ಕನ್ನಡ ಕ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ka aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಕ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ka Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ka Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಕ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ-ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ, ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.ಈ ಅಕ್ಷರ ಕಂಠ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ ಮತ್ತು ಅ ಸೇರಿ ಆಗಿದೆ. ಲಂಬರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸಮತಲರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ

ಈ ಅಕ್ಷರದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ವರೂಪ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಂಬರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತಲರೇಖೆ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋಣಾಕೃತಿಯ ತಲೆಕಟ್ಟು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೌಕ ತಲೆಯ ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಬರೇಖೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರ.ಶ. 9ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಂಬರೇಖೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ವೃತ್ತವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ತಲೆಕಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರ. ಶ. 13ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಆಕಾರ ಗುಂಡಾಗಿ ಅದೇ ರೂಪ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಕಂಕಣ
 2. ಕಂಕರೆ
 3. ಕಕವ
 4. ಕಂಕುಳ
 5. ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ
 6. ಕಕ್ಕಂತೆ
 7. ಕಕ್ಕಸ
 8. ಕಕ್ಕಸು
 9. ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ
 10. ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಗೊಳಿಸು
 11. ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿಸು
 12. ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗು
 13. ಕಕ್ಕಿನಂತೆ
 14. ಕಕ್ಕು
 15. ಕಕ್ಕುಲತೆ
 16. ಕಕ್ಕುಲಾತೆ
 17. ಕಕ್ಕುವುದು
 18. ಕಕ್ಷ
 19. ಕಕ್ಷಿ
 20. ಕಕ್ಷಿಗಾರ
 21. ಕಕ್ಷಿದಾರ
 22. ಕಕ್ಷೆ
 23. ಕಂಗಳೊಳಗೆ
 24. ಕಂಗಾಗು
 25. ಕಂಗಾರು
 26. ಕಂಗಾಲ
 27. ಕಂಗಾಲಾಗು
 28. ಕಂಗಾಲಾದ
 29. ಕಂಗಾಲು
 30. ಕಂಗಾಲುಮಾಡು
 31. ಕಂಗು
 32. ಕಂಗೆಟ್ಟ
 33. ಕಂಗೆಡು
 34. ಕಂಗೊಳಿಸು
 35. ಕಂಗೊಳಿಸುವ
 36. ಕಂಗೊಳು
 37. ಕಗ್ಗ
 38. ಕಗ್ಗಂಟಾದ
 39. ಕಗ್ಗತ್ತಲು
 40. ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ
 41. ಕಗ್ಗಪ್ಪಿನ
 42. ಕಗ್ಗಪ್ಪು
 43. ಕಗ್ಗಲ್ಲು
 44. ಕಗ್ಗಾರು
 45. ಕಗ್ಗುರು
 46. ಕಗ್ಗೆಂಪಣ್ಣು
 47. ಕಗ್ಗೆಂಬಣ್ಣು
 48. ಕಗ್ಗೊಲೆ
 49. ಕಗ್ಗೊಲೆಮಾಡು
 50. ಕಗ್ಗೊಲೆಯೆಡೆ
 51. ಕಚಗುಳಿ
 52. ಕಚಗುಳಿಯಿಡು
 53. ಕಚಡ
 54. ಕಂಚಿನ
 55. ಕಂಚು
 56. ಕಂಚುಕ
 57. ಕಂಚುಕಿಗಳು
 58. ಕಂಚುಗಾರ
 59. ಕಚೇರಿ
 60. ಕಚೇರಿಗಳ
 61. ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು
 62. ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ
 63. ಕಚೇರಿಯ
 64. ಕಚ್ಚಾ
 65. ಕಚ್ಚಾಉತ್ಪಾದನೆಗಳು
 66. ಕಚ್ಚಾಟ
 67. ಕಚ್ಚಾಡು
 68. ಕಚ್ಚಾಪದಾರ್ಥ
 69. ಕಚ್ಚಾಪದಾರ್ಥಗಳು
 70. ಕಚ್ಚಾಪ್ರತಿ
 71. ಕಚ್ಚಾಲೆಕ್ಕ
 72. ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು
 73. ಕಚ್ಚಾಸಾಮಗ್ರಿ
 74. ಕಚ್ಚಾಸ್ಥಿತಿ
 75. ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು
 76. ಕಚ್ಚಿದುದು
 77. ಕಚ್ಚಿರಿ
 78. ಕಚ್ಚಿಹಾಕು
 79. ಕಚ್ಚು
 80. ಕಚ್ಚುಮಾಡಿದ
 81. ಕಚ್ಚುಮಾಡು
 82. ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ
 83. ಕಚ್ಚುವುದು
 84. ಕಚ್ಚೆಕಟ್ಟು
 85. ಕಚ್ಚೆಹರುಕ
 86. ಕಚ್ಚೋಣ
 87. ಕಛೇರಿ
 88. ಕಛೇರಿಗಳು
 89. ಕಛೇರಿಯಮುದ್ರೆ
 90. ಕಜ್ಜ
 91. ಕಜ್ಜಾಯ
 92. ಕಜ್ಜಿ
 93. ಕಜ್ಜಿಯ
 94. ಕಜ್ಜಿಯಾಗು
 95. ಕಟ
 96. ಕಂಟಕ
 97. ಕಟಕ
 98. ಕಟಕಟ-ಶಬ್ದಮಾಡು
 99. ಕಟಕಟೆ
 100. ಕಟಕಿ
 101. ಕಟಕಿಯ
 102. ಕಟಕು
 103. ಕಂಟಳಿಸು
 104. ಕಟಾಕ್ಷ
 105. ಕಟಾಯಿಸು
 106. ಕಟಾವು
 107. ಕಟಿ
 108. ಕಟಿಬಂಧ
 109. ಕಟಿಮೊಳೆ
 110. ಕಟಿಯ
 111. ಕಟಿವಾಯು
 112. ಕಟು
 113. ಕಟುಕ
 114. ಕಟುಕನಂಗಡಿ
 115. ಕಟುತ್ವ
 116. ಕಟುಮಾತು
 117. ಕಟುವಲ್ಲದ
 118. ಕಟುವಾದ
 119. ಕಟುವಾಸನೆ
 120. ಕಂಟೇನರ್ಗಳು
 121. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟು
 122. ಕಟ್
 123. ಕಟ್ಟ
 124. ಕಟ್ಟಕಡೆ
 125. ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ
 126. ಕಟ್ಟಕಡೆಯ
 127. ಕಟ್ಟಕಡೆಯಗ್ರಾಹಕ
 128. ಕಟ್ಟಕ್ಕರೆ
 129. ಕಟ್ಟಡ
 130. ಕಟ್ಟಡಕಂತೆ
 131. ಕಟ್ಟಡಗಳು
 132. ಕಟ್ಟಡದರಿಗ
 133. ಕಟ್ಟಡದರಿಮೆ
 134. ಕಟ್ಟಡದಶೈಲಿ
 135. ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ
 136. ಕಟ್ಟಡವಿ
 137. ಕಟ್ಟನೆ
 138. ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ
 139. ಕಟ್ಟಯ್ಸು
 140. ಕಟ್ಟರೆಯಾಗಿಸು
 141. ಕಟ್ಟರೆಯಾಗು
 142. ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು
 143. ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 144. ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು
 145. ಕಟ್ಟಲಿಗ
 146. ಕಟ್ಟಲೆ
 147. ಕಟ್ಟಲೆಕಂತೆ
 148. ಕಟ್ಟಲೆಗ
 149. ಕಟ್ಟಲೆಗೆಡುಹ
 150. ಕಟ್ಟಲೆಗೆಳೆ
 151. ಕಟ್ಟಲೆಗೆಳೆತ
 152. ಕಟ್ಟಲೆಗೊಪ್ಪದ
 153. ಕಟ್ಟಲೆಗೊಳಪಡದ
 154. ಕಟ್ಟಲೆತಪ್ಪದ
 155. ಕಟ್ಟಲೆತಪ್ಪಿದ
 156. ಕಟ್ಟಲೆತಪ್ಪುವ
 157. ಕಟ್ಟಲೆಪಡೆ
 158. ಕಟ್ಟಲೆಬಿಡದ
 159. ಕಟ್ಟಲೆಮಾಡು
 160. ಕಟ್ಟಲೆಮೀರಿದ
 161. ಕಟ್ಟಲೆಮೀರು
 162. ಕಟ್ಟಲೆಯ
 163. ಕಟ್ಟಲೆಯರಿಗ
 164. ಕಟ್ಟಲೆಯರಿಮೆ
 165. ಕಟ್ಟಲೆಯಳಿವು
 166. ಕಟ್ಟಲೆಯಾಗಿಸು
 167. ಕಟ್ಟಲೆಯಿಡು
 168. ಕಟ್ಟಲೆಯುಳಿಕೆ
 169. ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿರು
 170. ಕಟ್ಟಳವಿಗ
 171. ಕಟ್ಟಳೆ
 172. ಕಟ್ಟಳೆತಪ್ಪದ
 173. ಕಟ್ಟಳೆತಪ್ಪಿದ
 174. ಕಟ್ಟಳೆಮಾಡು
 175. ಕಟ್ಟಳೆಯಂತಿರುವ
 176. ಕಟ್ಟಳೆಯರಿಗ
 177. ಕಟ್ಟಳೆಯಿಲ್ಲದ
 178. ಕಟ್ಟಾ
 179. ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ
 180. ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆಯ
 181. ಕಟ್ಟಾಣ್ಮ
 182. ಕಟ್ಟಾಣ್ಮೆ
 183. ಕಟ್ಟಾಣ್ಮೆಯ
 184. ಕಟ್ಟಾದೇಶದ
 185. ಕಟ್ಟಾಲಿಕೆ
 186. ಕಟ್ಟಾಲೆ
 187. ಕಟ್ಟಾಸೆ
 188. ಕಟ್ಟಾಸೆಯಾಗಿ
 189. ಕಟ್ಟಾಳಾದ
 190. ಕಟ್ಟಾಳು
 191. ಕಟ್ಟಾಳ್ವಿಕೆ
 192. ಕಟ್ಟಿಕೆಯರಿಮೆ
 193. ಕಟ್ಟಿಗೆ
 194. ಕಟ್ಟಿಗೊಳಪಡಿಸು
 195. ಕಟ್ಟಿಂಗ್
 196. ಕಟ್ಟಿದ
 197. ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
 198. ಕಟ್ಟಿರುವಿಕೆ
 199. ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ
 200. ಕಟ್ಟಿಸು
 201. ಕಟ್ಟಿಹಾಕದ
 202. ಕಟ್ಟಿಹಾಕು
 203. ಕಟ್ಟು
 204. ಕಟ್ಟುಕ
 205. ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ
 206. ಕಟ್ಟುಕಡಿಗ
 207. ಕಟ್ಟುಕತೆ
 208. ಕಟ್ಟುಕಥೆ
 209. ಕಟ್ಟುಕಳೆತ
 210. ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ
 211. ಕಟ್ಟುಗ
 212. ಕಟ್ಟುಗಳು
 213. ಕಟ್ಟುಗೆ
 214. ಕಟ್ಟುದಾರ
 215. ಕಟ್ಟುನಿಚ್ಚಾದ
 216. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
 217. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುವಿಕೆ
 218. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ
 219. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ
 220. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ
 221. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು
 222. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟೋಲೆ
 223. ಕಟ್ಟುನೂಲು
 224. ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿ
 225. ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿಗಳು
 226. ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೊಳಗಾದ
 227. ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೊಳಪಡಿಸು
 228. ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ
 229. ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದ
 230. ಕಟ್ಟುಪಾಡು
 231. ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು
 232. ಕಟ್ಟುಬದ್ಧಸಾಲ
 233. ಕಟ್ಟುಬಿಡಿಸು
 234. ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದ
 235. ಕಟ್ಟುಬೀಳದ
 236. ಕಟ್ಟುಬೀಳದಿರು
 237. ಕಟ್ಟುಬೀಳದಿರುವ
 238. ಕಟ್ಟುಬೀಳು
 239. ಕಟ್ಟುಬೀಳುವಿಕೆ
 240. ಕಟ್ಟುಬ್ಬರ
 241. ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ
 242. ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದವನು
 243. ಕಟ್ಟುಮಾಡು
 244. ಕಟ್ಟುರವಣಿಯಿಂದ
 245. ಕಟ್ಟುವವ
 246. ಕಟ್ಟುವಿಕೆ
 247. ಕಟ್ಟುವುದು
 248. ಕಟ್ಟುಸಿರು
 249. ಕಟ್ಟುಸೆಲವು
 250. ಕಟ್ಟುಹ
 251. ಕಟ್ಟುಹರಿದ
 252. ಕಟ್ಟುಹಲ್ಲು
 253. ಕಟ್ಟುಹಾಕು
 254. ಕಟ್ಟುಹಾವು
 255. ಕಟ್ಟೂಟ
 256. ಕಟ್ಟೆ
 257. ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
 258. ಕಟ್ಟೆಣ್ಣಿಕೆ
 259. ಕಟ್ಟೆಪಾಲಕ
 260. ಕಟ್ಟೆಸಕ
 261. ಕಟ್ಟೆಳಸಿನ
 262. ಕಟ್ಟೆಳೆಗೊಳಪಡದ
 263. ಕಟ್ಟೊರೆ
 264. ಕಟ್ಟೊರೆಗ
 265. ಕಟ್ಟೊರೆತ
 266. ಕಟ್ಟೊರೆಯರಿಮೆ
 267. ಕಟ್ಟೊಲವು
 268. ಕಟ್ಟೋಣ
 269. ಕಟ್ಟೋಲೆ
 270. ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು
 271. ಕಂಠ
 272. ಕಂಠದಾನ
 273. ಕಂಠದ್ವಾರ
 274. ಕಂಠನಾದ
 275. ಕಂಠಪಾಠ
 276. ಕಂಠಪಾಠಕ
 277. ಕಂಠಪೂರ್ತಿ
 278. ಕಂಠಬಂಧ
 279. ಕಂಠವಸ್ತ್ರ
 280. ಕಂಠಹಾರ
 281. ಕಠಾರಿ
 282. ಕಂಠಾಲಿಂಗನಮಾಡು
 283. ಕಠಿಣ
 284. ಕಠಿಣದುಡಿಮೆ
 285. ಕಠಿಣರಾಗಿರಿ
 286. ಕಠಿಣರಾಗಿರಿ
 287. ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ
 288. ಕಠಿಣವಾಗಿರಿಸು
 289. ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತ
 290. ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆ
 291. ಕಠಿಣವಾದ
 292. ಕಠಿಣವಾಯಿತು
 293. ಕಠಿಣಹೃದಯದ
 294. ಕಠಿನ
 295. ಕಠಿನತೆ
 296. ಕಠಿನಪರೀಕ್ಷೆ
 297. ಕಠಿನಫಲ
 298. ಕಠಿನವಾಗಿ
 299. ಕಠಿನವಾದ
 300. ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ-ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 301. ಕಠೋರ
 302. ಕಠೋರತನ
 303. ಕಠೋರತೆ
 304. ಕಠೋರವಾಗಿ
 305. ಕಠೋರವಾಗಿದ್ದರೂ
 306. ಕಠೋರವಾದ
 307. ಕಡ
 308. ಕಂಡ
 309. ಕಡಕಟ್ಟು
 310. ಕಂಡಕಂಡೆಲ್ಲೆಲ್ಲ
 311. ಕಡಕು
 312. ಕಂಡಕೂಡಲೆ
 313. ಕಡಕೊಡು
 314. ಕಡಗಾರ
 315. ಕಡಗು
 316. ಕಡಗುವ
 317. ಕಡಜ
 318. ಕಡತ
 319. ಕಡತಕೋಶ
 320. ಕಡತಕೋಶಗಳು
 321. ಕಡತಕೋಶಗಳು
 322. ಕಡತಗಳು
 323. ಕಡತಗೊಳಿಸು
 324. ಕಡತನಾಮ
 325. ಕಡತಮನೆ
 326. ಕಡತವಿಷಯಗಳು
 327. ಕಡತೀರಿಸಬಲ್ಲ
 328. ಕಂಡಂತೆ
 329. ಕಡತೆಗಳಿಕೆ
 330. ಕಡದು
 331. ಕಡಂದುರು
 332. ಕಡದೆಲೆ
 333. ಕಂಡದ್ದು
 334. ಕಡಮೆ
 335. ಕಡಮೆಗೊಳಿಸು
 336. ಕಡಮೆಮಟ್ಟ
 337. ಕಡಮೆಮಾಡು
 338. ಕಡಮೆಯ
 339. ಕಡಮೆಯಗಲದ
 340. ಕಡಮೆಯಾಗದ
 341. ಕಡಮೆಯಾಗಿರು
 342. ಕಡಮೆಯಾಗು
 343. ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು
 344. ಕಡಮೆಯಾದ
 345. ಕಂಡರಾಗದ
 346. ಕಂಡರಿಸು
 347. ಕಂಡರೆಆಗದ
 348. ಕಡಲಕರೆ
 349. ಕಡಲಕರೆಯ
 350. ಕಡಲಕರೆಯಾಚೆಯ
 351. ಕಡಲಕಳೆ
 352. ಕಡಲಕಳೆಗಳನ್ನು
 353. ಕಡಲಕಳೆಗಳು
 354. ಕಡಲಕಾಲುವೆ
 355. ಕಡಲಕೊರೆತ
 356. ಕಡಲಗಾಳಿ
 357. ಕಡಲಚಾಚು
 358. ಕಡಲಜೊಂಡು
 359. ಕಡಲಡಿಕನ್ನಡಿ
 360. ಕಡಲಡಿಕಾದುಗೆ
 361. ಕಡಲಡಿಯ
 362. ಕಡಲತಡಿಯ
 363. ಕಡಲತೀರ
 364. ಕಡಲತೀರಗಳು
 365. ಕಡಲತೀರದ
 366. ಕಡಲತೋಳು
 367. ಕಡಲದಂಡೆ
 368. ಕಡಲಬೆಳಕು
 369. ಕಡಲಮಟ್ಟ
 370. ಕಡಲಯುದ್ಧ
 371. ಕಡಲಲ್ಲಿ
 372. ಕಡಲಸಿಂಹ
 373. ಕಡಲಹಂದಿ
 374. ಕಡಲಾಚೆಯ
 375. ಕಡಲಾಡಿ
 376. ಕಡಲಾಮೆ
 377. ಕಂಡಲಿ
 378. ಕಡಲಿನ
 379. ಕಡಲು
 380. ಕಡಲುಗಳ್ಳ
 381. ಕಡಲುಗಳ್ಳತನ
 382. ಕಡಲುಪಾಚಿ
 383. ಕಡಲೂರು
 384. ಕಡಲೆ
 385. ಕಡಲೆಕಾಯಿ
 386. ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು
 387. ಕಡಲೇಕಾಯಿ
 388. ಕಡಲೇಡಿ
 389. ಕಡಲೇಡಿಗಳು
 390. ಕಡಲೋಣಿ
 391. ಕಡಲ್ಕರೆ
 392. ಕಡಲ್ಕೊಳ
 393. ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ
 394. ಕಡಲ್ಗುದುರೆ
 395. ಕಡಲ್ಗೊಳವೆ
 396. ಕಡಲ್ತಡಿ
 397. ಕಡವ
 398. ಕಡವನ
 399. ಕಡವನಾಗಿಸು
 400. ಕಡವಮಾರಾಳು
 401. ಕಡವರ
 402. ಕಡವರಾಳು
 403. ಕಡವರು
 404. ಕಡವಸ
 405. ಕಡವು
 406. ಕಂಡವು
 407. ಕಡವೆ
 408. ಕಂಡಳಿಸು
 409. ಕಡಾಯಿ
 410. ಕಡಿ
 411. ಕಂಡಿ
 412. ಕಡಿಕತ್ತಿ
 413. ಕಂಡಿಕೆ
 414. ಕಡಿಗೆ
 415. ಕಂಡಿತ
 416. ಕಡಿತ
 417. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 418. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ
 419. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು
 420. ಕಡಿತಗೊಳಿಸು
 421. ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 422. ಕಡಿತತುಂಬು
 423. ಕಂಡಿತಪಡಿಸು
 424. ಕಡಿತಮಾಡು
 425. ಕಂಡಿತವಲ್ಲದ
 426. ಕಂಡಿತವಲ್ಲದಿಕೆ
 427. ಕಂಡಿತವಾದ
 428. ಕಡಿತಹುಚ್ಚು
 429. ಕಂಡಿತು
 430. ಕಡಿದಾದ
 431. ಕಡಿದಾದಾ
 432. ಕಡಿದಾದೊಡನೆ
 433. ಕಡಿದಾದ್ದು
 434. ಕಡಿದಾಯಿತು
 435. ಕಡಿದು
 436. ಕಡಿದುರುಳಿಸು
 437. ಕಡಿದುಹಾಕು
 438. ಕಡಿಮಿ
 439. ಕಡಿಮೆ
 440. ಕಡಿಮೆಗಾರ
 441. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ
 442. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ
 443. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸು
 444. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 445. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 446. ಕಡಿಮೆಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
 447. ಕಡಿಮೆಬೀಳು
 448. ಕಡಿಮೆಮಾಡಿದ
 449. ಕಡಿಮೆಮಾಡು
 450. ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದು
 451. ಕಡಿಮೆಮೂಲ್ಯಾಂಕನ
 452. ಕಡಿಮೆಯ
 453. ಕಡಿಮೆಯಾಗದ
 454. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
 455. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
 456. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು
 457. ಕಡಿಮೆಯಾಗು
 458. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ
 459. ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
 460. ಕಡಿಮೆಯಾದ
 461. ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ
 462. ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದನ್ನು
 463. ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ
 464. ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು
 465. ಕಡಿಮೆಯೆಂದೆಣಿಸು
 466. ಕಡಿಮೆರಜೆ
 467. ಕಡಿಯುವುದು
 468. ಕಡಿವಾಣ
 469. ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು
 470. ಕಡಿವೆಡೆ
 471. ಕಂಡಿಷನರ್
 472. ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳು
 473. ಕಂಡಿಷನರ್ಸ್
 474. ಕಂಡಿಸು
 475. ಕಂಡೀಷನ್
 476. ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು
 477. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್
 478. ಕಡು
 479. ಕಡುಕಟ್ಟಿನ
 480. ಕಡುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ
 481. ಕಡುಕಪ್ಪು
 482. ಕಡುಕಿನಿಸು
 483. ಕಡುಕುರು
 484. ಕಡುಕೆಕ್ಕಸ
 485. ಕಡುಕೆಟ್ಟ
 486. ಕಡುಕೆಟ್ಟವನು
 487. ಕಡುಕೆಂಪಣ್ಣು
 488. ಕಡುಕೆಂಪು
 489. ಕಡುಕೇಳಿಕೆ
 490. ಕಂಡುಕೊ
 491. ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕೆ
 492. ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು
 493. ಕಡುಗಪ್ಪು
 494. ಕಡುಗಾಟು
 495. ಕಡುಗಿಕೆ
 496. ಕಡುಗಿವುಡು
 497. ಕಡುಗೀಳು
 498. ಕಡುಗು
 499. ಕಡುಗುರುಡು
 500. ಕಡುಗೆಂಪು
 501. ಕಡುಚೂಟಿ
 502. ಕಡುತಂಪು
 503. ಕಡುದಣಿವು
 504. ಕಡುದಿಗಿಲು
 505. ಕಡುದ್ವೇಷ
 506. ಕಡುನಂಬಿಕೆ
 507. ಕಡುನಿಲುವು
 508. ಕಡುನೆತ್ತರ್ಮೆ
 509. ಕಡುನೆತ್ತರ್ಮೆಯ
 510. ಕಡುನೋವಿನ
 511. ಕಡುನೋವು
 512. ಕಡುಪಟ್ಟಿನ
 513. ಕಡುಪಿನ
 514. ಕಡುಪು
 515. ಕಡುಪೋಲಿತನ
 516. ಕಡುಬಡತನ
 517. ಕಡುಬಡತನದ
 518. ಕಡುಬಣ್ಣದ
 519. ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ
 520. ಕಂಡುಬಂದಿತು
 521. ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
 522. ಕಂಡುಬಂದಿರದ
 523. ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
 524. ಕಂಡುಬಂದಿವೆ
 525. ಕಡುಬಯಕೆ
 526. ಕಡುಬಯಕೆಗಳು
 527. ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
 528. ಕಡುಬಳಲಿಕೆ
 529. ಕಡುಬೇಟತನ
 530. ಕಡುಬೇನೆ
 531. ಕಡುಮಣ್ಣು
 532. ಕಡುಮನುಷ್ಯ
 533. ಕಡುಮರುಕ
 534. ಕಡುಮಾರಿಕೆ
 535. ಕಡುಮುಟ್ಟರಿವು
 536. ಕಡುಮುಳಿಸು
 537. ಕಡುಮೆ
 538. ಕಡುಮೆಗೊಳಿಸು
 539. ಕಡುಮೆಚ್ಚುಕ
 540. ಕಡುರಾಗ
 541. ಕಡುಸವಿ
 542. ಕಡುಸೆಲವು
 543. ಕಡುಸೊಗಸು
 544. ಕಡುಸೊಂಪಿನ
 545. ಕಡುಸೋಂಕಿನ
 546. ಕಡುಹಗೆ
 547. ಕಡುಹಗೆತನ
 548. ಕಡುಹಗೆಯ
 549. ಕಡುಹರಟುವ
 550. ಕಡುಹಿಗ್ಗಿಸು
 551. ಕಂಡುಹಿಡಿ
 552. ಕಂಡುಹಿಡಿಕೆ
 553. ಕಂಡುಹಿಡಿದರು
 554. ಕಂಡುಹಿಡಿದರು?
 555. ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು
 556. ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ
 557. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ
 558. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 559. ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
 560. ಕಡುಹು
 561. ಕಡುಹುಚ್ಚ
 562. ಕಡುಹುಚ್ಚು
 563. ಕಡುಹುಳಿ
 564. ಕಡುಹುಳಿತನ
 565. ಕಡುಹೆದರಿಕೆ
 566. ಕಡೆ
 567. ಕಡೆಕಟ್ಟಲೆ
 568. ಕಡೆಗಣನೆ
 569. ಕಡೆಗಣಿಕೆ
 570. ಕಡೆಗಣಿಸದೆ
 571. ಕಡೆಗಣಿಸಬಲ್ಲ
 572. ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗದ
 573. ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
 574. ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 575. ಕಡೆಗಣಿಸು
 576. ಕಡೆಗಣಿಸುವಿಕೆ
 577. ಕಡೆಗಾಣಿಸು
 578. ಕಡೆಗೀಲು
 579. ಕಡೆಗೆ
 580. ಕಡೆಗೆಣಿಸು
 581. ಕಡೆತ
 582. ಕಡೆನುಡಿ
 583. ಕಡೆನೋಟ
 584. ಕಂಡೆನ್ಸರ್
 585. ಕಡೆಮುನ್ನದ
 586. ಕಂಡೆಯ
 587. ಕಡೆಯ
 588. ಕಡೆಯದಲ್ಲದ
 589. ಕಡೆಯದಾಗಿ
 590. ಕಡೆಯದು
 591. ಕಡೆಯಬಲ್ಲ
 592. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
 593. ಕಡೆಯಾಟ
 594. ಕಡೆಯಾಟಗಾರ
 595. ಕಡೆಯುರುಬು
 596. ಕಡೆಯುಲಿ
 597. ಕಡೆಸಲ್ಲು
 598. ಕಡೆಹಗಲು
 599. ಕಡೆಹಲ್ಲು
 600. ಕಡೆಹಾಯಿ
 601. ಕಡೇತನಕ
 602. ಕಂಡೇಳುಗ
 603. ಕಂಡೊಡನೆ
 604. ಕಡ್ಡ
 605. ಕಡ್ಡತನ
 606. ಕಡ್ಡಾಯ
 607. ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 608. ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 609. ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ
 610. ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 611. ಕಡ್ಡಾಯದ
 612. ಕಡ್ಡಾಯದಿಂದ
 613. ಕಡ್ಡಾಯಪಡಿಸು
 614. ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡು
 615. ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದ
 616. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ
 617. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ
 618. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 619. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ
 620. ಕಡ್ಡಾಯವಾದ
 621. ಕಡ್ಡಾಯವಾದರೂ
 622. ಕಡ್ಡಾಯೀಕರಣ
 623. ಕಡ್ಡಿ
 624. ಕಡ್ಡಿಗಳು
 625. ಕಡ್ಡಿಗಾಗಿ
 626. ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ
 627. ಕಡ್ಡಿಪುಳ್ಳೆ
 628. ಕಡ್ಡಿಯುಪ್ಪು
 629. ಕಣ
 630. ಕಣಕ
 631. ಕಣಕಣಿಸು
 632. ಕಣಕಾಲು
 633. ಕಣಕಾಲುಗಳು
 634. ಕಣಕಿಸು
 635. ಕಣಗಳು
 636. ಕಣಗಿಲು
 637. ಕಣಜ
 638. ಕಣತಲೆ
 639. ಕಣವ
 640. ಕಣಿ
 641. ಕಣಿಕೊನ್ನ
 642. ಕಣಿಗಾರ‍್ತಿ
 643. ಕಣಿತಿ
 644. ಕಣಿನೋಡು
 645. ಕಣಿವೆ
 646. ಕಣಿವೆಗಳು
 647. ಕಣಿವೆಯ
 648. ಕಣಿವೆಯಾದ್ಯಂತ
 649. ಕಣಿಸು
 650. ಕಣಿಹೇಳು
 651. ಕಣಿಹೇಳುಗ
 652. ಕಣಿಹೇಳುವವನು
 653. ಕಣೆ
 654. ಕಣ್ಕಟ್ಟು
 655. ಕಣ್ಕಟ್ಟುಗಾರ
 656. ಕಣ್ಕಪ್ಪು
 657. ಕಣ್ಕುಕ್ಕುವ
 658. ಕಣ್ಗತ್ತಲೆ
 659. ಕಣ್ಗಾಪು
 660. ಕಣ್ಗಾವಲು
 661. ಕಣ್ಣನೋಟ
 662. ಕಣ್ಣಪೊರೆ
 663. ಕಣ್ಣರಸು
 664. ಕಣ್ಣರಿಗ
 665. ಕಣ್ಣರಿಮೆ
 666. ಕಣ್ಣಸನ್ನೆಮಾಡು
 667. ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ
 668. ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ
 669. ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದಳು
 670. ಕಣ್ಣಾಡಿಸು
 671. ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು
 672. ಕಣ್ಣಿ
 673. ಕಣ್ಣಿಗೂ
 674. ಕಣ್ಣಿಗೆ-ಬಡಿದಂತಿರುವ
 675. ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಣಿಸುವ
 676. ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಣುವ
 677. ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರು
 678. ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದು
 679. ಕಣ್ಣಿಡು
 680. ಕಣ್ಣಿನ
 681. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು
 682. ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತ
 683. ಕಣ್ಣೀರಿಡುವವರು
 684. ಕಣ್ಣೀರಿನ
 685. ಕಣ್ಣೀರು
 686. ಕಣ್ಣು
 687. ಕಣ್ಣುಉರಿಯು
 688. ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟು
 689. ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕು
 690. ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ
 691. ಕಣ್ಣುಕುಟಿಕೆ
 692. ಕಣ್ಣುಕುತ್ತ
 693. ಕಣ್ಣುಕುಳಿ
 694. ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ
 695. ಕಣ್ಣುಗಳು
 696. ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ
 697. ಕಣ್ಣುಗುಳಿ
 698. ಕಣ್ಣುಗೂಡು
 699. ಕಣ್ಣುಗೊಮ್ಬೆ
 700. ಕಣ್ಣುನೋವು
 701. ಕಣ್ಣುಪಟ್ಟಿ
 702. ಕಣ್ಣುಪಾಪೆ
 703. ಕಣ್ಣುಪಿಳುಕಿಸು
 704. ಕಣ್ಣುಬದಲು
 705. ಕಣ್ಣುಬಲೆ
 706. ಕಣ್ಣುಬೇನೆ
 707. ಕಣ್ಣುಬೇನೆಯ
 708. ಕಣ್ಣುಬ್ಬಿಸು
 709. ಕಣ್ಣುಬ್ಬು
 710. ಕಣ್ಣುಮಾಂಜುಗ
 711. ಕಣ್ಣುಮಿಟುಕಿಸು
 712. ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಟ
 713. ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ
 714. ಕಣ್ಣುರಿ
 715. ಕಣ್ಣುರಿತದ
 716. ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ
 717. ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು
 718. ಕಣ್ಣುಹಾಕು
 719. ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸು
 720. ಕಣ್ಣೆಡವಟ್ಟು
 721. ಕಣ್ಣೆಮ್ಜಲು
 722. ಕಣ್ಣೆವೆ
 723. ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ
 724. ಕಣ್ಣೋಟ
 725. ಕಣ್ಣೋಡಿಸು
 726. ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ
 727. ಕಣ್ತಪ್ಪು
 728. ಕಣ್ತುದಿ
 729. ಕಣ್ನೆಲೆ
 730. ಕಣ್ಪರಿ
 731. ಕಣ್ಪರೆ
 732. ಕಣ್ಪೊರೆ
 733. ಕಣ್ಬಿಡು
 734. ಕಣ್ಮಣಿ
 735. ಕಣ್ಮರೆ
 736. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ
 737. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಡುವುದು
 738. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
 739. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
 740. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
 741. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಸು
 742. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗು
 743. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 744. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
 745. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ
 746. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಿಕೆ
 747. ಕಣ್ಮರೆಯಾದ
 748. ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರು
 749. ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರು
 750. ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು
 751. ಕಣ್ಮಲೆ
 752. ಕಣ್ಸೆಳೆವ
 753. ಕತ
 754. ಕಂತ
 755. ಕಂತವಾಗಿರು
 756. ಕಂತಿನಲ್ಲಿ
 757. ಕಂತು
 758. ಕಂತುಕೊಳ್ಳಿಕೆ
 759. ಕಂತುಗಳು
 760. ಕತೆ
 761. ಕಂತೆ
 762. ಕತೆಕಟ್ಟು
 763. ಕತೆಕೊರೆಗ
 764. ಕತೆಗಾರ
 765. ಕಂತೆಪುರಾಣ
 766. ಕಂತೆಯೊಟ್ಟಲು
 767. ಕತೆಹೇಳು
 768. ಕತೆಹೇಳುಗ
 769. ಕತ್ತ
 770. ಕತ್ತರಿ
 771. ಕತ್ತರಿಗಳು
 772. ಕತ್ತರಿಸಿ
 773. ಕತ್ತರಿಸಿದ
 774. ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕು
 775. ಕತ್ತರಿಸು
 776. ಕತ್ತರಿಸುವ
 777. ಕತ್ತರಿಸುವವರೆಗೂ
 778. ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ
 779. ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗಳು
 780. ಕತ್ತರಿಸುವುದು
 781. ಕತ್ತಲಾಗಿಸು
 782. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ
 783. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತೆ
 784. ಕತ್ತಲಾಗುವ
 785. ಕತ್ತಲಾಗುವವರೆಗೆ
 786. ಕತ್ತಲಾದ
 787. ಕತ್ತಲಿಕೆ
 788. ಕತ್ತಲಿಗೆ
 789. ಕತ್ತಲಿಸು
 790. ಕತ್ತಲು
 791. ಕತ್ತಲುಗವಿದ
 792. ಕತ್ತಲೆ
 793. ಕತ್ತಲೆಗವಿದ
 794. ಕತ್ತಲೆಯಾಗು
 795. ಕತ್ತಲೆಯಾದ
 796. ಕತ್ತಲೆಯು
 797. ಕತ್ತಲೆಯುಂಟು
 798. ಕತ್ತಲೆಯುತ
 799. ಕತ್ತಲೆಯುತ
 800. ಕತ್ತಲೆಯುತ
 801. ಕತ್ತಲೆಯೆಡೆತನ
 802. ಕತ್ತಿ
 803. ಕತ್ತಿಗಳು
 804. ಕತ್ತಿಯಿತ್ತು
 805. ಕತ್ತಿಯೊಂದನ್ನು
 806. ಕತ್ತಿಯೊಂದು
 807. ಕತ್ತಿವರಸೆ
 808. ಕತ್ತು
 809. ಕತ್ತು-ನೀಡು
 810. ಕತ್ತುಪಟ್ಟಿ
 811. ಕತ್ತುಹಿಡಿತ
 812. ಕತ್ತುಹಿಸುಕು
 813. ಕತ್ತೆ
 814. ಕತ್ತೆಕಿರುಬ
 815. ಕತ್ತೆಗಳು
 816. ಕತ್ತೆಮರಿ
 817. ಕಥಕ
 818. ಕಥನ
 819. ಕಥನಕಾರ
 820. ಕಥನಕುಶಲಿ
 821. ಕಥನಮಾಡು
 822. ಕಥಾಚಿತ್ರ
 823. ಕಥಾನಕ
 824. ಕಥಾನಕಗಳ-ಕಥಾನಾಯಕಿ
 825. ಕಥಾನಾಯಕ
 826. ಕಥಾವಸ್ತು
 827. ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ
 828. ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳು
 829. ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ
 830. ಕಥಿಸು
 831. ಕಥೆ
 832. ಕಥೆಕಟ್ಟು
 833. ಕಥೆಮುಗಿಯಿತು
 834. ಕಥೆಯುಂಟು
 835. ಕದ
 836. ಕಂದ
 837. ಕಂದಕ
 838. ಕಂದಕಗಳು
 839. ಕದಡಿದ
 840. ಕದಡು
 841. ಕದಡುಗೆ
 842. ಕಂದಣೆ
 843. ಕಂದದ
 844. ಕದನ
 845. ಕದನಕಲೆಗಳು
 846. ಕದನಪ್ರಿಯ
 847. ಕದಪು
 848. ಕದಂಬಮರ
 849. ಕಂದರ
 850. ಕದರು
 851. ಕದಲದ
 852. ಕದಲರಿಮೆ
 853. ಕದಲಿ
 854. ಕದಲಿಕೆ
 855. ಕದಲಿಕೆಯ
 856. ಕದಲಿಕೆಯರಿಮೆ
 857. ಕದಲಿದ
 858. ಕದಲಿಸಲಾಗದ
 859. ಕದಲಿಸು
 860. ಕದಲಿಸುಗೆ
 861. ಕದಲಿಸುವಿಕೆ
 862. ಕದಲು
 863. ಕದಲುಕ
 864. ಕದಲುತಡೆ
 865. ಕದಲೆ
 866. ಕಂದವಾಡು
 867. ಕದವೆ
 868. ಕದವೋಲೆ
 869. ಕದಹಾಕು
 870. ಕದಹು
 871. ಕಂದಾಗು
 872. ಕಂದಾಚಾರದ
 873. ಕಂದಾಯ
 874. ಕಂದಾಯರಹಿತ
 875. ಕದಿ
 876. ಕಂದಿದ್ದಲು
 877. ಕದಿನ
 878. ಕದಿಯು
 879. ಕದಿಯುವಿಕೆ
 880. ಕದಿಯುವುದು
 881. ಕದಿರಣಿಗೆ
 882. ಕದಿರು
 883. ಕದಿರುಕಡ್ಡಿ
 884. ಕದಿರುಬಗೆಯ
 885. ಕದಿರುಳ್ಳ
 886. ಕದಿರ್ಗಾಜು
 887. ಕದಿರ್ಸೋಸುಕ
 888. ಕದೀಮ
 889. ಕಂದೀಲು
 890. ಕಂದು
 891. ಕಂದುಕಾಯಿ
 892. ಕದುಕು
 893. ಕದುಪು
 894. ಕಂದುಬಣ್ಣ
 895. ಕಂದುಬಣ್ಣದ
 896. ಕದುಬು
 897. ಕಂದುಬೇರು
 898. ಕಂದುಸಿಪ್ಪೆ
 899. ಕದ್ದಯ್ಸು
 900. ಕದ್ದವಣಿ
 901. ಕದ್ದಾಲಿಕೆ
 902. ಕದ್ದಿ
 903. ಕದ್ದುಕೇಳು
 904. ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳು
 905. ಕದ್ದುಬಳಸು
 906. ಕದ್ದುಬಳಸುವುದು
 907. ಕದ್ದುಹೋಗು
 908. ಕದ್ದೊಯ್ಗೆ
 909. ಕದ್ದೊಯ್ದನು
 910. ಕದ್ದೊಯ್ದನು
 911. ಕದ್ದೊಯ್ಯು
 912. ಕದ್ದೋಡು
 913. ಕನಕ
 914. ಕನಕಾಂಬರ
 915. ಕನಗುವ
 916. ಕನರು
 917. ಕನಲಿದ
 918. ಕನಲು
 919. ಕನಲ್ಕೆ
 920. ಕನವರಿಕೆ
 921. ಕನವು
 922. ಕನಸಕೂಸು
 923. ಕನಸಿಗ
 924. ಕನಸಿನ
 925. ಕನಸು
 926. ಕನಸುಕಟ್ಟು
 927. ಕನಸುಗಣ್ಣಿನ
 928. ಕನಸುಗಾರ
 929. ಕನಸುಗಾರಿಕೆ
 930. ಕನಿ
 931. ಕನಿಕರ
 932. ಕನಿಕರದ
 933. ಕನಿಕರಪಡು
 934. ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದ
 935. ಕನಿಕರವುಳ್ಳ
 936. ಕನಿಕರಿಸತಕ್ಕ
 937. ಕನಿಕರಿಸು
 938. ಕನಿಕರಿಸುವ
 939. ಕನಿಪೆಕಟ್ಟಿದ
 940. ಕನಿಷ್ಟ
 941. ಕನಿಷ್ಟತಮ
 942. ಕನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ
 943. ಕನಿಷ್ಠ
 944. ಕನಿಷ್ಠತಮ
 945. ಕನಿಷ್ಠದರ
 946. ಕನಿಷ್ಠೀಕರಿಸು
 947. ಕನಿಷ್ಠೀಕರಿಸು
 948. ಕನಿಷ್ಠೀಕರಿಸು
 949. ಕನಿಷ್ಠೀಕರಿಸು
 950. ಕನಿಷ್ಠೀಕರಿಸು
 951. ಕನೀನಿಕೆ
 952. ಕನ್ನ
 953. ಕನ್ನಡ
 954. ಕನ್ನಡಕ
 955. ಕನ್ನಡಕಗಳು
 956. ಕನ್ನಡಿ
 957. ಕನ್ನಡಿಗಳಂತೆ
 958. ಕನ್ನಡಿಗಳು
 959. ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ
 960. ಕನ್ನಹಾಕುವುದು
 961. ಕನ್ನಿಕಾವಸ್ಥೆ
 962. ಕನ್ನಿಕೆ
 963. ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ
 964. ಕನ್ಯತ್ವ
 965. ಕನ್ಯಾರ್ಥಿ
 966. ಕನ್ಯಾವಸ್ಥೆ
 967. ಕನ್ಯೆ
 968. ಕನ್ಯೆಗೆ
 969. ಕನ್ಯೆಯ
 970. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು
 971. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್
 972. ಕನ್ಸೋಲ್
 973. ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳು
 974. ಕಂಪ
 975. ಕಪಟ
 976. ಕಪಟತನ
 977. ಕಪಟತೆ
 978. ಕಪಟದ
 979. ಕಪಟದಿಂದ
 980. ಕಪಟವಾದ
 981. ಕಪಟವಾರ್ತೆ
 982. ಕಪಟವೇಷ
 983. ಕಪಟಾಚರಣೆ
 984. ಕಪಟಾಚಾರ
 985. ಕಪಟಿ
 986. ಕಪಟಿಗಳಂತೆ
 987. ಕಪಟೋಪಾಯ
 988. ಕಂಪಣ
 989. ಕಂಪನ
 990. ಕಂಪನಗಳು
 991. ಕಂಪನಶೀಲತೆ
 992. ಕಂಪನಿ
 993. ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು
 994. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ
 995. ಕಂಪನಿಗಳು
 996. ಕಂಪನಿಯನ್ನು
 997. ಕಂಪನಿಯವರು
 998. ಕಂಪನ್ನು
 999. ಕಪಾಟು
 1000. ಕಪಾಡು
 1001. ಕಪಾಲ
 1002. ಕಂಪಾಸ್
 1003. ಕಪಿ
 1004. ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆ
 1005. ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆಯ
 1006. ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ
 1007. ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯ
 1008. ಕಪಿಮುಷ್ಠಿ
 1009. ಕಪಿಯಂಥ
 1010. ಕಂಪಿಲ್ಲದ
 1011. ಕಂಪಿಸಿತು
 1012. ಕಂಪಿಸು
 1013. ಕಂಪಿಸುವ
 1014. ಕಂಪಿಸುವಂತೆಯೆ
 1015. ಕಂಪು
 1016. ಕಂಪುಕಳೆ
 1017. ಕಂಪುಚೀಲ
 1018. ಕಂಪುಹೊಗೆ
 1019. ಕಂಪುಳ್ಳ
 1020. ಕಂಪೆನಿಗಳು
 1021. ಕಪೋತ
 1022. ಕಪೋಲ
 1023. ಕಂಪೋಸ್
 1024. ಕಪ್ಗಳು
 1025. ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ
 1026. ಕಪ್ಪಣ್ಣು
 1027. ಕಪ್ಪಲ್ಲದ
 1028. ಕಪ್ಪಾಗಿಸು
 1029. ಕಪ್ಪಾದ
 1030. ಕಪ್ಪಿ
 1031. ಕಪ್ಪಿಡು
 1032. ಕಪ್ಪು
 1033. ಕಪ್ಪುಕುಳಿ
 1034. ಕಪ್ಪುಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 1035. ಕಪ್ಪುಮನುಷ್ಯ
 1036. ಕಪ್ಪುರಾಳ
 1037. ಕಪ್ಪುವಣ್ಣು
 1038. ಕಪ್ಪುಸಮ್ತೆ
 1039. ಕಪ್ಪುಹಣ
 1040. ಕಪ್ಪುಹಣ್ಣು
 1041. ಕಪ್ಪುಹಲಗೆ
 1042. ಕಪ್ಪೆ
 1043. ಕಪ್ಪೆಕಲ್ಲು
 1044. ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು
 1045. ಕಂಪ್ಯೂಟರು
 1046. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 1047. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು
 1048. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ
 1049. ಕಫ
 1050. ಕಂಫರ್ಟ್
 1051. ಕಫಹಾರಿ
 1052. ಕಫ್ತಾನ
 1053. ಕಂಬ
 1054. ಕಂಬನಿ
 1055. ಕಂಬನಿಯ
 1056. ಕಂಬಲ
 1057. ಕಂಬಸಾಲು
 1058. ಕಂಬಳಿ
 1059. ಕಬಳಿಸಿದ್ದು
 1060. ಕಬಳಿಸು
 1061. ಕಂಬಳಿಹುಳ
 1062. ಕಂಬಿ
 1063. ಕಂಬಿಕೀಳು
 1064. ಕಂಬಿಗ
 1065. ಕಂಬಿಬಂಡಿ
 1066. ಕಂಬಿಯಂತಿರುವ
 1067. ಕಂಬಿಯಾಳು
 1068. ಕಂಬೈನ್
 1069. ಕಬ್ಬಲಿಗ
 1070. ಕಬ್ಬಿಗ
 1071. ಕಬ್ಬಿಣ
 1072. ಕಬ್ಬಿಣದ
 1073. ಕಬ್ಬಿಣಯುಕ್ತ
 1074. ಕಬ್ಬಿಣವಿರುವ
 1075. ಕಬ್ಬಿಯ
 1076. ಕಬ್ಬಿಲ
 1077. ಕಬ್ಬು
 1078. ಕಬ್ಬುಜಲ್ಲೆ
 1079. ಕಬ್ಬುಸಕ್ಕರೆ
 1080. ಕಬ್ಬುಸಿ
 1081. ಕಬ್ಬೆಳೆತದ
 1082. ಕಂಭ
 1083. ಕಮಟು
 1084. ಕಮರಿ
 1085. ಕಮರಿಯಂತೆ
 1086. ಕಮರಿಸು
 1087. ಕಮರು
 1088. ಕಮಲ
 1089. ಕಮಲದಂತೆ
 1090. ಕಮಲಸೂತ್ರ
 1091. ಕಮಾಂಡರ್
 1092. ಕಮಾಂಡೆಂಟು
 1093. ಕಮಾಂಡೆಂಟ್
 1094. ಕಮಾನು
 1095. ಕಮಾನುಗಡುಗಳು
 1096. ಕಮಾನುಗಳು
 1097. ಕಮಾಯಿ
 1098. ಕಮಾಲ್ಗಳು
 1099. ಕಮಿಟಿ
 1100. ಕಮಿಷನರು
 1101. ಕಮಿಷನರ್
 1102. ಕಮಿಷನ್
 1103. ಕಮೀಷನರ್
 1104. ಕಮೀಷನ್
 1105. ಕಮ್ಕಣ
 1106. ಕಮ್ಕುಳ
 1107. ಕಮ್ಕುಳು
 1108. ಕಮ್ಗಾಡು
 1109. ಕಮ್ಗಾಲ
 1110. ಕಮ್ಗೆಡು
 1111. ಕಮ್ಚು
 1112. ಕಮ್ಚುಕಿ
 1113. ಕಮ್ಟ
 1114. ಕಮ್ಟಕ
 1115. ಕಮ್ಠ್ಯ
 1116. ಕಮ್ಡ
 1117. ಕಮ್ಡರಿಸು
 1118. ಕಮ್ಡಿ
 1119. ಕಮ್ಡೂತಿ
 1120. ಕಮ್ತು
 1121. ಕಮ್ತುಕಕ್ರೀಡೆ
 1122. ಕಮ್ತ್ರಿ
 1123. ಕಮ್ದರ
 1124. ಕಮ್ಪಿಸು
 1125. ಕಮ್ಪು
 1126. ಕಮ್ಬಳಿ
 1127. ಕಮ್ಬಾರ
 1128. ಕಮ್ಮಟ
 1129. ಕಮ್ಮನೆಯ
 1130. ಕಮ್ಮರಿ
 1131. ಕಮ್ಮರೆ
 1132. ಕಮ್ಮಾರ
 1133. ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್
 1134. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು
 1135. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
 1136. ಕಯ್
 1137. ಕಯ್-ಹಲ್ಗಾಲಿ
 1138. ಕಯ್ಕಡತ
 1139. ಕಯ್ಕಂಬ
 1140. ಕಯ್ಕಲೆ
 1141. ಕಯ್ಕಾಲು
 1142. ಕಯ್ಕುಲುಕು
 1143. ಕಯ್ಕೂಲಿ
 1144. ಕಯ್ಕೆಲಸ
 1145. ಕಯ್ಕೆಳಗಿನ
 1146. ಕಯ್ಕೊಡು
 1147. ಕಯ್ಕೊಡೆ
 1148. ಕಯ್ಕೊಳು
 1149. ಕಯ್ಕೋವಿ
 1150. ಕಯ್ಗಂಬಿ
 1151. ಕಯ್ಗಯ್ಕೆ
 1152. ಕಯ್ಗಯ್ಯಬಲ್ಲ
 1153. ಕಯ್ಗಯ್ಯು
 1154. ಕಯ್ಗವಸು
 1155. ಕಯ್ಗವುಸು
 1156. ಕಯ್ಗಾಡಿ
 1157. ಕಯ್ಗಾರ
 1158. ಕಯ್ಗಾರಿಕೆ
 1159. ಕಯ್ಗಾರಿಕೆಯ
 1160. ಕಯ್ಗುರುತು
 1161. ಕಯ್ಗೂಡು
 1162. ಕಯ್ಗೆಂಟುತೋರುಕ
 1163. ಕಯ್ಗೊಡಲಿ
 1164. ಕಯ್ಚಳಕ
 1165. ಕಯ್ಚಳಕದ
 1166. ಕಯ್ಚೀಲ
 1167. ಕಯ್ಚೆಂಡಾಟ
 1168. ಕಯ್ಚೆಂಡು
 1169. ಕಯ್ಜೋಡಿಸು
 1170. ಕಯ್ತ
 1171. ಕಯ್ತಟ್ಟೆ
 1172. ಕಯ್ತಪ್ಪು
 1173. ಕಯ್ತಾಂಗು
 1174. ಕಯ್ತಿಟ್ಟ
 1175. ಕಯ್ತಿಳುಪು
 1176. ಕಯ್ತೂತು
 1177. ಕಯ್ತೋಟ
 1178. ಕಯ್ದಿಲ್ಲದ
 1179. ಕಯ್ದುಕಾರ
 1180. ಕಯ್ದುಡಿಮೆ
 1181. ಕಯ್ದುಮಾಂಜುಗೆ
 1182. ಕಯ್ನೋಡುಗ
 1183. ಕಯ್ಪಿಡಿ
 1184. ಕಯ್ಪೆ
 1185. ಕಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 1186. ಕಯ್ಬಟ್ಟಲು
 1187. ಕಯ್ಬಟ್ಟೆ
 1188. ಕಯ್ಬಂಡಿ
 1189. ಕಯ್ಬದಲು
 1190. ಕಯ್ಬರಹ
 1191. ಕಯ್ಬರಹದರಿಮೆ
 1192. ಕಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
 1193. ಕಯ್ಬಿಡು
 1194. ಕಯ್ಬಿರಿ
 1195. ಕಯ್ಬೀಸು
 1196. ಕಯ್ಬೆಳಕು
 1197. ಕಯ್ಮಗ್ಗ
 1198. ಕಯ್ಮಂಚ
 1199. ಕಯ್ಮಣೆ
 1200. ಕಯ್ಮರ
 1201. ಕಯ್ಮರೆ
 1202. ಕಯ್ಮರೆತಿಡು
 1203. ಕಯ್ಮಾಡು
 1204. ಕಯ್ಮೀರು
 1205. ಕಯ್ಮುಗಿ
 1206. ಕಯ್ಮುಗಿತ
 1207. ಕಯ್ಮುಚ್ಚು
 1208. ಕಯ್ಮೆ
 1209. ಕಯ್ಮೆಯ
 1210. ಕಯ್ಯರಿಕೆ
 1211. ಕಯ್ಯಲ್ಲಾಗದ
 1212. ಕಯ್ಯಾಡಿಸು
 1213. ಕಯ್ಯಾರೆ
 1214. ಕಯ್ವಟ್ಟಲು
 1215. ಕಯ್ವಟ್ಟೆ
 1216. ಕಯ್ವಾಡ
 1217. ಕಯ್ವಾರ
 1218. ಕಯ್ವೊಯ್ಯು
 1219. ಕಯ್ಸಾಲೆ
 1220. ಕಯ್ಸೆರೆ
 1221. ಕಯ್ಹಚ್ಚು
 1222. ಕಯ್ಹಣ
 1223. ಕಯ್ಹಾಕು
 1224. ಕರ
 1225. ಕರಕಟ
 1226. ಕರಕರಗುಟ್ಟು
 1227. ಕರಕರವಾಗಿ
 1228. ಕರಕು
 1229. ಕರಕುಶಲ
 1230. ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು
 1231. ಕರಕುಶಲಿ
 1232. ಕರಕೌಶಲ
 1233. ಕರಕೌಶಲದ
 1234. ಕರಗದ
 1235. ಕರಗಬಲ್ಲ
 1236. ಕರಗಿಕೆ
 1237. ಕರಗಿತು
 1238. ಕರಗಿದ
 1239. ಕರಗಿಬೆಸೆ
 1240. ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ
 1241. ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ದು
 1242. ಕರಗಿಸಿದ
 1243. ಕರಗಿಸು
 1244. ಕರಗಿಸುವ
 1245. ಕರಗು
 1246. ಕರಗುಕಲ್ಲು
 1247. ಕರಗುಚುಕ್ಕೆ
 1248. ಕರಗುತ್ತದೆ
 1249. ಕರಗುಬೆಲ್ಲ
 1250. ಕರಗುಮಟ್ಟ
 1251. ಕರಗುವ
 1252. ಕರಗುವವರೆಗೂ
 1253. ಕರಗುವಿಕೆ
 1254. ಕರಗುಸರಿಗೆ
 1255. ಕರಟ
 1256. ಕರಟಕಾಯಿ
 1257. ಕರಟಿಸು
 1258. ಕರಟು
 1259. ಕರಡ
 1260. ಕರಂಡ
 1261. ಕರಡಚ್ಚು
 1262. ಕರಡಚ್ಚುತಿದ್ದುವುದು
 1263. ಕರಡಿ
 1264. ಕರಡಿಗಳು
 1265. ಕರಡಿಯಂತೆ
 1266. ಕರಡು
 1267. ಕರಡುಗಾರ
 1268. ಕರಡುಚಿತ್ರ
 1269. ಕರಡುಪತ್ರ
 1270. ಕರಡುಪ್ರತಿ
 1271. ಕರಡುಬರಹ
 1272. ಕರಣ
 1273. ಕರಣಿಕ
 1274. ಕರಣೆ
 1275. ಕರಣೆಗಟ್ಟುವುದು
 1276. ಕರತಾಡನ
 1277. ಕರದಾರ
 1278. ಕರನಿರ್ಧಾರಕ
 1279. ಕರಪತ್ರ
 1280. ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು
 1281. ಕರಪತ್ರಗಳು
 1282. ಕರಪತ್ರಿಕೆ
 1283. ಕರಬಾಳಾ
 1284. ಕರಬೂಜು
 1285. ಕರಬೂಜುಗಳು
 1286. ಕರಭ
 1287. ಕರಮೆ
 1288. ಕರಲು
 1289. ಕರವಸ್ತ್ರ
 1290. ಕರವಾಣಿ
 1291. ಕರವಾಲ
 1292. ಕರವಾಳ
 1293. ಕರವಿಧಿಸುವುದು
 1294. ಕರವೆಚ್ಚ
 1295. ಕರಸಂಪುಟ
 1296. ಕರಹ
 1297. ಕರಳು
 1298. ಕರಾಟೆ
 1299. ಕರಾರಿಗೊಳಗಾದ
 1300. ಕರಾರು
 1301. ಕರಾರುಗಳು
 1302. ಕರಾರುಪತ್ರ
 1303. ಕರಾರುಭಂಗ
 1304. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಲ್ಲದ
 1305. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ
 1306. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲದ
 1307. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ
 1308. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಿನ
 1309. ಕರಾವಳಿ
 1310. ಕರಾವು
 1311. ಕರಾಳ
 1312. ಕರಿ
 1313. ಕರಿ-ಇರ‍್ಹುಳಿಹುಟ್ಟುಕ
 1314. ಕರಿಕಾಗಿಸು
 1315. ಕರಿಕು
 1316. ಕರಿದು
 1317. ಕರಿಬರಪ
 1318. ಕರಿಬಳಪ
 1319. ಕರಿಬೂದಿ
 1320. ಕರಿಬೇವಿನಸೊಪ್ಪು
 1321. ಕರಿವುರುಳಿನ
 1322. ಕರಿಹಲಿಗೆ
 1323. ಕರು
 1324. ಕರುಕಟ್ಟಡ
 1325. ಕರುಣರಸ
 1326. ಕರುಣಾಜನಕ
 1327. ಕರುಣಾಜನಕವಾದ
 1328. ಕರುಣಾಮಯಿ
 1329. ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು
 1330. ಕರುಣಾರಹಿತ
 1331. ಕರುಣಾರಾಹಿತ್ಯ
 1332. ಕರುಣಾವಧೆ
 1333. ಕರುಣಾಳುಗಳು
 1334. ಕರುಣಾಳುವಾದ
 1335. ಕರುಣೆ
 1336. ಕರುಣೆಗಾಗಿ
 1337. ಕರುಣೆಯ
 1338. ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ
 1339. ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
 1340. ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ
 1341. ಕರುಪು
 1342. ಕರುಬ
 1343. ಕರುಬಿಸಬಲ್ಲ
 1344. ಕರುಬು
 1345. ಕರುಬುವ
 1346. ಕರುಬುವಿಕೆ
 1347. ಕರುಮಾಡ
 1348. ಕರುಳಿನ
 1349. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ
 1350. ಕರುಳು
 1351. ಕರುಳುಬಾಲ
 1352. ಕರುಳುವಾಳ
 1353. ಕರುಳುಹುರಿ
 1354. ಕರೆ
 1355. ಕರೆಕಟ್ಟು
 1356. ಕರೆಕುಂದ
 1357. ಕರೆಕೊಡು
 1358. ಕರೆಗಂಟಲು
 1359. ಕರೆಗಂಟಲೆ
 1360. ಕರೆಗಂಟೆ
 1361. ಕರೆಗತಂದಾನ
 1362. ಕರೆಗಳು
 1363. ಕರೆಂಟರ್ಸ್
 1364. ಕರೆತ
 1365. ಕರೆತರು
 1366. ಕರೆದಿಲ್ಲದ
 1367. ಕರೆದುಕೊಳ್ಳು
 1368. ಕರೆದೊಯ್ಯು
 1369. ಕರೆನೆಲೆ
 1370. ಕರೆನ್ಸಿ
 1371. ಕರೆಪತ್ರ
 1372. ಕರೆಬಿಟ್ಟು
 1373. ಕರೆಮನೆ
 1374. ಕರೆಮಾಡು
 1375. ಕರೆಯದ
 1376. ಕರೆಯದೇ
 1377. ಕರೆಯಲಾಗದ
 1378. ಕರೆಯಲಾಗದಂತಹ
 1379. ಕರೆಯಲಾಗದವನು
 1380. ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
 1381. ಕರೆಯಲಾಯಿತು
 1382. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
 1383. ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ
 1384. ಕರೆಯುತಲೆ
 1385. ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ
 1386. ಕರೆಯುವ
 1387. ಕರೆಯುವಿಕೆ
 1388. ಕರೆಯುವುದು
 1389. ಕರೆಯುವೆ
 1390. ಕರೆಸಾಲ
 1391. ಕರೆಸಿ
 1392. ಕರೆಸು
 1393. ಕರೆಸೂಚಿಸು
 1394. ಕರೆಸೆಲವು
 1395. ಕರ್ಕರೇಖೆ
 1396. ಕರ್ಕಶ
 1397. ಕರ್ಕಶವಾದ
 1398. ಕರ್ಕಳದಂತೆಯೇ
 1399. ಕರ‍್ಗೆಂಪು
 1400. ಕರ್ಟ್ಗಳು
 1401. ಕರ್ಣ
 1402. ಕರ್ಣಕುಹರ
 1403. ಕರ್ಣತಮಟೆ
 1404. ಕರ್ಣನಾಳ
 1405. ಕರ್ಣಪಟಲ
 1406. ಕರ್ಣಮಾರ್ಗದ
 1407. ಕರ್ಣರೇಖೆ
 1408. ಕರ್ಣಶಾಸ್ತ್ರ
 1409. ಕರ್ಣಾಟ
 1410. ಕರ್ತ
 1411. ಕರ್ತನೇ
 1412. ಕರ್ತವ್ಯ
 1413. ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು
 1414. ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
 1415. ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿ/ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
 1416. ಕರ್ತವ್ಯದ
 1417. ಕರ್ತವ್ಯದಮೇಲೆ
 1418. ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ
 1419. ಕರ್ತವ್ಯಪರ
 1420. ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲಕ
 1421. ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲಿಸುವ
 1422. ಕರ್ತವ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ
 1423. ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧನಾದ
 1424. ಕರ್ತವ್ಯಭಾರ
 1425. ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ
 1426. ಕರ್ತೃ
 1427. ಕರ್ತೃಪದ
 1428. ಕರ್ನಲ್ಜಿ
 1429. ಕರ್ನಲ್ನಂತೆ
 1430. ಕರ್ಪೂರ
 1431. ಕರ್ಪೂರಂತೆ
 1432. ಕರ್ಫ್ಯೂ
 1433. ಕರ್ಬೂಜ
 1434. ಕರ್ಮ
 1435. ಕರ್ಮಪದ
 1436. ಕರ್ಮಯೋಗ
 1437. ಕರ್ಮಾಚರಣೆ
 1438. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ
 1439. ಕರ್ಮಾಮ್ತರ
 1440. ಕರ್ವಣ್ಣ
 1441. ಕರ್ವ್
 1442. ಕರ್ವ್ಗಳಂತೆ
 1443. ಕರ್ಷಕಯಂತ್ರ
 1444. ಕರ್ಷಣ
 1445. ಕಲಕ
 1446. ಕಲಕದ
 1447. ಕಲಕಲರವ
 1448. ಕಲಕಾಟ
 1449. ಕಲಂಕಿನಿ
 1450. ಕಲಕಿಲ್ಲದ
 1451. ಕಲಕು
 1452. ಕಲಕುತ್ತಿದೆ
 1453. ಕಲಗಚ್ಚು
 1454. ಕಲಡು
 1455. ಕಲನ
 1456. ಕಲಪು
 1457. ಕಲಬತ್ತು
 1458. ಕಲಬೆರಕೆ
 1459. ಕಲಬೆರಕೆಮಾಡು
 1460. ಕಲಬೆರಕೆಯ
 1461. ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗದ
 1462. ಕಲಬೆರೆಕೆ
 1463. ಕಲಮು
 1464. ಕಲವೆ
 1465. ಕಲಶ
 1466. ಕಲಶವಿಡು
 1467. ಕಲಸು
 1468. ಕಲಸುತಳಿ
 1469. ಕಲಸುಮಣ್ಣು
 1470. ಕಲಸುಮಲಸು
 1471. ಕಲಸುಮೇಲೋಗರ
 1472. ಕಲಸುಮೋಲೋಗರ
 1473. ಕಲಸೆಟ್ಟೆ
 1474. ಕಲಹ
 1475. ಕಲಹಕಾರಣ
 1476. ಕಲಹಪ್ರಿಯ
 1477. ಕಲಹಮಾಡು
 1478. ಕಲಾಕಾರ
 1479. ಕಲಾಕಾಲೇಜು
 1480. ಕಲಾಕೃತಿ
 1481. ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
 1482. ಕಲಾಚತುರ
 1483. ಕಲಾತ್ಮಕ
 1484. ಕಲಾತ್ಮಕತೆ
 1485. ಕಲಾನಿಪುಣ
 1486. ಕಲಾಪತ್ತು
 1487. ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನನಾಗಾರ
 1488. ಕಲಾಬತ್ತು
 1489. ಕಲಾಭಿಜ್ಞ
 1490. ಕಲಾಮಂದಿರ
 1491. ಕಲಾಯಿಗಾರ
 1492. ಕಲಾವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
 1493. ಕಲಾವಿದ
 1494. ಕಲಾವಿದನಾದ
 1495. ಕಲಾವಿದರನ್ನು
 1496. ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ
 1497. ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು
 1498. ಕಲಾಸಿ
 1499. ಕಲಾಸು
 1500. ಕಲಿ
 1501. ಕಲಿಕಡತ
 1502. ಕಲಿಕೂಟ
 1503. ಕಲಿಕೆ
 1504. ಕಲಿಕೆಯ
 1505. ಕಲಿಕೆಯರಿಮೆ
 1506. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಗಳೆತ
 1507. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಮೆ
 1508. ಕಲಿಕೆಯವನು
 1509. ಕಲಿಕೆಯೇರ್ಪಾಡು
 1510. ಕಲಿಕೆವೀಡು
 1511. ಕಲಿಕೊಡುಗೆ
 1512. ಕಲಿಗ
 1513. ಕಲಿಗಮನೆ
 1514. ಕಲಿತ
 1515. ಕಲಿತದಳಿಕೆ
 1516. ಕಲಿತದ್ದು
 1517. ಕಲಿತನ
 1518. ಕಲಿತರು
 1519. ಕಲಿತಲೆಯಾಳು
 1520. ಕಲಿತವ
 1521. ಕಲಿತವರು
 1522. ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ
 1523. ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳು
 1524. ಕಲಿನಾಳು
 1525. ಕಲಿಮನೆ
 1526. ಕಲಿಯಬೇಕು
 1527. ಕಲಿಯಲು
 1528. ಕಲಿಯಳಿಕೆ
 1529. ಕಲಿಯಿಳಿಕೆ
 1530. ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ
 1531. ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ?
 1532. ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವನು
 1533. ಕಲಿಯುವವರು
 1534. ಕಲಿಯುವಿಕೆ
 1535. ಕಲಿವಳವುಳ್ಳ
 1536. ಕಲಿವೀಡು
 1537. ಕಲಿವೆಡೆ
 1538. ಕಲಿಸಬಲ್ಲ
 1539. ಕಲಿಸಿಕೊಡು
 1540. ಕಲಿಸು
 1541. ಕಲಿಸುಗ
 1542. ಕಲಿಸುಗತಂಡ
 1543. ಕಲಿಸುಗೆ
 1544. ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
 1545. ಕಲಿಸುವ
 1546. ಕಲಿಸುವುದು
 1547. ಕಲುಷ
 1548. ಕಲುಷತೆ
 1549. ಕಲುಷಿತ
 1550. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ
 1551. ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸು
 1552. ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 1553. ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು
 1554. ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
 1555. ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ
 1556. ಕಲುಷಿತನೀರು
 1557. ಕಲುಷಿಸು
 1558. ಕಲುಹೆ
 1559. ಕಲೆ
 1560. ಕಲೆಕ್ಟರು
 1561. ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು
 1562. ಕಲೆಗಳಿರುವ
 1563. ಕಲೆಗಳು
 1564. ಕಲೆಗಳುಮತ್ತುವಿಜ್ಞಾನಗಳು
 1565. ಕಲೆಗಾರ
 1566. ಕಲೆಗಾರಿಕೆ
 1567. ಕಲೆತ
 1568. ಕಲೆತೆ
 1569. ಕಲೆತೆಗೆ
 1570. ಕಲೆಬಗೆ
 1571. ಕಲೆಮನೆ
 1572. ಕಲೆಮಾಡು
 1573. ಕಲೆಯಾಗು
 1574. ಕಲೆಯಾಣ್ಮ
 1575. ಕಲೆಯಿಲ್ಲದ
 1576. ಕಲೆಯುವುದು
 1577. ಕಲೆಯೆರೆಯ
 1578. ಕಲೆಯೊಲವಿಗ
 1579. ಕಲೆಯೊಲವು
 1580. ಕಲೆಶಾಸ್ತ್ರ
 1581. ಕಲೆಸು
 1582. ಕಲೆಹಾಕು
 1583. ಕಲೆಹಿಡಿ
 1584. ಕಲೆಹಿಡಿಸು
 1585. ಕಲ್ಕುಟಿಗ
 1586. ಕಲ್ಗಚ್ಚು
 1587. ಕಲ್ಗುಡ್ಡೆ
 1588. ಕಲ್ಗುಪ್ಪೆ
 1589. ಕಲ್ದಿನ್ನೆ
 1590. ಕಲ್ದಿಬ್ಬ
 1591. ಕಲ್ನಾರು
 1592. ಕಲ್ಪನಾಚಿತ್ರ
 1593. ಕಲ್ಪನಾತೀತ
 1594. ಕಲ್ಪನಾರಾಜ್ಯ
 1595. ಕಲ್ಪನಾಲೋಕವಾಸಿ
 1596. ಕಲ್ಪನಾವಿಹಾರ
 1597. ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ
 1598. ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ
 1599. ಕಲ್ಪನಾಶೀಲ
 1600. ಕಲ್ಪನೆ
 1601. ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು
 1602. ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
 1603. ಕಲ್ಪಿ
 1604. ಕಲ್ಪಿತ
 1605. ಕಲ್ಪಿತ-ಕಥೆ
 1606. ಕಲ್ಪಿತನಾಮ
 1607. ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲದ
 1608. ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗದ
 1609. ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು
 1610. ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1611. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ
 1612. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 1613. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 1614. ಕಲ್ಪಿಸಿದ
 1615. ಕಲ್ಪಿಸು
 1616. ಕಲ್ಪಿಸುಗೆ
 1617. ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
 1618. ಕಲ್ಬರಹ
 1619. ಕಲ್ಬರಳು
 1620. ಕಲ್ಮರಿಗೆ
 1621. ಕಲ್ಮಶ
 1622. ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸು
 1623. ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ
 1624. ಕಲ್ಮಷಗೊಳಿಸು
 1625. ಕಲ್ಮಷವುಳ್ಳ
 1626. ಕಲ್ಯಾಣ
 1627. ಕಲ್ಯಾಣರಾಜ್ಯ
 1628. ಕಲ್ಯಾಣಿ
 1629. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
 1630. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳು
 1631. ಕಲ್ಲಚ್ಚು
 1632. ಕಲ್ಲರಗು
 1633. ಕಲ್ಲರಿಮೆ
 1634. ಕಲ್ಲಾಗು
 1635. ಕಲ್ಲಾಯ್ತ
 1636. ಕಲ್ಲಿ
 1637. ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಳದರಿಮೆ
 1638. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
 1639. ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲು
 1640. ಕಲ್ಲಿನ
 1641. ಕಲ್ಲಿನಗಣಿ
 1642. ಕಲ್ಲಿನಂತೆ
 1643. ಕಲ್ಲಿನಂಥ
 1644. ಕಲ್ಲಿಮೀಸೆ
 1645. ಕಲ್ಲು
 1646. ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ
 1647. ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ
 1648. ಕಲ್ಲುಕುಟುಕ
 1649. ಕಲ್ಲುಕುಟುಗ
 1650. ಕಲ್ಲುಕೆಲಸ
 1651. ಕಲ್ಲುಕೆಲಸದವನು
 1652. ಕಲ್ಲುಗಣೆ
 1653. ಕಲ್ಲುಗಳು
 1654. ಕಲ್ಲುಗುಂಡು
 1655. ಕಲ್ಲುಗುಣಿ
 1656. ಕಲ್ಲುದಾರಿ
 1657. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು
 1658. ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ
 1659. ಕಲ್ಲುಮನಸ್ಸಿನ
 1660. ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು
 1661. ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ
 1662. ಕಲ್ಲುಹಾದಿ
 1663. ಕಲ್ಲುಹಾಸು
 1664. ಕಲ್ಲುಹೂವು
 1665. ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ
 1666. ಕಲ್ಲೆದೆಯ
 1667. ಕಲ್ಲೊಡಕ
 1668. ಕಲ್ಲೊಡ್ಡು
 1669. ಕಲ್ಲೊತ್ತು
 1670. ಕಲ್ಲೋಲ
 1671. ಕವಚ
 1672. ಕವಚಹಾಕು
 1673. ಕವಟೆ
 1674. ಕವಡೆ
 1675. ಕವಣೆ
 1676. ಕವತೆ
 1677. ಕವನ
 1678. ಕವಯಿತ್ರಿ
 1679. ಕವರು
 1680. ಕವರ್
 1681. ಕವರ್ಹೀಟ್ಗಳು
 1682. ಕವಲಂಗಡಿ
 1683. ಕವಲಾಗು
 1684. ಕವಲು
 1685. ಕವಲುಗಳು
 1686. ಕವಲುಗೋಲು
 1687. ಕವಲುನಳಿಕೆ
 1688. ಕವಲುಮನ
 1689. ಕವಲೊಡೆ
 1690. ಕವಲೊಡೆತ
 1691. ಕವಲೊಡೆದ
 1692. ಕವಲೊಡೆಯುವುದು
 1693. ಕವಲ್ಗೊಂಬು
 1694. ಕವಳಿ
 1695. ಕವಾಟ
 1696. ಕವಾಟಗಳು
 1697. ಕವಾಯತು
 1698. ಕವಾಯತ್
 1699. ಕವಾಯಿತು
 1700. ಕವಿ
 1701. ಕವಿಗಳ
 1702. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ
 1703. ಕವಿಗೋಳದಾಸರ
 1704. ಕವಿತಾಯೋಗ್ಯ
 1705. ಕವಿತೆ
 1706. ಕವಿತೆಯ
 1707. ಕವಿತೆಯನ್ನೊಂದು
 1708. ಕವಿದಿರು
 1709. ಕವಿಸತುಂಬಿ
 1710. ಕವಿಸು
 1711. ಕವುಚು
 1712. ಕವುಜಗ
 1713. ಕವುದಿ
 1714. ಕವುಳುಡೆ
 1715. ಕವೆಗೈ
 1716. ಕವೆಗೋಲು
 1717. ಕವ್ವನೆ
 1718. ಕವ್ವರ
 1719. ಕವ್ವರೆ
 1720. ಕಶೇರು
 1721. ಕಶೇರುಕ
 1722. ಕಶೇರುಕಾಸ್ಥಿ
 1723. ಕಶೇರುಖಂಡ
 1724. ಕಶ್ಮಲ
 1725. ಕಶ್ಮಲವುಳ್ಳ
 1726. ಕಶ್ಮಲಹಾರಿ
 1727. ಕಶ್ಮಲೀಕರಣ
 1728. ಕಷಾಯ
 1729. ಕಷಾಯವಿಳಿಸು
 1730. ಕಷ್ಟ
 1731. ಕಷ್ಟಕರ
 1732. ಕಷ್ಟಕರವಾದ
 1733. ಕಷ್ಟಕಾಲ
 1734. ಕಷ್ಟಕೊಡು
 1735. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು
 1736. ಕಷ್ಟಗಳು
 1737. ಕಷ್ಟತೊಂದರೆಗಳು
 1738. ಕಷ್ಟದ
 1739. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ
 1740. ಕಷ್ಟದೆಸೆ
 1741. ಕಷ್ಟಪಡದೆ
 1742. ಕಷ್ಟಪಡಿಸು
 1743. ಕಷ್ಟಪಡು
 1744. ಕಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿ
 1745. ಕಷ್ಟರಹಿತವಾಗಿ
 1746. ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1747. ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
 1748. ಕಷ್ಟವಾದ
 1749. ಕಷ್ಟವಾಯಿತು
 1750. ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
 1751. ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆ
 1752. ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುವಾದ
 1753. ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ
 1754. ಕಷ್ಟಸ್ಥಿತಿಗೀಡುಮಾಡು
 1755. ಕಷ್ಟಾನುಭವ
 1756. ಕಷ್ಟಾನುಭವಿಸದಿರುವುದು
 1757. ಕಸ
 1758. ಕಂಸ
 1759. ಕಸಕಡ್ಡಿ
 1760. ಕಸಕಳಿ
 1761. ಕಸತೆಗೆಯುವುದು
 1762. ಕಸದಬುಟ್ಟಿ
 1763. ಕಸಬರಿಕೆ
 1764. ಕಸಬರಿಗೆ
 1765. ಕಸಬು
 1766. ಕಸಬುಟ್ಟಿ
 1767. ಕಸಬುಟ್ಟಿ
 1768. ಕಸಬುಟ್ಟಿ
 1769. ಕಸಬುದಾರ
 1770. ಕಸರತ್ತು
 1771. ಕಸರು
 1772. ಕಸವುಸುರಿ
 1773. ಕಸವುಸುರಿಯರಿಮೆ
 1774. ಕಸಹಾಕು
 1775. ಕಸಹೀರುಕ
 1776. ಕಸಹೊಡೆ
 1777. ಕಸಾಯಿ
 1778. ಕಸಾಯಿಖಾನೆ
 1779. ಕಂಸಾಳ
 1780. ಕಸಿ
 1781. ಕಸಿಕೊಂಬೆ
 1782. ಕಸಿದಿಕೋ
 1783. ಕಸಿದುಕೊ
 1784. ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು
 1785. ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 1786. ಕಸಿಮಾಡು
 1787. ಕಸಿಯಂಟು
 1788. ಕಸಿವಿಸಿ
 1789. ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳ್ಳು
 1790. ಕಸುಟು
 1791. ಕಸುಬಿನವನಲ್ಲದ
 1792. ಕಸುಬು
 1793. ಕಸುಬುದಾರ
 1794. ಕಸುಬುದಾರರು
 1795. ಕಸುವಾದ
 1796. ಕಸುವಿಲ್ಲದ
 1797. ಕಸುವು
 1798. ಕಸುವುಗುಂದಿಸು
 1799. ಕಸುವುಳ್ಳ
 1800. ಕಸೂತಿ
 1801. ಕಸೂತಿಹಾಕು
 1802. ಕಸೂತಿಹಾಕುವಿಕೆ
 1803. ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದೆ
 1804. ಕಸ್ತೂರಿ
 1805. ಕಹಳೆ
 1806. ಕಹಳೆಯವನು
 1807. ಕಹಿ
 1808. ಕಹಿತುಂಬು
 1809. ಕಹಿನೆನಪು
 1810. ಕಹಿಭಾವನೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
 1811. ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು
 1812. ಕಹಿಯಾಗು
 1813. ಕಹಿಯಾಗುವುದು
 1814. ಕಹಿಯಾದ
 1815. ಕಹಿಯಾದೀತು
 1816. ಕಹಿಯಿರಲಿ
 1817. ಕಹಿಶ್ರಮ
 1818. ಕಳ
 1819. ಕಳಂಕ
 1820. ಕಳಂಕಗೊಳಿಸು
 1821. ಕಳಂಕತರುವ
 1822. ಕಳಂಕಹಚ್ಚು
 1823. ಕಳಕಳಿ
 1824. ಕಳಕಳಿಯ
 1825. ಕಳಕಳಿಯಿರುವ
 1826. ಕಳಕಳಿಯಿಲ್ಲದ
 1827. ಕಳಕಳಿಯಿಲ್ಲದಿರು
 1828. ಕಳಕಳಿಸು
 1829. ಕಳಂಕಿತರು
 1830. ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳು
 1831. ಕಳಚಿಹಾಕು
 1832. ಕಳಚು
 1833. ಕಳಂಜಿ
 1834. ಕಳಪೆ
 1835. ಕಳಪೆತನ
 1836. ಕಳಪೆಯ
 1837. ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು
 1838. ಕಳಪೆಯಾದ
 1839. ಕಳಮ್ಕ
 1840. ಕಳರು
 1841. ಕಳಲಿಕೆ
 1842. ಕಳಲು
 1843. ಕಳವಡಿಸು
 1844. ಕಳವಳ
 1845. ಕಳವಳಕಾರಿ
 1846. ಕಳವಳಗಳು
 1847. ಕಳವಳಗೊಳ್ಳು
 1848. ಕಳವಳದ
 1849. ಕಳವಳಪಡಿಸು
 1850. ಕಳವಳಪಡಿಸುವ
 1851. ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
 1852. ಕಳವಳಿಸುವ
 1853. ಕಳವು
 1854. ಕಳವುಮಾಡು
 1855. ಕಳಹ
 1856. ಕಳಿ
 1857. ಕಳಿಕೆ
 1858. ಕಳಿತ
 1859. ಕಳಿಪುಗೆ
 1860. ಕಳಿಮಣ್ಣು
 1861. ಕಳಿಯದ
 1862. ಕಳಿಯಳವುಕ
 1863. ಕಳಿಲೆ
 1864. ಕಳಿವು
 1865. ಕಳಿಸಿಕೊಡು
 1866. ಕಳಿಸು
 1867. ಕಳಿಸುಗ
 1868. ಕಳಿಸುವವನು
 1869. ಕಳಿಹ
 1870. ಕಳು
 1871. ಕಳುಪು
 1872. ಕಳುಹಿಕೆ
 1873. ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
 1874. ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1875. ಕಳುಹಿಸಲಾದ
 1876. ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು
 1877. ಕಳುಹಿಸಲು
 1878. ಕಳುಹಿಸಿ
 1879. ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು
 1880. ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು
 1881. ಕಳುಹಿಸು
 1882. ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ
 1883. ಕಳುಹಿಸುವ
 1884. ಕಳುಹಿಸುವವರು
 1885. ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯು
 1886. ಕಳುಹಿಸುವುದು
 1887. ಕಳುಹು
 1888. ಕಳೆ
 1889. ಕಳೆಕ
 1890. ಕಳೆಕುಲಿ
 1891. ಕಳೆಗಟ್ಟು
 1892. ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ
 1893. ಕಳೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
 1894. ಕಳೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು
 1895. ಕಳೆಗುಂದದ
 1896. ಕಳೆಗುಂದಿತು
 1897. ಕಳೆಗುಂದಿದ
 1898. ಕಳೆಗುಂದಿದೆ
 1899. ಕಳೆಗುಂದಿಸು
 1900. ಕಳೆಗುಂದಿಸುವ
 1901. ಕಳೆಗುಂದು
 1902. ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿದೆ
 1903. ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ
 1904. ಕಳೆಗೂಡಿಸು
 1905. ಕಳೆಗೆಟ್ಟ
 1906. ಕಳೆತ
 1907. ಕಳೆತಗಳಿಸು
 1908. ಕಳೆತತುಂಬು
 1909. ಕಳೆತವಿಲ್ಲದ
 1910. ಕಳೆತುಂಬು
 1911. ಕಳೆತೆಗೆ
 1912. ಕಳೆದ
 1913. ಕಳೆದದ್ದು
 1914. ಕಳೆದರೆ
 1915. ಕಳೆದಿಟ್ಟುಕೊ
 1916. ಕಳೆದಿದೆ
 1917. ಕಳೆದು
 1918. ಕಳೆದುಕೊಂಡ
 1919. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು
 1920. ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ
 1921. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 1922. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
 1923. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು
 1924. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 1925. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವ
 1926. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
 1927. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 1928. ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟರೆ
 1929. ಕಳೆದುಂಬು
 1930. ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ
 1931. ಕಳೆದುಹೋಗು
 1932. ಕಳೆದುಹೋಗುವವರೆಗೂ
 1933. ಕಳೆದುಹೋದ
 1934. ಕಳೆದುಹೋಯಿತು
 1935. ಕಳೆದುಳಿದ
 1936. ಕಳೆಯದ್ದು
 1937. ಕಳೆಯಬೇಕಾದ್ದು
 1938. ಕಳೆಯಿಲ್ಲದ
 1939. ಕಳೆಯೇರಿಸು
 1940. ಕಳೆವು
 1941. ಕಳೆವೆಡೆ
 1942. ಕಳೇಬರ
 1943. ಕಳೇಬರಹ
 1944. ಕಳ್ತಲೆ
 1945. ಕಳ್ಬೀಗ
 1946. ಕಳ್ಬೆಣೆ
 1947. ಕಳ್ಳ
 1948. ಕಳ್ಳಕೊರಮ
 1949. ಕಳ್ಳತನ
 1950. ಕಳ್ಳತನಗಳು
 1951. ಕಳ್ಳತನದ
 1952. ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ
 1953. ಕಳ್ಳತನಮಾಡು
 1954. ಕಳ್ಳದಾರಿ
 1955. ಕಳ್ಳನೋಟ
 1956. ಕಳ್ಳಪುರುಳು
 1957. ಕಳ್ಳಪ್ರಯಾಣಿಕ
 1958. ಕಳ್ಳಬೇಟೆ
 1959. ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರ
 1960. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ
 1961. ಕಳ್ಳಮಾಲು
 1962. ಕಳ್ಳವ್ಯಾಪಾರಿ
 1963. ಕಳ್ಳಸಮ್ತೆ
 1964. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ
 1965. ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ
 1966. ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆದಾರ
 1967. ಕಳ್ಳಹಣ
 1968. ಕಳ್ಳಾಟ
 1969. ಕಳ್ಳಾಟಿಕೆಯ
 1970. ಕಳ್ಳಾಳ್ವಿಕೆ
 1971. ಕಳ್ಳಿ
 1972. ಕಳ್ಳು
 1973. ಕಳ್ಳುಸುಕು
 1974. ಕಳ್ಳುಸುಬು
 1975. ಕಳ್ಳೇಟು
 1976. ಕಳ್ಳೊಪ್ಪ
 1977. ಕಾಕ
 1978. ಕಾಕತಾಳೀಯ
 1979. ಕಾಕತಾಳೀಯತೆ
 1980. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ
 1981. ಕಾಕದೃಷ್ಟಿ
 1982. ಕಾಕಪೋಕರು
 1983. ಕಾಕಂಬಿ
 1984. ಕಾಂಕರರ್
 1985. ಕಾಕು
 1986. ಕಾಂಕ್ರೀಟು
 1987. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
 1988. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಂತೆ
 1989. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ
 1990. ಕಾಗದ
 1991. ಕಾಗದದ
 1992. ಕಾಗದಪತ್ರ
 1993. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು
 1994. ಕಾಂಗರೂ
 1995. ಕಾಗು
 1996. ಕಾಗುಣಿತ
 1997. ಕಾಗುಣಿತಗಳನ್ನು
 1998. ಕಾಗುಣಿತಗಳು
 1999. ಕಾಗೆ
 2000. ಕಾಗೆಚಿನ್ನ
 2001. ಕಾಗೆಬಂಗಾರ
 2002. ಕಾಗೆಯು
 2003. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 2004. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ
 2005. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಂತೆ
 2006. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು
 2007. ಕಾಂಚನ
 2008. ಕಾಚಶಿಲೆ
 2009. ಕಾಚಾ
 2010. ಕಾಂಚಿಂಗ್
 2011. ಕಾಜ
 2012. ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟ
 2013. ಕಾಟ
 2014. ಕಾಟಕ
 2015. ಕಾಟಕೊಡು
 2016. ಕಾಟಾಚಾರದ
 2017. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
 2018. ಕಾಟು
 2019. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್
 2020. ಕಾಠಿಣ್ಯ
 2021. ಕಾಠಿನ್ಯ
 2022. ಕಾಠಿನ್ಯಕಡಮೆಯಾಗದ
 2023. ಕಾಂಡ
 2024. ಕಾಂಡಕೋಶಗಳು
 2025. ಕಾಡರಿಮೆ
 2026. ಕಾಡರ್
 2027. ಕಾಡಾಟ
 2028. ಕಾಡಾಡಿ
 2029. ಕಾಡಾನೆಗಳು
 2030. ಕಾಡಿಗೆ
 2031. ಕಾಡಿದರಂತೆ
 2032. ಕಾಡಿದರೂ
 2033. ಕಾಡಿನ
 2034. ಕಾಡಿನಂಥ
 2035. ಕಾಡಿನೊಳಗೆ
 2036. ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್
 2037. ಕಾಡಿಸು
 2038. ಕಾಡಿಸುವ-ವ್ಯಕ್ತಿ
 2039. ಕಾಡು
 2040. ಕಾಡುಕಡಿ
 2041. ಕಾಡುಕುದುರೆವ
 2042. ಕಾಡುಕೋಣ
 2043. ಕಾಡುಕೋಣಗಳು
 2044. ಕಾಡುಕೋಣವನಿಂದು
 2045. ಕಾಡುಕೋಳಿ
 2046. ಕಾಡುಗತ್ತೆ
 2047. ಕಾಡುಗಪ್ಪೆ
 2048. ಕಾಡುಗುಣದ
 2049. ಕಾಡುತನ
 2050. ಕಾಡುಪಾಪ
 2051. ಕಾಡುಬಂಡೆ
 2052. ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು
 2053. ಕಾಡುಬೆಳೆ
 2054. ಕಾಡುಬೆಳೆತ
 2055. ಕಾಡುಬೆಳೆಸುವಿಕೆ
 2056. ಕಾಡುಬೆಳೆಸುವುದು
 2057. ಕಾಡುಮನುಷ್ಯ
 2058. ಕಾಡುಮೃಗ
 2059. ಕಾಡುಮೃಗಗಳು
 2060. ಕಾಡುಮೇಡು
 2061. ಕಾಡುವ
 2062. ಕಾಡುವುಟ್ಟು
 2063. ಕಾಡುಹಂದಿ
 2064. ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು
 2065. ಕಾಡುಹರಟೆ
 2066. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ
 2067. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ
 2068. ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳಂತೆ
 2069. ಕಾಣದ
 2070. ಕಾಣದಂತಾಗು
 2071. ಕಾಣದಂತಿರು
 2072. ಕಾಣದಾಗಿರು
 2073. ಕಾಣದಾಗು
 2074. ಕಾಣಬಂದವನು
 2075. ಕಾಣಬರು
 2076. ಕಾಣಬಹುದಾದ
 2077. ಕಾಣಲಾಗದ
 2078. ಕಾಣಾಚಿ
 2079. ಕಾಣಿಕೆ
 2080. ಕಾಣಿಕೆಗಳು
 2081. ಕಾಣಿಯಾಲ
 2082. ಕಾಣಿಸದ
 2083. ಕಾಣಿಸದೆ
 2084. ಕಾಣಿಸಿಕೊ
 2085. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ
 2086. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು
 2087. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ
 2088. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು
 2089. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 2090. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು
 2091. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
 2092. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 2093. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
 2094. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು
 2095. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 2096. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 2097. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
 2098. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 2099. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 2100. ಕಾಣಿಸಿಕೋ
 2101. ಕಾಣಿಸಿತು
 2102. ಕಾಣಿಸು
 2103. ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
 2104. ಕಾಣಿಸುವ
 2105. ಕಾಣಿಹಿಡುಕ
 2106. ಕಾಣು
 2107. ಕಾಣುಗಾರ
 2108. ಕಾಣುಗಾರ್ತಿ
 2109. ಕಾಣುತ್ತದೆ
 2110. ಕಾಣುವ
 2111. ಕಾಣುವ-ಶಕ್ತಿ
 2112. ಕಾಣುವಂತಿರುವುದು
 2113. ಕಾಣುವಂತೆ
 2114. ಕಾಣುವಂಥ
 2115. ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
 2116. ಕಾಣುವುದು
 2117. ಕಾಣುಹ
 2118. ಕಾಣೆಕೆ
 2119. ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ
 2120. ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ
 2121. ಕಾಣೆಯಾಗು
 2122. ಕಾಣೆಯಾದ
 2123. ಕಾಣೊತ್ತು
 2124. ಕಾಣ್ಕೆ
 2125. ಕಾಣ್ಕೆಮೀರಿದ
 2126. ಕಾಣ್ಕೆಯೆಲೆ
 2127. ಕಾಣ್ಪು
 2128. ಕಾಣ್ಬಟ್ಟೆ
 2129. ಕಾಣ್ಮೆ
 2130. ಕಾಂತ
 2131. ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ
 2132. ಕಾಂತಗಲ್ಲು
 2133. ಕಾಂತತ್ವ
 2134. ಕಾತರ
 2135. ಕಾತರತೆ
 2136. ಕಾತರದ
 2137. ಕಾತರದಿಂದಿರುವ
 2138. ಕಾತರಿಸು
 2139. ಕಾಂತಸೂಜಿ
 2140. ಕಾತಿ
 2141. ಕಾಂತಿ
 2142. ಕಾಂತಿಗುಂದುವುದು
 2143. ಕಾಂತಿಗೊಳಿಸು
 2144. ಕಾಂತಿನಿರೋಧಕ
 2145. ಕಾಂತಿಬೀರು
 2146. ಕಾಂತಿಭೇದಕ
 2147. ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ
 2148. ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ
 2149. ಕಾಂತಿಯುತ
 2150. ಕಾಂತಿಯುತವಾದ
 2151. ಕಾಂತಿರಹಿತ
 2152. ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ
 2153. ಕಾಂತಿಹೀನ
 2154. ಕಾಂತಿಹೀನಗೊಳಿಸು
 2155. ಕಾಂತಿಹೀನತೆ
 2156. ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗು
 2157. ಕಾಂತಿಹೀನವಾದ
 2158. ಕಾಂತೀಯತೆ
 2159. ಕಾಂತೆ
 2160. ಕಾದ
 2161. ಕಾದಂಬರಿ
 2162. ಕಾದಂಬರಿಕಾರ
 2163. ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು
 2164. ಕಾದಂಬರಿಗಳ
 2165. ಕಾದಂಬರಿಗಳು
 2166. ಕಾದಲ
 2167. ಕಾದಲು
 2168. ಕಾದಲ್ಮೆ
 2169. ಕಾದಾಟ
 2170. ಕಾದಾಟಗಳು
 2171. ಕಾದಾಡು
 2172. ಕಾದಾರಿದ
 2173. ಕಾದಾಳಿ
 2174. ಕಾದಿಟ್ಟಿರು
 2175. ಕಾದಿಡು
 2176. ಕಾದಿರಿಸದ
 2177. ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ
 2178. ಕಾದಿರಿಸು
 2179. ಕಾದಿರಿಸುವಿಕೆ
 2180. ಕಾದಿರು
 2181. ಕಾದಿರುವ
 2182. ಕಾದಿರುವಿಕೆ
 2183. ಕಾದು
 2184. ಕಾದುನಿಲ್ಲು
 2185. ಕಾದುಬೆಳಗುವ
 2186. ಕಾದುಹ
 2187. ಕಾದೇರನಾಳು
 2188. ಕಾನನ
 2189. ಕಾನವೆಂಟ್
 2190. ಕಾನು
 2191. ಕಾನೂನಿನ
 2192. ಕಾನೂನಿನನ್ವಯ
 2193. ಕಾನೂನು
 2194. ಕಾನೂನು-ಔಪಚಾರಿಕ
 2195. ಕಾನೂನುಕ್ರಿಯೆ
 2196. ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
 2197. ಕಾನೂನುಗಳು
 2198. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
 2199. ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 2200. ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 2201. ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು
 2202. ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ
 2203. ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 2204. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ
 2205. ಕಾನೂನುಬದ್ಧರಾಗಿರಿ
 2206. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ
 2207. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
 2208. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಕಾರ್ಯ
 2209. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸು
 2210. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ
 2211. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ
 2212. ಕಾನೂನುಮೂರ್ತಿ
 2213. ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾಕ್ರಮ
 2214. ಕಾನೂನುವ್ಯಾಪ್ತಿ
 2215. ಕಾನೂನುಸಮ್ಮತಿ
 2216. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್
 2217. ಕಾನ್ಫೆಡರಲ್
 2218. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ವೈಸೇಷನ್
 2219. ಕಾನ್ಸುಲ್ಗಳು
 2220. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
 2221. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್
 2222. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
 2223. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು
 2224. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು
 2225. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು
 2226. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು
 2227. ಕಾಪರಿಮೆ
 2228. ಕಾಪಾಡದ
 2229. ಕಾಪಾಡಬಹುದಾದ
 2230. ಕಾಪಾಡಲಾಗದ
 2231. ಕಾಪಾಡಿಕೆ
 2232. ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 2233. ಕಾಪಾಡು
 2234. ಕಾಪಾಡುಗ
 2235. ಕಾಪಾಡುವ
 2236. ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ
 2237. ಕಾಪಾಡುವುದು
 2238. ಕಾಪಿಗ
 2239. ಕಾಪಿಟ್ಟ
 2240. ಕಾಪಿಟ್ಟಿರು
 2241. ಕಾಪಿಡು
 2242. ಕಾಪಿನಲ್ಲಿರುವವನು
 2243. ಕಾಪಿನವ
 2244. ಕಾಪಿನಾಳು
 2245. ಕಾಪಿಮನೆ
 2246. ಕಾಪಿರೈಟ್
 2247. ಕಾಪಿಹಟ್ಟಿ
 2248. ಕಾಪು
 2249. ಕಾಪುಕಟ್ಟು
 2250. ಕಾಪುಕಡತ
 2251. ಕಾಪುಕಂಪಣ
 2252. ಕಾಪುಕಾಡು
 2253. ಕಾಪುಕೋಣೆ
 2254. ಕಾಪುಗ
 2255. ಕಾಪುಗಾಡು
 2256. ಕಾಪುಂಗುರ
 2257. ಕಾಪುಗೂಡು
 2258. ಕಾಪುಚೀಲ
 2259. ಕಾಪುದಳ
 2260. ಕಾಪುದಾಣ
 2261. ಕಾಪುನೆಲೆ
 2262. ಕಾಪುಪಡೆದ
 2263. ಕಾಪುಮನೆ
 2264. ಕಾಪೇರ್ಪಾಟು
 2265. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್
 2266. ಕಾಂಪೌಂಡರ್
 2267. ಕಾಂಪೌಂಡು
 2268. ಕಾಂಪೌಂಡುಗಳು
 2269. ಕಾಂಪೌಂಡ್
 2270. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್
 2271. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್-ಸಾಲ್ಟ್
 2272. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು
 2273. ಕಾಫಿ
 2274. ಕಾಫಿಯಂಗಡಿ
 2275. ಕಾಂಬಗೆ
 2276. ಕಾಬಳತೆ
 2277. ಕಾಂಬೋಡ್
 2278. ಕಾಮ
 2279. ಕಾಮ-ಕಲೆ
 2280. ಕಾಮಕೇಳಿ
 2281. ಕಾಮಕ್ರೀಡೆ
 2282. ಕಾಮಗಾರಿ
 2283. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
 2284. ಕಾಮತಪ್ತನಾಗಿರು
 2285. ಕಾಮತೃಷೆ
 2286. ಕಾಮದ
 2287. ಕಾಮದೇವ
 2288. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ
 2289. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
 2290. ಕಾಮನೆ
 2291. ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ
 2292. ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕವಾದ
 2293. ಕಾಮಪ್ರಚೋದಿಸುವ
 2294. ಕಾಮರಹಿತ
 2295. ಕಾಮಲೋಲುಪ
 2296. ಕಾಮವಿಕಾರ
 2297. ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ
 2298. ಕಾಮಾಣಿ
 2299. ಕಾಮಾತುರ
 2300. ಕಾಮಾತುರನಾಗು
 2301. ಕಾಮಾರ್ತ
 2302. ಕಾಮಾಲೆ
 2303. ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ
 2304. ಕಾಮಿ
 2305. ಕಾಮಿಕ್ಸ್
 2306. ಕಾಮಿಡಿಯನ್
 2307. ಕಾಮಿಸು
 2308. ಕಾಮುಕ
 2309. ಕಾಮುಕನಾದ
 2310. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು
 2311. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
 2312. ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ
 2313. ಕಾಮೋದ್ದೀಪಕ
 2314. ಕಾಮೋದ್ರೇಕ
 2315. ಕಾಮೋದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವ
 2316. ಕಾಮೋನ್ಮತ್ತೆ
 2317. ಕಾಮ್ಚಿ
 2318. ಕಾಮ್ತ
 2319. ಕಾಮ್ತಾರ
 2320. ಕಾಮ್ತೆ
 2321. ಕಾಮ್ರೇಡ್ನಂತೆ
 2322. ಕಾಮ್ಸ್ಡ್
 2323. ಕಾಯಂ
 2324. ಕಾಯಕ
 2325. ಕಾಯಕಲ್ಪ
 2326. ಕಾಯಂಗೊಳಿಸು
 2327. ಕಾಯನಡೆಸು
 2328. ಕಾಯನಿರ್ಮಾಣ
 2329. ಕಾಯಬಲ್ಲ
 2330. ಕಾಯಂಮಾಡು
 2331. ಕಾಯಂಮಾಡುವಿಕೆ
 2332. ಕಾಯಲಾಗದ
 2333. ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2334. ಕಾಯಿ
 2335. ಕಾಯಿದೆ
 2336. ಕಾಯಿದೆಮಾಡು
 2337. ಕಾಯಿದೆಯ
 2338. ಕಾಯಿಪಲ್ಯ
 2339. ಕಾಯಿಬಿಡು
 2340. ಕಾಯಿಲೆ
 2341. ಕಾಯಿಲೆಯ
 2342. ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 2343. ಕಾಯಿಸು
 2344. ಕಾಯಿಸುವವನು
 2345. ಕಾಯು
 2346. ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
 2347. ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ
 2348. ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು
 2349. ಕಾಯುತ್ತಿರು
 2350. ಕಾಯುತ್ತಿರುವ
 2351. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
 2352. ಕಾಯುತ್ತಿವೆ
 2353. ಕಾಯುವ
 2354. ಕಾಯುವವ
 2355. ಕಾಯುವಿಕೆ
 2356. ಕಾಯುವಿಕೆಗಳು
 2357. ಕಾಯುವಿಕೆಗಳು
 2358. ಕಾಯ್ಗೆ
 2359. ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ
 2360. ಕಾಯ್ದಿಡು
 2361. ಕಾಯ್ದಿಡುವುದು
 2362. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ
 2363. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಬೆಲೆ
 2364. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದವಸತಿ
 2365. ಕಾಯ್ದಿರಿಸು
 2366. ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಶುಲ್ಕ
 2367. ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು
 2368. ಕಾಯ್ದೆ
 2369. ಕಾಯ್ಪು
 2370. ಕಾರಕ
 2371. ಕಾರಕೂನ
 2372. ಕಾರಗೆ
 2373. ಕಾರಂಜಿ
 2374. ಕಾರಂಜಿಗಳಂತೆ
 2375. ಕಾರಣ
 2376. ಕಾರಣ-
 2377. ಕಾರಣ-ಸಂಬಂಧ
 2378. ಕಾರಣ?
 2379. ಕಾರಣಕೊಡಲಾಗದ
 2380. ಕಾರಣಕೊಡು
 2381. ಕಾರಣಗಳಿಂದ
 2382. ಕಾರಣಗಳು
 2383. ಕಾರಣದಿಂದ
 2384. ಕಾರಣದಿಂದಲೂ
 2385. ಕಾರಣನಾಗು
 2386. ಕಾರಣಭೂತಿ
 2387. ಕಾರಣವತಿ
 2388. ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
 2389. ಕಾರಣವಾಗು
 2390. ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
 2391. ಕಾರಣವಾಗುವುದು
 2392. ಕಾರಣವಾದರೂ
 2393. ಕಾರಣವಾಯಿತೆ?
 2394. ಕಾರಣವಿಜ್ಞಾನಿ
 2395. ಕಾರಣವಿತ್ತು
 2396. ಕಾರಣವಿರಲೇಬೇಕು
 2397. ಕಾರಣವಿರು
 2398. ಕಾರಣವಿಲ್ಲ
 2399. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ
 2400. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ
 2401. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೆ
 2402. ಕಾರಣವೇನು
 2403. ಕಾರಣವೇನು?
 2404. ಕಾರಣವೇನು?
 2405. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
 2406. ಕಾರಣಸೂಚಕ
 2407. ಕಾರಣಸೂಚಕ
 2408. ಕಾರಣಸೂಚನೆಯನ್ನು
 2409. ಕಾರಣಸೂಚ್ಯಂಕವು
 2410. ಕಾರಬಾರು
 2411. ಕಾರಭಾರಿ
 2412. ಕಾರಾಗೃಹ
 2413. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿಡು
 2414. ಕಾರಾಗೃಹಾಧಿಕಾರಿ
 2415. ಕಾರಾಗ್ರಹ
 2416. ಕಾರಿ
 2417. ಕಾರಿಕೆ
 2418. ಕಾರಿಡಾರ್ಲೈನ್
 2419. ಕಾರಿರುಳು
 2420. ಕಾರು
 2421. ಕಾರುಗಳಂತೆ
 2422. ಕಾರುಗಳು
 2423. ಕಾರುಣ್ಯ
 2424. ಕಾರುಬಾರುಮಾಡು
 2425. ಕಾರುಭಾರಿ
 2426. ಕಾರುವಿಕೆ
 2427. ಕಾರುಹ
 2428. ಕಾರೆಮೀನು
 2429. ಕಾರೆಮುಳ್ಳು
 2430. ಕಾರ್
 2431. ಕಾರ್ಕು
 2432. ಕಾರ್ಕ್ಟೆಡ್
 2433. ಕಾರ್ಕ್ಟೆಡ್
 2434. ಕಾರ್ಖಾನೆ
 2435. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
 2436. ಕಾರ್ಗಾಲ
 2437. ಕಾರ‍್ಗಾಲ
 2438. ಕಾರ್ಗೋ
 2439. ಕಾರ್ಟಿಂಗ್
 2440. ಕಾರ್ಟೋಸಿಸ್
 2441. ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್
 2442. ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ಗಳು
 2443. ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್
 2444. ಕಾರ್ಡು
 2445. ಕಾರ್ಡುಗಳು
 2446. ಕಾರ್ಡ್
 2447. ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು
 2448. ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
 2449. ಕಾರ್ಡ್ಸ್
 2450. ಕಾರ್ನರ್
 2451. ಕಾರ್ನಸಾಶ್
 2452. ಕಾರ್ನಿಂಗ್
 2453. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್
 2454. ಕಾರ್ನಿಫ್ಸ್
 2455. ಕಾರ್ನಿಫ್ಸ್
 2456. ಕಾರ್ನಿಫ್ಸ್
 2457. ಕಾರ್ನಿವಲ್
 2458. ಕಾರ್ನಿವಾಲ್
 2459. ಕಾರ್ಪಣ್ಯಮಾಡು
 2460. ಕಾರ್ಪೆಟ್
 2461. ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು
 2462. ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು
 2463. ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು
 2464. ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಂತೆ
 2465. ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್
 2466. ಕಾರ್ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು
 2467. ಕಾರ್ಪ್ಲೆಂಟ್
 2468. ಕಾರ್ಪ್ಸ್
 2469. ಕಾರ‍್ಬೊನ್ನು
 2470. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಂತೆ
 2471. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು
 2472. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್
 2473. ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ಗಳು
 2474. ಕಾರ್ಮಿಕ
 2475. ಕಾರ್ಮಿಕನು
 2476. ಕಾರ್ಮಿಕರ
 2477. ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ
 2478. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ
 2479. ಕಾರ್ಮಿಕರು
 2480. ಕಾರ್ಮಿಕಸಂಘ
 2481. ಕಾರ್ಮೈಟ್
 2482. ಕಾರ್ಯ
 2483. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
 2484. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
 2485. ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ
 2486. ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು
 2487. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ
 2488. ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ
 2489. ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಲ್ಲದ
 2490. ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾದ
 2491. ಕಾರ್ಯಕಾಲ
 2492. ಕಾರ‍್ಯಕೌಶಲ
 2493. ಕಾರ್ಯಕೌಶಲ
 2494. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 2495. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ
 2496. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 2497. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
 2498. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
 2499. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ
 2500. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 2501. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2502. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ
 2503. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸು
 2504. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 2505. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು
 2506. ಕಾರ್ಯಗತಮಾಡು
 2507. ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದ್ದರೂ
 2508. ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ
 2509. ಕಾರ್ಯಗತಿ
 2510. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
 2511. ಕಾರ್ಯಗಳು
 2512. ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸು
 2513. ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 2514. ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
 2515. ಕಾರ್ಯಜಾಲ
 2516. ಕಾರ್ಯತಃ
 2517. ಕಾರ್ಯತಂಡಗಳು
 2518. ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ
 2519. ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ
 2520. ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯ
 2521. ಕಾರ‍್ಯತತ್ಪರತೆಯ
 2522. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
 2523. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು
 2524. ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ
 2525. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 2526. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
 2527. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು
 2528. ಕಾರ್ಯದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ
 2529. ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ
 2530. ಕಾರ್ಯನಕ್ಷೆ
 2531. ಕಾರ್ಯನಿಯೋಜನೆ
 2532. ಕಾರ್ಯನಿರತ
 2533. ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಲ್ಲಿ
 2534. ಕಾರ‍್ಯನಿರತತೆಯಲ್ಲಿ
 2535. ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ
 2536. ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ
 2537. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರ
 2538. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
 2539. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ
 2540. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
 2541. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ
 2542. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು
 2543. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ
 2544. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸು
 2545. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
 2546. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
 2547. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ
 2548. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
 2549. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು
 2550. ಕಾರ್ಯನೀತಿ
 2551. ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು
 2552. ಕಾರ್ಯನೈಪುಣ್ಯ
 2553. ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವ
 2554. ಕಾರ್ಯಪಟ್ಟಿಕೆ
 2555. ಕಾರ್ಯಪಡೆ
 2556. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕವರ್ಗ
 2557. ಕಾರ್ಯಪ್ರಣಾಲಿ
 2558. ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗು
 2559. ಕಾರ್ಯಭಂಗ
 2560. ಕಾರ್ಯಭಂಗಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 2561. ಕಾರ್ಯಭಾರ
 2562. ಕಾರ‍್ಯಭಾರ
 2563. ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳು
 2564. ಕಾರ್ಯಭಾರತ್ಯಜಿಸುವ
 2565. ಕಾರ್ಯಭಾರತ್ಯಜಿಸುವುದು
 2566. ಕಾರ್ಯಭಾರದ
 2567. ಕಾರ್ಯಭಾರಿ
 2568. ಕಾರ‍್ಯಭಾರಿ
 2569. ಕಾರ್ಯಮಾಡಬಲ್ಲ
 2570. ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗಗಳು
 2571. ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ
 2572. ಕಾರ್ಯರೀತಿ
 2573. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ
 2574. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆತರು
 2575. ಕಾರ್ಯರೂಪದ
 2576. ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ
 2577. ಕಾರ್ಯಲಾಭ
 2578. ಕಾರ್ಯಲೋಪ
 2579. ಕಾರ್ಯವನ್ನು
 2580. ಕಾರ್ಯವರ್ತನೆ
 2581. ಕಾರ್ಯವಾಹಿ
 2582. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
 2583. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು
 2584. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು
 2585. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು
 2586. ಕಾರ್ಯವಿನ್ಯಾಸ
 2587. ಕಾರ್ಯವು
 2588. ಕಾರ್ಯವೆಸಗು
 2589. ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ
 2590. ಕಾರ್ಯವೋ?
 2591. ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ
 2592. ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ
 2593. ಕಾರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 2594. ಕಾರ್ಯಶೀಲ
 2595. ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ
 2596. ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ
 2597. ಕಾರ್ಯಸಮರ್ಥ
 2598. ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿ
 2599. ಕಾರ್ಯಸಹಾಯಕ
 2600. ಕಾರ್ಯಸಾಧಕ
 2601. ಕಾರ್ಯಸಾಧಕನಾದ
 2602. ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ
 2603. ಕಾರ್ಯಸಾಧು
 2604. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ
 2605. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ
 2606. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು
 2607. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ
 2608. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು
 2609. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ
 2610. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ
 2611. ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ
 2612. ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ
 2613. ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
 2614. ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ
 2615. ಕಾರ್ಯಸ್ರಚಿ
 2616. ಕಾರ್ಯಸ್ವರೂಪ
 2617. ಕಾರ್ಯಹಾಳೆಗಳು
 2618. ಕಾರ್ಯಾಂಗ
 2619. ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 2620. ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು
 2621. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
 2622. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ
 2623. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು
 2624. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ
 2625. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ
 2626. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯ
 2627. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ
 2628. ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ
 2629. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
 2630. ಕಾರ್ಯಾನುಗುಣ
 2631. ಕಾರ್ಯಾನುಭವ
 2632. ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
 2633. ಕಾರ್ಯಾರಂಭಮಾಡು
 2634. ಕಾರ್ಯಾಲಯ
 2635. ಕಾರ್ಯಾವಧಿ
 2636. ಕಾರ್ಯೋದ್ಯುಕ್ತ
 2637. ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ
 2638. ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖತೆ
 2639. ಕಾರ್ಯೋಪಯೋಗಿ
 2640. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಸ್
 2641. ಕಾಲ
 2642. ಕಾಲಂ
 2643. ಕಾಲಕಳೆ
 2644. ಕಾಲಕಾಲಕೆ
 2645. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಾದ
 2646. ಕಾಲಕಾಲದ
 2647. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
 2648. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ
 2649. ಕಾಲಕ್ಷೇಪ
 2650. ಕಾಲಗಣನೆ
 2651. ಕಾಲಗತಿ
 2652. ಕಾಲಗಲಿಸು
 2653. ಕಾಲಂಗಳು
 2654. ಕಾಲಜ್ಞಾನ
 2655. ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ
 2656. ಕಾಲಡಿ
 2657. ಕಾಲತಳ್ಳು
 2658. ಕಾಲದ
 2659. ಕಾಲದಲ್ಲಿ
 2660. ಕಾಲನಿ
 2661. ಕಾಲನಿಷ್ಟೆ
 2662. ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ
 2663. ಕಾಲನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ
 2664. ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ
 2665. ಕಾಲಪ್ರವೃತ್ತಿ
 2666. ಕಾಲಬಂಡಿ
 2667. ಕಾಲಬಂಡಿಗ
 2668. ಕಾಲಬದ್ಧ
 2669. ಕಾಲಬೆರಳು
 2670. ಕಾಲಮಾನ
 2671. ಕಾಲಮಾಪಕ
 2672. ಕಾಲಮಿತಿ
 2673. ಕಾಲಮೀರಿ
 2674. ಕಾಲಮೀರಿದ
 2675. ಕಾಲಮೀರಿದೆ
 2676. ಕಾಲಮೀರಿಹೋಗು
 2677. ಕಾಲಯಾಪಕ
 2678. ಕಾಲರಾ
 2679. ಕಾಲರಾ?
 2680. ಕಾಲರಾತರಾದರೂ
 2681. ಕಾಲರು
 2682. ಕಾಲವಕಾಶ
 2683. ಕಾಲವಲಯ
 2684. ಕಾಲವಶ
 2685. ಕಾಲವಶನಾಗು
 2686. ಕಾಲವಾಗು
 2687. ಕಾಲವ್ಯಾಪ್ತಿ
 2688. ಕಾಲಸಂದ
 2689. ಕಾಲಸಪ್ಪಳ
 2690. ಕಾಲಸಂಬಂಧವಾದ
 2691. ಕಾಲಸೂಚಕ
 2692. ಕಾಲಹರಣ
 2693. ಕಾಲಹರಣಮಾಡು
 2694. ಕಾಲಹರಣೋಪಾಯಗಳು
 2695. ಕಾಲಹಾಕು
 2696. ಕಾಲಾಟ
 2697. ಕಾಲಾಂತರ
 2698. ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿದೆ
 2699. ಕಾಲಾನಿಕೆ
 2700. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ
 2701. ಕಾಲಾವಕಾಶ
 2702. ಕಾಲಾವಧಿ
 2703. ಕಾಲಾವಧಿಗಳು
 2704. ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
 2705. ಕಾಲಾವಸ್ಥೆ
 2706. ಕಾಲಾಳಿ
 2707. ಕಾಲಾಳು
 2708. ಕಾಲಾಳುಪಡೆ
 2709. ಕಾಲಿಕ
 2710. ಕಾಲಿಕನಿರುದ್ಯೋಗ
 2711. ಕಾಲಿಡಲು
 2712. ಕಾಲಿಡುವುದು
 2713. ಕಾಲಿನ-ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು
 2714. ಕಾಲಿವುಡ್
 2715. ಕಾಲು
 2716. ಕಾಲುಕಟ್ಟು
 2717. ಕಾಲುಕಿಸಿ
 2718. ಕಾಲುಕೆರೆ
 2719. ಕಾಲುಕೋಳ
 2720. ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ
 2721. ಕಾಲುಗಳು
 2722. ಕಾಲುಂಗುರ
 2723. ಕಾಲುಚೀಲ
 2724. ಕಾಲುಚೀಲಗಳು
 2725. ಕಾಲುಜಾರು
 2726. ಕಾಲುತಪ್ಪು
 2727. ಕಾಲುತೊಡರು
 2728. ಕಾಲುದಾರಿ
 2729. ಕಾಲುನೆಕ್ಕು
 2730. ಕಾಲುಬಳಸಿ
 2731. ಕಾಲುಬೇಡಿ
 2732. ಕಾಲುಬೇನೆ
 2733. ಕಾಲುಭಾಗ
 2734. ಕಾಲುಮಡಿ
 2735. ಕಾಲುಮಣೆ
 2736. ಕಾಲುಮಾಡು
 2737. ಕಾಲುಮೆಟ್ಟಿಲು
 2738. ಕಾಲುವರ್ಷ
 2739. ಕಾಲುವೆ
 2740. ಕಾಲುವೆಗಳು
 2741. ಕಾಲುಸನ್ನೆ
 2742. ಕಾಲುಸೇತುವೆ
 2743. ಕಾಲುಸೋಲು
 2744. ಕಾಲುಹಲಗೆ
 2745. ಕಾಲುಹಾದಿ
 2746. ಕಾಲುಹಿಡಿ
 2747. ಕಾಲುಹೊರಳು
 2748. ಕಾಲುಹೊಳೆ
 2749. ಕಾಲೂರುವುದು
 2750. ಕಾಲೂರೆ
 2751. ಕಾಲೆಳೆ
 2752. ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು
 2753. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
 2754. ಕಾಲೇಜು
 2755. ಕಾಲೇಜುಗಳು
 2756. ಕಾಲೇಡಿನ
 2757. ಕಾಲೊತ್ತು
 2758. ಕಾಲೊನಿ
 2759. ಕಾಲೊರಸು
 2760. ಕಾಲೊರೆಸು
 2761. ಕಾಲೋಚಿತ
 2762. ಕಾಲೋನಿ
 2763. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ
 2764. ಕಾಲ್ಕಡಗ
 2765. ಕಾಲ್ಗಾಪು
 2766. ಕಾಲ್ಗುತ್ತು
 2767. ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ
 2768. ಕಾಲ್ಗೆಡಿಸು
 2769. ಕಾಲ್ಚಾಪೆ
 2770. ಕಾಲ್ಚೀಲ
 2771. ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟ
 2772. ಕಾಲ್ಚೆಂಡು
 2773. ಕಾಲ್ತುಳಿತ
 2774. ಕಾಲ್ದೆಗೆ
 2775. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ
 2776. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ
 2777. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯವ
 2778. ಕಾಲ್ನಡೆ
 2779. ಕಾಲ್ನಡೆಗ
 2780. ಕಾಲ್ಪನಿಕ
 2781. ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ
 2782. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ
 2783. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ
 2784. ಕಾಲ್ಪೋರ್ಟರ್
 2785. ಕಾಲ್ಬಿರಿ
 2786. ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ
 2787. ಕಾಲ್ಬೆರಳು
 2788. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಂತೆ
 2789. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು
 2790. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು
 2791. ಕಾಲ್ಬೆಳೆತ
 2792. ಕಾಲ್ಮಡಿ
 2793. ಕಾಲ್ಮರೆ
 2794. ಕಾಲ್ಮುಚ್ಚು
 2795. ಕಾಲ್ವಿಡಿ
 2796. ಕಾವಣ
 2797. ಕಾವರ
 2798. ಕಾವರದ
 2799. ಕಾವಲಿ
 2800. ಕಾವಲಿಗೆ
 2801. ಕಾವಲಿರು
 2802. ಕಾವಲಿರುವಿಕೆ
 2803. ಕಾವಲಿಲ್ಲದ
 2804. ಕಾವಲು
 2805. ಕಾವಲು-ಪಡೆ
 2806. ಕಾವಲುಗಾರ
 2807. ಕಾವಲುಗಾರರು
 2808. ಕಾವಲುದಂಡು
 2809. ಕಾವಲುದಂಡೆ
 2810. ಕಾವಲುದಳ
 2811. ಕಾವಲುನಾಯಿ
 2812. ಕಾವಲುಪಡೆ
 2813. ಕಾವಳ
 2814. ಕಾವಳಕ
 2815. ಕಾವಳತೆ
 2816. ಕಾವಾಡಿಗಿತ್ತಿ
 2817. ಕಾವಿ
 2818. ಕಾವಿನ
 2819. ಕಾವಿನೆಲೆ
 2820. ಕಾವಿಬಣ್ಣ
 2821. ಕಾವಿಮಣ್ಣು
 2822. ಕಾವಿಲ್ಲದ
 2823. ಕಾವಿಳಿಕ
 2824. ಕಾವಿಳಿಕೆ
 2825. ಕಾವು
 2826. ಕಾವುಕೊಡು
 2827. ಕಾವುಗೂಡು
 2828. ಕಾವುಬುಟ್ಟಿ
 2829. ಕಾವುಬೆಳಕಿನ
 2830. ಕಾವುಮನೆ
 2831. ಕಾವುಮಾರ್ಪರಿಮೆ
 2832. ಕಾವೇರಿದ
 2833. ಕಾವೇರಿಸು
 2834. ಕಾವೇರು
 2835. ಕಾವೊಳಪಿನ
 2836. ಕಾವ್ಗಾಪು
 2837. ಕಾವ್ಗಾಲು
 2838. ಕಾವ್ಯ
 2839. ಕಾವ್ಯಕರ್ತ
 2840. ಕಾವ್ಯಕಲೆ
 2841. ಕಾವ್ಯಕೃತಿ
 2842. ಕಾವ್ಯದ
 2843. ಕಾವ್ಯದಲಿ
 2844. ಕಾವ್ಯನಾಮ
 2845. ಕಾವ್ಯರಚನೆ
 2846. ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ
 2847. ಕಾವ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿ
 2848. ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ
 2849. ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕತೆ
 2850. ಕಾವ್ಯಾಸ್ತಿ
 2851. ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರ
 2852. ಕಾಸರಕಾಯಿ
 2853. ಕಾಸಾಗಿಸು
 2854. ಕಾಸಿಲ್ಲದ
 2855. ಕಾಸು
 2856. ಕಾಸೊಟ್ಟಿಕೆ
 2857. ಕಾಸೊಟ್ಟುಕ
 2858. ಕಾಸೋಲೆ
 2859. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್
 2860. ಕಾಸ್ತಾರ
 2861. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್
 2862. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿ
 2863. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್
 2864. ಕಾಹಿ
 2865. ಕಾಹು
 2866. ಕಾಹುರತೆ
 2867. ಕಾಹುವೆಡೆ
 2868. ಕಾಳಕಂಠ
 2869. ಕಾಳಗ
 2870. ಕಾಳಗತಂಡ
 2871. ಕಾಳಗದ
 2872. ಕಾಳಗದಬ್ಬರ
 2873. ಕಾಳಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದ
 2874. ಕಾಳಗನಿಲುಮೆ
 2875. ಕಾಳಗಪಡೆ
 2876. ಕಾಳಗಸಯ್ಪು
 2877. ಕಾಳಂಚಿ
 2878. ಕಾಳಜಿ
 2879. ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು
 2880. ಕಾಳಜಿಗಳು
 2881. ಕಾಳಜಿಯ
 2882. ಕಾಳಜಿಯಿದೆ
 2883. ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ
 2884. ಕಾಳಸಂತೆ
 2885. ಕಾಳಿ
 2886. ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ
 2887. ಕಾಳಿನಂತೆಯೇ
 2888. ಕಾಳಿಮೆ
 2889. ಕಾಳು
 2890. ಕಾಳುಕಾಳಾಗಿರುವ
 2891. ಕಾಳುಗ
 2892. ಕಾಳುಗಳು
 2893. ಕಾಳುಮೆಣಸು
 2894. ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು
 2895. ಕಿಂಕರ
 2896. ಕಿಂಕೊಳೆ
 2897. ಕಿಕ್ಕಿ
 2898. ಕಿಕ್ಕಿರಿ
 2899. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ
 2900. ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿರುವಿಕೆ
 2901. ಕಿಕ್ಕಿರಿಸು
 2902. ಕಿಗ್ಗಲ್ಲುಗಳು
 2903. ಕಿಗ್ಗಳ
 2904. ಕಿಗ್ಗು
 2905. ಕಿಂಗ್ಡಂ
 2906. ಕಿಂಚಿತ್ತು
 2907. ಕಿಚ್ಚಾರಿಸುಕ
 2908. ಕಿಚ್ಚಾರಿಸುಗ
 2909. ಕಿಚ್ಚಿಡು
 2910. ಕಿಚ್ಚಿಡುವ
 2911. ಕಿಚ್ಚಿಡುವುದು
 2912. ಕಿಚ್ಚಿನ
 2913. ಕಿಚ್ಚಿರುವ
 2914. ಕಿಚ್ಚು
 2915. ಕಿಚ್ಚುಹತ್ತದ
 2916. ಕಿಚ್ಚೊರೆತ
 2917. ಕಿಟಕಿ
 2918. ಕಿಟಕಿಗಳು
 2919. ಕಿಟ್ಗಳು
 2920. ಕಿಟ್ಟ
 2921. ಕಿಟ್ಟಿಗಳಂತೆ
 2922. ಕಿಟ್ಟಿಯಂತೆ
 2923. ಕಿಟ್ಟು
 2924. ಕಿಡಿ
 2925. ಕಿಂಡಿ
 2926. ಕಿಡಿಕಡ್ಡಿ
 2927. ಕಿಡಿಕಾರು
 2928. ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗು
 2929. ಕಿಡಿಗಲ್ಲು
 2930. ಕಿಡಿಗೆದರು
 2931. ಕಿಡಿಗೇಡಿ
 2932. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು
 2933. ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ
 2934. ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದ
 2935. ಕಿಂಡಿಚೂಟಿ
 2936. ಕಿಡಿತಿರುಪು
 2937. ಕಿಡಿಬೆಣೆ
 2938. ಕಿಂಡಿಯಂಕೆ
 2939. ಕಿಡಿಯಾಗು
 2940. ಕಿಡಿಹಾರಿಸು
 2941. ಕಿಡಿಹಾರು
 2942. ಕಿಡು
 2943. ಕಿಣ
 2944. ಕಿಣಿ
 2945. ಕಿಣಿಕಿಣಿಸು
 2946. ಕಿಣ್ಣ
 2947. ಕಿಣ್ವ
 2948. ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ
 2949. ಕಿಣ್ವಗಳು
 2950. ಕಿಣ್ವದಂತೆ
 2951. ಕಿತ
 2952. ಕಿತ್
 2953. ಕಿತ್ತಡ
 2954. ಕಿತ್ತಡಿ
 2955. ಕಿತ್ತಲೆ
 2956. ಕಿತ್ತಳೆ
 2957. ಕಿತ್ತಾಟ
 2958. ಕಿತ್ತಾಟದ
 2959. ಕಿತ್ತಾಡು
 2960. ಕಿತ್ತಿಕ್ಕುಳ
 2961. ಕಿತ್ತು
 2962. ಕಿತ್ತುಕೊ
 2963. ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ
 2964. ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಾನು
 2965. ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು
 2966. ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 2967. ಕಿತ್ತುಕೋ
 2968. ಕಿತ್ತುಣಿಸು
 2969. ಕಿತ್ತುತೆಗೆ
 2970. ಕಿತ್ತುಸಿರಿಗ
 2971. ಕಿತ್ತುಹಾಕು
 2972. ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದು
 2973. ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರಿ
 2974. ಕಿತ್ತುಹೋಗು
 2975. ಕಿತ್ತೂಟದಮನೆ
 2976. ಕಿತ್ತೆಡೆ
 2977. ಕಿತ್ತೆಸೆದು
 2978. ಕಿತ್ತೊರಕು
 2979. ಕಿತ್ತೋದೋನು
 2980. ಕಿತ್ತೋಲೆ
 2981. ಕಿಂದರಿ
 2982. ಕಿನಾರೆ
 2983. ಕಿನಿಸು
 2984. ಕಿನಿಸುಮಾತು
 2985. ಕಿನ್ನರ
 2986. ಕಿನ್ನರಲೋಕ
 2987. ಕಿನ್ನರಿ
 2988. ಕಿನ್ನೋರಿ
 2989. ಕಿಪ್ಪರಿ
 2990. ಕಿಬ್ಬಗೆಗೇಡು
 2991. ಕಿಬ್ಬುಸಿರಿನ
 2992. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ
 2993. ಕಿಮ್ಡಿ
 2994. ಕಿಮ್ಮತ್ತು
 2995. ಕಿಯಾಶೀಲಪರಿಶೀಲನೆ
 2996. ಕಿರಣ
 2997. ಕಿರಣಗಳ
 2998. ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿಯ
 2999. ಕಿರಣಗಳಿಲ್ಲ
 3000. ಕಿರಣಗಳು
 3001. ಕಿರಲು
 3002. ಕಿರಾತ
 3003. ಕಿರಾತವಾದ
 3004. ಕಿರಿ
 3005. ಕಿರಿಕಿರಿ
 3006. ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡ
 3007. ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸು
 3008. ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವ
 3009. ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುವ
 3010. ಕಿರಿಕಿರಿಮಾಡು
 3011. ಕಿರಿಕಿರಿಯ
 3012. ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡು
 3013. ಕಿರಿಚಾಟ
 3014. ಕಿರಿಚಾಡು
 3015. ಕಿರಿಚು
 3016. ಕಿರಿಚುವಿಕೆ
 3017. ಕಿರಿತನ
 3018. ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ
 3019. ಕಿರಿದಾಗಿಸು
 3020. ಕಿರಿದಾಗು
 3021. ಕಿರಿದಾದ
 3022. ಕಿರಿದುಗೊಳಿಸಿ
 3023. ಕಿರಿದುಮಾಡು
 3024. ಕಿರಿನಾಲಗೆ
 3025. ಕಿರಿಮಿದುಳು
 3026. ಕಿರಿಯ
 3027. ಕಿರಿಯಮಗನಮಗ
 3028. ಕಿರಿಯಮಗು
 3029. ಕಿರಿಯರಾಗಿರಿ
 3030. ಕಿರಿಯರಾಗುವುದು
 3031. ಕಿರಿಯರಿಕೆ
 3032. ಕಿರಿಯರು
 3033. ಕಿರೀಟ
 3034. ಕಿರೀಟದಂತೆ
 3035. ಕಿರೀಟವೋ?
 3036. ಕಿರೀಟಿಕೆ
 3037. ಕಿರು
 3038. ಕಿರುಕಟ್ಟು
 3039. ಕಿರುಕಡತ
 3040. ಕಿರುಕಡಿಗ
 3041. ಕಿರುಕಣಿವೆ
 3042. ಕಿರುಕತೆ
 3043. ಕಿರುಕತ್ತಿ
 3044. ಕಿರುಕಥೆ
 3045. ಕಿರುಕಯ್ಕೋವಿ
 3046. ಕಿರುಕಳ
 3047. ಕಿರುಕಳವು
 3048. ಕಿರುಕಳ್ಳತನ
 3049. ಕಿರುಕಾಡು
 3050. ಕಿರುಕಾಳು
 3051. ಕಿರುಕು
 3052. ಕಿರುಕುಂದು
 3053. ಕಿರುಕುದುರು
 3054. ಕಿರುಕುದುರೆ
 3055. ಕಿರುಕುಳ
 3056. ಕಿರುಕುಳಕೊಡು
 3057. ಕಿರುಕುಳಕೊಡುವ
 3058. ಕಿರುಕುಳಗೊಳಿಸು
 3059. ಕಿರುಕುಳಗೊಳಿಸುವ
 3060. ಕಿರುಕೂಟ
 3061. ಕಿರುಕೆಲಸ
 3062. ಕಿರುಕೊಂಚೆ
 3063. ಕಿರುಕೊಂಬೆ
 3064. ಕಿರುಕೊಳವೆ
 3065. ಕಿರುಕೋಟೆ
 3066. ಕಿರುಕೋಣೆ
 3067. ಕಿರುಕೋಲು
 3068. ಕಿರುಗಣಕ
 3069. ಕಿರುಗಣಕಯಂತ್ರ
 3070. ಕಿರುಗತೆ
 3071. ಕಿರುಗರಗಸ
 3072. ಕಿರುಗುಟ್ಟಿಸು
 3073. ಕಿರುಗುಟ್ಟು
 3074. ಕಿರುಗುಂಡು
 3075. ಕಿರುಗುದಿಗೆ
 3076. ಕಿರುಗುಮ್ಮಟ
 3077. ಕಿರುಗೂಸು
 3078. ಕಿರುಗೆಯ್ಮೆ
 3079. ಕಿರುಗೆಲಸ
 3080. ಕಿರುಗೆಲ್ಲು
 3081. ಕಿರುಚಾಪೆ
 3082. ಕಿರುಚಿ
 3083. ಕಿರುಚಿತ್ರ
 3084. ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು
 3085. ಕಿರುಚಿದರೂ
 3086. ಕಿರುಚೀಲ
 3087. ಕಿರುಚು
 3088. ಕಿರುಜಗಳ
 3089. ಕಿರುಜೋಗು
 3090. ಕಿರುಂಡೆಗ
 3091. ಕಿರುತಂಡ
 3092. ಕಿರುತಿಟ್ಟ
 3093. ಕಿರುತಿಳುಪು
 3094. ಕಿರುತುಣುಕು
 3095. ಕಿರುತೂತಿನ
 3096. ಕಿರುತೂತಿರುವ
 3097. ಕಿರುತೆರಿಗೆ
 3098. ಕಿರುತೊರೆ
 3099. ಕಿರುತೋಟ
 3100. ಕಿರುದಾರಿ
 3101. ಕಿರುದೆರೆ
 3102. ಕಿರುದೆರೆಗಳಾಗು
 3103. ಕಿರುನಗೆ
 3104. ಕಿರುನಡೆಪಾಡು
 3105. ಕಿರುನಾಟಕ
 3106. ಕಿರುನಾಲಿಗೆ
 3107. ಕಿರುನೋಟ
 3108. ಕಿರುಪಟ್ಟೆಗೆ
 3109. ಕಿರುಪಾಲು
 3110. ಕಿರುಪಿಪಾಯಿ
 3111. ಕಿರುಪುಸ್ತಕ
 3112. ಕಿರುಬ
 3113. ಕಿರುಬಗೆಗೇಡು
 3114. ಕಿರುಬರಹ
 3115. ಕಿರುಬಾಗಿಲು
 3116. ಕಿರುಬಿತ್ತು
 3117. ಕಿರುಬಿಲ್ಲು
 3118. ಕಿರುಬಿಲ್ಲು
 3119. ಕಿರುಬಿಲ್ಲು
 3120. ಕಿರುಬಿಲ್ಲೆ
 3121. ಕಿರುಬುಡ್ಡಿ
 3122. ಕಿರುಬೆರಳು
 3123. ಕಿರುಮಡಿಕೆ
 3124. ಕಿರುಮನೆ
 3125. ಕಿರುಮಾರ‍್ಪು
 3126. ಕಿರುಮಿನ್ಕಣಜ
 3127. ಕಿರುಮೊತ್ತ
 3128. ಕಿರುಯೆಣಿಕೆ
 3129. ಕಿರುರೂಪ
 3130. ಕಿರುಲೆಕ್ಕ
 3131. ಕಿರುವಂಡಿ
 3132. ಕಿರುವೋಡಾಟ
 3133. ಕಿರುಸಾಲ
 3134. ಕಿರುಸಿಟ್ಟು
 3135. ಕಿರುಸೂಟಿ
 3136. ಕಿರುಸೊಲ್ಲು
 3137. ಕಿರುಹಟ್ಟಿ
 3138. ಕಿರುಹಡಗು
 3139. ಕಿರುಹಸುಗೆ
 3140. ಕಿರುಹಾಡು
 3141. ಕಿರುಹುರುಳು
 3142. ಕಿರುಹೇಳಿಕೆ
 3143. ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ
 3144. ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಗಳು
 3145. ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ
 3146. ಕಿರುಹೊತ್ತಿನ
 3147. ಕಿರುಹೊಳೆ
 3148. ಕಿರುಹೋರಾಟ
 3149. ಕಿರ್ದಿಪುಸ್ತಕ
 3150. ಕಿರ‍್ಮಿದುಳು
 3151. ಕಿಲಾಡಿತನ
 3152. ಕಿಲಿಗ
 3153. ಕಿಲಿಬಿಲಿ
 3154. ಕಿಲುಬು
 3155. ಕಿಲುಬುಗಟ್ಟಿದ
 3156. ಕಿಲುಬುಗಟ್ಟು
 3157. ಕಿಲುಬುಗಳು
 3158. ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳು
 3159. ಕಿಂವದಂತಿ
 3160. ಕಿವಿ
 3161. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ
 3162. ಕಿವಿಗಳು
 3163. ಕಿವಿಗಿಂಪಾದ
 3164. ಕಿವಿಗೆ
 3165. ಕಿವಿಗೊಡದ
 3166. ಕಿವಿಗೊಡದಿರು
 3167. ಕಿವಿಗೊಡು
 3168. ಕಿವಿಗೊಡುವುದು
 3169. ಕಿವಿಚುಚ್ಚು
 3170. ಕಿವಿತಮಟೆ
 3171. ಕಿವಿತಮ್ಮಟೆ
 3172. ಕಿವಿಬಿರಡೆ
 3173. ಕಿವಿಮಾತು
 3174. ಕಿವಿಯ
 3175. ಕಿವಿಯಡಕ
 3176. ಕಿವಿಯಾರೆ
 3177. ಕಿವಿಯುಲಿ
 3178. ಕಿವಿಯೋಲೆ
 3179. ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
 3180. ಕಿವಿರುಗಳು
 3181. ಕಿವಿಹಿಂಡು
 3182. ಕಿವುಚು
 3183. ಕಿವುಡ
 3184. ಕಿವುಡನಂತಿರು
 3185. ಕಿವುಡನಾಗಿದ್ದರೂ
 3186. ಕಿವುಡಾಗು
 3187. ಕಿವುಡಾದ
 3188. ಕಿವುಡು
 3189. ಕಿವುಡುಗೇಳು
 3190. ಕಿವುಡುತನ
 3191. ಕಿವುಡುಬೀಳು
 3192. ಕಿಷ್ಕಿಂಧವಾದ
 3193. ಕಿಸಿ
 3194. ಕಿಸು
 3195. ಕಿಸುಕುಳ
 3196. ಕಿಸುಗಲ್ಲು
 3197. ಕಿಸುಗುಟ್ಟು
 3198. ಕಿಸುರು
 3199. ಕಿಸುರೆಬ್ಬಿಸುವ
 3200. ಕಿಸುವೊನ್ನು
 3201. ಕಿಸೆ
 3202. ಕಿಸೆಗಳ್ಳ
 3203. ಕಿಸೆಹಣ
 3204. ಕಿಸ್ತು
 3205. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್
 3206. ಕಿಳ್ಗುಳಿ
 3207. ಕಿಳ್ದಾಳಿಗೆ
 3208. ಕಿಳ್ಪಡಿಸು
 3209. ಕಿಳ್ಮಾಡು
 3210. ಕೀಚು
 3211. ಕೀಟ
 3212. ಕೀಟಗಳಂತೆ
 3213. ಕೀಟಗಳಿದ್ದರೂ
 3214. ಕೀಟಗಳು
 3215. ಕೀಟನಾಶಕ
 3216. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು
 3217. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು
 3218. ಕೀಟಪೀಡಿತ
 3219. ಕೀಟಬಾಧೆ
 3220. ಕೀಟಭಕ್ಷಕ
 3221. ಕೀಟಲೆ
 3222. ಕೀಟಲೆಗಾರ
 3223. ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ
 3224. ಕೀಟಾಣು
 3225. ಕೀಟಾಹಾರಿ
 3226. ಕೀಟು
 3227. ಕೀಣ
 3228. ಕೀತು
 3229. ಕೀತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 3230. ಕೀನಿಕೆ
 3231. ಕೀನ್ಯಾದಂತೆ
 3232. ಕೀಪಿಂಗ್
 3233. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ
 3234. ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಾಗಿ
 3235. ಕೀರ
 3236. ಕೀರಲು
 3237. ಕೀರಿಕುತ್ತು
 3238. ಕೀರು
 3239. ಕೀರ್ಣ
 3240. ಕೀರ್ತನೆ
 3241. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು
 3242. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು
 3243. ಕೀರ್ತಿ
 3244. ಕೀರ್ತಿಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 3245. ಕೀರ್ತಿಗುಂದು
 3246. ಕೀರ್ತಿವಂತ
 3247. ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ
 3248. ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ
 3249. ಕೀರ್ತಿಸು
 3250. ಕೀರ್ತಿಹೊಂದು
 3251. ಕೀಲಚ್ಚು
 3252. ಕೀಲಿ
 3253. ಕೀಲಿಒತ್ತಿಗೆ
 3254. ಕೀಲಿಕವಾಟ
 3255. ಕೀಲಿಕೈ
 3256. ಕೀಲಿಕೈಗಳು
 3257. ಕೀಲಿಗಳು
 3258. ಕೀಲಿಪದ
 3259. ಕೀಲಿಮಣೆ
 3260. ಕೀಲಿಯಂತೆ
 3261. ಕೀಲಿಯಂತೆ
 3262. ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ
 3263. ಕೀಲಿಲ್ಲದ
 3264. ಕೀಲು
 3265. ಕೀಲುಗಳು
 3266. ಕೀಲುಗುಂಡಿ
 3267. ಕೀಲುಗೊಂಬೆ
 3268. ಕೀಲುತಪ್ಪು
 3269. ಕೀಲುಬೊಂಬೆ
 3270. ಕೀಲುಸೇತುವೆ
 3271. ಕೀಲೂತ
 3272. ಕೀಲೂರ
 3273. ಕೀಲೆಣ್ಣೆ
 3274. ಕೀಲೆಣ್ಣೆಹಾಕು
 3275. ಕೀಲ್ಬೆಣ್ಣೆ
 3276. ಕೀವಾಗು
 3277. ಕೀವಾದ
 3278. ಕೀವು
 3279. ಕೀವುಗಟ್ಟು
 3280. ಕೀವುಗಟ್ಟುವಿಕೆ
 3281. ಕೀವುಚ್ಚೆ
 3282. ಕೀವುತುಂಬು
 3283. ಕೀವುಮೂತ್ರ
 3284. ಕೀಸರ
 3285. ಕೀಸುಳಿ
 3286. ಕೀಹಿಡಿ
 3287. ಕೀಳಂದಾಜುಗಳು
 3288. ಕೀಳರಿಮೆ
 3289. ಕೀಳಾಗಿ
 3290. ಕೀಳಾಗಿರುವಿಕೆ
 3291. ಕೀಳಾಗಿಸು
 3292. ಕೀಳಾದ
 3293. ಕೀಳಾಳು
 3294. ಕೀಳಿರಿಮೆ
 3295. ಕೀಳು
 3296. ಕೀಳುಕುಲದವ
 3297. ಕೀಳುಕೆಲಸದ
 3298. ಕೀಳುಗಳೆ
 3299. ಕೀಳುಗೆಯ್ಯು
 3300. ಕೀಳುಜನ
 3301. ಕೀಳುಜಾತಿಯ
 3302. ಕೀಳುತನ
 3303. ಕೀಳುತೆರನಾದ
 3304. ಕೀಳುದರ್ಜೆಯ
 3305. ಕೀಳುನಾಡು
 3306. ಕೀಳುಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 3307. ಕೀಳುಬ್ಬರ
 3308. ಕೀಳುಮಟ್ಟ
 3309. ಕೀಳುಮಟ್ಟದ
 3310. ಕೀಳುಮಂದಿ
 3311. ಕೀಳುಮಂದೆ
 3312. ಕೀಳುಮಾಡು
 3313. ಕೀಳುವುದು
 3314. ಕೀಳುವೆ
 3315. ಕೀಳುಸ್ಥಾನದ
 3316. ಕೀಳುಹೀನ
 3317. ಕೀಳೆಣಿ
 3318. ಕೀಳ್ಗಾಣು
 3319. ಕೀಳ್ತರದ
 3320. ಕೀಳ್ತುಟಿ
 3321. ಕೀಳ್ತೊಗಲಿನ
 3322. ಕೀಳ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
 3323. ಕೀಳ್ಬಳಕೆ
 3324. ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ
 3325. ಕೀಳ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ
 3326. ಕೀಳ್ಮಾಡು
 3327. ಕೀಳ್ಮೆಚ್ಚುಗ
 3328. ಕುಕಣಿ
 3329. ಕುಕಣಿಕಡ್ಡಿ
 3330. ಕುಕವಿ
 3331. ಕುಕಿಲು
 3332. ಕುಕೀ
 3333. ಕುಂಕುಮ
 3334. ಕುಂಕುಮದಂತೆ
 3335. ಕುಂಕೆ
 3336. ಕುಕ್ಕು
 3337. ಕುಕ್ಕುರಿಸು
 3338. ಕುಕ್ಕುಲೋಟ
 3339. ಕುಕ್ಕೆ
 3340. ಕುಖ್ಯಾತ
 3341. ಕುಖ್ಯಾತರಾಗುವ
 3342. ಕುಖ್ಯಾತರಿಲ್ಲ
 3343. ಕುಖ್ಯಾತರಿಲ್ಲ
 3344. ಕುಖ್ಯಾತರಿಲ್ಲ
 3345. ಕುಖ್ಯಾತವಾಯಿತು
 3346. ಕುಖ್ಯಾತಿ
 3347. ಕುಂಗಿರು
 3348. ಕುಂಗು
 3349. ಕುಗುರು
 3350. ಕುಗ್ಗಟೆ
 3351. ಕುಗ್ಗಿಕೆ
 3352. ಕುಗ್ಗಿದ
 3353. ಕುಗ್ಗಿಸಲಾದ
 3354. ಕುಗ್ಗಿಸು
 3355. ಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
 3356. ಕುಗ್ಗಿಹೋಗು
 3357. ಕುಗ್ಗು
 3358. ಕುಗ್ಗುಕ
 3359. ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ
 3360. ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ
 3361. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ
 3362. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು
 3363. ಕುಗ್ಗುವುದು
 3364. ಕುಗ್ರಾಮ
 3365. ಕುಂಚ
 3366. ಕುಚ
 3367. ಕುಂಚಗಳು
 3368. ಕುಂಚಿಗೆ
 3369. ಕುಚೇಷ್ಟೆ
 3370. ಕುಚೇಷ್ಟೆಮಾಡು
 3371. ಕುಚೋದ್ಯ
 3372. ಕುಚೋದ್ಯದ
 3373. ಕುಚೋದ್ಯಮಾಡು
 3374. ಕುಚ್ಚಣಿಸು
 3375. ಕುಚ್ಚಣೆ
 3376. ಕುಚ್ಚಣೆಯ
 3377. ಕುಚ್ಚಲು
 3378. ಕುಚ್ಚು
 3379. ಕುಜ
 3380. ಕುಂಜು
 3381. ಕುಂಟ
 3382. ಕುಂಟಣಿ
 3383. ಕುಂಟನಾದ
 3384. ಕುಂಟರಿಕೆ
 3385. ಕುಂಟಾದ
 3386. ಕುಟಿಲ
 3387. ಕುಟಿಲತೆ
 3388. ಕುಟಿಲತೆಯ
 3389. ಕುಟಿಲವಾತದ
 3390. ಕುಂಟಿಸು
 3391. ಕುಟೀರ
 3392. ಕುಟೀರೋದ್ಯಮ
 3393. ಕುಂಟು
 3394. ಕುಟುಕು
 3395. ಕುಟುಕುವಿಕೆ
 3396. ಕುಂಟುಗಾಲಿಕ್ಕು
 3397. ಕುಟುಂಬ
 3398. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ
 3399. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
 3400. ಕುಟುಂಬಗಳು
 3401. ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ
 3402. ಕುಟುಂಬನಾಮ
 3403. ಕುಟುಂಬವಾಯಿತು
 3404. ಕುಟುಂಬವೇ?
 3405. ಕುಂಟೆ
 3406. ಕುಟ್ಟನೀಯತೆ
 3407. ಕುಟ್ಟಿ
 3408. ಕುಟ್ಟು
 3409. ಕುಟ್ಟುವಿಕೆ
 3410. ಕುಟ್ಟೆಹಿಡಿದ
 3411. ಕುಟ್ಟೆಹುಳು
 3412. ಕುಟ್ಯತೆ
 3413. ಕುಂಟ್ಲಿಗ
 3414. ಕುಠಾರ
 3415. ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸು
 3416. ಕುಂಠಿತವಾಗು
 3417. ಕುಂಠಿಸು
 3418. ಕುಂಡ
 3419. ಕುಂಡಲ
 3420. ಕುಂಡಲಿ
 3421. ಕುಡಾರ್ಡ್
 3422. ಕುಡಿ
 3423. ಕುಂಡಿ
 3424. ಕುಡಿಕೆ
 3425. ಕುಡಿಗೆ
 3426. ಕುಡಿತ
 3427. ಕುಡಿತದ
 3428. ಕುಡಿದ
 3429. ಕುಡಿದಾಗ
 3430. ಕುಡಿನೀಡಿಕೆ
 3431. ಕುಡಿನೋಟ
 3432. ಕುಡಿಬಳ್ಳಿ
 3433. ಕುಡಿಬೆರಳು
 3434. ಕುಡಿಯಬಹುದಾದ
 3435. ಕುಡಿಯಲು
 3436. ಕುಡಿಯಿಡು
 3437. ಕುಡಿಯಿರಿ
 3438. ಕುಡಿಯುರಿ
 3439. ಕುಡಿಯುವಿಕೆ
 3440. ಕುಡಿಯುವುದು
 3441. ಕುಡಿಯೊಡೆ
 3442. ಕುಡಿಲು
 3443. ಕುಡಿವೆಡೆ
 3444. ಕುಡಿಸು
 3445. ಕುಡಿಹ
 3446. ಕುಡು
 3447. ಕುಡುಕ
 3448. ಕುಡುಕನಾದ
 3449. ಕುಡುಗತ್ತಿ
 3450. ಕುಡುಗೋಲು
 3451. ಕುಡುಗೋಲುಗಳು
 3452. ಕುಡುತ
 3453. ಕುಡುಪು
 3454. ಕುಡುಮೊಳೆ
 3455. ಕುಂಡೆ
 3456. ಕುಣಿ
 3457. ಕುಣಿಕೆ
 3458. ಕುಣಿಕೆಗಳು
 3459. ಕುಣಿತ
 3460. ಕುಣಿದಾಡಿದರು
 3461. ಕುಣಿದಾಡು
 3462. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿಡು
 3463. ಕುಣಿಯುತ್ತ
 3464. ಕುಣಿಲು
 3465. ಕುಣಿಸು
 3466. ಕುಣಿಹ
 3467. ಕುತಂತ್ರ
 3468. ಕುತಂತ್ರದ
 3469. ಕುತರ್ಕ
 3470. ಕುತರ್ಕದ
 3471. ಕುತರ್ಕವಿಲ್ಲದ
 3472. ಕುಂತಿರ್ಕೆ
 3473. ಕುತೂಹಲ
 3474. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ
 3475. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
 3476. ಕುತೂಹಲದಲಿ
 3477. ಕುತೂಹಲವಿರಲಿ
 3478. ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳ
 3479. ಕುತ್ತ
 3480. ಕುತ್ತಕ್ಕೆಡೆಕೊಡು
 3481. ಕುತ್ತಗೆಯ್ತ
 3482. ಕುತ್ತಟ್ಟ
 3483. ಕುತ್ತತಡೆ
 3484. ಕುತ್ತತಿಳಿವು
 3485. ಕುತ್ತದ
 3486. ಕುತ್ತದರಿಗ
 3487. ಕುತ್ತದರಿಮೆ
 3488. ಕುತ್ತದೊರೆತ
 3489. ಕುತ್ತರಿ
 3490. ಕುತ್ತರು
 3491. ಕುತ್ತವುಟ್ಟರಿಮೆ
 3492. ಕುತ್ತವುಟ್ಟುಕ
 3493. ಕುತ್ತಸಲುವರಿಮೆ
 3494. ಕುತ್ತಹಿಡಿದ
 3495. ಕುತ್ತಿ
 3496. ಕುತ್ತಿಗ
 3497. ಕುತ್ತಿಗೆ
 3498. ಕುತ್ತಿಗೆಪಟ್ಟಿ
 3499. ಕುತ್ತಿಗೆಬಟ್ಟೆ
 3500. ಕುತ್ತಿಗೆಯ
 3501. ಕುತ್ತಿಗೆಸೆಡೆತ
 3502. ಕುತ್ತಿಗೊಡ್ಡು
 3503. ಕುತ್ತಿರಿಸು
 3504. ಕುತ್ತು
 3505. ಕುತ್ತುನೋವು
 3506. ಕುತ್ತುಬಾಳು
 3507. ಕುತ್ಸಿತ
 3508. ಕುಂದ
 3509. ಕುಂದಣ
 3510. ಕುಂದಣಗಾರ
 3511. ಕುದಿ
 3512. ಕುದಿಕತನ
 3513. ಕುದಿಕಲ
 3514. ಕುದಿಗೆ
 3515. ಕುದಿಚುಕ್ಕೆ
 3516. ಕುದಿತ
 3517. ಕುಂದಿದ
 3518. ಕುದಿನೀರೆರೆ
 3519. ಕುದಿಪಾತ್ರೆ
 3520. ಕುದಿಮಟ್ಟ
 3521. ಕುದಿಯಿತು
 3522. ಕುದಿಯು
 3523. ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ
 3524. ಕುದಿಯುವ
 3525. ಕುದಿಯುವಿಕೆ
 3526. ಕುಂದಿಲಿ
 3527. ಕುಂದಿಲ್ಲದ
 3528. ಕುದಿಸಿ
 3529. ಕುದಿಸಿದ
 3530. ಕುದಿಸು
 3531. ಕುಂದಿಸು
 3532. ಕುದಿಹ
 3533. ಕುಂದು
 3534. ಕುದುಕಲು
 3535. ಕುದುಕು
 3536. ಕುಂದುಕೊನೆ
 3537. ಕುಂದುಕೊರತೆ
 3538. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು
 3539. ಕುದುಗುಳಿ
 3540. ಕುಂದುತೀರ್ಕೆ
 3541. ಕುದುಪಲು
 3542. ಕುದುರಿಕೆ
 3543. ಕುದುರಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 3544. ಕುದುರಿದ
 3545. ಕುದುರಿಸು
 3546. ಕುದುರು
 3547. ಕುದುರೆ
 3548. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ
 3549. ಕುದುರೆಗಳಿಂದ
 3550. ಕುದುರೆಗಳು
 3551. ಕುದುರೆಗಳು?
 3552. ಕುದುರೆಗಾಡಿ
 3553. ಕುದುರೆಗಾವಲು
 3554. ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ
 3555. ಕುದುರೆಮರಿ
 3556. ಕುದುರೆಯ
 3557. ಕುದುರೆಯಂತಹ
 3558. ಕುದುರೆಯರಿವಿನ
 3559. ಕುದುರೆಯಾರಯ್ಕೆ
 3560. ಕುದುರೆಯೇರಾಟ
 3561. ಕುದುರೆಯೋಟ
 3562. ಕುದುರೆಲಾಳ
 3563. ಕುಂದುವಿಕೆ
 3564. ಕುದೆ
 3565. ಕುನಿ
 3566. ಕುನಿದಿರು
 3567. ಕುನುಗು
 3568. ಕುನ್ನಿ
 3569. ಕುಂಪಟೆ
 3570. ಕುಪಿತ
 3571. ಕುಪಿತಗೊಂಡವರು
 3572. ಕುಪಿತಗೊಂಡವರು
 3573. ಕುಪಿತಗೊಳಿಸು
 3574. ಕುಪಿತನಾಗುವ
 3575. ಕುಪಿತನಾದ
 3576. ಕುಪ್ಪಸ
 3577. ಕುಪ್ಪಳಿಕೆ
 3578. ಕುಪ್ಪಳಿಸು
 3579. ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ
 3580. ಕುಪ್ಪುಸ
 3581. ಕುಪ್ಪೆಹಾಕು
 3582. ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ
 3583. ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
 3584. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
 3585. ಕುಂಬಾರ
 3586. ಕುಂಬಾರಗೆಲಸ
 3587. ಕುಂಬಾರಿಕೆ
 3588. ಕುಂಬಿ
 3589. ಕುಂಬಿಗೋಡೆ
 3590. ಕುಂಬಿಡುಗೆ
 3591. ಕುಂಬು
 3592. ಕುಬುದ್ಧಿ
 3593. ಕುಬೇರ
 3594. ಕುಬೇರನಂಥವನು
 3595. ಕುಬ್ಜ
 3596. ಕುಬ್ಜಗೊಳಿಸು
 3597. ಕುಬ್ಜತೆ
 3598. ಕುಂಭ
 3599. ಕುಂಭಮಾಸ
 3600. ಕುಮಕು
 3601. ಕುಮಟಿ
 3602. ಕುಮರಿ
 3603. ಕುಮಾರ
 3604. ಕುಮಾರಿ
 3605. ಕುಮುಟು
 3606. ಕುಮುಲು
 3607. ಕುಮ್ಚ
 3608. ಕುಮ್ಠಿತ
 3609. ಕುಮ್ಡಲ
 3610. ಕುಮ್ಡೆ
 3611. ಕುಮ್ದು
 3612. ಕುಮ್ದುಕ
 3613. ಕುಮ್ಭರಾಶಿ
 3614. ಕುಯುಕ್ತಿ
 3615. ಕುಯುಕ್ತಿಮಾಡು
 3616. ಕುಯುಕ್ತಿಯ
 3617. ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ
 3618. ಕುಯ್ಯು
 3619. ಕುರಲು
 3620. ಕುರವ
 3621. ಕುರಾನ
 3622. ಕುರಿ
 3623. ಕುರಿಕಾಯುವವನು
 3624. ಕುರಿತಜಾಗ
 3625. ಕುರಿತಾಗಿ
 3626. ಕುರಿತು
 3627. ಕುರಿತೋಲೆ
 3628. ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ
 3629. ಕುರಿಪು
 3630. ಕುರಿಬಾಡು
 3631. ಕುರಿಮಂದೆಯ
 3632. ಕುರಿಮರಿ
 3633. ಕುರಿಯರಿಕೆ
 3634. ಕುರು
 3635. ಕುರುಕ
 3636. ಕುರುಕು
 3637. ಕುರುಕುಳಿ
 3638. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ
 3639. ಕುರುಚಲು
 3640. ಕುರುಚಲು-ಕಾಡು
 3641. ಕುರುಡ
 3642. ಕುರುಡನಂತಿರು
 3643. ಕುರುಡನಲ್ಲದ
 3644. ಕುರುಡಾಗಿ
 3645. ಕುರುಡಿ
 3646. ಕುರುಡು-ದಾರಿ
 3647. ಕುರುಡುತನ
 3648. ಕುರುಡುನಂಬಿಕೆ
 3649. ಕುರುಡೋಣಿ
 3650. ಕುರುಪಿಡು
 3651. ಕುರುಬ
 3652. ಕುರುಬು
 3653. ಕುರುಬೆ
 3654. ಕುರುವ
 3655. ಕುರುಹಾಗಿರು
 3656. ಕುರುಹು
 3657. ಕುರುಹುಕಂತೆ
 3658. ಕುರುಹುಗಳಾಗಿರಿ
 3659. ಕುರುಹುಗಳು
 3660. ಕುರುಳು
 3661. ಕುರೂಪಗೊಳಿಸು
 3662. ಕುರೂಪತೆ
 3663. ಕುರೂಪದ
 3664. ಕುರೂಪಿ
 3665. ಕುರ್ಕ
 3666. ಕುರ್ಚಿ
 3667. ಕುರ್ಚಿಗಳ
 3668. ಕುರ್ಚಿಗಳು
 3669. ಕುರ್ಚಿಪಟ್ಟಿ
 3670. ಕುರ್ಚಿಯ
 3671. ಕುರ್ಚಿಯೊಂದನ್ನು
 3672. ಕುಲ
 3673. ಕುಲಋಷಿ
 3674. ಕುಲಕರಣಿ
 3675. ಕುಲಗೆಟ್ಟ
 3676. ಕುಲಗೆಡಿಸು
 3677. ಕುಲಟೆ
 3678. ಕುಲದ
 3679. ಕುಲಧನ
 3680. ಕುಲನಾಮ
 3681. ಕುಲಪತಿ
 3682. ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ
 3683. ಕುಲಪತಿಗಳಾಗುವಾಸೆ
 3684. ಕುಲಭ್ರಷ್ಟ
 3685. ಕುಲಯುದ್ಧ
 3686. ಕುಲವೈರ
 3687. ಕುಲಸಚಿವ
 3688. ಕುಲಾಧಿಪತಿ
 3689. ಕುಲಾವಿ
 3690. ಕುಲಿ
 3691. ಕುಲೀನ
 3692. ಕುಲೀನತೆ
 3693. ಕುಲೀನರು
 3694. ಕುಲೀನೆ
 3695. ಕುಲುಕಾಟ
 3696. ಕುಲುಕಾಡಿಸು
 3697. ಕುಲುಕಿಸು
 3698. ಕುಲುಕಿಸುವ
 3699. ಕುಲುಕು
 3700. ಕುಲುಮೆ
 3701. ಕುಲುಮೆಗಳು
 3702. ಕುಲ್ಲಿ
 3703. ಕುವರ
 3704. ಕುವರು
 3705. ಕುವಿ
 3706. ಕುವೆಂಪು
 3707. ಕುಶಲ
 3708. ಕುಶಲ-ಯೋಜನೆ
 3709. ಕುಪ್ಪೆಹಾಕು
 3710. ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ
 3711. ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
 3712. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
 3713. ಕುಂಬಾರ
 3714. ಕುಂಬಾರಗೆಲಸ
 3715. ಕುಂಬಾರಿಕೆ
 3716. ಕುಂಬಿ
 3717. ಕುಂಬಿಗೋಡೆ
 3718. ಕುಂಬಿಡುಗೆ
 3719. ಕುಂಬು
 3720. ಕುಬುದ್ಧಿ
 3721. ಕುಬೇರ
 3722. ಕುಬೇರನಂಥವನು
 3723. ಕುಬ್ಜ
 3724. ಕುಬ್ಜಗೊಳಿಸು
 3725. ಕುಬ್ಜತೆ
 3726. ಕುಂಭ
 3727. ಕುಂಭಮಾಸ
 3728. ಕುಮಕು
 3729. ಕುಮಟಿ
 3730. ಕುಮರಿ
 3731. ಕುಮಾರ
 3732. ಕುಮಾರಿ
 3733. ಕುಮುಟು
 3734. ಕುಮುಲು
 3735. ಕುಮ್ಚ
 3736. ಕುಮ್ಠಿತ
 3737. ಕುಮ್ಡಲ
 3738. ಕುಮ್ಡೆ
 3739. ಕುಮ್ದು
 3740. ಕುಮ್ದುಕ
 3741. ಕುಮ್ಭರಾಶಿ
 3742. ಕುಯುಕ್ತಿ
 3743. ಕುಯುಕ್ತಿಮಾಡು
 3744. ಕುಯುಕ್ತಿಯ
 3745. ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ
 3746. ಕುಯ್ಯು
 3747. ಕುರಲು
 3748. ಕುರವ
 3749. ಕುರಾನ
 3750. ಕುರಿ
 3751. ಕುರಿಕಾಯುವವನು
 3752. ಕುರಿತಜಾಗ
 3753. ಕುರಿತಾಗಿ
 3754. ಕುರಿತು
 3755. ಕುರಿತೋಲೆ
 3756. ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ
 3757. ಕುರಿಪು
 3758. ಕುರಿಬಾಡು
 3759. ಕುರಿಮಂದೆಯ
 3760. ಕುರಿಮರಿ
 3761. ಕುರಿಯರಿಕೆ
 3762. ಕುರು
 3763. ಕುರುಕ
 3764. ಕುರುಕು
 3765. ಕುರುಕುಳಿ
 3766. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ
 3767. ಕುರುಚಲು
 3768. ಕುರುಚಲು-ಕಾಡು
 3769. ಕುರುಡ
 3770. ಕುರುಡನಂತಿರು
 3771. ಕುರುಡನಲ್ಲದ
 3772. ಕುರುಡಾಗಿ
 3773. ಕುರುಡಿ
 3774. ಕುರುಡು-ದಾರಿ
 3775. ಕುರುಡುತನ
 3776. ಕುರುಡುನಂಬಿಕೆ
 3777. ಕುರುಡೋಣಿ
 3778. ಕುರುಪಿಡು
 3779. ಕುರುಬ
 3780. ಕುರುಬು
 3781. ಕುರುಬೆ
 3782. ಕುರುವ
 3783. ಕುರುಹಾಗಿರು
 3784. ಕುರುಹು
 3785. ಕುರುಹುಕಂತೆ
 3786. ಕುರುಹುಗಳಾಗಿರಿ
 3787. ಕುರುಹುಗಳು
 3788. ಕುರುಳು
 3789. ಕುರೂಪಗೊಳಿಸು
 3790. ಕುರೂಪತೆ
 3791. ಕುರೂಪದ
 3792. ಕುರೂಪಿ
 3793. ಕುರ್ಕ
 3794. ಕುರ್ಚಿ
 3795. ಕುರ್ಚಿಗಳ
 3796. ಕುರ್ಚಿಗಳು
 3797. ಕುರ್ಚಿಪಟ್ಟಿ
 3798. ಕುರ್ಚಿಯ
 3799. ಕುರ್ಚಿಯೊಂದನ್ನು
 3800. ಕುಲ
 3801. ಕುಲಋಷಿ
 3802. ಕುಲಕರಣಿ
 3803. ಕುಲಗೆಟ್ಟ
 3804. ಕುಲಗೆಡಿಸು
 3805. ಕುಲಟೆ
 3806. ಕುಲದ
 3807. ಕುಲಧನ
 3808. ಕುಲನಾಮ
 3809. ಕುಲಪತಿ
 3810. ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ
 3811. ಕುಲಪತಿಗಳಾಗುವಾಸೆ
 3812. ಕುಲಭ್ರಷ್ಟ
 3813. ಕುಲಯುದ್ಧ
 3814. ಕುಲವೈರ
 3815. ಕುಲಸಚಿವ
 3816. ಕುಲಾಧಿಪತಿ
 3817. ಕುಲಾವಿ
 3818. ಕುಲಿ
 3819. ಕುಲೀನ
 3820. ಕುಲೀನತೆ
 3821. ಕುಲೀನರು
 3822. ಕುಲೀನೆ
 3823. ಕುಲುಕಾಟ
 3824. ಕುಲುಕಾಡಿಸು
 3825. ಕುಲುಕಿಸು
 3826. ಕುಲುಕಿಸುವ
 3827. ಕುಲುಕು
 3828. ಕುಲುಮೆ
 3829. ಕುಲುಮೆಗಳು
 3830. ಕುಲ್ಲಿ
 3831. ಕುವರ
 3832. ಕುವರು
 3833. ಕುವಿ
 3834. ಕುವೆಂಪು
 3835. ಕುಶಲ
 3836. ಕುಶಲ-ಯೋಜನೆ
 3837. ಕುಶಲಕರ್ಮ
 3838. ಕುಶಲಕರ್ಮಿ
 3839. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು
 3840. ಕುಶಲಕಾರ್ಮಿಕ
 3841. ಕುಶಲಗಾರ
 3842. ಕುಶಲತೆ
 3843. ಕುಶಲತೆಯಿಲ್ಲದ
 3844. ಕುಶಲನಾದ
 3845. ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆ
 3846. ಕುಶಲಿ
 3847. ಕುಶಾಗ್ರ
 3848. ಕುಶಾಗ್ರಬುದ್ಧಿ
 3849. ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯ
 3850. ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯುಳ್ಳ
 3851. ಕುಶಾಲಿನ
 3852. ಕುಶಾಲು
 3853. ಕುಷ್ಠ
 3854. ಕುಷ್ಠರೋಗ
 3855. ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
 3856. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
 3857. ಕುಸಪಿಷ್ಟೆಯ
 3858. ಕುಸಿ
 3859. ಕುಸಿತ
 3860. ಕುಸಿತಗಳು
 3861. ಕುಸಿತವಾದರೂ
 3862. ಕುಸಿದಿತ್ತು
 3863. ಕುಸಿದಿದೆ
 3864. ಕುಸಿದಿವೆ
 3865. ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ
 3866. ಕುಸಿಯಬಲ್ಲ
 3867. ಕುಸಿಯಬಹುದಾದ
 3868. ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ
 3869. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ
 3870. ಕುಸಿವಿಷ್ಟೆ
 3871. ಕುಸೀದಕ
 3872. ಕುಸುಕು
 3873. ಕುಸುಬಲಕ್ಕಿ
 3874. ಕುಸುಬಿಷ್ಟೆಯ
 3875. ಕುಸುಬು
 3876. ಕುಸುಮ
 3877. ಕುಸುಮಮಾಲೆ
 3878. ಕುಸುಮಿತ
 3879. ಕುಸುರಿ
 3880. ಕುಸ್ತಿ
 3881. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಂತೆ
 3882. ಕುಸ್ತಿಮಾಡು
 3883. ಕುಹಕ
 3884. ಕುಹಕದ
 3885. ಕುಹಕಿ
 3886. ಕುಹಕಿಯಂತೆ
 3887. ಕುಹರ
 3888. ಕುಳ
 3889. ಕುಳಿ
 3890. ಕುಳಿತಾಗ
 3891. ಕುಳಿತಿದೆ
 3892. ಕುಳಿತಿರುವ
 3893. ಕುಳಿತಿರುವವರು
 3894. ಕುಳಿತಿರುವಿರಿ
 3895. ಕುಳಿತಿರುವುದು
 3896. ಕುಳಿತು
 3897. ಕುಳಿತುಕೊ
 3898. ಕುಳಿತುಕೊಂಡ
 3899. ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು
 3900. ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು
 3901. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು
 3902. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು
 3903. ಕುಳಿತುಬಿಡು
 3904. ಕುಳಿತೆ
 3905. ಕುಳಿಬಿದ್ದ
 3906. ಕುಳಿರರಿಮೆ
 3907. ಕುಳಿರರೆ
 3908. ಕುಳಿರು
 3909. ಕುಳಿರ್ಕೂಡುಗೆ
 3910. ಕುಳಿರ್ಕೆ
 3911. ಕುಳಿರ‍್ಕೋಣೆ
 3912. ಕುಳಿರ‍್ಗೆನೆ
 3913. ಕುಳಿರ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 3914. ಕುಳಿರ್ಬೆಸುಗೆ
 3915. ಕುಳಿರ‍್ವನೆ
 3916. ಕುಳು
 3917. ಕುಳುಮೆ
 3918. ಕುಳ್ಳ
 3919. ಕುಳ್ಳಿ
 3920. ಕುಳ್ಳಿರಿಸು
 3921. ಕುಳ್ಳಿರು
 3922. ಕುಳ್ಳಿಹ
 3923. ಕೂಕಾಬುರ್ರ
 3924. ಕೂಕಿರಿ
 3925. ಕೂಗಳತೆ
 3926. ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ
 3927. ಕೂಗಾಟ
 3928. ಕೂಗಾಟದ
 3929. ಕೂಗಾಡದೆ
 3930. ಕೂಗಾಡು
 3931. ಕೂಗಾಡುತ್ತದೆ
 3932. ಕೂಗಾಡುವ
 3933. ಕೂಗಿಮಾರು
 3934. ಕೂಗಿಮಾರುಗ
 3935. ಕೂಗು
 3936. ಕೂಗುಗ
 3937. ಕೂಗುತಿದೆ
 3938. ಕೂಗುನುಡಿ
 3939. ಕೂಗುಬೆಲೆ
 3940. ಕೂಗುಮಾರಾಟ
 3941. ಕೂಗುಮಾರಿಗಳು
 3942. ಕೂಗುಮಾರಿಗಳು
 3943. ಕೂಗುಸಿರು
 3944. ಕೂಚಿ
 3945. ಕೂಜ
 3946. ಕೂಟ
 3947. ಕೂಟಕಾರ್ಯ
 3948. ಕೂಟಗೆ
 3949. ಕೂಟಗೆಯ
 3950. ಕೂಟದ
 3951. ಕೂಟದೆಡೆ
 3952. ಕೂಟಮಾರುಗ
 3953. ಕೂಟಮುರಿ
 3954. ಕೂಟಲೇಖ
 3955. ಕೂಟಸಾಕ್ಷಿ
 3956. ಕೂಟಸಾಕ್ಷ್ಯ
 3957. ಕೂಟು
 3958. ಕೂಡ
 3959. ಕೂಡಕ್ಷರ
 3960. ಕೂಡಂಟು
 3961. ಕೂಡಲರು
 3962. ಕೂಡಲು
 3963. ಕೂಡಲೆ

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments