ಕನ್ನಡ ಎ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada a aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( A Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( A Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಎ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎಂಟನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ.

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ. ಸಂಸ್ಕøತದಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಎಕಾರವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯ ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ದೊರೆಯದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲು ಏ ಕಾರವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಂಸ್ಕøತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿಯೊ ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೊ ಉಚ್ಛರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಲಿಪಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರೂಪಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕ್ರಿ.ಶ.15ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎ ವರ್ಣದ ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಎ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಎಂಆರ್ಐನಂತೆ
 2. ಎಕರೆ
 3. ಎಕರೆಯಮೊತ್ತ
 4. ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ
 5. ಎಕರೆಯಿತ್ತು
 6. ಎಕ್ಕ
 7. ಎಕ್ಕಟಿಗ
 8. ಎಕ್ಕಟೆ
 9. ಎಕ್ಕಡ
 10. ಎಕ್ಕರಿಸು
 11. ಎಕ್ಕಲ
 12. ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ
 13. ಎಕ್ಕಸೆಕ್ಕ
 14. ಎಕ್ಕು
 15. ಎಕ್ಕುಗೆ
 16. ಎಕ್ಕೆ
 17. ಎಕ್ಟೈನೋಮೈಸೀಟ್
 18. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್
 19. ಎಕ್ಸರೇಗಳು
 20. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್
 21. ಎಕ್ಸಿಟ್
 22. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್
 23. ಎಕ್ಸೈಟ್
 24. ಎಕ್ಸ್ಇಥರ್ಮೈಯರ್
 25. ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್ಶನ್‍
 26. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್
 27. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್
 28. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್
 29. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಷನ್
 30. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್
 31. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ಟನ್
 32. ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಶರ್
 33. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್
 34. ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಶೆಂಟ್‍
 35. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
 36. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್
 37. ಎಗತಾಳಿ
 38. ಎಗರಾಡು
 39. ಎಗರಿಕೆ
 40. ಎಗರಿಸು
 41. ಎಗರಿಸುತ್ತಾನೆ
 42. ಎಗರಿಸುವುದು
 43. ಎಗರು
 44. ಎಗರುಸುರುಳಿ
 45. ಎಂಗಿ
 46. ಎಗಿನೆಸ್
 47. ಎಗ್ಗ
 48. ಎಗ್ಗತನದ
 49. ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದ
 50. ಎಗ್ಗು
 51. ಎಗ್ಗುಳಿ
 52. ಎಚ್ಚತ್ತಿರು
 53. ಎಚ್ಚತ್ತುಗೊಳ್ಳು
 54. ಎಚ್ಚರಗನಸು
 55. ಎಚ್ಚರಗೇಡಿ
 56. ಎಚ್ಚರಗೇಡಿತನದ
 57. ಎಚ್ಚರಗೇಡಿಯಾದ
 58. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ
 59. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು
 60. ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು
 61. ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವುದು
 62. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ
 63. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು
 64. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು
 65. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
 66. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು
 67. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ
 68. ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ
 69. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ
 70. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೂ
 71. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ
 72. ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲ
 73. ಎಚ್ಚರವಾಗು
 74. ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು
 75. ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
 76. ಎಚ್ಚರವಿರುವಿಕೆ
 77. ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದ
 78. ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೆ
 79. ಎಚ್ಚರಳಿಕೆ
 80. ಎಚ್ಚರಿಕೆ
 81. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
 82. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾರ
 83. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ
 84. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಿಕೆ
 85. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
 86. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ
 87. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು
 88. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವ
 89. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಿಕೆ
 90. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು
 91. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರದ
 92. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಲಿ
 93. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 94. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳ
 95. ಎಚ್ಚರಿಸು
 96. ಎಚ್ಚರಿಸುವ
 97. ಎಚ್ಚೆತ್ತ
 98. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ
 99. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳು
 100. ಎಚ್ಚೊನ್ನೆ
 101. ಎಂಜಲಿಸು
 102. ಎಂಜಲು
 103. ಎಂಜಾಯ್
 104. ಎಂಜಿನಿಯರ್
 105. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್
 106. ಎಂಜಿನ್
 107. ಎಂಜಿನ್ಗಳು
 108. ಎಂಜಿನ್ನು
 109. ಎಂಜೈಮು
 110. ಎಟಕು
 111. ಎಂಟನೇ
 112. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್
 113. ಎಂಟು
 114. ಎಟುಕದ
 115. ಎಟುಕದಿರು
 116. ಎಟುಕಿನಾಚೆ
 117. ಎಟುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 118. ಎಟುಕು
 119. ಎಂಟುಲಿಕಂತೆ
 120. ಎಂಟೆಣಿಕೆ
 121. ಎಂಟೆದೆಬಂಟರು
 122. ಎಟ್ಟು
 123. ಎಟ್ಟೆ
 124. ಎಂಟ್ರಿ
 125. ಎಡ
 126. ಎಡಕೈ
 127. ಎಡಕ್ಕೆ
 128. ಎಡಗಾಲು
 129. ಎಡಗೈ
 130. ಎಡಚ
 131. ಎಡತರ
 132. ಎಡತಿರುವು
 133. ಎಡದಂಡೆ
 134. ಎಡಪಕ್ಕ
 135. ಎಡಪಕ್ಷ
 136. ಎಡಪಕ್ಷದ
 137. ಎಡಪಟ್ಟಿ
 138. ಎಡಪಂಥ
 139. ಎಡಪಂಥೀಯ
 140. ಎಡಬದಿಯಂತೆ
 141. ಎಡಬಿಡದ
 142. ಎಡಬಿಡದೆ
 143. ಎಡಭಾಗ
 144. ಎಡಭಾಗಗಳು
 145. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ
 146. ಎಡಭಾಗವಿಲ್ಲದ
 147. ಎಡಮಟ್ಟದ
 148. ಎಡರಿದ
 149. ಎಡರು
 150. ಎಡವಟ್ಟ
 151. ಎಡವಟ್ಟಾಗಿರುವ
 152. ಎಡವಟ್ಟು
 153. ಎಡವಿ
 154. ಎಡವಿದ
 155. ಎಡವಿದ್ದಾರೆ?
 156. ಎಡವಿಬೀಳು
 157. ಎಡವು
 158. ಎಡವುಗೋಡೆ
 159. ಎಡಸುತ್ತು
 160. ಎಡಹಾಳೆ
 161. ಎಡಿಕ್ಟ್
 162. ಎಡಿಟಿಂಗ್
 163. ಎಡೆ
 164. ಎಡೆಕಾಣ್ಕೆ
 165. ಎಡೆಕೊಡಲಾಗದ
 166. ಎಡೆಕೊಡು
 167. ಎಡೆಗಲಿಸು
 168. ಎಡೆಗುರ್ತ
 169. ಎಡೆಗೊಡಲಾಗದ
 170. ಎಡೆಗೊಡು
 171. ಎಡೆಗೊಡುವ
 172. ಎಡೆಗೊಡುವಿಕೆ
 173. ಎಡೆಗೊಳ್ಳು
 174. ಎಡೆತೋರುಗ
 175. ಎಡೆಬಿಡದ
 176. ಎಡೆಬಿಡದೆ
 177. ಎಡೆಬೆಳಕು
 178. ಎಡೆಮಾತು
 179. ಎಡೆಮಾರು
 180. ಎಡೆಮಾರ‍್ಪು
 181. ಎಡೆಯಾಗು
 182. ಎಡೆಯಿರುವ
 183. ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ
 184. ಎಡೆವರಿ
 185. ಎಡೆವೊಗು
 186. ಎಡೆಹಗಲು
 187. ಎಡೆಹಾಳೆ
 188. ಎಡೆಹೊತ್ತು
 189. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಟಿಸ್
 190. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಸ್
 191. ಎಂಡೋವ್ಮೆಂಟ್ಸ್
 192. ಎಂಡ್
 193. ಎಡ್ಜ್
 194. ಎಡ್ಜ್ಯಿಂಗ್
 195. ಎಡ್ಜ್ಲಿಂಗ್
 196. ಎಡ್ಡ
 197. ಎಡ್ಡಗೊಳಿಸು
 198. ಎಡ್ಡನೋಟ
 199. ಎಡ್ಡುಗೊಳಿಸು
 200. ಎಣಿ
 201. ಎಣಿಕ
 202. ಎಣಿಕೆ
 203. ಎಣಿಕೆ
 204. ಎಣಿಕೆಕೊಡು
 205. ಎಣಿಕೆಗಳು
 206. ಎಣಿಕೆಗಾರ
 207. ಎಣಿಕೆಗೆ
 208. ಎಣಿಕೆಪದ
 209. ಎಣಿಕೆಮೀರು
 210. ಎಣಿಕೆಯ
 211. ಎಣಿಕೆಯರಿಗ
 212. ಎಣಿಕೆಯರಿಮೆ
 213. ಎಣಿಕೆಯಾಯಿತು
 214. ಎಣಿಕೆಹೊತ್ತಿಗೆ
 215. ಎಣಿಗುರುತು
 216. ಎಣಿಗೆರೆ
 217. ಎಣಿನೀಡಿಕೆ
 218. ಎಣಿಯಿಟ್ಟಳ
 219. ಎಣಿವಟ್ಟ
 220. ಎಣಿಸಲಾಗದ
 221. ಎಣಿಸಲ್ಪಡು
 222. ಎಣಿಸಿಕೆ
 223. ಎಣಿಸಿದ
 224. ಎಣಿಸು
 225. ಎಣಿಸುಕ
 226. ಎಣಿಸುಗ
 227. ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ
 228. ಎಣೆ
 229. ಎಣೆಗೆಡುಹ
 230. ಎಣೆತಪ್ಪಿದ
 231. ಎಣೆನುಡಿ
 232. ಎಣೆಯಾಗು
 233. ಎಣೆಯಾದ
 234. ಎಣೆಯಾದುದು
 235. ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ
 236. ಎಣೆಯೊಡ್ಡು
 237. ಎಣೆವಟ್ಟೆ
 238. ಎಣ್ಕಟ್ಟು
 239. ಎಣ್ಣು
 240. ಎಣ್ಣೆ
 241. ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿಸು
 242. ಎಣ್ಣೆಗಪಟ
 243. ಎಣ್ಣೆಬೀಜ
 244. ಎಣ್ಣೆಬೆಣ್ಣೆ
 245. ಎಣ್ಣೆಯ
 246. ಎಣ್ಣೆಯಂಥ
 247. ಎಣ್ಣೆಹಡಗು
 248. ಎಣ್ಣೆಹರದ
 249. ಎಣ್ತಳುಕು
 250. ಎಣ್ಪದ
 251. ಎಣ್ಪೂತ್ತಿಗೆ
 252. ಎಣ್ಮೂಲೆ
 253. ಎಣ್ಸಾಟಿಸೊಲ್ಲು
 254. ಎಂತು
 255. ಎಂತೋ
 256. ಎತ್ಕಟ್ಟು
 257. ಎತ್ತ
 258. ಎತ್ತರ
 259. ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿತು
 260. ಎತ್ತರಕ್ಕೇರು
 261. ಎತ್ತರಗಳು
 262. ಎತ್ತರದ
 263. ಎತ್ತರದ-ಪೀಠ
 264. ಎತ್ತರದಂಜಿಕೆ
 265. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ
 266. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ
 267. ಎತ್ತರದವರು
 268. ಎತ್ತರವಾಗಿ
 269. ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ
 270. ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೂ
 271. ಎತ್ತರವಾಗಿರಿ
 272. ಎತ್ತರವಾಗಿರು
 273. ಎತ್ತರವಾದ
 274. ಎತ್ತರವಿಲ್ಲದ
 275. ಎತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
 276. ಎತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 277. ಎತ್ತರಿಸಿ
 278. ಎತ್ತರಿಸಿದ
 279. ಎತ್ತರಿಸು
 280. ಎತ್ತಲಾಗದ
 281. ಎತ್ತಿಕಟ್ಟು
 282. ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವವ
 283. ಎತ್ತಿಕೆ
 284. ಎತ್ತಿಕೊ
 285. ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೂ
 286. ಎತ್ತಿಕೊಡು
 287. ಎತ್ತಿಕೊಂಡುಹೋಗು
 288. ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
 289. ಎತ್ತಿಡು
 290. ಎತ್ತಿತೋರಿಸು
 291. ಎತ್ತಿದಕಯ್
 292. ಎತ್ತಿಬರೆ
 293. ಎತ್ತಿಬರೆದದ್ದು
 294. ಎತ್ತಿಸು
 295. ಎತ್ತಿಹಾಕು
 296. ಎತ್ತಿಹಿಡಿ
 297. ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ
 298. ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಾಗ
 299. ಎತ್ತಿಹೇಳು
 300. ಎತ್ತಿಹೋಗು
 301. ಎತ್ತು
 302. ಎತ್ತುಗ
 303. ಎತ್ತುಗಡೆ
 304. ಎತ್ತುಗಡೆಯಿಲ್ಲದ
 305. ಎತ್ತುಗಳಾ?
 306. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ
 307. ಎತ್ತುಗೆ
 308. ಎತ್ತುಗೆಯ
 309. ಎತ್ತುಗೆಯಾಗಿರು
 310. ಎತ್ತುಗೆಯೋದು
 311. ಎತ್ತುಪಟ್ಟಿ
 312. ಎತ್ತುಮತಿ
 313. ಎತ್ತುವಳಿ
 314. ಎತ್ತುವಳಿಗಳು
 315. ಎತ್ತುವಿಕೆ
 316. ಎತ್ತುಹಿಡಿ
 317. ಎತ್ತೆತ್ತಲೂ
 318. ಎಥರ್ಥರ್
 319. ಎಥಿಯೇಟರ್
 320. ಎಂದರೆ
 321. ಎಂದಾದರು
 322. ಎಂದಾದರೂ
 323. ಎಂದಿಗೂ
 324. ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
 325. ಎಂದಿನ
 326. ಎಂದಿನಂತಾಗಿಸು
 327. ಎಂದಿನಂತಿಲ್ಲದ
 328. ಎಂದಿನಂತೆ
 329. ಎಂದಿನಂತೆಯೇ
 330. ಎಂದಿನಲ್ಲದ
 331. ಎದಿರು
 332. ಎದಿರುಬದಿರಾಗಿ
 333. ಎಂದುಕೊಳ್ಳು
 334. ಎದುರಾಗಿ
 335. ಎದುರಾಗು
 336. ಎದುರಾಟ
 337. ಎದುರಾಡು
 338. ಎದುರಾದ
 339. ಎದುರಾದರೆ
 340. ಎದುರಾಳಿ
 341. ಎದುರಾಳಿಗಳು
 342. ಎಣಿಕೆಹೊತ್ತಿಗೆ
 343. ಎಣಿಗುರುತು
 344. ಎಣಿಗೆರೆ
 345. ಎಣಿನೀಡಿಕೆ
 346. ಎಣಿಯಿಟ್ಟಳ
 347. ಎಣಿವಟ್ಟ
 348. ಎಣಿಸಲಾಗದ
 349. ಎಣಿಸಲ್ಪಡು
 350. ಎಣಿಸಿಕೆ
 351. ಎಣಿಸಿದ
 352. ಎಣಿಸು
 353. ಎಣಿಸುಕ
 354. ಎಣಿಸುಗ
 355. ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ
 356. ಎಣೆ
 357. ಎಣೆಗೆಡುಹ
 358. ಎಣೆತಪ್ಪಿದ
 359. ಎಣೆನುಡಿ
 360. ಎಣೆಯಾಗು
 361. ಎಣೆಯಾದ
 362. ಎಣೆಯಾದುದು
 363. ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ
 364. ಎಣೆಯೊಡ್ಡು
 365. ಎಣೆವಟ್ಟೆ
 366. ಎಣ್ಕಟ್ಟು
 367. ಎಣ್ಣು
 368. ಎಣ್ಣೆ
 369. ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿಸು
 370. ಎಣ್ಣೆಗಪಟ
 371. ಎಣ್ಣೆಬೀಜ
 372. ಎಣ್ಣೆಬೆಣ್ಣೆ
 373. ಎಣ್ಣೆಯ
 374. ಎಣ್ಣೆಯಂಥ
 375. ಎಣ್ಣೆಹಡಗು
 376. ಎಣ್ಣೆಹರದ
 377. ಎಣ್ತಳುಕು
 378. ಎಣ್ಪದ
 379. ಎಣ್ಪೂತ್ತಿಗೆ
 380. ಎಣ್ಮೂಲೆ
 381. ಎಣ್ಸಾಟಿಸೊಲ್ಲು
 382. ಎಂತು
 383. ಎಂತೋ
 384. ಎತ್ಕಟ್ಟು
 385. ಎತ್ತ
 386. ಎತ್ತರ
 387. ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿತು
 388. ಎತ್ತರಕ್ಕೇರು
 389. ಎತ್ತರಗಳು
 390. ಎತ್ತರದ
 391. ಎತ್ತರದ-ಪೀಠ
 392. ಎತ್ತರದಂಜಿಕೆ
 393. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ
 394. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ
 395. ಎತ್ತರದವರು
 396. ಎತ್ತರವಾಗಿ
 397. ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ
 398. ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೂ
 399. ಎತ್ತರವಾಗಿರಿ
 400. ಎತ್ತರವಾಗಿರು
 401. ಎತ್ತರವಾದ
 402. ಎತ್ತರವಿಲ್ಲದ
 403. ಎತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
 404. ಎತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 405. ಎತ್ತರಿಸಿ
 406. ಎತ್ತರಿಸಿದ
 407. ಎತ್ತರಿಸು
 408. ಎತ್ತಲಾಗದ
 409. ಎತ್ತಿಕಟ್ಟು
 410. ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವವ
 411. ಎತ್ತಿಕೆ
 412. ಎತ್ತಿಕೊ
 413. ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೂ
 414. ಎತ್ತಿಕೊಡು
 415. ಎತ್ತಿಕೊಂಡುಹೋಗು
 416. ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
 417. ಎತ್ತಿಡು
 418. ಎತ್ತಿತೋರಿಸು
 419. ಎತ್ತಿದಕಯ್
 420. ಎತ್ತಿಬರೆ
 421. ಎತ್ತಿಬರೆದದ್ದು
 422. ಎತ್ತಿಸು
 423. ಎತ್ತಿಹಾಕು
 424. ಎತ್ತಿಹಿಡಿ
 425. ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ
 426. ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಾಗ
 427. ಎತ್ತಿಹೇಳು
 428. ಎತ್ತಿಹೋಗು
 429. ಎತ್ತು
 430. ಎತ್ತುಗ
 431. ಎತ್ತುಗಡೆ
 432. ಎತ್ತುಗಡೆಯಿಲ್ಲದ
 433. ಎತ್ತುಗಳಾ?
 434. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ
 435. ಎತ್ತುಗೆ
 436. ಎತ್ತುಗೆಯ
 437. ಎತ್ತುಗೆಯಾಗಿರು
 438. ಎತ್ತುಗೆಯೋದು
 439. ಎತ್ತುಪಟ್ಟಿ
 440. ಎತ್ತುಮತಿ
 441. ಎತ್ತುವಳಿ
 442. ಎತ್ತುವಳಿಗಳು
 443. ಎತ್ತುವಿಕೆ
 444. ಎತ್ತುಹಿಡಿ
 445. ಎತ್ತೆತ್ತಲೂ
 446. ಎಥರ್ಥರ್
 447. ಎಥಿಯೇಟರ್
 448. ಎಂದರೆ
 449. ಎಂದಾದರು
 450. ಎಂದಾದರೂ
 451. ಎಂದಿಗೂ
 452. ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
 453. ಎಂದಿನ
 454. ಎಂದಿನಂತಾಗಿಸು
 455. ಎಂದಿನಂತಿಲ್ಲದ
 456. ಎಂದಿನಂತೆ
 457. ಎಂದಿನಂತೆಯೇ
 458. ಎಂದಿನಲ್ಲದ
 459. ಎದಿರು
 460. ಎದಿರುಬದಿರಾಗಿ
 461. ಎಂದುಕೊಳ್ಳು
 462. ಎದುರಾಗಿ
 463. ಎದುರಾಗು
 464. ಎದುರಾಟ
 465. ಎದುರಾಡು
 466. ಎದುರಾದ
 467. ಎದುರಾದರೆ
 468. ಎದುರಾಳಿ
 469. ಎದುರಾಳಿಗಳು
 470. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು-ಮೀರಿಸು
 471. ಎದುರಾಳಿಯಾಗು
 472. ಎದುರಾಳಿಯಾದ
 473. ಎದುರಾಳ್ಮೆಬದಿ
 474. ಎದುರಿ
 475. ಎದುರಿಕೆ
 476. ಎದುರಿಗಿರುವಿಕೆ
 477. ಎದುರಿಗೆ
 478. ಎದುರಿನ
 479. ಎದುರಿಲ್ಲದ
 480. ಎದುರಿಸದೆ
 481. ಎದುರಿಸಬಹುದಾದುದು
 482. ಎದುರಿಸಲಾಗದ
 483. ಎದುರಿಸಿಕೆ
 484. ಎದುರಿಸಿದರು
 485. ಎದುರಿಸಿದೆ
 486. ಎದುರಿಸು
 487. ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ
 488. ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ
 489. ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ
 490. ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ
 491. ಎದುರಿಸುವ
 492. ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ
 493. ಎದುರಿಸುವಿಕೆ
 494. ಎದುರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ
 495. ಎದುರಿಸುವುದು
 496. ಎದುರು
 497. ಎದುರುಕಂಟು
 498. ಎದುರುಗಡೆ
 499. ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ
 500. ಎದುರುಗೊಳಿಕೆ
 501. ಎದುರುಗೊಳ್ಳು
 502. ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದು
 503. ಎದುರುತ್ತರ
 504. ಎದುರುನಿಲ್ಲುವ
 505. ಎದುರುನುಡಿ
 506. ಎದುರುನೆಲೆ
 507. ಎದುರುನೋಡದ
 508. ಎದುರುನೋಡಿದ
 509. ಎದುರುನೋಡು
 510. ಎದುರುನೋಡುವ
 511. ಎದುರುಬದುರಾಗಿಡು
 512. ಎದುರುಬೀಳು
 513. ಎದುರುಬೀಳುವ
 514. ಎದುರುಮುಖವಾಗಿ
 515. ಎದುರುಮುಖವಾಗಿ
 516. ಎದುರುಹಾಕಿಕೋ
 517. ಎದುರುಹೇಳು
 518. ಎದುರೆದುರಾಗಿ
 519. ಎದುರೆದುರಿನ
 520. ಎದುರ್ಗೊಳ್ಳುಗಾರ
 521. ಎದುರ್ಗೊಳ್ಳುಗಾರ್ತಿ
 522. ಎದುರ‍್ಪು
 523. ಎದೆ
 524. ಎದೆಕಟ್ಟು
 525. ಎದೆಕರಗಿಸುವ
 526. ಎದೆಕಿಚ್ಚು
 527. ಎದೆಗವಚಿಕೊ
 528. ಎದೆಗಳೆ
 529. ಎದೆಗಾಣು
 530. ಎದೆಗಾರ
 531. ಎದೆಗಾರತನ
 532. ಎದೆಗಾರಿಕೆ
 533. ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ
 534. ಎದೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳ
 535. ಎದೆಗುಂದದ
 536. ಎದೆಗುಂದದಿರು
 537. ಎದೆಗುದಿ
 538. ಎದೆಗುಂದಿಕೆ
 539. ಎದೆಗುಂದಿದ
 540. ಎದೆಗುಂದಿಸು
 541. ಎದೆಗುಂದು
 542. ಎದೆಗುಂದುವಿಕೆ
 543. ಎದೆಗುಮ್ದು
 544. ಎದೆಗೂಡು
 545. ಎದೆಗೆಡು
 546. ಎದೆಗೊಡು
 547. ಎದೆಗೊಂದದಿರು
 548. ಎದೆತುಂಬಿದ
 549. ಎದೆತೋರುಕ
 550. ಎಂದೆಂದಿಗೂ
 551. ಎಂದೆಂದಿಗೂ-ಇಲ್ಲ
 552. ಎಂದೆಂದೂ
 553. ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ
 554. ಎದೆಬಡಿ
 555. ಎದೆಬಿರಿ
 556. ಎದೆಬಿರಿಯುವಂಥ
 557. ಎದೆಮುಚ್ಚು
 558. ಎದೆಯಂಗಿ
 559. ಎದೆಯರಿಗ
 560. ಎದೆಯರಿಮೆ
 561. ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸು
 562. ಎದೆಯುರಿ
 563. ಎದೆಯೆಲುಬು
 564. ಎದೆಯೊಡೆದ
 565. ಎದೆಸೋಲು
 566. ಎದೆಹಾರು
 567. ಎದೆಹಾಲು
 568. ಎದೆಹಾಲುಗಳಂತೆ
 569. ಎದ್ದರು
 570. ಎದ್ದಾಗ
 571. ಎದ್ದಿತು
 572. ಎದ್ದಿತ್ತು
 573. ಎದ್ದು
 574. ಎದ್ದುಕಾಣದ
 575. ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ
 576. ಎದ್ದುಕಾಣುವ
 577. ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತಿರುವ
 578. ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತಿರುವುದು
 579. ಎದ್ದುಕಾಣುವುದು
 580. ಎದ್ದುನಿಂತು
 581. ಎದ್ದುನಿಲ್ಲು
 582. ಎದ್ದುನಿಲ್ಲುವಿಕೆ
 583. ಎದ್ದೇಳಿ
 584. ಎದ್ದೇಳು
 585. ಎದ್ವಾತದ್ವಾ
 586. ಎನಾಗ್ನೆ
 587. ಎನಾಮಲ್ಲು
 588. ಎನಿತುತೋರ್ಪು
 589. ಎನಿಸಿಕೆ
 590. ಎನಿಸು
 591. ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು
 592. ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ
 593. ಎನಿಸುವಾಗ
 594. ಎನ್ನದೆ
 595. ಎನ್ನಿಕೆ
 596. ಎನ್ನಿಸು
 597. ಎನ್ನುಹ
 598. ಎಂಪೋರಿಯಮ್
 599. ಎಪ್ಪತ್ತು
 600. ಎಂಬಂತೆ
 601. ಎಂಬತ್ತು
 602. ಎಂಬುವುದನ್ನು
 603. ಎಬೊನಿ
 604. ಎಬ್ಬಟ್ಟು
 605. ಎಬ್ಬಿಗೆ
 606. ಎಬ್ಬಿಸಲಾದ
 607. ಎಬ್ಬಿಸು
 608. ಎಬ್ಬಿಸುಗೆ
 609. ಎಬ್ಬು
 610. ಎಮಕೆ
 611. ಎಮಿಕೆ
 612. ಎಮೆ
 613. ಎಮ್ಟು
 614. ಎಮ್ತು
 615. ಎಮ್ಬತ್ತು
 616. ಎಮ್ಮುಚ್ಚರು
 617. ಎಮ್ಮೆ
 618. ಎಮ್ಮೆಗಳು
 619. ಎಯ್ತರು
 620. ಎಯ್ದು
 621. ಎರಕ
 622. ಎರಕಗಾರ
 623. ಎರಕಹೊಯ್ದ
 624. ಎರಕೆ
 625. ಎರಗಿಕೆ
 626. ಎರಗು
 627. ಎರಗುತ್ತಿರುವ
 628. ಎರಗುಹೊರಸು
 629. ಎರಚು
 630. ಎರಚುವ
 631. ಎರಡನೆಯ
 632. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ
 633. ಎರಡನೆಯವನು
 634. ಎರಡನೇ
 635. ಎರಡನೇದರ್ಜೆ
 636. ಎರಡರಷ್ಟು
 637. ಎರಡರ್ಥದ
 638. ಎರಡರ್ಥವುಳ್ಳ
 639. ಎರಡಾಗಿಸು
 640. ಎರಡು
 641. ಎರಡುಪತ್ರಗಳು
 642. ಎರಡುಬಗೆತ
 643. ಎರಡುಬಗೆದವನು
 644. ಎರಡೆಣಿಕೆ
 645. ಎರಡೆಣಿಸುವ
 646. ಎರತಿ
 647. ಎರಲಂಚೆ
 648. ಎರಲು
 649. ಎರವ
 650. ಎರವಣಿಗ
 651. ಎರವಲು
 652. ಎರವಲುಪಡೆ
 653. ಎರವಾಗು
 654. ಎರವು
 655. ಎರವೆ
 656. ಎರಳೆ
 657. ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟೋಸಿಸ್
 658. ಎರು
 659. ಎರುಬು
 660. ಎರುಬುಳ್ಳ
 661. ಎರೆ
 662. ಎರೆಕಬ್ಬಿಣ
 663. ಎರೆಗತ್ತಲೆ
 664. ಎರೆಗೆಯ್ಮೆ
 665. ಎರೆಚೀಲ
 666. ಎರೆತ
 667. ಎರೆತೊರೆತ
 668. ಎರೆಯ
 669. ಎರೆಯಾಳು
 670. ಎರೆಯಿಳಿಕೆ
 671. ಎರೆಯೇರಿಕೆ
 672. ಎರೆಹುಳು
 673. ಎಲರಿಸು
 674. ಎಲರು
 675. ಎಲರೊತ್ತರಳಕ
 676. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
 677. ಎಲಿವೇಟರು
 678. ಎಲುಜೊಳ್ಳಿಕೆ
 679. ಎಲುತೂತಿಕೆ
 680. ಎಲುದಲೆ
 681. ಎಲುಬಾಗಿಸು
 682. ಎಲುಬಾಗು
 683. ಎಲುಬಿನ
 684. ಎಲುಬಿನಗೂಡು
 685. ಎಲುಬು
 686. ಎಲುಮುರುಟು
 687. ಎಲುವು
 688. ಎಲೆ
 689. ಎಲೆಕಂಕುಳು
 690. ಎಲೆಕಿವಿ
 691. ಎಲೆಕೋಸು
 692. ಎಲೆಕ್ಟೋಸ್
 693. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
 694. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು
 695. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
 696. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು
 697. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ
 698. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ಸ್
 699. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ಸೆಟ್ಸ್
 700. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್
 701. ಎಲೆಗಳು
 702. ಎಲೆಗುದ್ದಲಿ
 703. ಎಲೆಗೊಂಚಲು
 704. ಎಲೆಗೊಬ್ಬರ
 705. ಎಲೆಮದ್ದು
 706. ಎಲೆಮೊಗ್ಗು
 707. ಎಲೆಯನು
 708. ಎಲೆಯಾಟ
 709. ಎಲೆಯಿರದ
 710. ಎಲ್ಲ
 711. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚಾಗಿ
 712. ಎಲ್ಲರ
 713. ಎಲ್ಲರಂತಿಲ್ಲದ
 714. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ
 715. ಎಲ್ಲರಿಂದ
 716. ಎಲ್ಲರು
 717. ಎಲ್ಲರೂ
 718. ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ
 719. ಎಲ್ಲವನ್ನು
 720. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
 721. ಎಲ್ಲವುಗಳ
 722. ಎಲ್ಲವೂ
 723. ಎಲ್ಲಸುಳ್ಳುತನ
 724. ಎಲ್ಲಸುಳ್ಳುಬಗೆ
 725. ಎಲ್ಲಸುಳ್ಳುಮರುಳು
 726. ಎಲ್ಲಾ
 727. ಎಲ್ಲಾತಿನಿ
 728. ಎಲ್ಲಾದರೂ
 729. ಎಲ್ಲಾಮಾಂಜುಗ
 730. ಎಲ್ಲಿ
 731. ಎಲ್ಲಿ?
 732. ಎಲ್ಲಿ?
 733. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ
 734. ಎಲ್ಲಿಗೆ
 735. ಎಲ್ಲಿಂದ
 736. ಎಲ್ಲಿಯದರೂ
 737. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
 738. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ
 739. ಎಲ್ಲೆ
 740. ಎಲ್ಲೆಕಟ್ಟು
 741. ಎಲ್ಲೆಗುಂಡು
 742. ಎಲ್ಲೆಗೆರೆ
 743. ಎಲ್ಲೆಗೆರೆಯೆಳೆ
 744. ಎಲ್ಲೆಡೆ
 745. ಎಲ್ಲೆಡೆಯ
 746. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿರುವ
 747. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಲ್ಲದ
 748. ಎಲ್ಲೆದಾಟು
 749. ಎಲ್ಲೆಮೀರಿದ
 750. ಎಲ್ಲೆಮೀರು
 751. ಎಲ್ಲೆಯಾಗಿರು
 752. ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ
 753. ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದಿಕೆ
 754. ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲಮೆ
 755. ಎಲ್ಲೆಯುಳ್ಳ
 756. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರಪೋಟಿ
 757. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರಾಟ
 758. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ
 759. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
 760. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
 761. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ
 762. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ
 763. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
 764. ಎಲ್ಲೆಹಾಕು
 765. ಎಲ್ಹೋಯಿಮ್
 766. ಎವಲ್ಯೂಷನ್
 767. ಎವೆ
 768. ಎವೆಯಿಕ್ಕು
 769. ಎವೆಯಿಕ್ಕುವುದು
 770. ಎವೆಯೂತ
 771. ಎವೆಹೊತ್ತು
 772. ಎವೊತ್ತು
 773. ಎಸಕ
 774. ಎಸಕದ
 775. ಎಸಕದೆಡೆ
 776. ಎಸಕಬಲ್ಮೆ
 777. ಎಸಕಾರ್ಮೆ
 778. ಎಸಗಬಲ್ಲ
 779. ಎಸಗು
 780. ಎಸಗುಗ
 781. ಎಸಗುಪಡೆ
 782. ಎಸಗುಬಗೆ
 783. ಎಸಡಿ
 784. ಎಸರು
 785. ಎಸಳು
 786. ಎಸು
 787. ಎಸೆ
 788. ಎಸೆಗೆ
 789. ಎಸೆತ
 790. ಎಸೆದರು
 791. ಎಸೆದಾಡು
 792. ಎಸೆದಿದೆ
 793. ಎಸೆದುಬಿಡು
 794. ಎಸೆನುಡಿ
 795. ಎಸೆಯಬಹುದಾದ
 796. ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ
 797. ಎಸೆಯುವುದು
 798. ಎಸ್ಕೇಪ್
 799. ಎಸ್ಟೇಟು
 800. ಎಸ್ಟೇಟ್
 801. ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ
 802. ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು
 803. ಎಸ್ಟ್ರಾಡಿಯ
 804. ಎಸ್ಟ್ರೆಸೋ
 805. ಎಳತ
 806. ಎಳನೀರು
 807. ಎಳಲು
 808. ಎಳವು
 809. ಎಳವೆ
 810. ಎಳಸಾದ
 811. ಎಳಸು
 812. ಎಳೆ
 813. ಎಳೆಕೂದಲು
 814. ಎಳೆಗರಿ
 815. ಎಳೆಗಳನ್ನು
 816. ಎಳೆಗಳು
 817. ಎಳೆಗಾಳಿ
 818. ಎಳೆಗೂಡು
 819. ಎಳೆಗೆಂಪು-ಬಣ್ಣ
 820. ಎಳೆತ
 821. ಎಳೆತಗಳು
 822. ಎಳೆತಂದರು
 823. ಎಳೆತನ
 824. ಎಳೆತುಂಬು
 825. ಎಳೆದ
 826. ಎಳೆದರೂ
 827. ಎಳೆದಾಡು
 828. ಎಳೆದುಕೊಂಡು
 829. ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 830. ಎಳೆಪಟ್ಟಿ
 831. ಎಳೆಪ್ರಾಯ
 832. ಎಳೆಯ
 833. ಎಳೆಯಬಲ್ಲ
 834. ಎಳೆಯಬಿದಿರು
 835. ಎಳೆಯಬೇಕು
 836. ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ
 837. ಎಳೆಯಲಾದ
 838. ಎಳೆಯಲಾದವರು
 839. ಎಳೆಯಿರಿ
 840. ಎಳೆಯು
 841. ಎಳೆಯುತ್ತದೆ
 842. ಎಳೆಯುವಾಗ
 843. ಎಳೆಯುವಿಕೆ
 844. ಎಳೆಯೋಡ
 845. ಎಳೆಹರೆಯದ
 846. ಎಳ್ತರವು
 847. ಎಳ್ತರು
 848. ಎಳ್ನಾಳಿಗೆ
 849. ಎಳ್ನಾಳು
 850. ಎಳ್ಳಷ್ಟು
 851. ಎಳ್ಳು

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments