆ
 98. ಥಣ್ಣಿ
 99. ಥತ್
 100. ಥತ್ವ
 101. ಥಪ್ಪಿ
 102. ಥಮಾಸ
 103. ಥರ
 104. ಥರ
 105. ಥರ
 106. ಥರ
 107. ಥರಂಬಿಡಿ
 108. ಥರಗುಟ್ಟು
 109. ಥರಥರ
 110. ಥರಥರ
 111. ಥರಥರ
 112. ಥರಥರಗುಟ್ಟು
 113. ಥರಥರನೆ
 114. ಥರಥರಿಸು
 115. ಥರವಿಡಿ
 116. ಥರಾ
 117. ಥರಾವರಿ
 118. ಥರ್ಮಾಮೀಟರು
 119. ಥಳಕು
 120. ಥಳಕುಗಾತಿ
 121. ಥಳಕುಗಾರ
 122. ಥಳತ್ಥಳಿಸು
 123. ಥಳಥಳ
 124. ಥಳಥಳನೆ
 125. ಥಳಥಳಾರಿಸು
 126. ಥಳಥಳಿಕೆ
 127. ಥಳಥಳಿಲು
 128. ಥಳಥಳಿಸು
 129. ಥಳಪಳ
 130. ಥಳಪಳನೆ
 131. ಥಳಪು
 132. ಥಳಿ
 133. ಥಳಿಸು
 134. ಥಳಿಸು
 135. ಥಳುಕು
 136. ಥಳುಕುಬಟ್ಟು
 137. ಥೞಿಲ್
 138. ಥಾಕು
 139. ಥಾಟು
 140. ಥಾನು
 141. ಥಾಪನೆ
 142. ಥಾಲಿ
 143. ಥಾಲೀಪಿಟ್ಟು
 144. ಥಾವು
 145. ಥಾಳಥಳ್ಯ
 146. ಥಾಳಿ
 147. ಥಾಱುಥಟ್ಟು
 148. ಥೂ
 149. ಥೂಯೆನ್ನು
 150. ಥೂಕರಿಸು
 151. ಥೇಟ್
 152. ಥೇಟು
 153. ಥೇರ
 154. ಥೇರಕಪ್ಪ
 155. ಥೈ
 156. ಥೈಲಿ
 157. ಥೊಪ್ಪನೆ
 158. ಥೋಡೆ
 159. ಥೋರ
 160. ಥೋರ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಥ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments