ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada yea aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( yea Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( yea Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎಂಟನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ.

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ. ಸಂಸ್ಕøತದಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಎಕಾರವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯ ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ದೊರೆಯದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲು ಏ ಕಾರವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಂಸ್ಕøತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿಯೊ ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೊ ಉಚ್ಛರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಲಿಪಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರೂಪಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕ್ರಿ.ಶ.15ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎ ವರ್ಣದ ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Word

 1. ಏರ‍್ಪಡಿಸು
 2. ಏರ‍್ಪಡು
 3. ಏರ್ಪಾಟು
 4. ಏರ್ಪಾಟುಮಾಡು
 5. ಏರ್ಪಾಡು
 6. ಏರ‍್ಪಾಡು
 7. ಏರ್ಪಾಡುಗಳು
 8. ಏರ್ಪ್ಲೇನ್
 9. ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಗಳಂತೆ
 10. ಏರ್ಮಡಿ
 11. ಏರ್ಮಡಿಸು
 12. ಏರ್ಲೈನರ್
 13. ಏರ್ಲೈನ್
 14. ಏರ್ಲೈನ್ಸ್
 15. ಏರ‍್ವಣೆ
 16. ಏರ್ವೇಸ್
 17. ಏಲಂ
 18. ಏಲಕ್ಕಿ
 19. ಏಲಮ್
 20. ಏವ
 21. ಏವಯಿಸು
 22. ಏವಯಿಸುವ
 23. ಏಸುದೂತ
 24. ಏಳಿಗೆ
 25. ಏಳಿಗೆತನ
 26. ಏಳಿಗೆಯ
 27. ಏಳಿಗೆಯಾಗು
 28. ಏಳಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
 29. ಏಳಿಗೆಯಾಯಿತು
 30. ಏಳಿಗೆಯೊಲವು
 31. ಏಳಿಗೆವೂ
 32. ಏಳಿಗೆಹೊಂದು
 33. ಏಳಿದ
 34. ಏಳಿಸು
 35. ಏಳು
 36. ಏಳುತ್ತವೆ
 37. ಏಳುಬದಿಯ
 38. ಏಳುಬೀಳು
 39. ಏಳುಬೀಳುಗಳು
 40. ಏಳುವಾಗ
 41. ಏಳುವುದು
 42. ಏಕ
 43. ಏಕಕಂಠದಿಂದ
 44. ಏಕಕಾಲದ
 45. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ
 46. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ
 47. ಏಕಕಾಲಿಕ
 48. ಏಕಕಾಲೀನ
 49. ಏಕಕೇಂದ್ರಕ
 50. ಏಕಕೋಶ
 51. ಏಕಗಂಟು
 52. ಏಕಗವಾಕ್ಷಕಗಳು
 53. ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ
 54. ಏಕಗವಾಳಿ
 55. ಏಕಗೀತಾ
 56. ಏಕಗೀತೆಯನ್ನು
 57. ಏಕಚಕ್ರ
 58. ಏಕತಾನ
 59. ಏಕತಾನತೆ
 60. ಏಕತಾನತೆಯಂತೆ
 61. ಏಕತಾನದ
 62. ಏಕತೆ
 63. ಏಕತೆಯೊಳಗೆ
 64. ಏಕತ್ರೀಕರಣ
 65. ಏಕತ್ವತಾವಾದ
 66. ಏಕದಮ್
 67. ಏಕದಳ
 68. ಏಕಧ್ವನಿ
 69. ಏಕಧ್ವನಿಕ
 70. ಏಕನಟನಾಟಕ
 71. ಏಕನಿಷ್ಠ
 72. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ
 73. ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ
 74. ಏಕಪತ್ನಿಯತೆ
 75. ಏಕಪಾತ್ರ
 76. ಏಕಪೀಠ
 77. ಏಕಪ್ರಕಾರ
 78. ಏಕಪ್ರಕಾರದ
 79. ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದ
 80. ಏಕಪ್ರಾಣಿ
 81. ಏಕಮನಸ್ಕರ
 82. ಏಕಮಾತ್ರ
 83. ಏಕಮಾತ್ರವಾಗಿ
 84. ಏಕಮಾನ
 85. ಏಕಮಾನಕ
 86. ಏಕಮಾನಗಳು
 87. ಏಕಮುಖ
 88. ಏಕಮೂಲಿಕೆ
 89. ಏಕಮೇವ
 90. ಏಕಮ್ಮುಖತೆ
 91. ಏಕರೀತಿಯ
 92. ಏಕರೂಪ
 93. ಏಕರೂಪಗಳು
 94. ಏಕರೂಪಗಳು
 95. ಏಕರೂಪಗಳು
 96. ಏಕರೂಪಗಳು
 97. ಏಕರೂಪಗಳು
 98. ಏಕರೂಪತೆ
 99. ಏಕರೂಪದ
 100. ಏಕರೂಪವಾಗಿ
 101. ಏಕರೇಖೀಯ
 102. ಏಕವಚನ
 103. ಏಕವಚನವಾದಿ
 104. ಏಕವರ್ಣದ
 105. ಏಕವಾಕ್ಯ
 106. ಏಕವಿವರಣೆ
 107. ಏಕವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 108. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ
 109. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
 110. ಏಕಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ
 111. ಏಕಶಿಲಾಯುಗ
 112. ಏಕಶಿಲಾಸ್ಮಾರಕ
 113. ಏಕಶಿಲೆ
 114. ಏಕಶಿಲೆಯ
 115. ಏಕಸದನ
 116. ಏಕಸಭೆಯ
 117. ಏಕಸಾಧಾರಣ
 118. ಏಕಸ್ಥಾಯಿ
 119. ಏಕಸ್ವರ
 120. ಏಕಸ್ವಾಧೀನಪಡೆ
 121. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ
 122. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ
 123. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಪಡೆ
 124. ಏಕಾಏಕಿ
 125. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ
 126. ಏಕಾಕಿ
 127. ಏಕಾಕಿತನ
 128. ಏಕಾಕಿಯಾದ
 129. ಏಕಾಕ್ಷರ
 130. ಏಕಾಂಗಿ
 131. ಏಕಾಂಗಿತನ
 132. ಏಕಾಂಗಿತನದ
 133. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ
 134. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 135. ಏಕಾಂಗಿಯಾದ
 136. ಏಕಾಂಗಿಯಾದರು
 137. ಏಕಾಗ್ರ
 138. ಏಕಾಗ್ರತೆ
 139. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ
 140. ಏಕಾಣುಜೀವಿ
 141. ಏಕಾಂತ
 142. ಏಕಾಂತಗಳು
 143. ಏಕಾಂತತೆ
 144. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ
 145. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರಿಸು
 146. ಏಕಾಂತವಾಗಿ
 147. ಏಕಾಂತವಾಗಿರು
 148. ಏಕಾಂತವಾದ
 149. ಏಕಾಂತವಾಸಿ
 150. ಏಕಾಂತಸ್ಥಳ
 151. ಏಕಾಧಿಕಾರ
 152. ಏಕಾಧಿಪತಿ
 153. ಏಕಾಧಿಪತ್ಯ
 154. ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ
 155. ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯದ
 156. ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯಹೊಂದು
 157. ಏಕಾಮ್ತ
 158. ಏಕಾಲಾಪ
 159. ಏಕಾಂಶ
 160. ಏಕಾಶ್ರಯ
 161. ಏಕೀಕರಣ
 162. ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ
 163. ಏಕೀಕರಣದ
 164. ಏಕೀಕರಣವು
 165. ಏಕೀಕರಿಸಿ
 166. ಏಕೀಕರಿಸು
 167. ಏಕೀಕೃತ
 168. ಏಕೀಕೃತವಾದ
 169. ಏಕೆಂದರೆ
 170. ಏಕೈಕ
 171. ಏಕೋ
 172. ಏಕೋಕ್ತಿ
 173. ಏಕೋದ್ದೇಶ
 174. ಏಕೋನ್ಮಾದ
 175. ಏಗುಗ
 176. ಏಗುವಾಳು
 177. ಏಗೊಳ್ಳು
 178. ಏಜನ್ಸಿ
 179. ಏಜಿಂಗ್
 180. ಏಜೆಂಟರುಗಳು
 181. ಏಜೆಂಟು
 182. ಏಜೆಂಟ್
 183. ಏಜೆಂಟ್ಸ್
 184. ಏಜೆನ್ಸಿ
 185. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು
 186. ಏಟು
 187. ಏಟುಕೊಡು
 188. ಏಟುತಿಂದ
 189. ಏಟುಹಾಕು
 190. ಏಡಿ
 191. ಏಡಿಹುಣ್ಣು
 192. ಏಡು
 193. ಏಡುಹಬ್ಬ
 194. ಏಣಿ
 195. ಏಣು
 196. ಏಣುಕದೆ
 197. ಏಣುಗೆರೆ
 198. ಏತ
 199. ಏತಕ್ಕೂಬಾರದ
 200. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ
 201. ಏಂಥಾದರೂ
 202. ಏದು
 203. ಏದುವ
 204. ಏದುಸಿರು
 205. ಏನಾಗಲಿದೆ
 206. ಏನಾಗುತ್ತದೆ
 207. ಏನಾದರೂ
 208. ಏನಿಕೆ
 209. ಏನು
 210. ಏನೆಂದರೆ
 211. ಏನೆಲ್ಲ
 212. ಏನೇನಾಗುತ್ತದೆ?
 213. ಏನೇನಿದ್ದರೂ
 214. ಏನೋ
 215. ಏನೋ?
 216. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ಗಳು
 217. ಏಪ್ರಿಲ್
 218. ಏಮಾರು
 219. ಏಯು
 220. ಏಯ್
 221. ಏರಣಿಗ
 222. ಏರಾಟ
 223. ಏರಿ
 224. ಏರಿಕೆ
 225. ಏರಿಕೆಗಳು
 226. ಏರಿಕೆಯ
 227. ಏರಿಕೆಯಾದರೂ
 228. ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು
 229. ಏರಿದ
 230. ಏರಿದಂತೆ
 231. ಏರಿದರೂ
 232. ಏರಿಯಲ್
 233. ಏರಿಲಿಸು
 234. ಏರಿಲ್ಲ
 235. ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ
 236. ಏರಿಸಲಾಗುವುದು
 237. ಏರಿಸು
 238. ಏರಿಸುವಿಕೆಗಳು
 239. ಏರಿಹೋಗು
 240. ಏರಿಳಿ
 241. ಏರಿಳಿ-ಪಾವಟಿಗೆಗಳು
 242. ಏರಿಳಿತ
 243. ಏರಿಳಿತ/ಅಸ್ಥಿರತೆ
 244. ಏರಿಳಿತಗಳು
 245. ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲದ
 246. ಏರಿಳಿಯಂತ್ರ
 247. ಏರಿಳಿಯುತ್ತಿರು
 248. ಏರು
 249. ಏರುಗ
 250. ಏರುಗಣೆ
 251. ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ
 252. ಏರುತ
 253. ಏರುತಿರುತಿಹುದು
 254. ಏರುತೂಕ
 255. ಏರುತ್ತದೆ
 256. ಏರುತ್ತಿರುವ
 257. ಏರುತ್ತಿರುವುದು
 258. ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ
 259. ಏರುದಾರಿ
 260. ಏರುದಿಣ್ಣೆ
 261. ಏರುನೆಲ
 262. ಏರುನೆಲೆ
 263. ಏರುಪೇರಾಗು
 264. ಏರುಪೇರಾದ
 265. ಏರುಪೇರಿಲ್ಲದ
 266. ಏರುಪೇರು
 267. ಏರುಪೇರುಗಳುಳ್ಳ
 268. ಏರುಬಂಡಿ
 269. ಏರುಮಡಿ
 270. ಏರುಮೊಳೆ
 271. ಏರುವರಸೆ
 272. ಏರುವುದು
 273. ಏರುವೋರೆ
 274. ಏರುಸೆಲವು
 275. ಏರೊತ್ತಡ
 276. ಏರೊತ್ತಡದ
 277. ಏರೊಪ್ಲಾನ್ಸ್
 278. ಏರೋಡ್ರೋಮ್
 279. ಏರೋಪ್ಲಾನ್ಸ್
 280. ಏರೋಪ್ಲೇನು
 281. ಏರೋರಣ
 282. ಏರೋಸ್ಪೈಸ್ಡ್
 283. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್
 284. ಏರ್ಪಡಿಸು

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments