ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada aee aksharada halegannadada padagalu , ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು ( aee halegannada Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ( aee halegannada Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎಂಟನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ.

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ. ಸಂಸ್ಕøತದಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಎಕಾರವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯ ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ದೊರೆಯದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲು ಏ ಕಾರವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಂಸ್ಕøತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿಯೊ ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೊ ಉಚ್ಛರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಲಿಪಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರೂಪಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕ್ರಿ.ಶ.15ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎ ವರ್ಣದ ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು – Kannada Word

 1. ಏಂ – ಏನು
 2. ಏಕ – ಒಂದು; ಸಮಾನವಿಲ್ಲದ; ಮುಖ್ಯ
 3. ಏಕಕ – ಒಬ್ಬಂಟಿ
 4. ಏಕಕುಂಡಲ – ಒಂಟಿ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು; ಕುಬೇರ; ಬಲರಾಮ; (ಜೈನ) ಶ್ರೀರಾಮ
 5. ಏಕಕ್ರಿಯೆ – ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು
 6. ಏಕಗ್ರಾಹಿ – ಒಂದೇ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವನು; ಹಟವಾದಿ
 7. ಏಕಚಕ್ರ – ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೊಳಪಟ್ಟದ್ದು
 8. ಏಕಚ್ಛತ್ರಚ್ಛಾಯೆ – ಒಂದೇ ಕೊಡೆಯ ನೆರಳು; ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ
 9. ಏಕಚ್ಛತ್ರೀಕೃತ – ಒಂದೇ ಆಳ್ವಿಕೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ
 10. ಏ ಕಜ್ಜಂ – ಏನು ಕೆಲಸ? ನಿಷ್ಫಲ
 11. ಏಕದಂಡಿ – ಒಂದು ದಂಡ ಧ್ರಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ
 12. ಏಕಪತಿ – ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯ
 13. ಏಕಪದ – ಒಂದು ಪಾದ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ
 14. ಏಕಪಾದಿ – ಒಂದೇ ಪಾದವುಳ್ಳದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತವನು
 15. ಏಕಪಾದಗತಿ – ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು
 16. ಏಕಪಾದವ್ರತಸ್ಥ – ಒಂದೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವನು
 17. ಏಕಪ್ರಕಾರ – ಒಂದೇ ವಿಧ
 18. ಏಕಭುಕ್ತ – ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟಮಾಡುವುದು
 19. ಏಕಮತ – ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 20. ಏಕರಸ – ಒಂದೇ ರಸ; ಸಮರಸ
 21. ಏಕರೂಪ – ಒಂದೇ ರೂಪ
 22. ಏಕರೂಪಾಧೀನ – ಒಂದೇ ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ
 23. ಏಕವಣ್ – ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ
 24. ಏಕವಾಕ್ಯ – ಒಂದೇ ಮಾತಾಡುವವನು, ಸತ್ಯವಂತ
 25. ಏಕವಿಹಾರಿ – ಒಬ್ಬನೇ ಸಂಚರಿಸುವವನು
 26. ಏಕಶೇಷ – ಒಂಟಿ ಉಳಿದ
 27. ಏಕಸಂಧಿ – ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನು
 28. ಏಕಸಿಕ್ಥ – ಒಂದೇ ಅಗುಳು ಆಹಾರ
 29. ಏಕಸ್ಥ – ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ
 30. ಏಕಾಂಗ – ಒಬ್ಬನೇ
 31. ಏಕಾಂಗವಿಜಯ – ಒಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
 32. ಪಡೆಯುವ ಗೆಲವು
 33. ಏಕಾಂಗವೀರ – ಒಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧಮಾಡುವವನು
 34. ಏಕಾಂತ – ಗುಟ್ಟು
 35. ಏಕಾಂತನಿಕೇತನ – ಗುಟ್ಟಿನ ಮನೆ;
 36. ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮನೆ
 37. ಏಕಾಕಿನಿ – ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೆಂಗಸು
 38. ಏಕಾಕೃತಿ – ಒಂದೇ ಆಕಾರ
 39. ಏಕಾಗ್ರ – ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರುವ
 40. ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ – ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಮನಸ್ಸು (ಉಳ್ಳವನು)
 41. ಏಕಾಗ್ರಗಮನ – ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಿಸಿರುವುದು
 42. ಏಕಾತಪತ್ರ – ಒಂದೇ ಕೊಡೆ
 43. ಏಕಾತ್ಮಜ – ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ
 44. ಏಕಾದಶಧಾರಿ – (ಜೈನ) ದ್ವಾದಶಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದವನು
 45. ಏಕಾದಶನಿಳಯ – (ಜೈನ) ಶ್ರಾವಕರು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಧಿಗಳು : ದರ್ಶನ, ವ್ರತ, ಸಾಮಯಿಕ, ಪ್ರೋಷದೋಪವಾಸ, ಸಚಿತ್ತವಿರತಿ, ರಾತ್ರಿಭುಕ್ತಿತ್ಯಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ, ಆರಂಭತ್ಯಾಗ, ಪರಿಗ್ರಹತ್ಯಾಗ, ಅನುಮತಿತ್ಯಾಗ, ಉದಿಷ್ಟತ್ಯಾಗ
 46. ಏಕಾದಶರುದ್ರ – ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರು ರುದ್ರಜಪ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ
 47. ಏಕಾದಶಸ್ಥಾನ – ಏಕಾದಶನಿಳಯ
 48. ಏಕದಶಾಂಗಧರ – ಏಕಾದಶಧಾರಿ
 49. ಏಕದಶಾಂಗಧಾರ – ಏಕದಶಾಂಗಧರ
 50. ಏಕದಶಾಂಗಧಾರಿ -ಏಕದಶಾಂಗಧಾರ
 51. ಏಕವಿಹಾರಿ – (ಜೈನ) ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಧು
 52. ಏಕಾಯತಮಾನಸ – ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ
 53. ಏಕಾಯತ್ತ – ಒಂದಕ್ಕೆ ವಶವಾದ
 54. ಏಕಾರಣ – ಯಾವ ಕಾರಣ
 55. ಏಕಾರ್ಣವ – ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ
 56. ಏಕಾವಲಿ(ಳಿ) – ಒಂದೆಳೆಯ ಸರ
 57. ಏಕಾಶ್ರಯ – ಒಂದೇ ಆಶ್ರಯ; ಸಮಾನ ಆಶ್ರಯ
 58. ಏಕೀಕತ – ಒಂದಾದ
 59. ಏಕೀಭೂತ – ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ
 60. ಏಕೈಕ – ಒಂದೇ ಒಂದು
 61. ಏಕೋಕ್ತಿ – ಒಂದೇ ಪದ
 62. ಏಕೋತ್ತರವೃದ್ಧಿ – ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ
 63. ಏಕೋದರ – ಸಹೋದರ
 64. ಏಗಂ – ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ
 65. ಏಗಳ್ – ಯಾವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ
 66. ಏಗುಂ – ಯಾವಾಗಲೂ
 67. ಏಗು – ಏನು ಮಾಡು, ಏನುಪಯೋಗ
 68. ಏಗೆಡು – ಏನು ಕೆಡುವುದು
 69. ಏಗೆಯ್ ಏನು ಮಾಡುಏಗೊಳ್ – ಒಪ್ಪು, ಸಮ್ಮತಿಸು
 70. ಏಟವಿಟ – ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಟ
 71. ಏಡ – ಕಿವುಡ
 72. ಏಡಿಸು – ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡು, ಅವಹೇಳಿಸು
 73. ಏಡು – ಕೊಳೆ
 74. ಏಣ್ – ಅಂಚು
 75. ಏಣ – ಜಿಂಕೆ
 76. ಏಣಗೋಣತನ – ಕೊಂಕುಮಾತು, ಚುಚ್ಚುಮಾತು
 77. ಏಣವಾಹನ – ಜಿಂಕೆಯ ವಾಹನದವನು, ವಾಯು
 78. ಏಣಾಂಕ – ಜಿಂಕೆಯ ಗುರುತುಳ್ಳವನು, ಚಂದ್ರ
 79. ಏಣಾಕ್ಷಿ – ಜಿಂಕೆಯಂತಹ ಚಂಚಲ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳು
 80. ಏಣಿ – ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ; ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ
 81. ಏಣೀದೃಶೆ – ಏಣಾಕ್ಷಿ
 82. ಏತ – ಮೇಲೇರುವುದು; ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನ
 83. ಏತೊದಳ್ – ಏನು ಸುಳ್ಳು
 84. ಏದಟ್ಟು – ಏದುಸಿರುಬಿಡುವಂತೆ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು
 85. ಏದೊರೆತು – ಯಾವ ಬಗೆಯದು, ಎಂತಹುದು
 86. ಏನ – ಪಾಪ
 87. ಏನಸ್ಸಂತಾನ – ಪಾಪಸಮೂಹ
 88. ಏನೋಹರ – ಪಾಪನಿವಾರಕ
 89. ಏಪೊತ್ತುಂ -ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿಯೂ; ಎಲ್ಲ
 90. ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ
 91. ಏಬಂ(ಭಂ)ಡ – ಯಾವ ವಸ್ತು; ಏನು ಉಪಯೋಗ; ಏನು ಲೆಕ್ಕ
 92. ಏರ್ – ನೊಗ-ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನೇಗಿಲುಏರಂಡ – ಔಡಲ ಗಿಡ
 93. ಏರಣಿಗ – ಅಕ್ಕಸಾಲೆ, ಚಿನಿವಾರ
 94. ಏರಿ -ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ
 95. ಏರ್ವೆಸ(ನ) – ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯ; ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ
 96. ಏರ್ವೆ(ರ್ಬೆ)ಸನ – ಏರ್ವೆಸ(ನ)
 97. ಏಲೆ – ಏಲಕ್ಕಿ
 98. ಏವ – ಬೇಸರ; ವ್ಯಥೆ; ಮತ್ಸರ; ಜಿಗುಪ್ಸೆ; ಉಪೇಕ್ಷೆ; ದ್ವೇಷ; ನಾಚಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ; ರೂಢಿ; ಮಾರ್ಗ
 99. ಏವಂಗೊಳ್ – ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊ
 100. ಏವಂಬಡೆ – ಮಾತ್ಸರ್ಯಹೊಂದು
 101. ಏವಣ್ಣಿಸು – ಏನು ತಾನೆ ವರ್ಣಿಸು
 102. ಏವಯಿಸು – ನೋಯು; ಹೇಸಿಕೆಪಡು
 103. ಏವರ್ – ಏನು ಬರು; ಏನು ಮಾಡುವರು
 104. ಏವಿರಿದು – ಏನು ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವ ಮಹತ್ವದ್ದು
 105. ಏವುದು – ಏನು ಮಾಡುವುದು
 106. ಏವೋಗು – ಏಕೆ ಹೋಗು
 107. ಏಷಣಾಸಮಿತಿ – (ಜೈನ) ಸಾದಕನು ರತ್ನತ್ರಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಸುಕಾಹಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಊಟಮಾಡುವುದು
 108. ಏಸಾಡು – ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡು
 109. ಏಸು – ಎಷ್ಟು; ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು(ವುದು)
 110. ಏಸುವೆಸ(ನ) – ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ
 111. ಏಳಗ – ಟಗರು
 112. ಏಳಾ – ಏಲಕ್ಕಿ
 113. ಏಳಾಗಂಧ – ಏಲಕ್ಕಿಯ ವಾಸನೆ
 114. ಏಳಾವನ – ಏಲಕ್ಕಿ ತೋಟ
 115. ಏಳಿದ – ತಿರಸ್ಕಾರ; ಅವಮಾನ; ನಿಕೃಷ್ಟ
 116. ಏಳಿದಂಗೆಯ್ – ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡು
 117. ಏಳಿದಂಬಗೆ – ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಣು
 118. ಏಳಿದಂಮಾಟು – ಏಳಿದಂಗೆಯ್
 119. ಏಳಿದಿಕೆ(ಕ್ಕೆ) – ಅವಜ್ಞೆ; ತಿರಸ್ಕಾರ
 120. ಏಳಿಸು – ತಿರಸ್ಕಾರಮಾಡು; ಅವಹೇಳನಗೈ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಏ ಅಕ್ಷರದ ಹಳೆಗನ್ನಡ  ಪದಗಳು ( Kannada halegannada padagalu ) ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments